of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Gemeentesecretaris/Algemeen directeur
Plaats:
Uden
Organisatie:
Gemeente Uden
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
458222

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

PublicSpirit zoekt voor de gemeente Uden een Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.

 * Waar in de tekst “hij” of “hem” of “zijn” staat, wordt uiteraard ook “zij” of “haar” bedoeld. 
  
 Inleiding
 Uden zoekt een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur. 
 De huidige gemeentesecretaris heeft een andere uitdaging gevonden, waardoor deze positie vacant komt.
 De ontwikkelingen binnen onze samenleving, de wijze van interactie met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is continu aan verandering onderhevig. Ook volgen de ontwikkelingen elkaar steeds in een sneller tempo op.
 Dat vraagt om een gemeentelijk bestuur en een ambtelijke organisatie die hierin blijven meebewegen en hierop anticiperen.
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft hierin als eerste adviseur van het college en als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie een sleutelpositie.
 Centraal hierbij staat de visie op de toekomst en de doorontwikkeling van de organisatie, onder andere wat betreft de continuïteit van de kwaliteit in dienstverlening.
  
 Ook spelen er veranderende verhoudingen in de regio. Uden heeft van oudsher een centrumfunctie. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden speelt in het regionale krachtenveld een actieve rol. In de regio is een proces gaande, waarbij door gemeentelijke herindeling en het ontstaan van ambtelijke samenwerkingsverbanden de onderlinge verhoudingen aan verandering onderhevig zijn. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden wordt gevraagd hierop te anticiperen en hierin positie te nemen.
 Kortom: Uden zoekt een daadkrachtige Gemeentesecretaris/Algemeen directeur die intern én extern verbindt, die inspireert, ontwikkelt, coacht en faciliteert. 
 Een Gemeentesecretaris/Algemeen directeur die gericht is op Uden, de regio en de toekomst. 
  
 In deze profielschets gaan wij nader in op de verschillende rollen van de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur en wat van de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur in die rol verwacht wordt. 
 
Profiel van Uden 
 De gemeente Uden telt 42.000 inwoners en is strategisch gepositioneerd tussen Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven. Uden heeft een belangrijke centrumfunctie voor de regio en heeft een hoog voorzieningenniveau. 
 Groen, Gezond, Gastvrij, Gezellig en Gezamenlijk, dat is Uden! Die 5 G's vormen niet alleen ons DNA, maar zijn ook leidend in onze ambitie voor de toekomst. Die combinatie van factoren maakt Uden tot een gemeente waarin het prettig wonen, ontmoeten en recreëren is. En een gemeente waarvoor je graag wilt werken. 
  
 De gemeente Uden bestaat uit de stedelijke kern Uden en de landelijke kernen Odiliapeel en Volkel. 
  
 Bestuur
 De gemeenteraad van Uden bestaat uit 27 raadsleden verdeeld over 8 partijen: SP, VVD-Leefbaar Uden, CDA, Jong Uden, Gewoon Uden, PvdA, D66 en Fractie Bozkurt. 
 De coalitie wordt gevormd door VVD-Leefbaar Uden, Jong Uden, Gewoon Uden, D66 en PvdA.
  
Het college van Burgemeesters en Wethouders bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders, elk afkomstig uit één van de coalitiepartijen. 
  
 Samenwerking in de regio
 Uden vervult in de regio met zijn bijna 42.000 inwoners een centrumfunctie.
 In de regio spelen diverse ontwikkelingen op het gebied van fusie en samenwerking.
 De gemeenteraad van Uden heeft zich uitgesproken voor een fusie met Landerd (en zo mogelijk Bernheze of delen daarvan). Er is geen aanleiding te verwachten dat dit standpunt na de komende raadsverkiezingen zal veranderen. De gemeenteraad van Landerd heeft zich nog niet definitief uitgesproken. Bernheze heeft aangegeven zelfstandig te willen blijven.
 Door een herindeling kan een gemeente ontstaan met 57.000 inwoners.
 Bij het doorgaan van de fusie, zullen de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden en de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Landerd gezamenlijk een belangrijke ambtelijke trekkersrol gaan vervullen. 
  
