of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
hbo,
universitair
Branche:
Overig
Provincie:
Utrecht
Functie:
Lid Raad van Toezicht met profiel gemeentelijke expertise
Plaats:
Zeist
Organisatie:
Youké Sterke Jeugd
Dienstverband:
Parttime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
458324

Lid Raad van Toezicht met profiel gemeentelijke expertise

PublicSpirit zoekt voor Youké Sterke Jeugd een lid Raad van Toezicht met profiel gemeentelijke expertise.

Organisatie
 Algemeen
 Youké staat voor sterke jeugd. Youké biedt specialistische zorg aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar en hun gezin. De naam Youké zegt het al: “Jij bent oké”, met een eigen talent, kleur en netwerk. 
  
 Ongeveer 500 betrokken en gecertificeerde professionals in de jeugd & opvoedhulp bieden intensieve ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs behandeling, crisisopvang, pleegzorg en trainingen. Zorg wordt geboden in de eigen leefomgeving, samen met scholen, vanuit zorgteams en op locaties in de wijk. Met een groot netwerk van gespecialiseerde samenwerkingspartners biedt Youké de best passende zorg voor jeugd in de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland. Dat gebeurt vanuit de kernwaarden: samen, talentgericht, ondernemend, kleurrijk en zelfredzaam.
  
 Het zorglandschap en het jeugdzorgstelsel zijn aan flinke veranderingen onderhevig, die gepaard gaan met bezuinigingen. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet, de Participatiewet en de wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er wordt gewerkt aan transformatiedoelen in het brede sociaal domein en er wordt gevraagd om tot maatwerk in oplossingen te komen. Gemeenten staan voor de uitdaging om integrale veranderingen te realiseren in het jeugdveld wat betreft de organisatie, inrichting en de uitvoering van de hulp. Youké heeft de ambitie om partner van gemeenten te zijn in het ontwikkelen van het zorglandschap en in het innoveren van het zorgaanbod door het inzetten van haar kennis en kunde.
  
 Bestuur en structuur
 Youké hanteert het Raad van Toezicht-/Raad van Bestuur-model. Bij het opstellen van de statuten en reglementen wordt de Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt gehanteerd. De stichting kent een Raad van Toezicht met zes leden, inclusief de voorzitter en heeft een 1-hoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het formuleren en het realiseren van het beleid, de strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten. Zij legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De jaarlijkse omzet van Youké bedraagt ca. € 30 miljoen. Het jaar 2016 is met een bescheiden positief resultaat afgesloten. De zorgorganisatie geldt als financieel gezond en stabiel.


Raad van Toezicht
 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht een klankbord voor de Raad van Bestuur en staat hij de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht heeft de werkgeversfunctie voor de Raad van Bestuur en onderschrijft de Zorgbrede Governancecode. 

 De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden. Begin 2018 treedt één lid vervroegd af om te voorkomen dat per 2019 vier leden tegelijk aftreden. Daarvoor wordt nu een vacature gesteld met het profiel gemeentelijke expertise. Per 1 januari 2019 treden drie leden af, waaronder de voorzitter. Daarvan worden twee leden vervangen. De RvT bestaat per 1 januari 2019 uit vijf leden. 
 Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is ervoor gezorgd dat de specifieke deskundigheid van de leden van de raad een zo breed mogelijk spectrum heeft, passend bij de aard van de ontwikkelde activiteiten en rekening houdend met de ontwikkelingen die in de komende jaren optreden. Binnen de raad is een mix aanwezig van deskundigheid op algemeen bestuurlijk, financieel en zorginhoudelijk gebied. 

 De raad heeft twee commissies: een Auditcommissie Financiën en een Kwaliteitscommissie. De Raad komt circa 6 keer per jaar bijeen; de commissies gemiddeld 4 keer. Daarnaast wordt 1x per jaar een werkbezoek gehouden en een gezamenlijke bijeenkomst van RvT, bestuurder en MT. Voorts kan incidenteel aanwezigheid bij een bijeenkomst worden gevraagd, zoals met de Ondernemingsraad of de Pleegouderraad. De zittingstermijn bedraagt vier jaar, met maximaal één herbenoeming. 
 

