of 63966 LinkedIn

Dekmantel voor Tamil-terreur

Gemeenten hebben volop vergunningen verleend aan Tamilgroeperingen met terroristische inslag. Een rapport van de Nationale Recherche toont aan hoe op het oog onschuldige manifestaties worden aangewend voor maffia-achtige afpersing.

Op 27 november 2009 verzamelen zich enkele duizenden Tamils in het Utrechtse partycentrum Maresca. Het is Maveerar Naal, ‘Martelarendag’: de Tamils herdenken alle omgekomen strijders van de LTTE, de Liberation Tigers of Tamil Eelam, in Nederland bekend onder de naam Tamil Tijgers. De aanwezigen wordt gevraagd hulp te bieden in de strijd van de Tamils tegen de Singalese meerderheid op Sri Lanka. In de speech wordt een ‘bulletin van het hoofdkwartier voorgelezen’. Aan het einde klinkt de leus: ‘De dorst van de Tijgers is voor Tamil Eelam (Tamil moederland)!’

Wat de aanwezigen niet weten, is dat de Nationale Recherche heimelijk meekijkt. De dienst heeft de Tamils in Nederland al enkele maanden onder observatie om te onderzoeken hoe hier te lande fondsen worden geworven voor de strijd op Sri Lanka. Ook in Utrecht zien de rechercheurs dat geld wordt ingezameld en dat betalingsbewijzen worden uitgeschreven. Op 22 december 2009, een maand na de manifestatie, onderschept de recherche een e-mail waarin wordt gemeld dat het ingezamelde geld moet worden overgedragen aan een van de LTTEleiders in Nederland.

Wat de rechercheurs op de Martelarendag aanschouwen, blijkt gemeengoed onder de naar schatting 10 duizend in Nederland wonende Tamils. Uit het strafrechtelijke onderzoek ‘Koninck’ (zie kader hieronder) blijkt dat de LTTE in Nederland beschikt over een zeer goed georganiseerd netwerk om geld in te zamelen onder de Tamil diaspora. Wie niet betaalt, krijgt problemen. De LTTE, sinds 2006 geplaatst op de lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie, lijkt zich ook in Nederland te bedienen van maffia-achtige afpersingspraktijken. Tegelijkertijd verlenen gemeenten aan deze organisatie zonder problemen subsidies en vergunningen, onder andere voor demonstraties. Dat wringt, in de ogen van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en de KLPD (Korps Landelijke Politiediensten waar de Nationale Recherche onder valt). Om die reden verspreiden de diensten binnenkort een samenvatting van hun bevindingen onder de Nederlandse gemeenten. De rapportage Het verstrekken van subsidies en het verlenen van vergunningen aan LTTE-gerelateerde organisaties, waar Binnenlands Bestuur de hand op heeft weten te leggen, geeft een gedetailleerd inkijkje in de Tamilnetwerken in Nederland.

Ons land blijkt door de LTTE verdeeld in zeven districten. Elk district heeft een eigen districtshoofd dat verantwoordelijk is voor het inzamelen van gelden. Daarboven staat het landelijke afdelingshoofd, een hoofd financiën en een hoofd propaganda. Ook is er een landelijke coördinator hulporganisaties, die de diverse Tamil-organisaties aanstuurt.

‘Het is zeer professioneel opgezet. In Nederland is dezelfde structuur aangetroffen als in andere landen zoals Canada, de VS en Groot-Britannië’, vertellen Sonja Heekelaar en Erwin Wierdsma, respectievelijk senior-rechercheur en rechercheur van de Nationale Recherche. ‘In juli 2003 is tijdens een strafrechtelijk onderzoek in Canada een handboek aangetroffen van de afdeling Internationale Betrekkingen van de Tamil Tijgers. Het organisatiemodel in Nederland is precies volgens dit handboek ingericht’, aldus de politie.

Big business

Er blijken nogal wat Tamil-organisaties actief in Nederland. Gezamenlijk organiseren ze tal van activiteiten, al dan niet gekoppeld aan één van de tien rituele herdenkingsdagen van de Tamils. Sportdagen, demonstraties, loterijen, braderieen; wat de activiteiten gemeen hebben, is dat er vrijwel altijd geld wordt ingezameld. De Martelarendag in 2007 in Nieuwegein bracht bijvoorbeeld 14.200 euro op, zo heeft de recherche kunnen vaststellen aan de hand van in beslag genomen computers.

Maar niet alleen op bijeenkomsten worden ‘fondsen gegenereerd’. De Tamils hebben een collectesysteem ontwikkeld waarbij elk Tamil-gezin thuis wordt bezocht. ‘Wie niet wil betalen, wordt soms zwaar onder druk gezet’, vertellen de rechercheurs die een jaar lang hebben meegewerkt aan het Nederlandse strafrechtelijke onderzoek. Zo krijgen weigerachtige Tamils te horen dat ze niet op bezoek kunnen bij familie op Sri Lanka. Dat is geen loos dreigement, blijkt uit aangiftes, getuigenverklaringen, afgeluisterde telefoongesprekken, onderschepte e-mails of in beslag genomen schriftelijke stukken. Bij de ‘grensposten’ tussen Tamil- gebied en overig Sri Lanka wordt gecontroleerd of de bezoekende Tamil in zijn nieuwe vaderland zijn ‘contributie’ heeft betaald.

