of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Friesland
Functie:
Gemeentesecretaris/Algemeen directeur
Plaats:
Joure
Organisatie:
Gemeente De Fryske Marren
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
458686

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

 De Fryske Marren zoekt een nieuwe 

gemeentesecretaris/algemeen directeur

 De vacature is ontstaan door het vertrek van de “eerste” gemeentesecretaris/algemeen directeur van De Fryske Marren naar de provincie Drenthe. 
 De “eerste” gemeentesecretaris/algemeen directeur bekleedde deze functie vanaf het ontstaan van de gemeente per 1 januari 2014.
 Daarvoor was hij algemeen directeur/projectleider van de ambtelijke organisatie, die al een jaar eerder, per 1 januari 2013, was gefuseerd. 

 In deze eerste periode is een krachtige gemeente neergezet, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
 De volgende periode vraagt om een gemeentesecretaris/algemeen directeur die op deze solide basis voortbouwt. Het voortbouwen betreft onder meer een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, waarbij met name de interne verbinding, samenwerking en integraliteit aandacht vragen. Na een eerste periode waarin de focus primair op de interne organisatie lag, breekt nu een periode aan waarbij de blik ook nadrukkelijker naar buiten gericht wordt. De aandacht zal de komende tijd meer uitgaan naar het doorontwikkelen van de interactie tussen enerzijds bestuur en ambtelijke organisatie en anderzijds inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Ook de relatie met de buurgemeenten, de regio, de provincie en het Rijk zullen nadrukkelijker aandacht krijgen. 
   
 Deze profielschets is tot stand gekomen na interviews met leden van het college, leden van het Management Overleg (MO), de Ondernemingsraad (OR) en de griffier. 
 
 Gemeente
 De Fryske Marren telt bijna 52.000 inwoners. De gemeente is per 1 januari 2014 ontstaan, na een fusie tussen Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boarnsterhim (Terherne). 
 De Fryske Marren is een uitgestrekte gemeente, qua oppervlakte de vierde gemeente van Nederland, met een landelijk karakter. Balk, Joure en Lemmer zijn de grootste kernen binnen de gemeente. 
 De stad Sloten is één van de Friese Elfsteden.
  
 Bestuur
  
 Raad
 De gemeenteraad van De Fryske Marren bestaat uit 31 zetels, verdeeld over 8 fracties. 
 Frysk Nasjonale Partij (FNP): 10 zetels, CDA: 8 zetels, PvdA: 4 zetels, VVD: 3 zetels, D66: 2 zetels, CU: 2 zetels, GroenLinks: 1 zetel, NCPN: 1 zetel. 
 FNP en CDA vormen samen de coalitie. 
 De raad van De Fryske Marren wordt gekenmerkt door grote betrokkenheid op de inhoud.
 De raadsleden zijn bovenal gedreven volksvertegenwoordigers en stáán voor het belang van de kernen en de inwoners. De kaderstellende en controlerende aspecten zijn in ontwikkeling, evenals het samenspel tussen raad, college, griffie en organisatie.
  
 College
 Het huidige college van burgemeester en wethouders bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders, waarvan twee wethouders van FNP en twee wethouders van CDA.
 
Organisatie
 De organisatie van de Fryske Marren kent nu een tweehoofdige directie, bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een adjunct-directeur.
 Direct aan de directie zijn twee adviseurs gekoppeld, een bestuursadviseur en een concerncontroller. 
 De organisatie kent een zestal afdelingen: 

 Bedrijfsvoering;
 Publiekszaken;
 Ruimtelijke ontwikkeling; 
 Ruimtelijk beheer; 
 Samenleving;  
 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. Per afdeling zijn meerdere teams actief.
  
