of 59232 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Griffier
Plaats:
Poortuugaal
Organisatie:
Gemeente Albrandswaard
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
456274

Griffier

PublicSpirit zoekt voor de gemeente Albrandswaard een Griffier.

Albrandswaard
 Gemeente Albrandswaard telt ruim 25.000 inwoners. Veel inwoners zijn forenzen die in Rotterdam werken. Albrandswaard is in 1985 ontstaan door het samenvoegen van de gemeenten Poortugaal en Rhoon. Sinds 2000 is er een derde kern ontwikkeld:  Vinexlocatie Rhoon Portland.
 Gemeente Albrandswaard is een zelfstandige gemeente met een eigen bestuur (raad en college), een eigen griffier en een eigen gemeentesecretaris.
 Ambtelijke ondersteuning wordt geboden door de BAR-organisatie. De BAR-organisatie werkt voor de drie zelfstandige gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. In deze drie gemeenten wonen in totaal circa 117.000 inwoners. 

Bestuur 
De raad van Albrandswaard telt 21 zetels. In de huidige bestuursperiode zijn er 9 fracties, waarbij de zetels als volgt zijn verdeeld: 
 EVA: 4 zetels, VVD: 4 zetels, PvdA: 2 zetels, CDA: 2 zetels, NAP: 2 zetels, 
 ChristenUnie/SGP: 1 zetel, Stem Lokaal: 3 zetels, Groep Ram-Remijn: 2 zetels, NOVA: 1 zetel.
  
 De partijen VVD, NAP, PvdA en EVA vormen een coalitie.
 Het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd door de burgemeester (voorzitter) en vier wethouders. In het college zijn de vier coalitiepartijen elk met een wethouder vertegenwoordigd. 
 
 Griffie
 De griffie biedt de gemeenteraad ondersteuning en advies bij de uitoefening van zijn vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies.
 De griffier geeft leiding aan de griffie. 
 Het griffieteam van Albrandswaard bestaat uit vijf medewerkers (circa 3,5 fte): 
 • een griffier (1,0 fte);
 • twee raadadviseurs (samen circa 1,25 fte);
 • twee administratief medewerkers (samen circa 1,2 fte).
    
 NB: Waar in dit profiel hij/hem/zijn staat, kan uiteraard ook zij/haar gelezen worden. 

De functie van griffier
 De functie van griffier kent de volgende hoofdelementen:
 1.  Advies en ondersteuning aan raad en voorzitter van de raad
 2.  Managen griffie en leidinggeven aan griffiemedewerkers
 3.  Linking-pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie en in driehoek
 4.  Externe oriëntatie en positionering/communicatie met (lokale) samenleving
 5.  Signaalfunctie ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing
  
 1. Adviseren en ondersteunen gemeenteraad en voorzitter van de raad
 De griffier:
 ·  treedt op als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad, raadsvoorzitter, presidium, raadscommissies, raadsfracties en raadsleden;
 ·  informeert en adviseert de raad zowel gevraagd als ongevraagd;  
 ·  is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad, bereidt de raadsvergaderingen voor en neemt er in faciliterende zin aan deel;
 ·  draagt zorg voor de raadsplanning en bewaakt het nakomen van toezeggingen aan de raad en raadscommissies en bewaakt de nakoming van besluiten.
  
 Richting de raad is de griffier faciliterend. Hij is sensitief en heeft luisterend vermogen. 
 Hij heeft gevoel voor de ‘mores’ van de raad. Hij is proactief, oplossingsgericht, legt alternatieven voor en denkt out-of-the-box. De griffier doet - gedoseerd - voorstellen voor vernieuwing en verbetering (bijvoorbeeld lange-termijn-agenda), waarbij het voor hem en de griffiemedewerkers vanzelfsprekend is dat het ambitieniveau van de raad leidend is. 
 Richting de voorzitter van de raad is de griffier stevig, rolvast en zelfbewust. Tijdens raadsvergaderingen is hij ‘meesturend bijrijder’, kent de regels en bewaakt actief de processen en procedures. 
   
