of 59221 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Gelderland
Functie:
Gemeentesecretaris/Algemeen directeur
Plaats:
Scherpenzeel
Organisatie:
Gemeente Scherpenzeel
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
456067

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

PublicSpirit zoekt voor de gemeente Scherpenzeel een 

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Profiel van Scherpenzeel
Scherpenzeel is een Gelderse gemeente en telt bijna 10.000 inwoners.
 Scherpenzeel ligt in de Gelderse vallei en maakt deel uit van Regio FoodValley.
 De gemeente omvat het gelijknamige dorp Scherpenzeel en enkele buurtschappen.
 Scherpenzeel is kleinschalig, groen en sociaal, met een goed voorzieningenniveau.
  
 Bestuur
 De gemeenteraad van Scherpenzeel telt 13 zetels, verdeeld over 6 fracties. 
 GemeenteBelangen Scherpenzeel: 3 zetels, SGP: 3 zetels, CDA: 3 zetels, ChristenUnie: 2 zetels, VVD: 1 zetel, Pro Scherpenzeel: 1 zetel. 
  
 SGP, CDA en CU vormen in de huidige bestuursperiode een coalitie. Het coalitieakkoord 2014-2018 draagt de titel ‘samen zorgen, samen leven, samen werken’. 
 Het college van burgemeester en wethouders bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders, die elk een coalitiepartij vertegenwoordigen. 
  
 In het verleden zijn de mogelijkheden en de meerwaarde onderzocht van fusie/gemeentelijke herindeling met Renswoude en Woudenberg. Op dit moment wordt de bestuurlijke zelfstandigheid gekoesterd en zijn er geen concrete plannen voor fusie/herindeling.
  
 Samenwerking in de regio
 Scherpenzeel maakt actief deel uit van Regio FoodValley, een samenwerkingsverband van acht gemeenten in Utrecht en Gelderland, met samen 345.000 inwoners. Ambitie is de regio te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding.
  
 Ambtelijke organisatie
 De ambtelijke organisatie van Scherpenzeel telt circa 60 formatieplaatsen.
 Momenteel is een relatief groot aantal functies vacant. 
 De ambtelijke organisatie van Scherpenzeel bevindt zich in een proces van doorontwikkeling. 
 Omdat Scherpenzeel hecht aan zijn zelfstandigheid, wordt van bestuur en organisatie gevraagd extra in te zetten op zelfstandigheid, bestuurskracht en kwaliteit van dienstverlening.
 De ambtelijke organisatie wil hierin voorzien door te investeren in de medewerkers, door stroomlijning van de werkprocessen, door (externe) samenwerking te zoeken waar dat meerwaarde oplevert en door cocreatie, waarbij burgers, ondernemers en groeperingen ruimte krijgen en gestimuleerd worden eigenaarschap te tonen en initiatieven te nemen. 
 Scherpenzeel heeft Automatisering ondergebracht bij Veenendaal. De mogelijkheid ook Belastingen onder te brengen bij Veenendaal wordt momenteel verkend.
 
De functie
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van hem/haar* wordt verwacht.
  
 * Waar in de tekst “hij” of “hem” of “zijn” staat, wordt uiteraard ook “zij” of “haar” bedoeld. 
  
 College van B&W 
 Als eerste adviseur van het college waarborgt de gemeentesecretaris/algemeen directeur  de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur brengt objectieve en relevante informatie in en draagt bij aan het schetsen van de mogelijkheden en implicaties. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen. Van de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt ook inhoudelijke inbreng en betrokkenheid verwacht, zeker waar het bestuursgevoelige dossiers betreft. De gemeentesecretaris/ algemeen directeur is rolvast en onafhankelijk, kan spiegelen en kan coachen. 
  
 Linking-pin college - ambtelijke organisatie
 Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaakt de gemeentesecretaris/algemeen directeur het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Hij werkt volgens het principe van bestuurlijk opdrachtgeverschap en ambtelijk opdrachtnemerschap. Hij signaleert tijdig knelpunten, is proactief en inventief in het vinden van oplossingen en kent het spel van geven en nemen. Hij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden. 
 De burgemeester en gemeentesecretaris/algemeen directeur vormen samen een tandem. Hierin staat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met wederzijds begrip en respect voor de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden. 
  