‘In het onderzoek is contact vastgesteld tussen de LTTE op Sri Lanka en de organisatie hier in Nederland. Betalende Tamils in Nederland krijgen een soort van pincode. Er zijn lijsten aangetroffen met wanbetalers. De suggestie wordt gewekt dat bij niet betalen er iets kan gebeuren met de familie op Sri Lanka.’

De Tamil-verdachten die voor deze zaken binnenkort voor de rechter komen, wordt onder meer ‘dwang en afpersing’ ten laste gelegd. De Tamil-fondsenwerving is big business, het is zelfs de financiële ruggengraat van de Tamil Tijgers, zo denken opsporingsdiensten in diverse landen. Voor zover bekend hebben de Tamil Tijgers inmiddels vestigingen in 54 landen. De LTTE stimuleerde in de jaren 80 de uitstroom van Tamils naar het Westen om op die manier een geldstroom in omgekeerde richting op gang te brengen. Het ingezamelde geld is onder meer gebruikt voor wapens, concluderen de opsporingsdiensten. In Engeland zijn gevallen bekend van gezinnen die 2 duizend pond moesten afstaan en ondernemers die voor tussen de 10 en 100 duizend pond werden ‘aangeslagen’.

In Canada, Frankrijk en Noorwegen is hetzelfde waargenomen. In Nederland moet het gemiddelde Tamil-gezin 2 duizend euro ophoesten, eventueel te voldoen in maandelijkse termijnen. Volgens de Nationale Recherche hebben diverse Tamil-families, om de collectanten maar te kunnen betalen, bij banken leningen afgesloten die ze nauwelijks meer kunnen afbetalen.

Uit het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat het TCC (Tamil Coordinating Committee) tussen december 2006 en oktober 2009 in totaal 116.276 euro binnenkreeg, afkomstig van 273 verschillende bankrekeningen. Contante giften zijn hier niet in meegerekend. Uit de inbeslaggenomen administratie bij een van de hoofdverdachten in Nederland komt naar voren dat tussen 1 januari 2005 en 31 juli 2009 door de LTTE 136 miljoen euro aan fondsen is geworven binnen de Tamildiaspora in de diverse landen.

Vergunningen

Tijdens het onderzoek ‘Koninck’ bracht de politie ook de structuur van Tamil-scholen in kaart. Getuigen hebben uitgelegd dat er minstens 21 van die ‘weekendscholen’ zijn, die worden beheerd dan wel aangestuurd door de Tamil Tijgers. De kinderen worden er geïndoctrineerd met de Tamil-ideologie. Ze maken kleurplaten met LTTE-vlaggen, Tamil Tijger-logo’s en bloederige oorlogstaferelen. Ook krijgen ze les in de taal en de cultuur van de Tamils. De Tamil die het onderwijs coördineert is de tweede man in de rangorde van LTTE in Nederland, zo is naar voren gekomen.

Overigens zijn niet alle Tamil-scholen gelieerd aan de Tijgers, vermeldt de recherche er nadrukkelijk bij. Hoewel de militaire strijd op Sri Lanka sinds de nederlaag van de Tamils in mei 2009 is gestreden, gaat de fondsenwerving van de Tamils in de diaspora nog steeds door, denken de opsporingsdiensten. Gemeenten, zo is de ervaring, zijn zich hier amper van bewust. ‘Er is bij hen heel weinig bekend over de Tamil-groeperingen’, aldus de KLPD. In het rapport is een lijst opgenomen van 55 Tamil-bijeenkomsten en evenementen en vier loterijen die de afgelopen jaren zijn gehouden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Apeldoorn, Oosterbeek, Oudenbosch, Assen, Almere, Roermond, Sittard, Schagen, Den Helder, Velsen en Wijk aan Zee.

Diverse gemeenten hebben vergunningen verstrekt voor demonstraties en evenementen; zo heeft Zeist subsidie verstrekt aan een culturele Tamil-organisatie en heeft Nieuwegein sportevenementen gefaciliteerd, zo geven de rechercheurs als voorbeeld. Het is overigens nog maar de vraag wat een gemeente precies kan doen, zelfs als ze zich bewust is van de achtergronden van de Tamil-activiteiten. Demonstraties kunnen niet zomaar worden geweigerd, en de Tamil-bijeenkomsten zijn allemaal nagenoeg incidentloos verlopen. Dus ingrijpen op grond van openbare ordehandhaving is geen optie. Bovendien, niet alle Tamil-organisaties zijn verbonden met de Tamil Tijgers, ‘sommige zetten zich er zelfs tegen af’. En de LTTE-vlag is geen verboden symbool, zoals bijvoorbeeld een hakenkruis dat wel is.