 2. Managen griffie en leidinggeven aan griffiemedewerkers
 De griffier:
 ·  geeft integraal en collegiaal leiding aan de griffiemedewerkers; 
 ·  coördineert en stroomlijnt de werkzaamheden en treedt op als meewerkend voorman;
 ·  stimuleert en coacht medewerkers in hun functioneren en persoonlijke ontwikkeling;  
 ·  bevordert de samenwerking tussen de medewerkers zowel binnen de griffie als tussen de griffie, raadsleden, bestuurders, medewerkers en andere samenwerkingspartners; 
 ·  stelt planningen en rapportages op over het functioneren van de raad en de griffie.
  
 De griffier treedt op als eerste aanspreekpunt voor bestuurders/raadsleden en staat borg voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de griffie(medewerkers). Hij is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. Hij is zowel meewerkend voorman als leidinggevende die delegeert. Binnen de griffie koestert hij de collegialiteit, de teamsfeer en het onderlinge vertrouwen. De griffier inspireert en coacht medewerkers waar dat kan en stuurt waar dat moet. Hij stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers, biedt een luisterend oor en toont empathie. 
   
 3. Linking-pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie, deelname aan driehoek
 De griffier:
 ·  draagt zorg voor een goede stroomlijning van de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad en ziet actief toe op de kwaliteit en compleetheid van informatie en onderhoudt daartoe relevante contacten met medewerkers van de BAR-organisatie;
 ·  bewaakt mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij het politieke besluitvormingsproces;
 ·  initieert in de driehoek met de burgemeester en de secretaris, de strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad;
 ·  draagt zorg voor een optimale afstemming tussen Albrandswaard als regiegemeente en de gemeenteraad enerzijds en de ambtelijke BAR-organisatie anderzijds.
  
 De griffier is in staat in het driehoeksoverleg te schakelen tussen een overstijgende rol, waarbij het gemeenschappelijke belang van Albrandswaard centraal staat, en de rol waarbij hij geacht wordt primair het belang van de raad te dienen. Hij toont zich rolbewust en rolvast. Hij heeft een helicopterview én oog voor het politiek/bestuursgevoelige detail.
 Ten aanzien van de voorstellen aan de raad stelt de griffier de goede vragen, richt zich ‘zuiver’ op proces, procedure en bevoegdheid en treedt niet in de politieke of beleidsmatige aspecten van de voorstellen. Hij bewaart en bewaakt zijn neutraliteit en onpartijdigheid.
 De griffier beschikt over organisatiesensitiviteit om binnen de complexiteit van de BAR-organisatie het belang van de raad van Albrandswaard adequaat te dienen. 
  
 4. Externe oriëntatie en positionering/communicatie met (lokale) samenleving
 De griffier:
 ·  fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en verzoeken van derden over raadsaangelegenheden; 
 ·  draagt zorg voor organisatie en facilitering van raadsbrede activiteiten richting bevolking, waaronder wijkbezoeken, inspraakavonden en dergelijke;
 ·  onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van de lokale samenleving, bedrijven, instellingen, media en burgers; 
 ·  onderhoudt contacten met andere griffiers in BAR-verband en in de regio. 
  
 De griffier vormt de verbindende schakel tussen de raad en de externe partijen in strikt faciliterende zin. Hij draagt zorg voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de griffie. De griffier kent de gemeente, het gebied en de regio. Hij kent de lokale samenleving en mogelijke gevoeligheden. De griffier doet gepaste voorstellen voor raadsbrede contacten met de lokale samenleving (bijvoorbeeld vergaderen op locatie). 
    
 5. Signaalfunctie ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing
 De griffier:
 ·  adviseert over de rol, functie en positie van de gemeenteraad en de raadscommissies in het lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces; 
 ·  doet - gedoseerd - voorstellen aan presidium en raad over doorontwikkeling van de duale bestuurspraktijk en stemt deze voorstellen af met college en ambtelijke organisatie; 
 ·  stelt verbetertrajecten voor inzake bestuurlijke vernieuwing, strategische ontwikkeling van de gemeente en strategische bestuurlijk-ambtelijke projecten. 
  
 De griffier weet op gepaste wijze voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing te signaleren en agenderen, en is zich goed bewust dat het ambitieniveau van de raad daarbij leidend is.  
 