 Op bestuurlijk en ambtelijk gebied wordt op meerdere terreinen intensief samengewerkt. Een majeure ontwikkeling is de ICT-samenwerking in “BLOU”-verband: Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Andere voorbeelden van gemeentelijke samenwerking in de regio zijn o.a.:
 -  de Veiligheidsregio, waarvan de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden de ambtelijke trekker is;
 -  ODBN, de Omgevingsdienst Brabant Noord;
 -  BSOB, een samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelasting;
 -  Maashorst, een natuurgebied dat in meerdere gemeenten ligt en waar gezamenlijke
 projecten worden ontwikkeld;
 -  Agrifood Capital;
 -  binnen het Sociaal Domein met de gemeenten Den Bosch en Oss.
  
 Ambtelijke organisatie
 De organisatie bestaat uit 354 medewerkers (294,7 fte) verdeeld over vier afdelingen:
 Publiekszaken, Maatschappelijke Dienstverlening, Ruimte en Middelen.
 Elke afdeling bestaat uit een aantal teams. Deze teams worden aangestuurd door het afdelingshoofd en door teamleiders. 
 Het MT bestaat uit de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur en de vier afdelingshoofden.
 In Uden is de afgelopen jaren met “Udenaar de Toekomst” een vernieuwingsproces in burger- en overheidsparticipatie ontstaan. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft daar samen met de griffier een belangrijke rol in gespeeld. Participatie heeft ook binnen de organisatie nadrukkelijk een plaats gevonden.
 
De functie
   
 Taken en rollen
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft verschillende taken en rollen. 
 Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van hem wordt verwacht.
  
 College van B&W 
 Als eerste adviseur van het college waarborgt de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur brengt objectieve en relevante informatie in en wijst actief op mogelijkheden en op implicaties, zeker waar het bestuursgevoelige dossiers betreft. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek en de ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen uit het oog te verliezen. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur is rolvast en onafhankelijk. Hij is toegankelijk en benaderbaar, kan spiegelen en coachen. 
  
 De burgemeester en de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur vormen samen een tandem. Hierin staat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met wederzijds begrip en respect voor de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden.
  
 Linking pin college - ambtelijke organisatie
 Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaakt de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Hij signaleert tijdig knelpunten en treedt hierin met nuchterheid op. Hij is proactief en inventief in het vinden van oplossingen. 
 Hij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden. 
 Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht. Hij organiseert een integrale voorbereiding van ambtelijke adviezen en ziet toe op ambtelijke uitvoering conform het bestuurlijke besluit. Daarnaast kent hij de ontwikkelingen van de majeure onderwerpen en kan hij het college hierover informeren en eventuele vragen direct beantwoorden.
  
 Raad en Driehoek 
 Uden kent een dynamische bestuurscultuur. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft een scherp oog voor de bestuurlijke verhoudingen en investeert in de verbinding met de griffier en de raad. 
 Het driehoeksoverleg tussen burgemeester, griffier en Gemeentesecretaris/Algemeen directeur is constructief. Het gezamenlijke, Udens belang staat voorop, waarbij men ieders rol, taak en verantwoordelijkheid onderkent en respecteert.
  
 Organisatie 
 De organisatie is enkele jaren geleden doorontwikkeld naar de huidige structuur. Centraal staat het werken op basis van eigenaarschap en op basis van vertrouwen. 
 De huidige organisatie werkt adequaat en naar tevredenheid van bestuur, inwoners, ondernemers en andere partijen. 
 Als eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie is de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur boegbeeld én voorbeeld van de waarden en de cultuur die Uden wil uitstralen. 
  
 Hij staat dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk. Hij weet medewerkers mee te nemen en kan luisteren, inspireren en motiveren.
 Hij is duidelijk en integer, nuchter, toont moed, biedt vertrouwen en stimuleert dat een ieder zijn/haar rol en verantwoordelijkheid kan en durft te nemen. 
 Hij toont het juiste voorbeeldgedrag, passend bij de veranderende samenleving. Die veranderende samenleving vraagt om bestuurders en medewerkers die in samenspraak en samenwerking met burgers en met elkaar, nauwer dan voorheen, doelen formuleren en realiseren. 
  