Profieleisen
Algemeen
 De leden van de raad hebben bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis en managementervaring, dan wel goed gevoel voor management-vraagstukken binnen (middel)grote organisaties. Ze beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de strategische doelstellingen en de hoofdlijnen van beleid, de hulpverlening, de organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zijn breed maatschappelijk georiënteerd en hebben zicht op de politieke- en zorginhoudelijke ontwikkelingen binnen de sector jeugd en de rest van het sociale domein. Ze vervullen de toezichthoudende taak in teamverband en op kritische-, onafhankelijke en integere wijze. 
 
Specifiek


Kent de actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de wijze waarop gemeenten daarin opereren en anticiperen;
Is bekend met het opdrachtgeverschap van gemeenten, en wat dat betekent voor de verkooprol van gecontracteerde zorgaanbieders;
Heeft brede kennis van en ervaring met (politieke) besluitvormingsprocessen binnen de gemeentelijke wereld;
Heeft een visie op de “gemeente van de toekomst”: de rol en de dynamiek van een getransformeerde gemeente in de samenleving over 10 jaar.  
 Qua persoonsprofiel bent u een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner, die als toezichthouder goed weet om te gaan met de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten een complexe zorgomgeving. In uw optreden bent u een teamspeler, sterk gericht op samenwerking en samenhang. Heeft oog voor maatschappelijk ondernemerschap.
 

Benoeming en vergoeding
 De Raad van Toezichtleden ontvangen een honorering zoals deze in de sector gebruikelijk is. Youké volgt daarin de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De honorering bedraagt € 6.000,-- op jaarbasis, exclusief btw. 
 De leden beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 


Meer informatie en solliciteren
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
 Voor de volledige vacaturetekst, informatie over de procedure en solliciteren nodigen wij u uit om onze website te bezoeken https://www.publicspirit.nl/lid-raad-van-toezicht-profiel-gemeentelijke-expertise-zeist/ . U kunt reageren tot 21 januari aanstaande.
PublicSpirit zoekt voor Youké Sterke Jeugd een lid Raad van Toezicht met profiel gemeentelijke expertise.

Organisatie
Algemeen
Youké staat voor sterke jeugd. Youké biedt specialistische zorg aan kinderen en jongeren van 0-23 jaar en hun gezin. De naam Youké zegt het al: “Jij bent oké”, met een eigen talent, kleur en netwerk.
 
Ongeveer 500 betrokken en gecertificeerde professionals in de jeugd & opvoedhulp bieden intensieve ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs behandeling, crisisopvang, pleegzorg en trainingen. Zorg wordt geboden in de eigen leefomgeving, samen met scholen, vanuit zorgteams en op locaties in de wijk. Met een groot netwerk van gespecialiseerde samenwerkingspartners biedt Youké de best passende zorg voor jeugd in de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland. Dat gebeurt vanuit de kernwaarden: samen, talentgericht, ondernemend, kleurrijk en zelfredzaam.
 
Het zorglandschap en het jeugdzorgstelsel zijn aan flinke veranderingen onderhevig, die gepaard gaan met bezuinigingen. Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet, de Participatiewet en de wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er wordt gewerkt aan transformatiedoelen in het brede sociaal domein en er wordt gevraagd om tot maatwerk in oplossingen te komen. Gemeenten staan voor de uitdaging om integrale veranderingen te realiseren in het jeugdveld wat betreft de organisatie, inrichting en de uitvoering van de hulp. Youké heeft de ambitie om partner van gemeenten te zijn in het ontwikkelen van het zorglandschap en in het innoveren van het zorgaanbod door het inzetten van haar kennis en kunde.
 