 Raad en Driehoek 
 De betrokkenheid van de raad op ontwikkelingen in Scherpenzeel is groot. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur investeert in goed en regelmatig contact met de raadsleden. 
 Het ontwikkeltraject van de ambtelijke organisatie en de bijbehorende financiële vraag aan de raad, vragen overtuigingskracht van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. 
 In het driehoeksoverleg bespreken burgemeester, griffier en gemeentesecretaris/algemeen directeur alle onderwerpen in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. Ook hier geldt dat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop staan, met wederzijds begrip en respect voor de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden.
  
 Organisatie 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur omarmt de ingezette doorontwikkeling van de organisatie en bouwt voort op de te kiezen koers. De raad heeft een cruciale rol ten aanzien van de (financiering van de) beoogde doorontwikkeling. Los van de uitkomst hiervan, beschikt de gemeentesecretaris/algemeen directeur over wendbaarheid en flexibiliteit om de organisatie te leiden en toekomstbestendig te maken. 
Hij biedt in elk geval duidelijkheid en vertrouwen en stimuleert dat ieder zich zijn/haar rol en verantwoordelijkheid en de nieuwe onderlinge verhoudingen eigen maakt. Taakvolwassenheid, eigenaarschap, procesmatig denken en werken, integraal werken, strategisch vermogen, externe oriëntatie en samenwerken zijn belangrijke begrippen. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur stimuleert de medewerkers hierin te groeien en geeft hierin consequent het goede voorbeeld. Als voorzitter van het MT stimuleert hij strategisch, integraal en overstijgend denken en handelen.  
 Hij stuurt op soepele en efficiënte processen. 
 Hij leidt de organisatie en de medewerkers een nieuw tijdperk in, passend bij de veranderende samenleving. Die veranderende samenleving vraagt om bestuurders en medewerkers die in samenspraak en samenwerking met burgers en met elkaar, nauwer dan voorheen, doelen formuleren en realiseren. 
 Hij is het boegbeeld van de organisatie én van de verandering. Hij staat dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk. Hij weet medewerkers mee te nemen, zowel door te inspireren en motiveren, als door het uitdragen en het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, door duidelijk en consequent te zijn, door resultaatgericht te zijn en in gang gezette ontwikkelingen af te maken. 
 De betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers is groot. De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft oog voor talent van medewerkers. Hij koestert deze en biedt hen ruimte voor ontwikkeling. Tegelijk waakt hij over de ontwikkelingskoers, spreekt hij zo nodig mensen aan en pakt daarin door. 
  
 Ondernemingsraad 
 In het proces van doorontwikkeling van de organisatie vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeentesecretaris/algemeen directeur als bestuurder in de zin van de Wor en de OR. De OR stelt zich hierin positief-kritisch op. Het voeren van formeel én informeel overleg wordt gewaardeerd. Vroegtijdig afstemmen en sonderen van voorgenomen plannen en besluiten draagt bij aan de constructieve sfeer, zonder de formele positie van de OR uit het oog te verliezen.  
  
 Scherpenzeel
 Buiten het gemeentehuis bewandelt de gemeentesecretaris/algemeen directeur een smal maar belangrijk pad. Hij waakt ervoor in zijn externe contacten noch bestuurders voor de voeten te lopen, noch de medewerkers die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid contacten onderhouden in de samenleving. 
 Tegelijkertijd schuwt hij niet een complementaire en/of coördinerende rol te vervullen bij grootschalige of zeer complexe projecten.
 Hij investeert in een relevant lokaal netwerk, om in complementaire zin bestuurders en medewerkers in positie te brengen, in hun kracht te zetten, of zo nodig uit de wind te houden.
 Hij leert de gemeenschap kennen, zodat hij zijn rol als eerste adviseur van het college kan waarmaken en de organisatie en medewerkers optimaal kan richten op de context van Scherpenzeel.
  
Regio 
 Scherpenzeel heeft een actieve rol in Regio FoodValley. De gemeentesecretaris/algemeen directeur neemt hierin met verve zijn rol op. Scherpenzeel is trots op zijn zelfstandigheid. Samenwerking is voor Scherpenzeel geen doel maar een middel. Men staat open voor samenwerking als dat aantoonbaar ten dienste staat aan het belang van de burgers van Scherpenzeel. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur investeert in een relevant en adequaat netwerk. Samenwerkingsarrangementen worden verkend en uitgewerkt, indien deze het gemeentelijk belang dienen.

