of 63082 LinkedIn

3D: verdeling budget

Per 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De budgetten voor deze drie taken binnen het sociaal domein zijn bekend. Het gaat om miljarden euro's. Binnenlands Bestuur analyseerde de verdeling per gemeente en per decentralisatie.

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De budgetten voor deze drie taken binnen het sociaal domein zijn bekend. Het gaat om miljarden euro's. Binnenlands Bestuur analyseerde de verdeling per gemeente en per decentralisatie.    

  Nieuws  Nieuws

  • De verdeelmodellen voor jeugd, zorg en werk en inkomen deugen niet en moeten onder de loep worden genomen. Niet alle gemeenten houden geld over én hebben evenmin reserves om de forse tekorten te dekken. Dat bepleit wethouder Thea Koster (jeugd, CDA) van Leeuwarden.

   Verdeelmodellen ‘sociaal’ deugen niet

   De verdeelmodellen voor jeugd, zorg en werk en inkomen deugen niet en moeten onder de loep worden genomen. Niet alle gemeenten houden geld over én hebben evenmin reserves om de forse tekorten te dekken. Er moet een vangnet komen voor gemeenten die echt niet met hun budgetten uitkomen.

  • Gemeenten hebben volgend jaar 5,8 miljard euro tot hun beschikking om hun bijstandsuitkeringen van te betalen. Twee op de drie gemeenten krijgt volgend jaar meer budget, een op de drie moet het met minder geld doen. Dat blijkt een eerste analyse dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is gemaakt door APE Public Economics.

   Een op drie gemeenten krijgt minder bijstandsbudget

   De verdeling van de voorlopige bijstandsbudgetten 2017 is bekend. In totaal wordt komend jaar 5,8 miljard euro over alle gemeenten verdeeld; twee procent meer dan er voor dit jaar beschikbaar was. Bij de verdeling is gebruik gemaakt van een gereviseerd verdeelmodel, met opnieuw grote verschuivingen als gevolg. Twee op de drie gemeenten krijgt volgend jaar meer budget, een op de drie moet het met minder geld doen. Een aantal gemeenten dat naar de rechter stapte om de verdeling over 2015 aan te vechten, gaat er in het verbeterde verdeelmodel op vooruit. 

  • De gemeenten waarschuwen dat wanneer deze budgetkortingen onverkort van kracht blijven het de komende jaren vreselijk mis dreigt te gaan bij de uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo en de Jeugdhulp.

   'Nieuwe verdeelmodellen trager invoeren'

   Het kabinet moet de nieuwe verdeelmodellen voor Wmo en Jeugdhulp minder snel ingevoerd dan gepland en de effecten van invoering zorgvuldig monitoren. Dat schrijven de Stuurgroep Nadeelgemeenten in een brief aan de leden van de vaste commissies voor VWS en SZW.

  • De zorgen van veel wethouders over te krappe budgetten voor de Wmo 2015 en de Jeugdzorg en de kritiek op de verdeelmodellen die in de ogen van veel wethouders niet kloppen, deelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) niet. ‘De discussie of er geld genoeg is voor de zorg is van alle tijden en zal van alle tijden zijn.'Dat stelt Van Rijn in een interview in Binnenlands Bestuur.

   Gemopper over te weinig zorgbudget ‘van alle tijden’

   De zorgen van veel wethouders over te krappe budgetten voor de Wmo 2015 en de Jeugdzorg en de kritiek op de verdeelmodellen die in de ogen van veel wethouders niet kloppen, deelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) niet. ‘De discussie of er geld genoeg is voor de zorg is van alle tijden en zal van alle tijden zijn.’

  • In het verdeelmodel voor de bijstandsbudgetten dat op 1 oktober door het ministerie van SZW is gepubliceerd, zit een ‘domme datafout’. Dat zegt de Arnhemse wethouder Martijn Leisink (D66, financiën) die het model opvroeg en de fout ontdekte. Het is niet de eerste keer dat er fouten in de verdeelmodellen zitten.

   Weer fout in verdeelmodel bijstandsbudget

   In het verdeelmodel voor de bijstandsbudgetten dat op 1 oktober door het ministerie van SZW is gepubliceerd, zit een ‘domme datafout’. Dat zegt de Arnhemse wethouder Martijn Leisink (D66, financiën) die het model opvroeg en de fout ontdekte. Het is niet de eerste keer dat er fouten in de verdeelmodellen zitten.

  • De Tweede Kamer moet voorkomen dat de verdeling van bijstandbudgetten zoals staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW, PvdA) beoogd, werkelijkheid worden. Ook moet ze ervoor zorgen dat gemeenten genoeg budget hebben om hun bijstandstaken uit te voeren.