 De ontwikkelingen in de regio, zoals de samenwerking in BLOU-verband en de mogelijke fusie met Landerd, kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de huidige gemeentelijke organisatie en voor de individuele medewerkers. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur anticipeert hierop, toont entrepreneurschap, ziet en benut kansen, en neemt het MT, de OR en de medewerkers mee in deze ontwikkelingen.  
  
 MT
 Het MT komt maandelijks bijeen voor het bespreken van de voortgang van de ontwikkelingen. Wekelijks worden de besluiten van het college doorgesproken. 
 De afdelingshoofden werken in een hoge mate van zelfstandigheid. De Gemeentesecretaris/
 Algemeen directeur bewaart als voorzitter van het MT en als leidinggevende van de afdelingshoofden een goede balans tussen ruimte geven en richting geven. In de komende periode kan het MT meer investeren in gezamenlijkheid, in een langetermijnvisie op de organisatie en de ontwikkelrichting van de organisatie als geheel. 
  
 Ondernemingsraad 
 De OR van Uden heeft gekozen voor een nieuwe vorm van medezeggenschap, passend bij de taakvolwassenheid van medewerkers. Medewerkers en leidinggevenden organiseren zélf de medezeggenschap, waarbij de OR het proces bewaakt. Deze nieuwe vorm zal zich de komende tijd nader ontwikkelen. 
 De OR en de bestuurder overleggen regelmatig, waarbij de houding positief-kritisch is. 
 De OR stuurt aan op herinvoering van het halfjaarlijkse overleg met de bestuurder, waarbij zowel wordt teruggekeken, als vooruitgekeken. Een luisterend oor wordt gewaardeerd, evenals toegankelijkheid en het open bespreken van (mogelijke) ontwikkelingen. 
  
 Uden
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur ként Uden. Hij investeert in de maatschappelijke infrastructuur en in stakeholders en hij leert de sleutelfiguren kennen. Hij bouwt en onderhoudt een relevant lokaal netwerk, om in complementaire zin bestuurders en medewerkers in positie te brengen, in hun kracht te zetten, of zo nodig uit de wind te houden.
 Hij leert de gemeenschap kennen, zodat hij zijn rol als eerste adviseur van het college kan waarmaken en de organisatie en medewerkers optimaal kan richten op de context van Uden.
  
 Regio
 De rol van de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden in de regio is een belangrijke. 
 De schaalontwikkelingen in de regio hebben ook gevolgen voor de positie van Uden. 
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur weet binnen deze veranderende verhoudingen de belangen van Uden én van de regio goed te behartigen.
  
De plus en uitdaging voor een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur is dat hij zich bovenlokaal zal manifesteren. 
  
 Uden wil een rol blijven spelen in de regio en verwacht van de nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur dat hij zich daarvoor ambtelijk in gaat zetten, daarin een netwerk opbouwt en functies gaat vervullen. 
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden is een actieve en gezaghebbende speler in de regio.
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden vervult een trekkersrol  onder meer in:
 -  de Veiligheidsregio (als ambtelijk voorzitter);
 -  Bestuurlijke regiegroep politie-eenheid Oost-Brabant;
 -  ICT Samenwerking gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden (BLOU).
  
De opgave
Indachtig het bovenstaande gelden de volgende aandachtspunten voor de nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:
 -  Continuïteit bewaren in een goed functionerende organisatie.
 -  Samenhangende visie ontwikkelen op de toekomst van de organisatie. 
 -  Ruimte geven, faciliteren, coachen waar kan, sturen waar moet.
 -  Met hernieuwd elan inspireren en motiveren
 -  Verbindingen leggen binnen de organisatie en tussen college en organisatie.
 -  Verbindingen leggen tussen organisatie, bestuur en externe/regionale partijen. 
 -  Met een open mind en proactieve inbreng bijdragen aan bovenlokale ontwikkelingen.
 -  Veranderingsgezind nieuwe initiatieven kunnen en willen nemen (entrepreneurship).
 -  Open staan voor innovatieve ontwikkelingen en die durven introduceren in organisatie en
 bestuur van Uden (moed tonen).
 -  Met een open mind en actieve inzet bijdragen aan burgerparticipatie.
  