 Functie-eisen
 ·  Academisch werk- en denkniveau.
 ·  Relevante ervaring met griffie(rs)werkzaamheden.
 ·  Scherp inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.
 ·  Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
 ·  Relevante ervaring met werken in een omgeving, die qua dynamiek, complexiteit en schaalgrootte vergelijkbaar is.
 ·  Relevante leidinggevende ervaring.
 
 Competenties
 ·  Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 
 ·  Onafhankelijk, rolbewust en zelfbewust.
 ·  Praktisch en resultaatgericht. 
 ·  Stressbestendig.
 ·  Overtuigingskracht.
 ·  Coachend, empathisch en enthousiasmerend.
 ·  Zelfreflectie en humor. 

Arbeidsvoorwaarden
 De functie is gewaardeerd in schaal 13.
 Het betreft een aanstelling voor een jaar, die na goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 
Meer informatie
 PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. 
 Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Gert-Jan Jongkind. 
 Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij zijn assistente Marianne Pinke. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 - 44 59 050. 
  
 Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.
 
Solliciteren
 De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
  
 De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld.
 Bij gelijke geschiktheid krijgt de kandidatuur van interne kandidaten voorrang.
 Tot de interne kandidaten worden alle medewerkers van de BAR-organisatie en de drie BAR-gemeenten gerekend.
  
 Uw sollicitatie kunt u indienen via de website van PublicSpirit:
https://www.publicspirit.nl/griffier-albrandswaard/ 
 U doet dit door op de webpage van de vacature uw motivatiebrief en cv in te dienen met vermelding van vacaturenummer 6241. 
 Nadat uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
  
 De vacature is opengesteld op 22 september 2017.
 U kunt reageren tot 13 oktober 2017, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.
  
 Onderstaande planning is nog niet definitief, houdt u de website van PublicSpirit in de gaten voor de definitieve planning. Deze wordt zo spoedig mogelijk in de vacaturetekst op de website gepubliceerd.
  
 In de weken 42 t/m 44 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit. 
 In week 45 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten aan de gemeente Albrandswaard gepresenteerd. 
 In week 45 vindt de eerste selectieronde bij de gemeente Albrandswaard plaats. 
 In week 46 vindt de tweede selectieronde bij de gemeente Albrandswaard plaats. 
  
 Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
  
 Uiteindelijk vindt benoeming in de gemeenteraad van Albrandswaard plaats.
  
 U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.
 
PublicSpirit zoekt voor de gemeente Albrandswaard een Griffier.

Albrandswaard
Gemeente Albrandswaard telt ruim 25.000 inwoners. Veel inwoners zijn forenzen die in Rotterdam werken. Albrandswaard is in 1985 ontstaan door het samenvoegen van de gemeenten Poortugaal en Rhoon. Sinds 2000 is er een derde kern ontwikkeld: Vinexlocatie Rhoon Portland.
Gemeente Albrandswaard is een zelfstandige gemeente met een eigen bestuur (raad en college), een eigen griffier en een eigen gemeentesecretaris.
Ambtelijke ondersteuning wordt geboden door de BAR-organisatie. De BAR-organisatie werkt voor de drie zelfstandige gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. In deze drie gemeenten wonen in totaal circa 117.000 inwoners.

Bestuur
De raad van Albrandswaard telt 21 zetels. In de huidige bestuursperiode zijn er 9 fracties, waarbij de zetels als volgt zijn verdeeld:
EVA: 4 zetels, VVD: 4 zetels, PvdA: 2 zetels, CDA: 2 zetels, NAP: 2 zetels,
ChristenUnie/SGP: 1 zetel, Stem Lokaal: 3 zetels, Groep Ram-Remijn: 2 zetels, NOVA: 1 zetel.
 
De partijen VVD, NAP, PvdA en EVA vormen een coalitie.
Het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd door de burgemeester (voorzitter) en vier wethouders. In het college zijn de vier coalitiepartijen elk met een wethouder vertegenwoordigd.

Griffie
De griffie biedt de gemeenteraad ondersteuning en advies bij de uitoefening van zijn vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies.
De griffier geeft leiding aan de griffie.
Het griffieteam van Albrandswaard bestaat uit vijf medewerkers (circa 3,5 fte):
• een griffier (1,0 fte);
• twee raadadviseurs (samen circa 1,25 fte);
• twee administratief medewerkers (samen circa 1,2 fte).
   