 Wekelijks vindt afstemming plaats in het zogeheten “MO” (Managementoverleg).
 Aan dit overleg nemen de volgende personen deel: de algemeen directeur en de adjunct-directeur, de zes afdelingshoofden, de bestuursadviseur en de concerncontroller.
 Daarnaast vindt ook periodiek overleg plaats in “MO-breed”-verband, waaraan eveneens de teamleiders (9 personen) en de griffier deelnemen.
 Bij de ambtelijke organisatie van De Fryske Marren werken in totaal circa 500 medewerkers (392 fte).
 De medewerkers werken verdeeld over een tweetal hoofdlocaties (beide in Joure), drie werven (worden er twee) en twee servicepunten/balies. Centrale huisvesting is een punt van discussie.
 Momenteel komen de medewerkers van de Sociale Wijkteams (circa 30 personen) in dienst van de gemeente.  
  
 Ons verhaal
 In 2017 hebben meer dan honderd collega’s zeer betrokken deelgenomen aan gesprekken, interviews en groepssessies, om het gezamenlijke verhaal van De Fryske Marren te formuleren.
 
Een verhaal over ambities, idealen en waarden. “Ons verhaal” laat zich als volgt samenvatten:  
 “Met collegialiteit, betrokkenheid en drive, met ondernemerschap, duidelijkheid en lef komen we samen verder. En maken we, samen met onze inwoners, de gemeente nóg kleurrijker, actiever en nofliker dan ze nu al is”.
  
 Onderzoek
 Nadat in de eerste jaren van de nieuwe gemeente De Fryske Marren een solide basis is gelegd, is het nu tijd voor verdere ontwikkeling, met meer aandacht voor verbetering van de interne samenwerking en nog meer externe oriëntatie.
 Gelijktijdig met het schrijven van het profiel is onderzoek verricht naar de verschillende ontwikkelingsscenario’s van de ambtelijke organisatie.
 Hiervoor zijn alle leden van het college geïnterviewd, de leden van het MO, de OR, de griffier en een tweetal raadsleden, te weten de vice-voorzitter van de raad en de vice-vice-voorzitter.
 De uitkomsten van dit onderzoek, vervat in een aantal ontwikkelscenario’s, zijn besproken met het MO, de OR en zijn voorgelegd aan college.
 De ontwikkelrichting geldt als opdracht aan de nieuwe secretaris om daar, samen met het bestuur en de ambtelijke organisatie, vorm en uitvoering aan te geven.  
  
 Samenwerking in de regio
 In de eerste jaren na het ontstaan van de gemeente lag de focus primair op de ontwikkeling van de diverse organisatieonderdelen. Nu is de tijd aangebroken de interne en onderlinge samenhang en samenwerking te verstevigen en zich meer in te zetten voor externe samenwerking, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten. De regio biedt daarvoor vele mogelijkheden en samenwerkingspartners. Op diverse terreinen, zoals innovatie, duurzaamheid, ICT, financiën, sociaal domein, etc., liggen volop kansen die een nader onderzoek waard zijn.
  
Functie
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van haar* wordt verwacht.
  
 * Waar in de tekst “zij” of “haar” staat, wordt uiteraard ook “hij” of “hem” of “zijn” bedoeld. 
  
 College van B&W 
 Als eerste adviseur van het college waarborgt de gemeentesecretaris/algemeen directeur de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben haar bijzondere aandacht. De gemeentesecretaris/algemeen directeur brengt objectieve en relevante informatie in en draagt bij aan het schetsen van de mogelijkheden en implicaties. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen. Van de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt ook inhoudelijke inbreng en betrokkenheid verwacht, zeker waar het bestuursgevoelige dossiers betreft. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur is rolvast en onafhankelijk. Zij kan spiegelen en coachen. 
  
 Linking pin college - ambtelijke organisatie
 Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaakt de gemeentesecretaris/algemeen directeur het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Zij signaleert tijdig knelpunten, is proactief en inventief in het vinden van oplossingen en kent het spel van geven en nemen. Zij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden. 
 De burgemeester en de gemeentesecretaris/algemeen directeur vormen samen een tandem. Hierin staan onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met begrip voor verschillende bestuurlijke en ambtelijke taken en verantwoordelijkheden. 
  