Functie-eisen
  De ideale kandidaat voor de functie van Gemeentesecretaris/Algemeen directeur beschikt over:
 -  academisch werk- en denkniveau;
 -  relevante (eindverantwoordelijke) managementervaring, opgedaan in een gemeentelijke context; 
 -  ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke context;
 -  ervaring met ontwikkeling en/of doorontwikkeling van een organisatie;
 -  ervaring met bovenlokale/intergemeentelijke samenwerking;
 -  aantoonbare ervaring en resultaat in het tot stand brengen van relevante verbindingen.
    
 Op het gebied van competenties beschikt de secretaris over:
  
 -  Denken: Visie, Strategie, Omgevingsbewust, Onafhankelijkheid, (Zelf)reflectie.
 -  Voelen: Samenwerken, Sensitiviteit, Vertrouwen, Communicatief, Aanspreekbaar, 
 Luisteren en Coachen.
 -  Kracht: Overtuigingskracht, Gezaghebbend, Besluitvaardigheid, Resultaatgerichtheid.
  
Arbeidsvoorwaarden
  De functie is gewaardeerd in schaal 16.
 Aanstelling vindt plaats voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. 
  
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden leert Uden en de regio binnen korte tijd kennen. Als boegbeeld van de ambtelijke organisatie verbindt hij zich zichtbaar met de gemeenschap van Uden en heeft voeling met de gemeente, de inwoners en de cultuur. 
 
Meer informatie
De heer mr. Gert-Jan Jongkind, associé bij PublicSpirit, kan u meer informatie verschaffen over de functie. 
 Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij mevrouw Marianne Pinke, projectassistent. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 44 59 193. 
 
Solliciteren
  De search, werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.
 Uw sollicitatie kunt u tot 15 januari 2018 indienen via de website van PublicSpirit:
https://www.publicspirit.nl/gemeentesecretarisalgemeen-directeur-uden/
 
U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer mr. G.A. Jongkind, associé bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer 6337.
  
 Planning:
 -  Reactietermijn: tot 15 januari 2018
 -  Presentatie alle sollicitaties en selectie kandidaten eerste ronde: week 3 - 2018  
 -  Eerste selectieronde in Uden: week 4 - 2018
 -  Tweede selectieronde in Uden: week 5 - 2018
    
 De exacte planning van de procedure wordt later in de profieltekst op de website van PublicSpirit gepubliceerd.
  
 Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. 
 Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.
PublicSpirit zoekt voor de gemeente Uden een Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.

* Waar in de tekst “hij” of “hem” of “zijn” staat, wordt uiteraard ook “zij” of “haar” bedoeld.
 
Inleiding
Uden zoekt een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.
De huidige gemeentesecretaris heeft een andere uitdaging gevonden, waardoor deze positie vacant komt.
De ontwikkelingen binnen onze samenleving, de wijze van interactie met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is continu aan verandering onderhevig. Ook volgen de ontwikkelingen elkaar steeds in een sneller tempo op.
Dat vraagt om een gemeentelijk bestuur en een ambtelijke organisatie die hierin blijven meebewegen en hierop anticiperen.
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft hierin als eerste adviseur van het college en als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie een sleutelpositie.
Centraal hierbij staat de visie op de toekomst en de doorontwikkeling van de organisatie, onder andere wat betreft de continuïteit van de kwaliteit in dienstverlening.
 
Ook spelen er veranderende verhoudingen in de regio. Uden heeft van oudsher een centrumfunctie. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden speelt in het regionale krachtenveld een actieve rol. In de regio is een proces gaande, waarbij door gemeentelijke herindeling en het ontstaan van ambtelijke samenwerkingsverbanden de onderlinge verhoudingen aan verandering onderhevig zijn. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden wordt gevraagd hierop te anticiperen en hierin positie te nemen.
Kortom: Uden zoekt een daadkrachtige Gemeentesecretaris/Algemeen directeur die intern én extern verbindt, die inspireert, ontwikkelt, coacht en faciliteert.
Een Gemeentesecretaris/Algemeen directeur die gericht is op Uden, de regio en de toekomst.
 
In deze profielschets gaan wij nader in op de verschillende rollen van de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur en wat van de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur in die rol verwacht wordt.

