van 133
Huidige weergave
PARITAS PASSÉ
DEBITEUREN EN CREDITEUREN
IN DE KNEL DOOR ONGELIJKE
INCASSOBEVOEGDHEDEN
Paritas passé
Debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke bevoegdheden
dr. N. Jungmann
mr. A.J. Moerman
mr. H.D.L.M. Schruer
mr. I. van den Berg
De beslagwetgeving is complex. Er is al lang geen sprake meer
van een eenvoudige rangorde tussen concurrente en preferente
crediteuren. Dankzij allerlei bijzondere bevoegdheden duwen
crediteuren elkaar steeds vaker opzij. Mede hierdoor wordt de
prikkel voor crediteuren om bij de toepassing van bevoegdheden
tot het uiterste te gaan steeds groter. Daarnaast komen schulde-
naren vaker terecht op een besteedbaar bedrag dat lager is dan de
beslagvrije voet (=90% bijstandsnorm). Voor een groot deel van
deze groep geldt dat zij dan niet meer in staat zijn om hun vaste
lasten en noodzakelijke dagelijkse boodschappen te betalen.
Om de discussie te kunnen voeren over het belang van minimale
bescherming van de debiteur alsmede de onderlinge verhouding
van de crediteuren is inzicht in de praktijk noodzakelijk. Om daar
in te voorzien is onderzoek uitgevoerd. Het rapport Paritas Passé
is het resultaat van dit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht
van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaar-
ders. De onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelij-
ke Organisatie Sociaal Raadslieden (aangesloten bij de MOgroep)
hebben op verzoek van de gerechtsdeurwaarders de knelpunten
in kaart gebracht die de groep schuldenaren die in een problema-
tische schuldsituatie verkeren en hun schuldeisers in de praktijk
ervaren als schuldeisers met verschillende preferente posities
zich melden voor verhaal van hun vordering.
DEBITEUREN EN CREDITEUREN
IN DE KNEL DOOR ONGELIJKE
INCASSOBEVOEGDHEDEN
Maart 2012
dr. N. Jungmann, mr. A.J. Moerman, mr. H.D.L.M. Schruer en
mr. I. van den Berg
PARITAS PASSÉ