 Raad en Driehoek 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur investeert in goed en regelmatig contact met de raadsleden. De relatie tussen raad en griffie enerzijds en college en ambtelijke organisatie anderzijds groeit langzaam maar zeker in zijn duale verhoudingen. De betrokkenheid op dossiers vanuit de raad is groot. Het over en weer ontwikkelen van de kaderstellende, controlerende en uitvoerende taken en rollen dragen bij aan een goed bestuurlijk samenspel. In het driehoeksoverleg bespreken burgemeester, griffier en gemeentesecretaris/algemeen directeur alle onderwerpen in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. Ook hier geldt dat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop staan, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.
  
 Organisatie 
 Zoals reeds beschreven, bevindt de ambtelijke organisatie zich in een fase van transitie. 
 Na de eerste jaren van bouwen en aandacht voor de interne organisatie, is het nu tijd voor reflectie en het kiezen van nieuwe aandachtspunten en ontwikkelrichtingen.
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft vorm en uitvoering aan de doorontwikkeling van de organisatie in nauwe samenspraak met college en MO, OR en medewerkers. 
 In deze fase wordt samen met bestuur, organisatie, management en medewerkers een nieuwe stip aan de horizon gezet, die als leidraad dient voor de komende jaren van ontwikkeling.
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft in deze fase richting, biedt duidelijkheid en vertrouwen en stimuleert dat ieder zijn/haar nieuwe rol en verantwoordelijkheid en de nieuwe onderlinge verhoudingen eigen maakt.  
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur koestert de solide basis die in de afgelopen jaren tot stand is gebracht. Tegelijkertijd leidt de gemeentesecretaris/algemeen directeur de organisatie en de medewerkers een nieuw tijdperk in, passend bij de nieuwe fase van de gemeente en passend bij de veranderende samenleving. Die veranderende samenleving vraagt om bestuurders en medewerkers die in samenspraak en samenwerking met burgers en met elkaar, nauwer dan voorheen, doelen formuleren en realiseren. 
  
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur is het boegbeeld van de organisatie én van de verandering. Zij staat dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk. 
 Zij weet medewerkers mee te nemen, zowel door te inspireren en motiveren, als door het uitdragen en het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, door duidelijk en consequent te zijn, door resultaatgericht te zijn, door knopen door te hakken en door in gang gezette ontwikkelingen af te maken. 
  
 De betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers is groot. De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft oog voor talent van medewerkers en biedt hen ruimte voor ontwikkeling. Tegelijk waakt zij over de ontwikkelingskoers, spreekt zij zo nodig mensen aan en pakt daarin door. 
  
 Ondernemingsraad 
 Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeentesecretaris/algemeen directeur als bestuurder in de zin van de Wor en de OR. De OR stelt zich hierin positief-kritisch op. Het voeren van formeel én informeel overleg wordt gewaardeerd. Vroegtijdig afstemmen en sonderen van voorgenomen plannen en besluiten draagt bij aan de constructieve sfeer, zonder de formele positie van de OR uit het oog te verliezen. De OR prefereert een zichtbare, benaderbare en betrokken bestuurder, zakelijk, volledig, een bestuurder die kan luisteren én besluiten, die duidelijk is, communicatief en contactueel vaardig. 
  
 De Fryske Marren 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur investeert buiten het gemeentehuis in een relevant lokaal netwerk, om in complementaire zin bestuurders en medewerkers in positie te brengen, in hun kracht te zetten, of zo nodig uit de wind te houden.
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur waakt ervoor in haar externe contacten noch de bestuurders voor de voeten te lopen, noch de medewerkers die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid contacten onderhouden in de samenleving. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur leert de gemeenschap kennen, zodat zij haar rol als eerste adviseur van het college kan waarmaken en de organisatie en medewerkers optimaal kan richten op de context van De Fryske Marren.
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft gevoel voor de lokale cultuur. 
 