Fondsenwerving voor een terroristische organisatie op de EU-lijst is wel een economisch delict. ‘Alleen met plaatsing op die EU-lijst ben je er echter nog niet, ook al is de organisatie in Nederland verboden. Tijdens de rechtszaak zal nadrukkelijk aan de orde komen of de LTTE een terroristische organisatie is, zoals bedoeld in het strafrecht. De waardering van de bewijzen is immers een zaak van de rechter. Rond de EU-lijst zit een grijs gebied waar nog geen jurisprudentie over is’, aldus de rechercheurs Sonja Heekelaar en Erwin Wierdsma. ‘Het is niet aan ons om te vertellen wat gemeenten wel en niet mogen’. Met de rapportage beoogt de KLPD gemeenten slechts te informeren ‘ zodat deze bij hun afweging om besluiten te nemen die resulteren in een subsidie dan wel een vergunning, rekening houden met een mogelijke verkapte (indirecte) steun aan het LTTE’, zo eindigt het rapport.

--------------------------------------------------------------

Onderzoek ‘Koninck’: 38 verdachten

Het strafrechtelijk onderzoek ‘Koninck’ liep vanaf augustus 2009. Aanleiding vormde een ambtsbericht van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) van oktober 2008. Een team van zo’n twintig rechercheurs en twee mensen van de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) werkte een jaar lang aan het onderzoek. Het team verhoorde negentig getuigen, verrrichte tientallen huiszoekingen en nam vele strekkende meters aan documenten in beslag, alsmede duizenden gigabytes aan digitale informatie. ‘Door de bureaucratische opbouw en de wijze waarop verantwoording werd afgelegd binnen deze organisatie is de structuur van de LTTE in Nederland tot op detailniveau aan het licht gebracht’, meldt de KLPD in haar rapportage. Uiteindelijk zijn 38 personen (en vijf rechtspersonen) aangemerkt als verdachte. Zeventien verdachten zijn aangehouden, twee zitten er nog in voorarrest. De zaak wordt binnenkort inhoudelijk behandeld voor de rechtbank in Den Haag.

-------------------------------------------------------

Verdachte Tamil-organisaties

 In Nederland zijn volgens de Nationale Recherche tenminste vijf aan de LTTE gelieerde Tamil-organisaties actief:

  • TCC (Tamil Coordinating Committee): doelstelling volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is ‘het ondersteunen van Tamils in Nederland, het Nederlandse volk en regering inlichten over de situatie van het Tamil-volk in Sri Lanka en daarmee politieke steun trachten te verkrijgen’. De giften via bankrekeningen kwamen allemaal binnen bij het TCC.
  • TRO (Tamil Rehabilitation Organisation): internationaal bekend als de frontorganisatie van de Tamils die belast is met de fondsenwerving.
  • TYO (Tamil Youth Organisation): jongerenorganisatie die zich bezighoudt met propaganda onder studenten en bevolking, onder meer via sportevenementen. Ook is het de taak van de TYO om studenten aan te moedigen een studierichting te kiezen ‘die geschikt is voor de ontwikkeling van Tamil Eelam’ (Tamil Moederland).
  • TKCO (Tamil Kunst en Culturele Organisatie Nederland): verzorgt culturele programma’s tijdens belangrijke Tamil Eelam- dagen. Ook de loterijen worden door deze organisatie of door het TCC opgezet.
  • TVO (Tamil Vrouwen Organisatie): doelstelling is het verenigen en bewust maken van Tamilvrouwen in het buitenland en hen te laten deelnemen aan de administratieve structuur van de buitenlandse afdelingen.

---------------------------------------------------------

Tamils in Nederland

Het precieze aantal Tamils in Nederland is niet duidelijk. Volgens het CBS wonen er in totaal 10.346 mensen van Sri-Lankaanse herkomst in Nederland. De eerste generatie telt 6.656 personen, de tweede 3.690. Dit zijn echter zowel Tamils als Singalezen. Volgens vluchtelingencijfers van de Verenigde Naties zijn er tussen 2000 en 2009 in totaal 13.231 vluchtelingen vanuit Sri Lanka naar Nederland vertrokken. Ook dit betreft zowel Tamils als Singalezen. Niet elke Tamil in Nederland heeft echter asiel aangevraagd, sommige asielzoekers zijn wellicht alweer vertrokken, en geboorten in Nederland onder de Tamils zijn in dit cijfer niet meegerekend. 

------------------------------------------------------------------------

Feestdagen van Tamils

De Tamils hebben tien vaste dagen per jaar waarop ze hun geschiedenis en hun strijd herdenken: 11 en 16 januari, 19 april, 5 juni, 5 en 23 juli, 26 september, 10 oktober, 26 en 27 november. Deze laatste dag, Maveerar Naal ofwel Martelarendag of Grote Heldendag, geldt wellicht als de belangrijkste .

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.