NB: Waar in dit profiel hij/hem/zijn staat, kan uiteraard ook zij/haar gelezen worden.

De functie van griffier
De functie van griffier kent de volgende hoofdelementen:
1.  Advies en ondersteuning aan raad en voorzitter van de raad
2.  Managen griffie en leidinggeven aan griffiemedewerkers
3.  Linking-pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie en in driehoek
4.  Externe oriëntatie en positionering/communicatie met (lokale) samenleving
5.  Signaalfunctie ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing
 
1. Adviseren en ondersteunen gemeenteraad en voorzitter van de raad
De griffier:
·  treedt op als eerste aanspreekpunt en eerste adviseur van de gemeenteraad, raadsvoorzitter, presidium, raadscommissies, raadsfracties en raadsleden;
·  informeert en adviseert de raad zowel gevraagd als ongevraagd;  
·  is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de raad, bereidt de raadsvergaderingen voor en neemt er in faciliterende zin aan deel;
·  draagt zorg voor de raadsplanning en bewaakt het nakomen van toezeggingen aan de raad en raadscommissies en bewaakt de nakoming van besluiten.
 
Richting de raad is de griffier faciliterend. Hij is sensitief en heeft luisterend vermogen.
Hij heeft gevoel voor de ‘mores’ van de raad. Hij is proactief, oplossingsgericht, legt alternatieven voor en denkt out-of-the-box. De griffier doet - gedoseerd - voorstellen voor vernieuwing en verbetering (bijvoorbeeld lange-termijn-agenda), waarbij het voor hem en de griffiemedewerkers vanzelfsprekend is dat het ambitieniveau van de raad leidend is.
Richting de voorzitter van de raad is de griffier stevig, rolvast en zelfbewust. Tijdens raadsvergaderingen is hij ‘meesturend bijrijder’, kent de regels en bewaakt actief de processen en procedures.
 
2. Managen griffie en leidinggeven aan griffiemedewerkers
De griffier:
·  geeft integraal en collegiaal leiding aan de griffiemedewerkers;
·  coördineert en stroomlijnt de werkzaamheden en treedt op als meewerkend voorman;
·  stimuleert en coacht medewerkers in hun functioneren en persoonlijke ontwikkeling; 
·  bevordert de samenwerking tussen de medewerkers zowel binnen de griffie als tussen de griffie, raadsleden, bestuurders, medewerkers en andere samenwerkingspartners;
·  stelt planningen en rapportages op over het functioneren van de raad en de griffie.
 
De griffier treedt op als eerste aanspreekpunt voor bestuurders/raadsleden en staat borg voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de griffie(medewerkers). Hij is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. Hij is zowel meewerkend voorman als leidinggevende die delegeert. Binnen de griffie koestert hij de collegialiteit, de teamsfeer en het onderlinge vertrouwen. De griffier inspireert en coacht medewerkers waar dat kan en stuurt waar dat moet. Hij stimuleert de ontwikkeling van de medewerkers, biedt een luisterend oor en toont empathie.
 
3. Linking-pin tussen raad, college, ambtelijke organisatie, deelname aan driehoek
De griffier:
·  draagt zorg voor een goede stroomlijning van de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad en ziet actief toe op de kwaliteit en compleetheid van informatie en onderhoudt daartoe relevante contacten met medewerkers van de BAR-organisatie;
·  bewaakt mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij het politieke besluitvormingsproces;
·  initieert in de driehoek met de burgemeester en de secretaris, de strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad;
·  draagt zorg voor een optimale afstemming tussen Albrandswaard als regiegemeente en de gemeenteraad enerzijds en de ambtelijke BAR-organisatie anderzijds.
 