Profiel van Uden
De gemeente Uden telt 42.000 inwoners en is strategisch gepositioneerd tussen Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven. Uden heeft een belangrijke centrumfunctie voor de regio en heeft een hoog voorzieningenniveau.
Groen, Gezond, Gastvrij, Gezellig en Gezamenlijk, dat is Uden! Die 5 G's vormen niet alleen ons DNA, maar zijn ook leidend in onze ambitie voor de toekomst. Die combinatie van factoren maakt Uden tot een gemeente waarin het prettig wonen, ontmoeten en recreëren is. En een gemeente waarvoor je graag wilt werken.
 
De gemeente Uden bestaat uit de stedelijke kern Uden en de landelijke kernen Odiliapeel en Volkel.
 
Bestuur
De gemeenteraad van Uden bestaat uit 27 raadsleden verdeeld over 8 partijen: SP, VVD-Leefbaar Uden, CDA, Jong Uden, Gewoon Uden, PvdA, D66 en Fractie Bozkurt.
De coalitie wordt gevormd door VVD-Leefbaar Uden, Jong Uden, Gewoon Uden, D66 en PvdA.
 
Het college van Burgemeesters en Wethouders bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders, elk afkomstig uit één van de coalitiepartijen.
 
Samenwerking in de regio
Uden vervult in de regio met zijn bijna 42.000 inwoners een centrumfunctie.
In de regio spelen diverse ontwikkelingen op het gebied van fusie en samenwerking.
De gemeenteraad van Uden heeft zich uitgesproken voor een fusie met Landerd (en zo mogelijk Bernheze of delen daarvan). Er is geen aanleiding te verwachten dat dit standpunt na de komende raadsverkiezingen zal veranderen. De gemeenteraad van Landerd heeft zich nog niet definitief uitgesproken. Bernheze heeft aangegeven zelfstandig te willen blijven.
Door een herindeling kan een gemeente ontstaan met 57.000 inwoners.
Bij het doorgaan van de fusie, zullen de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden en de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Landerd gezamenlijk een belangrijke ambtelijke trekkersrol gaan vervullen.
 
Op bestuurlijk en ambtelijk gebied wordt op meerdere terreinen intensief samengewerkt. Een majeure ontwikkeling is de ICT-samenwerking in “BLOU”-verband: Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Andere voorbeelden van gemeentelijke samenwerking in de regio zijn o.a.:
-  de Veiligheidsregio, waarvan de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden de ambtelijke trekker is;
-  ODBN, de Omgevingsdienst Brabant Noord;
-  BSOB, een samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelasting;
-  Maashorst, een natuurgebied dat in meerdere gemeenten ligt en waar gezamenlijke
projecten worden ontwikkeld;
-  Agrifood Capital;
-  binnen het Sociaal Domein met de gemeenten Den Bosch en Oss.
 
Ambtelijke organisatie
De organisatie bestaat uit 354 medewerkers (294,7 fte) verdeeld over vier afdelingen:
Publiekszaken, Maatschappelijke Dienstverlening, Ruimte en Middelen.
Elke afdeling bestaat uit een aantal teams. Deze teams worden aangestuurd door het afdelingshoofd en door teamleiders.
Het MT bestaat uit de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur en de vier afdelingshoofden.
In Uden is de afgelopen jaren met “Udenaar de Toekomst” een vernieuwingsproces in burger- en overheidsparticipatie ontstaan. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft daar samen met de griffier een belangrijke rol in gespeeld. Participatie heeft ook binnen de organisatie nadrukkelijk een plaats gevonden.

De functie
 
Taken en rollen
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft verschillende taken en rollen.
Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van hem wordt verwacht.
 
College van B&W
Als eerste adviseur van het college waarborgt de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur brengt objectieve en relevante informatie in en wijst actief op mogelijkheden en op implicaties, zeker waar het bestuursgevoelige dossiers betreft. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek en de ambtelijk-bestuurlijke verhoudingen uit het oog te verliezen. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur is rolvast en onafhankelijk. Hij is toegankelijk en benaderbaar, kan spiegelen en coachen.
 