 Regio 
 Zoals al eerder beschreven lag de focus in de afgelopen jaren primair intern.
 Nu is de tijd aangebroken de blik meer naar buiten te richten en extern samenwerking te verkennen en uit te bouwen. De Fryske Marren mag zich nadrukkelijker dan voorheen op de kaart zetten en een actievere rol nemen in overleg en samenwerkingsverbanden of deze initiëren. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur investeert in een relevant en adequaat regionaal, provinciaal en landelijk netwerk. Samenwerkingsarrangementen worden verkend en uitgewerkt, indien deze het gemeentelijk belang dienen. 
  
Profiel

 Als eerste adviseur van het college beschikt u over bestuurssensitiviteit, bent u onafhankelijk en onpartijdig, adviesvaardig, objectief en oplossingsgericht.
 Als verbinder investeert u in contacten met medewerkers, met de raad en met inwoners/bedrijven en instellingen en regionale partners.
 Als eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie koestert u de verworvenheden uit het verleden en voegt daar nieuwe verworvenheden aan toe. Deze nieuwe verworvenheden liggen op het gebied van interne en externe verbinding, aandacht voor medewerkers, het bieden van vertrouwen en ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid.  
 Als doorontwikkelaar omarmt u de te maken keuze van het college ten aanzien van de ontwikkelrichting van de organisatie. U geeft vorm aan het veranderproces en betrekt de juiste stakeholders.
 Als cultuurdrager bent u zich bewust dat u als leider van de organisatie de beoogde cultuur continu en consequent uitdraagt in uw dagelijkse handelen en voorbeeldgedrag.
 Als inspirerend leider stimuleert u creativiteit en zelfreflectie en brengt ‘schwung’ in de organisatie.
 U bent jong van geest, maar rijp in uw leiderschap. U bent in staat de juiste beweging in de juiste richting te brengen, maar ook in staat te luisteren en te reflecteren en anderen te laten schitteren.  
 Als boegbeeld van de ambtelijke organisatie verbindt u zich zichtbaar met de gemeenschap van De Fryske Marren, u heeft voeling met de gemeente, de inwoners en de cultuur. 
 U beheerst de Friese taal passief of bent bereid dat te leren. Het kunnen spreken van het Fries is een pré.  
 Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur beschikt u over:

 academisch werk- en denkniveau;
 relevante managementervaring, bij voorkeur binnen de (gemeentelijke) overheid; 
 ervaring in politiek-bestuurlijke context in een organisatie (vergelijkbaar of groter qua omvang);
 aantoonbare ervaring met organisatieontwikkeling.  
 Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris/algemeen directeur over:
  
 Denken :
 Visie, Strategie, Onafhankelijkheid/onpartijdigheid, (Zelf)reflectie.
  
 Voelen :
 Vertrouwen geven, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, Luisteren en Coachen (anderen in hun kracht zetten).
  
 Kracht :
 Ontwikkelgericht, Overtuigingskracht, Gezaghebbend, Resultaatgerichtheid.
 
 Arbeidsvoorwaarden
 De functie is gewaardeerd in schaal 16.
 Aanstelling vindt plaats voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur van De Fryske Marren is zich als hoogste ambtenaar en eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie bewust van zijn voorbeeldfunctie en kiest bewust voor salariëring die past binnen de bandbreedte van de vastgestelde salarisschaal en het loongebouw.  
 
Meer informatie
De heer mr. Gert-Jan Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, kan u meer informatie verschaffen over de functie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 50 24 47 91.
 Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij mevrouw Marianne Pinke, projectassistent, via telefoonnummer 033 – 44 59 193. 
 
Solliciteren
 De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
 Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website, zie:
https://www.publicspirit.nl/gemeentesecretaris-algemeen-directeur-joure/

U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer mr. G.A. Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer 6338.
  