   G4 wil aanpassing verdeling bijstandbudget

   Het nieuwe verdeelmodel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) vorige week presenteerde mag niet doorgaan. Dat de G4. In een brief aan de Tweede Kamer roept de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart de Kamerleden op hier een stokje voor te steken en te zorgen dat gemeenten voldoende bijstandbudget krijgen. De VNG heeft zich achter de kritiek van de G4 geschaard. 

  • Vorig jaar was het totale tekort van gemeenten 62 miljoen. Vooral kleinere gemeente tot 50 duizend inwoners hadden te kampen met tekorten

   Driekwart gemeenten kwam tekort op bijstandsbudget

   72 procent van alle gemeenten heeft in 2014 geld uit eigen kas bij moeten leggen om de bijstandsuitkeringen te kunnen betalen. Dat blijkt uit de factsheet van de vereniging van sociale diensten Divosa. Bij de helft van deze gemeenten is het tekort meer dan 10%.

  • Ondanks kritiek van gemeenten die tekorten vrezen bij het uitkeren van de bijstand, houdt de regering vast aan de nieuwe verdeling van het budget. In het voorjaar van 2016 zal worden bekeken of de aangepaste rekenmethode werkt.

   Regering houdt vast aan nieuwe verdeling bijstandsbudget

   5 reacties

   Ondanks kritiek van gemeenten die tekorten vrezen bij het uitkeren van de bijstand, houdt de regering vast aan de nieuwe verdeling van het budget. In het voorjaar van 2016 zal worden bekeken of de aangepaste rekenmethode werkt.

  • De meeste gemeenten krijgen extra budget. Omdat het macrobudget stijgt, maar ook omdat er een herverdeling is.

   Bijstandbudget: 23 miljoen extra voor 2016

   Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorlopige bijstandsbudgetten voor 2016 bekendgemaakt. Gemeenten krijgen er in totaal 23 miljoen bij ten opzichte van 2015. Bovendien zijn er voor de verdeling een paar aanpassingen gemaakt op het door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkelde multiniveau-mode.

  • Het verdeelmodel voor maatschappelijke opvang moet eerst worden herijkt, voordat het budget via een nieuw verdeelmodel onder gemeenten wordt verdeeld. Dat stelt de Federatie Opvang in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS). In Nederland maken ruim 30 duizend mensen gebruik van beschermd wonen. Het gaat om mensen die vanwege psychiatrische problematiek niet zelfstandig kunnen wonen en toezicht en begeleiding nodig hebben.

   Verdeelmodel moet herijkt

   Het verdeelmodel voor maatschappelijke opvang moet eerst worden herijkt, voordat het budget via een nieuw verdeelmodel onder gemeenten wordt verdeeld. Dat stelt de Federatie Opvang in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS). In Nederland maken ruim 30 duizend mensen gebruik van beschermd wonen. Het gaat om mensen die vanwege psychiatrische problematiek niet zelfstandig kunnen wonen en toezicht en begeleiding nodig hebben.

  • De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

   Verdeling budget jeugdzorg totaal overhoop

   De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

  • De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten.

   Forse verschillen budget jeugdzorg

   De invoering van een objectief verdeelmodel voor de jeugdzorg leidt vanaf 2016 tot grote budgetverschuivingen tussen gemeenten. De nieuwe verdeling lijkt in niets op de budgetten die gemeenten dit jaar toegekend hebben gekregen.

  • Het objectieve verdeelmodel van het rijk is gebaseerd op een samenraapsel van data waarover gemeenten nooit duidelijkheid hebben gekregen, stelt wethouder Thea Koster van Leeuwarden.

   Verdeling budget jeugdzorg soort loterij

   De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij.

  • De verdeling van het re-integratiebudget 2015 is bijgesteld ten opzichte van de verdeling die staatssecretaris Klijnsma in juni bekendmaakte. Vooral de bible beltgemeenten en de dertig zwakste gemeenten profiteren daarvan. Er zijn echter ook nieuwe verliezers. Dit blijkt uit het overzicht dat Binnenlands Bestuur maakte.

Dat blijkt uit het overzicht dat Binnenlands Bestuur maakte.

   Nieuwe verdeling re-integratiebudgetten 2015

   De verdeling van het re-integratiebudget 2015 is bijgesteld ten opzichte van de verdeling die staatssecretaris Klijnsma in juni bekendmaakte. Vooral de bible beltgemeenten en de dertig zwakste gemeenten profiteren daarvan. Er zijn ook nieuwe verliezers.

  • Uit analyse van het participatiebudget voor 2015 door Binnenlands Bestuur blijken grote verschillen tussen de gemeentelijke budgetten voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) die staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid half juni vrijgaf en wat ze op Prinsjesdag presenteerde.