De burgemeester en de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur vormen samen een tandem. Hierin staat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met wederzijds begrip en respect voor de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden.
 
Linking pin college - ambtelijke organisatie
Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaakt de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Hij signaleert tijdig knelpunten en treedt hierin met nuchterheid op. Hij is proactief en inventief in het vinden van oplossingen.
Hij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden.
Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht. Hij organiseert een integrale voorbereiding van ambtelijke adviezen en ziet toe op ambtelijke uitvoering conform het bestuurlijke besluit. Daarnaast kent hij de ontwikkelingen van de majeure onderwerpen en kan hij het college hierover informeren en eventuele vragen direct beantwoorden.
 
Raad en Driehoek
Uden kent een dynamische bestuurscultuur. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft een scherp oog voor de bestuurlijke verhoudingen en investeert in de verbinding met de griffier en de raad.
Het driehoeksoverleg tussen burgemeester, griffier en Gemeentesecretaris/Algemeen directeur is constructief. Het gezamenlijke, Udens belang staat voorop, waarbij men ieders rol, taak en verantwoordelijkheid onderkent en respecteert.
 
Organisatie
De organisatie is enkele jaren geleden doorontwikkeld naar de huidige structuur. Centraal staat het werken op basis van eigenaarschap en op basis van vertrouwen.
De huidige organisatie werkt adequaat en naar tevredenheid van bestuur, inwoners, ondernemers en andere partijen.
Als eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie is de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur boegbeeld én voorbeeld van de waarden en de cultuur die Uden wil uitstralen.
 
Hij staat dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk. Hij weet medewerkers mee te nemen en kan luisteren, inspireren en motiveren.
Hij is duidelijk en integer, nuchter, toont moed, biedt vertrouwen en stimuleert dat een ieder zijn/haar rol en verantwoordelijkheid kan en durft te nemen.
Hij toont het juiste voorbeeldgedrag, passend bij de veranderende samenleving. Die veranderende samenleving vraagt om bestuurders en medewerkers die in samenspraak en samenwerking met burgers en met elkaar, nauwer dan voorheen, doelen formuleren en realiseren.
 
De ontwikkelingen in de regio, zoals de samenwerking in BLOU-verband en de mogelijke fusie met Landerd, kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de huidige gemeentelijke organisatie en voor de individuele medewerkers. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur anticipeert hierop, toont entrepreneurschap, ziet en benut kansen, en neemt het MT, de OR en de medewerkers mee in deze ontwikkelingen. 
 
MT
Het MT komt maandelijks bijeen voor het bespreken van de voortgang van de ontwikkelingen. Wekelijks worden de besluiten van het college doorgesproken.
De afdelingshoofden werken in een hoge mate van zelfstandigheid. De Gemeentesecretaris/
Algemeen directeur bewaart als voorzitter van het MT en als leidinggevende van de afdelingshoofden een goede balans tussen ruimte geven en richting geven. In de komende periode kan het MT meer investeren in gezamenlijkheid, in een langetermijnvisie op de organisatie en de ontwikkelrichting van de organisatie als geheel.
 
Ondernemingsraad
De OR van Uden heeft gekozen voor een nieuwe vorm van medezeggenschap, passend bij de taakvolwassenheid van medewerkers. Medewerkers en leidinggevenden organiseren zélf de medezeggenschap, waarbij de OR het proces bewaakt. Deze nieuwe vorm zal zich de komende tijd nader ontwikkelen.
De OR en de bestuurder overleggen regelmatig, waarbij de houding positief-kritisch is.
De OR stuurt aan op herinvoering van het halfjaarlijkse overleg met de bestuurder, waarbij zowel wordt teruggekeken, als vooruitgekeken. Een luisterend oor wordt gewaardeerd, evenals toegankelijkheid en het open bespreken van (mogelijke) ontwikkelingen.
 
Uden
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur ként Uden. Hij investeert in de maatschappelijke infrastructuur en in stakeholders en hij leert de sleutelfiguren kennen. Hij bouwt en onderhoudt een relevant lokaal netwerk, om in complementaire zin bestuurders en medewerkers in positie te brengen, in hun kracht te zetten, of zo nodig uit de wind te houden.
Hij leert de gemeenschap kennen, zodat hij zijn rol als eerste adviseur van het college kan waarmaken en de organisatie en medewerkers optimaal kan richten op de context van Uden.
 