 De vacature is opengesteld op vrijdag 9 februari 2018.
 U kunt reageren tot vrijdag 23 februari 2018, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen. 
 In de weken 9, 10 en 11 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit. 
 Op 22 maart 2018 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten aan de gemeente De Fryske Marren gepresenteerd.
 Op 27 maart 2018, tussen 09.00 en 15.00 uur, vindt de eerste selectieronde plaats.
 Op 3 april 2018, tussen 13.00 en 17.00 uur, vindt de tweede selectieronde plaats.  Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

 Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.
De Fryske Marren zoekt een nieuwe

gemeentesecretaris/algemeen directeur

De vacature is ontstaan door het vertrek van de “eerste” gemeentesecretaris/algemeen directeur van De Fryske Marren naar de provincie Drenthe.
De “eerste” gemeentesecretaris/algemeen directeur bekleedde deze functie vanaf het ontstaan van de gemeente per 1 januari 2014.
Daarvoor was hij algemeen directeur/projectleider van de ambtelijke organisatie, die al een jaar eerder, per 1 januari 2013, was gefuseerd.

In deze eerste periode is een krachtige gemeente neergezet, zowel bestuurlijk als ambtelijk.
De volgende periode vraagt om een gemeentesecretaris/algemeen directeur die op deze solide basis voortbouwt. Het voortbouwen betreft onder meer een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, waarbij met name de interne verbinding, samenwerking en integraliteit aandacht vragen. Na een eerste periode waarin de focus primair op de interne organisatie lag, breekt nu een periode aan waarbij de blik ook nadrukkelijker naar buiten gericht wordt. De aandacht zal de komende tijd meer uitgaan naar het doorontwikkelen van de interactie tussen enerzijds bestuur en ambtelijke organisatie en anderzijds inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Ook de relatie met de buurgemeenten, de regio, de provincie en het Rijk zullen nadrukkelijker aandacht krijgen.
 
Deze profielschets is tot stand gekomen na interviews met leden van het college, leden van het Management Overleg (MO), de Ondernemingsraad (OR) en de griffier.

Gemeente
De Fryske Marren telt bijna 52.000 inwoners. De gemeente is per 1 januari 2014 ontstaan, na een fusie tussen Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Skarsterlân en een gedeelte van Boarnsterhim (Terherne).
De Fryske Marren is een uitgestrekte gemeente, qua oppervlakte de vierde gemeente van Nederland, met een landelijk karakter. Balk, Joure en Lemmer zijn de grootste kernen binnen de gemeente.
De stad Sloten is één van de Friese Elfsteden.
 
Bestuur
 

Raad
De gemeenteraad van De Fryske Marren bestaat uit 31 zetels, verdeeld over 8 fracties.
Frysk Nasjonale Partij (FNP): 10 zetels, CDA: 8 zetels, PvdA: 4 zetels, VVD: 3 zetels, D66: 2 zetels, CU: 2 zetels, GroenLinks: 1 zetel, NCPN: 1 zetel.
FNP en CDA vormen samen de coalitie.
De raad van De Fryske Marren wordt gekenmerkt door grote betrokkenheid op de inhoud.
De raadsleden zijn bovenal gedreven volksvertegenwoordigers en stáán voor het belang van de kernen en de inwoners. De kaderstellende en controlerende aspecten zijn in ontwikkeling, evenals het samenspel tussen raad, college, griffie en organisatie.
 
College
Het huidige college van burgemeester en wethouders bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders, waarvan twee wethouders van FNP en twee wethouders van CDA.

Organisatie
De organisatie van de Fryske Marren kent nu een tweehoofdige directie, bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een adjunct-directeur.
Direct aan de directie zijn twee adviseurs gekoppeld, een bestuursadviseur en een concerncontroller.
De organisatie kent een zestal afdelingen:
 • Bedrijfsvoering;
 • Publiekszaken;
 • Ruimtelijke ontwikkeling;
 • Ruimtelijk beheer;
 • Samenleving; 
 • Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.
Per afdeling zijn meerdere teams actief.
 