Bestuur en structuur
Youké hanteert het Raad van Toezicht-/Raad van Bestuur-model. Bij het opstellen van de statuten en reglementen wordt de Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt gehanteerd. De stichting kent een Raad van Toezicht met zes leden, inclusief de voorzitter en heeft een 1-hoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het formuleren en het realiseren van het beleid, de strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten. Zij legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De jaarlijkse omzet van Youké bedraagt ca. € 30 miljoen. Het jaar 2016 is met een bescheiden positief resultaat afgesloten. De zorgorganisatie geldt als financieel gezond en stabiel.


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht een klankbord voor de Raad van Bestuur en staat hij de Raad van Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht heeft de werkgeversfunctie voor de Raad van Bestuur en onderschrijft de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden. Begin 2018 treedt één lid vervroegd af om te voorkomen dat per 2019 vier leden tegelijk aftreden. Daarvoor wordt nu een vacature gesteld met het profiel gemeentelijke expertise. Per 1 januari 2019 treden drie leden af, waaronder de voorzitter. Daarvan worden twee leden vervangen. De RvT bestaat per 1 januari 2019 uit vijf leden.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is ervoor gezorgd dat de specifieke deskundigheid van de leden van de raad een zo breed mogelijk spectrum heeft, passend bij de aard van de ontwikkelde activiteiten en rekening houdend met de ontwikkelingen die in de komende jaren optreden. Binnen de raad is een mix aanwezig van deskundigheid op algemeen bestuurlijk, financieel en zorginhoudelijk gebied.

De raad heeft twee commissies: een Auditcommissie Financiën en een Kwaliteitscommissie. De Raad komt circa 6 keer per jaar bijeen; de commissies gemiddeld 4 keer. Daarnaast wordt 1x per jaar een werkbezoek gehouden en een gezamenlijke bijeenkomst van RvT, bestuurder en MT. Voorts kan incidenteel aanwezigheid bij een bijeenkomst worden gevraagd, zoals met de Ondernemingsraad of de Pleegouderraad. De zittingstermijn bedraagt vier jaar, met maximaal één herbenoeming.


Profieleisen
Algemeen
De leden van de raad hebben bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis en managementervaring, dan wel goed gevoel voor management-vraagstukken binnen (middel)grote organisaties. Ze beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de strategische doelstellingen en de hoofdlijnen van beleid, de hulpverlening, de organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zijn breed maatschappelijk georiënteerd en hebben zicht op de politieke- en zorginhoudelijke ontwikkelingen binnen de sector jeugd en de rest van het sociale domein. Ze vervullen de toezichthoudende taak in teamverband en op kritische-, onafhankelijke en integere wijze.

Specifiek
  • Kent de actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de wijze waarop gemeenten daarin opereren en anticiperen;
  • Is bekend met het opdrachtgeverschap van gemeenten, en wat dat betekent voor de verkooprol van gecontracteerde zorgaanbieders;
  • Heeft brede kennis van en ervaring met (politieke) besluitvormingsprocessen binnen de gemeentelijke wereld;
  • Heeft een visie op de “gemeente van de toekomst”: de rol en de dynamiek van een getransformeerde gemeente in de samenleving over 10 jaar.
 
Qua persoonsprofiel bent u een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner, die als toezichthouder goed weet om te gaan met de vaak tegengestelde belangen binnen en buiten een complexe zorgomgeving. In uw optreden bent u een teamspeler, sterk gericht op samenwerking en samenhang. Heeft oog voor maatschappelijk ondernemerschap.
 


Benoeming en vergoeding
De Raad van Toezichtleden ontvangen een honorering zoals deze in de sector gebruikelijk is. Youké volgt daarin de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De honorering bedraagt € 6.000,-- op jaarbasis, exclusief btw.
De leden beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).


Meer informatie en solliciteren
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
Voor de volledige vacaturetekst, informatie over de procedure en solliciteren nodigen wij u uit om onze website te bezoeken https://www.publicspirit.nl/lid-raad-van-toezicht-profiel-gemeentelijke-expertise-zeist/. U kunt reageren tot 21 januari aanstaande.