Regio
De rol van de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden in de regio is een belangrijke.
De schaalontwikkelingen in de regio hebben ook gevolgen voor de positie van Uden.
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur weet binnen deze veranderende verhoudingen de belangen van Uden én van de regio goed te behartigen.
 
De plus en uitdaging voor een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur is dat hij zich bovenlokaal zal manifesteren.
 
Uden wil een rol blijven spelen in de regio en verwacht van de nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur dat hij zich daarvoor ambtelijk in gaat zetten, daarin een netwerk opbouwt en functies gaat vervullen.
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden is een actieve en gezaghebbende speler in de regio.
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden vervult een trekkersrol  onder meer in:
-  de Veiligheidsregio (als ambtelijk voorzitter);
-  Bestuurlijke regiegroep politie-eenheid Oost-Brabant;
-  ICT Samenwerking gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden (BLOU).
 
De opgave
Indachtig het bovenstaande gelden de volgende aandachtspunten voor de nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:
-  Continuïteit bewaren in een goed functionerende organisatie.
-  Samenhangende visie ontwikkelen op de toekomst van de organisatie.
-  Ruimte geven, faciliteren, coachen waar kan, sturen waar moet.
-  Met hernieuwd elan inspireren en motiveren
-  Verbindingen leggen binnen de organisatie en tussen college en organisatie.
-  Verbindingen leggen tussen organisatie, bestuur en externe/regionale partijen.
-  Met een open mind en proactieve inbreng bijdragen aan bovenlokale ontwikkelingen.
-  Veranderingsgezind nieuwe initiatieven kunnen en willen nemen (entrepreneurship).
-  Open staan voor innovatieve ontwikkelingen en die durven introduceren in organisatie en
bestuur van Uden (moed tonen).
-  Met een open mind en actieve inzet bijdragen aan burgerparticipatie.
 
Functie-eisen
De ideale kandidaat voor de functie van Gemeentesecretaris/Algemeen directeur beschikt over:
-  academisch werk- en denkniveau;
-  relevante (eindverantwoordelijke) managementervaring, opgedaan in een gemeentelijke context;
-  ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke context;
-  ervaring met ontwikkeling en/of doorontwikkeling van een organisatie;
-  ervaring met bovenlokale/intergemeentelijke samenwerking;
-  aantoonbare ervaring en resultaat in het tot stand brengen van relevante verbindingen.
   
Op het gebied van competenties beschikt de secretaris over:
 
-  Denken: Visie, Strategie, Omgevingsbewust, Onafhankelijkheid, (Zelf)reflectie.
-  Voelen: Samenwerken, Sensitiviteit, Vertrouwen, Communicatief, Aanspreekbaar,
Luisteren en Coachen.
-  Kracht: Overtuigingskracht, Gezaghebbend, Besluitvaardigheid, Resultaatgerichtheid.
 
Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 16.
Aanstelling vindt plaats voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van Uden leert Uden en de regio binnen korte tijd kennen. Als boegbeeld van de ambtelijke organisatie verbindt hij zich zichtbaar met de gemeenschap van Uden en heeft voeling met de gemeente, de inwoners en de cultuur.

Meer informatie
De heer mr. Gert-Jan Jongkind, associé bij PublicSpirit, kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij mevrouw Marianne Pinke, projectassistent. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 44 59 193.

Solliciteren
De search, werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.
Uw sollicitatie kunt u tot 15 januari 2018 indienen via de website van PublicSpirit:
https://www.publicspirit.nl/gemeentesecretarisalgemeen-directeur-uden/

U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer mr. G.A. Jongkind, associé bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer 6337.
 
Planning:
-  Reactietermijn: tot 15 januari 2018
-  Presentatie alle sollicitaties en selectie kandidaten eerste ronde: week 3 - 2018 
-  Eerste selectieronde in Uden: week 4 - 2018
-  Tweede selectieronde in Uden: week 5 - 2018
   
De exacte planning van de procedure wordt later in de profieltekst op de website van PublicSpirit gepubliceerd.
 
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.