Wekelijks vindt afstemming plaats in het zogeheten “MO” (Managementoverleg).
Aan dit overleg nemen de volgende personen deel: de algemeen directeur en de adjunct-directeur, de zes afdelingshoofden, de bestuursadviseur en de concerncontroller.
Daarnaast vindt ook periodiek overleg plaats in “MO-breed”-verband, waaraan eveneens de teamleiders (9 personen) en de griffier deelnemen.
Bij de ambtelijke organisatie van De Fryske Marren werken in totaal circa 500 medewerkers (392 fte).
De medewerkers werken verdeeld over een tweetal hoofdlocaties (beide in Joure), drie werven (worden er twee) en twee servicepunten/balies. Centrale huisvesting is een punt van discussie.
Momenteel komen de medewerkers van de Sociale Wijkteams (circa 30 personen) in dienst van de gemeente. 
 
Ons verhaal
In 2017 hebben meer dan honderd collega’s zeer betrokken deelgenomen aan gesprekken, interviews en groepssessies, om het gezamenlijke verhaal van De Fryske Marren te formuleren.

Een verhaal over ambities, idealen en waarden. “Ons verhaal” laat zich als volgt samenvatten: 
“Met collegialiteit, betrokkenheid en drive, met ondernemerschap, duidelijkheid en lef komen we samen verder. En maken we, samen met onze inwoners, de gemeente nóg kleurrijker, actiever en nofliker dan ze nu al is”.
 
Onderzoek
Nadat in de eerste jaren van de nieuwe gemeente De Fryske Marren een solide basis is gelegd, is het nu tijd voor verdere ontwikkeling, met meer aandacht voor verbetering van de interne samenwerking en nog meer externe oriëntatie.
Gelijktijdig met het schrijven van het profiel is onderzoek verricht naar de verschillende ontwikkelingsscenario’s van de ambtelijke organisatie.
Hiervoor zijn alle leden van het college geïnterviewd, de leden van het MO, de OR, de griffier en een tweetal raadsleden, te weten de vice-voorzitter van de raad en de vice-vice-voorzitter.
De uitkomsten van dit onderzoek, vervat in een aantal ontwikkelscenario’s, zijn besproken met het MO, de OR en zijn voorgelegd aan college.
De ontwikkelrichting geldt als opdracht aan de nieuwe secretaris om daar, samen met het bestuur en de ambtelijke organisatie, vorm en uitvoering aan te geven. 
 
Samenwerking in de regio
In de eerste jaren na het ontstaan van de gemeente lag de focus primair op de ontwikkeling van de diverse organisatieonderdelen. Nu is de tijd aangebroken de interne en onderlinge samenhang en samenwerking te verstevigen en zich meer in te zetten voor externe samenwerking, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten. De regio biedt daarvoor vele mogelijkheden en samenwerkingspartners. Op diverse terreinen, zoals innovatie, duurzaamheid, ICT, financiën, sociaal domein, etc., liggen volop kansen die een nader onderzoek waard zijn.
 
Functie
De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van haar* wordt verwacht.
 
* Waar in de tekst “zij” of “haar” staat, wordt uiteraard ook “hij” of “hem” of “zijn” bedoeld.
 
College van B&W
Als eerste adviseur van het college waarborgt de gemeentesecretaris/algemeen directeur de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben haar bijzondere aandacht. De gemeentesecretaris/algemeen directeur brengt objectieve en relevante informatie in en draagt bij aan het schetsen van de mogelijkheden en implicaties. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen. Van de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt ook inhoudelijke inbreng en betrokkenheid verwacht, zeker waar het bestuursgevoelige dossiers betreft.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur is rolvast en onafhankelijk. Zij kan spiegelen en coachen.
 
Linking pin college - ambtelijke organisatie
Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaakt de gemeentesecretaris/algemeen directeur het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Zij signaleert tijdig knelpunten, is proactief en inventief in het vinden van oplossingen en kent het spel van geven en nemen. Zij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden.
De burgemeester en de gemeentesecretaris/algemeen directeur vormen samen een tandem. Hierin staan onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met begrip voor verschillende bestuurlijke en ambtelijke taken en verantwoordelijkheden.
 