   Nieuwe verliezers Wsw-budget

   De verdeling van het Wsw-budget voor 2015 ziet er heel anders uit dan staatssecretaris Klijnsma half juni liet weten. De oorzaak: een verkeerde aanname in het verdeelmodel. Nieuw rekenwerk drie maanden later leidt tot nieuwe winnaars en nieuwe verliezers.

  • De achterbannen van ChristenUnie en SGP worden flink gestraft voor de steun van hun partijen aan de nieuwe Wmo. Bij de verdeling van het geld over gemeenten na 2015 gaan met name bible beltgemeenten, naast steden tussen de 50 en 100 duizend inwoners, er flink op achteruit.

   Wmo: bible belt en kleinere steden leveren in

   De achterbannen van ChristenUnie en SGP worden flink gestraft voor de steun van hun partijen aan de nieuwe Wmo. Bij de verdeling van het geld over gemeenten na 2015 gaan met name bible beltgemeenten, naast steden tussen de 50 en 100 duizend inwoners, er flink op achteruit.

  • De totaalbedragen zeggen overigens weinig over de budgetten per gemeente. Die verschillen enorm. Niet minder dan 285 gemeenten krijgen een zwaardere korting op het re-integratiebudget dan de gemiddelde 8 procent.

   Participatiebudget 2015 pakt slecht uit voor zwakke gemeenten

   Veruit de meeste gemeenten moeten het komend jaar meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten. Anders dan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) in de Tweede Kamer suggereerde, leveren ook de dertig zwakste gemeenten flink in.

  • In tegenstelling tot wat staatssecretaris Klijnsma (SZW, PvdA) de Tweede Kamer suggereerde, leveren ook de dertig zwakste gemeenten flink in op het re-integratiebudget dat ze volgend jaar krijgen. Tien van hen worden zelfs zwaarder gekort dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit analyses door Binnenlands Bestuur van de onderdelen waaruit het participatiebudget voor 2015 bestaat.

   Zwakste gemeenten krijgen minder re-integratiegeld

   Anders dan staatssecretaris Klijnsma (SZW, PvdA) de Tweede Kamer suggereerde, leveren ook de dertig zwakste gemeenten flink in op het re-integratiebudget dat ze volgend jaar krijgen. Tien van hen worden zelfs zwaarder gekort dan het landelijk gemiddelde.

  • De budgetten die gemeenten volgend jaar waarschijnlijk krijgen voor de uitvoering van re-integratie en participatietaken wijken soms behoorlijk af van die uit het verleden. Sommige gemeenten moeten het met zo’n 10 procent minder doen dan in 2014, anderen gaan er zelfs iets op vóóruit. 

   Grote verschillen in verdeling Participatiebudget

   De budgetten die gemeenten volgend jaar waarschijnlijk krijgen voor de uitvoering van re-integratie en participatietaken wijken soms behoorlijk af van die uit het verleden. Sommige gemeenten moeten het met zo’n 10 procent minder doen dan in 2014, anderen gaan er zelfs iets op vóóruit. 

  • Het gros van de gemeenten (351) krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan waarmee ze tot nu toe rekening hielden. Het verschil kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner. Dat blijkt uit de meicirculaire.

   Gros gemeenten krijgt minder geld voor Wmo

   Maar liefst 351 gemeenten krijgen minder geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan waarmee ze tot nu toe rekening hielden. Het verschil kan oplopen tot ruim 100 euro per inwoner.

  • Er zijn financieel kwetsbare gemeenten met veel jongeren, die desondanks relatief weinig jeugdzorgbudget krijgen en daar bovenop ook nog een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. En andersom. Voor elke jongere in Culemborg is 594 euro beschikbaar, voor elke jongere in het vergrijsde Onderbanken 1280 euro.

   Zwakke gemeenten de dupe van 3D

   Gemeenten die er financieel toch al niet florissant voorstaan, lijken het hardst te worden getroffen door de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten die er goed voorstaan, hebben juist het meeste voordeel.

  Achtergrond  Achtergrond

  • De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

   Budget Jeugdzorg is loterij

   De gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg in 2016 en daarna wijken zo enorm af van wat ze dit jaar krijgen, dat niemand de verdeling nog begrijpt. Sommige gemeenten zijn de wanhoop nabij. ’We worden niet langer doodgeschoten, maar doodgemarteld.’

  • De overheveling van rijks- en provincietaken naar het lokale niveau heeft ertoe geleid dat gemeenten in een regio innig met elkaar zijn gaan samenwerken. Op het gebied van de jeugdzorg was er geen ontsnappen aan: daar moest het. Vrij zijn de regio’s in de manier waarop ze die samenwerking invullen en de wijze waarop ze afspreken de kosten en de financiële risico’s, die met de decentralisaties in het sociaal domein gepaard gaan, met elkaar verdelen.

