van 6
Huidige weergave
pagina
1
van
6
S
taatssecretaris van Sociale Z
aken en Werkgelegenheid
Drs J. Klijnsma
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Datum
ons kenmerk
Utrecht, 21 maart 2013
SW/0060
Onderwerp
contactpersoon
Ambtshalve rekening houden met de bestuurs
-
mr. A.J. Moerman
rechtelijke premie bij het verrekenen op
uitkeringen.
Geachte mevrouw Klijnsma,
De wettelijke bescherming door de beslagvrije voet wordt veelvuldig ge
schonden. De Landelijke
Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) ontvangt regelmatig verontruste signalen van
sociaal raadslieden over de wijze waarop gemeenten vorderingen op de WWB
-
uitkering verrekenen,
terwijl het College voor zorgverzekeringen vi
a bronheffing de bestuursrechtelijke premie int. Door de
combinatie van verrekenen en bronheffing komen burgers te vaak onder het bestaansminimum
terecht, met alle gevolgen van dien.
Middels deze brief verzoeken we u ervoor te zorgen dat gemeenten, het UW
V en de SVB instructie
krijgen over de wijze waarop zij ambtshalve bij het verrekenen op de WWB
-
uitkering rekening moeten
houden met de bestuursrechtelijke premie.
De LOSR kan zich voorstellen dat gemeenten, het UWV en de SVB het onbegrijpelijk vinden da
t hun
mogelijkheid om teveel verstrekte uitkering te verrekenen, door de bestuursrechtelijke premie beperkt
wordt.
De LOSR is, zoals bij u bekend, voorstander van afschaffing van de wanbetalersregeling
zorgverzekering vanwege de vele nadelige effecten (z
ie rapport Paritas Passé hfdst 8)
1
.
Echter zolang de wanbetalersregeling zorgverzekering nog bestaat moeten de consequenties daarvan
onder ogen worden gezien, en dient de wet gerespecteerd te worden. Hieronder geven we aan waar
en hoe dat niet gebeurt.
Beslagvrije voet en het bestaansminimum
Gemeenten moeten wanneer ze een vordering verrekenen op de WWB
-
uitkering, zich houden aan de
beslagvrije voet. Wanneer op de WWB
-
uitkering een verrekening plaatsvindt en het CVZ verzoekt om
1
N. Jungmann, A.J. Moerman, H.D.L.M. Schruer en I. van den Berg,
Paritas Passé, Debiteuren en crediteu
ren in de
knel door ongelijke incassobevoegdheden
, Hogeschool Utrecht, LOSR/MOgroep, maart 2012.
pagina
2
van
6
via bronheffing de bestuur
srechtelijke premie af te dragen, dan dient de gemeente de beslagvrije voet
derhalve opnieuw vast te stellen. Sociaal raadslieden constateren echter bij veel gemeenten dat deze
correctie niet plaatsvindt. In feite komt betrokkene door de combinatie van ver
rekenen en bronheffing
onder het bestaansminimum terecht.
Beslagvrije voet corrigeren
Om de beslagvrije voet te kunnen corrigeren moet de gemeente bij betrokkene naar de hoogte van de
ontvangen zorgtoeslag informeren. Die toeslag kan immers minder zijn da
n de maximale zorgtoeslag
wanneer:
eerder in het jaar een hoger inkomen is ontvangen;
beslag op de zorgtoeslag is gelegd, of de toeslag vanwege een toeslagschuld wordt verrekend.
2
Wanneer door betrokkene geen informatie wordt verstrekt kan de gemeente in
ieder geval ambtshalve
toch rekening houden met de bestuursrechtelijke premie verminderd met de maximale zorgtoeslag, de
zogenaamde minimale verhoging (zie bijlage 1 voor nadere uitleg).
Maximum verrekenpercentages
We hebben in de wet geregeld dat iederee
n recht heeft op een inkomen van tenminste 90% van het
bijstandsinkomen. Bijvoorbeeld mensen in een instelling (zie bijlage 2, laatste tabel), hebben geen
ruimte in het wwb
-
inkomen voor verrekenruimte. Veel gemeenten hanteren verrekenpercentages.
Zonder ve
rhoging van de beslagvrije voet met woonkosten en premie ziektekosten bedraagt het
verrekenpercentage 10%. In bijlage 2 is een tabel opgenomen met een overzicht van de
verrekenruimte die de gemeente maximaal overhoudt wanneer er tevens bestuursrechtelijke
premie
wordt geïnd. De verrekenpercentages blijken dan afhankelijk van de gezinssituatie
te variëren van 0%
tot 7,3%.
Ook UWV en SVB
Ook het UWV en de SVB moeten de wet respecteren en bij het verrekenen van vorderingen op de
uitkering rekening houden me
t de beslagvrije voet. Dus ook hier geldt dat bij de debiteur informatie
ingewonnen hoort te worden en dat bij het ontbreken daarvan ambtshalve rekening moet worden
gehouden met in ieder geval de minimale verhoging van de beslagvrije voet ad. € 37,12 aan
b
estuursrechtelijke premie.
De LOSR ziet dit in de praktijk te vaak mis gaan. De overheid dient haar verantwoordelijkheid te
nemen en de wettelijk vastgelegde beslagvrije voet proactief als bestaansminimum te respecteren.
Graag vernemen wij dan ook uw s
tandpunt in deze,
Met vriendelijke groet,
Saskia Noorman
-
den Uyl
André Moerman
Voorzitter LOSR
Voorzitter signaleringscommissie LOSR
De LOSR is aangesloten bij de MOgroep.
I.a.a.: De vaste commissie van Sociale Z
aken en Werkgelegenheid
2
De verhoging van de beslagvrije voet wordt verminderd met de ‘ontvangen’ zorgtoeslag. De Rechtbank Den
Bosch heeft in een proefprocedure bepaald dat deze ve
rmindering alleen plaatsvindt wanneer betrokkene feitelijk
over de zorgtoeslag kan beschikken. Zie Rb Den Bosch 22 juli 2010,
LJN:BP9407