Raad en Driehoek
De gemeentesecretaris/algemeen directeur investeert in goed en regelmatig contact met de raadsleden. De relatie tussen raad en griffie enerzijds en college en ambtelijke organisatie anderzijds groeit langzaam maar zeker in zijn duale verhoudingen. De betrokkenheid op dossiers vanuit de raad is groot. Het over en weer ontwikkelen van de kaderstellende, controlerende en uitvoerende taken en rollen dragen bij aan een goed bestuurlijk samenspel. In het driehoeksoverleg bespreken burgemeester, griffier en gemeentesecretaris/algemeen directeur alle onderwerpen in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. Ook hier geldt dat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop staan, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.
 
Organisatie
Zoals reeds beschreven, bevindt de ambtelijke organisatie zich in een fase van transitie.
Na de eerste jaren van bouwen en aandacht voor de interne organisatie, is het nu tijd voor reflectie en het kiezen van nieuwe aandachtspunten en ontwikkelrichtingen.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft vorm en uitvoering aan de doorontwikkeling van de organisatie in nauwe samenspraak met college en MO, OR en medewerkers.
In deze fase wordt samen met bestuur, organisatie, management en medewerkers een nieuwe stip aan de horizon gezet, die als leidraad dient voor de komende jaren van ontwikkeling.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft in deze fase richting, biedt duidelijkheid en vertrouwen en stimuleert dat ieder zijn/haar nieuwe rol en verantwoordelijkheid en de nieuwe onderlinge verhoudingen eigen maakt. 
De gemeentesecretaris/algemeen directeur koestert de solide basis die in de afgelopen jaren tot stand is gebracht. Tegelijkertijd leidt de gemeentesecretaris/algemeen directeur de organisatie en de medewerkers een nieuw tijdperk in, passend bij de nieuwe fase van de gemeente en passend bij de veranderende samenleving. Die veranderende samenleving vraagt om bestuurders en medewerkers die in samenspraak en samenwerking met burgers en met elkaar, nauwer dan voorheen, doelen formuleren en realiseren.
 
De gemeentesecretaris/algemeen directeur is het boegbeeld van de organisatie én van de verandering. Zij staat dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk.
Zij weet medewerkers mee te nemen, zowel door te inspireren en motiveren, als door het uitdragen en het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, door duidelijk en consequent te zijn, door resultaatgericht te zijn, door knopen door te hakken en door in gang gezette ontwikkelingen af te maken.
 
De betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers is groot. De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft oog voor talent van medewerkers en biedt hen ruimte voor ontwikkeling. Tegelijk waakt zij over de ontwikkelingskoers, spreekt zij zo nodig mensen aan en pakt daarin door.
 
Ondernemingsraad
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeentesecretaris/algemeen directeur als bestuurder in de zin van de Wor en de OR. De OR stelt zich hierin positief-kritisch op. Het voeren van formeel én informeel overleg wordt gewaardeerd. Vroegtijdig afstemmen en sonderen van voorgenomen plannen en besluiten draagt bij aan de constructieve sfeer, zonder de formele positie van de OR uit het oog te verliezen. De OR prefereert een zichtbare, benaderbare en betrokken bestuurder, zakelijk, volledig, een bestuurder die kan luisteren én besluiten, die duidelijk is, communicatief en contactueel vaardig.
 
De Fryske Marren
De gemeentesecretaris/algemeen directeur investeert buiten het gemeentehuis in een relevant lokaal netwerk, om in complementaire zin bestuurders en medewerkers in positie te brengen, in hun kracht te zetten, of zo nodig uit de wind te houden.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur waakt ervoor in haar externe contacten noch de bestuurders voor de voeten te lopen, noch de medewerkers die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid contacten onderhouden in de samenleving.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur leert de gemeenschap kennen, zodat zij haar rol als eerste adviseur van het college kan waarmaken en de organisatie en medewerkers optimaal kan richten op de context van De Fryske Marren.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft gevoel voor de lokale cultuur.