   Uit de pot of apart

   Gemeenten zijn tot elkaar veroordeeld op het terrein van de jeugdzorg. Ze verdelen onderling niet alleen de taken, maar ook de kosten en, minstens zo belangrijk, de risico’s en onzekerheden. Maar wie betaalt wat bij tegenvallers?

  • Overal in het land klimt de arbeidsmarkt uit het dal, behalve in Twente. Hoge werkloosheid, geen banen. Enschede is een geval apart, schreven alle raadsleden in september in een brandbrief aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo hoopte de gemeente in aanmerking te blijven komen voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU).

   Aan de leiband van het rijk

   Enschede nam rigoureuze maatregelen om het aantal  bijstandsgerechtigden terug te brengen. Té rigoureus,  vinden andere gemeenten. Hoe je het beroep op de bijstand dan vermindert? Focus op werkgevers. En profiteer als Heerlen van starre rijksverdeelmodellen.

  • Alle gemeenten moeten komend jaar een bezuiniging opvangen van in totaal 465 miljoen euro op de huishoudelijke hulp (hh). Het rijk kort die hh-budgetten met zo’n 32 procent. Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe zij deze budgetkorting opvangt. Het gros van de G-10 kiest voor bezuinigingen op deze post, zo blijkt uit de coalitieakkoorden.

   Sparen voor de rampspoed

   Den Haag is de enige grote gemeente die structureel miljoenen euro’s vrijmaakt om de rijksbezuinigingen op de huishoudelijke hulp te verzachten. Uit een door Binnenlands Bestuur gemaakte analyse van de coalitieakkoorden van de tien grootste gemeenten blijkt dat zij uit voorzorg wel allemaal miljoenen opzij zetten om eventuele tegenvallers van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te kunnen opvangen.

  • Gemeenten zijn druk met de lokale vertaling van de Participatiewet, waarin de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de bijstand en een groot deel van de Wajong worden samengevoegd. Om gehandicapten en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, is afgesproken dat er zogenoemde garantiebanen komen voor uitkeringsgerechtigden die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

   Op zoek naar wil en winst

   Al ver voor Den Haag hadden Stedendriehoek en Noord-Veluwe een sociaal akkoord. Zo gaan ambtenaren en ondernemers als buddy’s de boer op om werkgevers warm te maken voor garantiebanen.

  • Gemeenten die er financieel toch al niet florissant voorstaan, lijken het hardst te worden getroffen door de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten die er goed voorstaan, hebben juist het meeste voordeel.

   Arm en zwak de dupe

   Hoe de verdeling van de decentralisatiegelden ook uitpakt, gemeenten moeten het met minder doen. Deloitte en Binnenlands Bestuur onderzochten welke gemeenten straks aan de rand van de financiële afgrond staan. 

  Partnernieuws  Partnernieuws

  • Hoe zijn onze 30 grootste gemeenten voorbereid op ‘straks’?

   Reageer

   Van de dit voorjaar gevormde colleges en gemeenteraden, wordt verwacht dat zij onder druk van een ongekende bezuinigingsopgave tot nieuw beleid en aantoonbaar resultaat komen. Studenten van Hogeschool Rotterdam onderwierpen – op initiatief van en begeleid door ARCADIS en docenten van de hogeschool – zo’n 300 beleidsdocumenten, waaronder collegeprogramma’s, structuurplannen en toekomstvisies aan een kwalitatieve analyse om het antwoord te vinden op de bovenstaande vraag.

  • Alles over de drie decentralisaties

   Reageer

   AfbeeldingDe drie decentralisaties, daarover gaat de zomereditie van Centric Overheid. Het informatieve magazine voor de lokale overheid duikt halverwege het jaar de diepte in en verkent de 3D in al haar dimensies.

    

   Het is roerig in het sociaal domein. Gemeenten hebben het maar druk met de nieuwe taakverdeling, en zij niet alleen. Zorgaanbieders, leveranciers, partners en oh ja, de burger om wie het allemaal te doen is – de verantwoordelijkheid mag dan liggen bij gemeenten; de gevolgen zijn voor iedereen.

  • Consequenties Deelfonds Sociaal Domein, budgetten 2015 en Meicirculaire

   Reageer

   AfbeeldingGemeenten zijn volop bezig met de voorbereidingen op de 3 decentralisaties. Inmiddels zijn ook de budgetten bekend die beschikbaar komen voor de uitvoering van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in 2015. Daarnaast is duidelijk geworden hoe het Deelfonds Sociaal Domein gaat werken en hoe gemeenten de middelen ontschot kunnen inzetten. RadarAdvies zet voor u de belangrijkste elementen op een rijtje uit de Tijdelijke Wet Deelfonds Sociaal Domein, de Meicirculaire en de toekenning van de budgetten voor 2015. Zodat u een goed beeld krijgt van de consequenties voor uw gemeente.

Vacatures

Van onze partners