De griffier is in staat in het driehoeksoverleg te schakelen tussen een overstijgende rol, waarbij het gemeenschappelijke belang van Albrandswaard centraal staat, en de rol waarbij hij geacht wordt primair het belang van de raad te dienen. Hij toont zich rolbewust en rolvast. Hij heeft een helicopterview én oog voor het politiek/bestuursgevoelige detail.
Ten aanzien van de voorstellen aan de raad stelt de griffier de goede vragen, richt zich ‘zuiver’ op proces, procedure en bevoegdheid en treedt niet in de politieke of beleidsmatige aspecten van de voorstellen. Hij bewaart en bewaakt zijn neutraliteit en onpartijdigheid.
De griffier beschikt over organisatiesensitiviteit om binnen de complexiteit van de BAR-organisatie het belang van de raad van Albrandswaard adequaat te dienen.
 
4. Externe oriëntatie en positionering/communicatie met (lokale) samenleving
De griffier:
·  fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en verzoeken van derden over raadsaangelegenheden;
·  draagt zorg voor organisatie en facilitering van raadsbrede activiteiten richting bevolking, waaronder wijkbezoeken, inspraakavonden en dergelijke;
·  onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van de lokale samenleving, bedrijven, instellingen, media en burgers;
·  onderhoudt contacten met andere griffiers in BAR-verband en in de regio.
 
De griffier vormt de verbindende schakel tussen de raad en de externe partijen in strikt faciliterende zin. Hij draagt zorg voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de griffie. De griffier kent de gemeente, het gebied en de regio. Hij kent de lokale samenleving en mogelijke gevoeligheden. De griffier doet gepaste voorstellen voor raadsbrede contacten met de lokale samenleving (bijvoorbeeld vergaderen op locatie).
   
5. Signaalfunctie ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing
De griffier:
·  adviseert over de rol, functie en positie van de gemeenteraad en de raadscommissies in het lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces;
·  doet - gedoseerd - voorstellen aan presidium en raad over doorontwikkeling van de duale bestuurspraktijk en stemt deze voorstellen af met college en ambtelijke organisatie;
·  stelt verbetertrajecten voor inzake bestuurlijke vernieuwing, strategische ontwikkeling van de gemeente en strategische bestuurlijk-ambtelijke projecten.
 
De griffier weet op gepaste wijze voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing te signaleren en agenderen, en is zich goed bewust dat het ambitieniveau van de raad daarbij leidend is. 

Functie-eisen
·  Academisch werk- en denkniveau.
·  Relevante ervaring met griffie(rs)werkzaamheden.
·  Scherp inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.
·  Relevante ervaring met (strategische) advisering en ondersteuning van lokaal bestuur.
·  Relevante ervaring met werken in een omgeving, die qua dynamiek, complexiteit en schaalgrootte vergelijkbaar is.
·  Relevante leidinggevende ervaring.

Competenties
·  Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
·  Onafhankelijk, rolbewust en zelfbewust.
·  Praktisch en resultaatgericht.
·  Stressbestendig.
·  Overtuigingskracht.
·  Coachend, empathisch en enthousiasmerend.
·  Zelfreflectie en humor.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 13.
Het betreft een aanstelling voor een jaar, die na goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Gert-Jan Jongkind.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij zijn assistente Marianne Pinke. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 - 44 59 050.
 
Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.

Solliciteren
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
 
De vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld.
Bij gelijke geschiktheid krijgt de kandidatuur van interne kandidaten voorrang.
Tot de interne kandidaten worden alle medewerkers van de BAR-organisatie en de drie BAR-gemeenten gerekend.
 
Uw sollicitatie kunt u indienen via de website van PublicSpirit:
https://www.publicspirit.nl/griffier-albrandswaard/
U doet dit door op de webpage van de vacature uw motivatiebrief en cv in te dienen met vermelding van vacaturenummer 6241.
Nadat uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
 
De vacature is opengesteld op 22 september 2017.
U kunt reageren tot 13 oktober 2017, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.
 
Onderstaande planning is nog niet definitief, houdt u de website van PublicSpirit in de gaten voor de definitieve planning. Deze wordt zo spoedig mogelijk in de vacaturetekst op de website gepubliceerd.
 
In de weken 42 t/m 44 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.
In week 45 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten aan de gemeente Albrandswaard gepresenteerd.
In week 45 vindt de eerste selectieronde bij de gemeente Albrandswaard plaats.
In week 46 vindt de tweede selectieronde bij de gemeente Albrandswaard plaats.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
 
Uiteindelijk vindt benoeming in de gemeenteraad van Albrandswaard plaats.
 
U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.