Regio
Zoals al eerder beschreven lag de focus in de afgelopen jaren primair intern.
Nu is de tijd aangebroken de blik meer naar buiten te richten en extern samenwerking te verkennen en uit te bouwen. De Fryske Marren mag zich nadrukkelijker dan voorheen op de kaart zetten en een actievere rol nemen in overleg en samenwerkingsverbanden of deze initiëren.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur investeert in een relevant en adequaat regionaal, provinciaal en landelijk netwerk. Samenwerkingsarrangementen worden verkend en uitgewerkt, indien deze het gemeentelijk belang dienen.
 
Profiel
 • Als eerste adviseur van het college beschikt u over bestuurssensitiviteit, bent u onafhankelijk en onpartijdig, adviesvaardig, objectief en oplossingsgericht.
 • Als verbinder investeert u in contacten met medewerkers, met de raad en met inwoners/bedrijven en instellingen en regionale partners.
 • Als eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie koestert u de verworvenheden uit het verleden en voegt daar nieuwe verworvenheden aan toe. Deze nieuwe verworvenheden liggen op het gebied van interne en externe verbinding, aandacht voor medewerkers, het bieden van vertrouwen en ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid.  
 • Als doorontwikkelaar omarmt u de te maken keuze van het college ten aanzien van de ontwikkelrichting van de organisatie. U geeft vorm aan het veranderproces en betrekt de juiste stakeholders.
 • Als cultuurdrager bent u zich bewust dat u als leider van de organisatie de beoogde cultuur continu en consequent uitdraagt in uw dagelijkse handelen en voorbeeldgedrag.
 • Als inspirerend leider stimuleert u creativiteit en zelfreflectie en brengt ‘schwung’ in de organisatie.
 • U bent jong van geest, maar rijp in uw leiderschap. U bent in staat de juiste beweging in de juiste richting te brengen, maar ook in staat te luisteren en te reflecteren en anderen te laten schitteren. 
 • Als boegbeeld van de ambtelijke organisatie verbindt u zich zichtbaar met de gemeenschap van De Fryske Marren, u heeft voeling met de gemeente, de inwoners en de cultuur.
 • U beheerst de Friese taal passief of bent bereid dat te leren. Het kunnen spreken van het Fries is een pré.
 
Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur beschikt u over:
 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevante managementervaring, bij voorkeur binnen de (gemeentelijke) overheid;
 • ervaring in politiek-bestuurlijke context in een organisatie (vergelijkbaar of groter qua omvang);
 • aantoonbare ervaring met organisatieontwikkeling.
 
Op het gebied van competenties beschikt de gemeentesecretaris/algemeen directeur over:
 
Denken:
Visie, Strategie, Onafhankelijkheid/onpartijdigheid, (Zelf)reflectie.
 
Voelen:
Vertrouwen geven, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, Luisteren en Coachen (anderen in hun kracht zetten).
 
Kracht:
Ontwikkelgericht, Overtuigingskracht, Gezaghebbend, Resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 16.
Aanstelling vindt plaats voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur van De Fryske Marren is zich als hoogste ambtenaar en eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie bewust van zijn voorbeeldfunctie en kiest bewust voor salariëring die past binnen de bandbreedte van de vastgestelde salarisschaal en het loongebouw. 

Meer informatie
De heer mr. Gert-Jan Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, kan u meer informatie verschaffen over de functie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 50 24 47 91.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij mevrouw Marianne Pinke, projectassistent, via telefoonnummer 033 – 44 59 193.

Solliciteren
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website, zie:
https://www.publicspirit.nl/gemeentesecretaris-algemeen-directeur-joure/

U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer mr. G.A. Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer 6338.
 
 • De vacature is opengesteld op vrijdag 9 februari 2018.
 • U kunt reageren tot vrijdag 23 februari 2018, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.
 • In de weken 9, 10 en 11 worden de voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.
 • Op 22 maart 2018 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten aan de gemeente De Fryske Marren gepresenteerd.
 • Op 27 maart 2018, tussen 09.00 en 15.00 uur, vindt de eerste selectieronde plaats.
 • Op 3 april 2018, tussen 13.00 en 17.00 uur, vindt de tweede selectieronde plaats. 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.