Profiel 
 -  Als eerste adviseur van het college denkt u strategisch, bent u onafhankelijk en onpartijdig, adviesvaardig, objectief en oplossingsgericht. Uw bestuurssensitiviteit richt zich op het college en de raad. 
 -  Als verbinder investeert u in contacten met medewerkers, met collegeleden, met de raad en met inwoners/bedrijven en instellingen en regionale partners. 
 -  Als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie omarmt u de in gang gezette doorontwikkeling van de organisatie (uiteraard wordt van u verwacht dat u uw eigen stempel drukt, maar u stelt de koers en uitgangspunten niet ter discussie). 
 -  U hebt incasseringsvermogen: ook na een “nee” van de raad, weet u uw medewerkers richting te geven en de organisatie toekomstbestendig te maken.
 -  Als cultuurdrager bent u zich bewust dat u als leider van de organisatie de beoogde cultuur continu en consequent uitdraagt in uw dagelijkse handelen en voorbeeldgedrag.
 -  U bent in staat de juiste beweging in de juiste richting te brengen, maar ook in staat te luisteren en te reflecteren en anderen te laten schitteren.  
 -  Als boegbeeld van de ambtelijke organisatie verbindt u zich zichtbaar met de gemeenschap van Scherpenzeel, u heeft voeling met de gemeente, de inwoners en de cultuur. Van u wordt niet verlangd dat u zich in Scherpenzeel vestigt, wel dat u zich zichtbaar en overtuigend verbindt.
  
 Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur beschikt u over:
 -  academisch werk- en denkniveau;
 -  relevante managementervaring, bij voorkeur binnen de (gemeentelijke) overheid; 
 -  ervaring in politiek-bestuurlijke context in een organisatie (vergelijkbaar of groter qua omvang);
 -  ervaring met organisatieontwikkeling.
   
 Op het gebied van competenties beschikt de secretaris over:
  
 Denken :
 Visie, Strategie, Onafhankelijkheid/onpartijdigheid, Procesmatig denken, (Zelf)reflectie.
  
 Voelen :
 Samenwerken, Sensitiviteit, Vertrouwen geven, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, Luisteren en Coachen (anderen in hun kracht zetten).
  
 Kracht :
 Overtuigingskracht, Gezaghebbend, Besluitvaardigheid, Resultaatgerichtheid.
 
  Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 13.
 Aanstelling vindt plaats voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in aanstelling voor onbepaalde tijd. 
 De gemeentesecretaris/algemeen directeur van Scherpenzeel is zich als hoogste ambtenaar en eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie bewust van zijn voorbeeldfunctie en vraagt niet om een persoonlijke uitzonderingspositie ten aanzien van zijn salariëring, die past binnen de bandbreedte van de vastgestelde schaal en het loongebouw.  
 
 Meer informatie
 De heer mr. Gert-Jan Jongkind, associé bij PublicSpirit, kan u meer informatie verschaffen over de functie. 
 Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij mevrouw Marianne Pinke, projectassistent, bereikbaar via telefoonnummer 033 – 44 59 193. 
 
Solliciteren
 De search, werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.
 Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 22 september 2017 indienen via onze website:
 https://www.publicspirit.nl/gemeentesecretarisalgemeen-directeur-scherpenzeel-gld/
 
U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer mr. G.A. Jongkind, associé bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer 6227.
  
 Gert-Jan Jongkind voert in deze procedure géén voorgesprekken met kandidaten.
 Hij begeleidt en adviseert de selectiecommissie van Scherpenzeel bij de brievenselectie.
 Selectiegesprekken vinden daarna direct plaats met de selectiecommissie van Scherpenzeel.
 
 -  Brievenselectie  : Week 39, dinsdag 26 september 2017  
 -  Eerste selectieronde in Scherpenzeel  : Week 40, dinsdag 3 oktober 2017  
 -  Tweede selectieronde in Scherpenzeel  : Week 41, donderdag 12 oktober 2017
    
 Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.
PublicSpirit zoekt voor de gemeente Scherpenzeel een

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur

Profiel van Scherpenzeel
Scherpenzeel is een Gelderse gemeente en telt bijna 10.000 inwoners.
Scherpenzeel ligt in de Gelderse vallei en maakt deel uit van Regio FoodValley.
De gemeente omvat het gelijknamige dorp Scherpenzeel en enkele buurtschappen.
Scherpenzeel is kleinschalig, groen en sociaal, met een goed voorzieningenniveau.
 
Bestuur
De gemeenteraad van Scherpenzeel telt 13 zetels, verdeeld over 6 fracties.
GemeenteBelangen Scherpenzeel: 3 zetels, SGP: 3 zetels, CDA: 3 zetels, ChristenUnie: 2 zetels, VVD: 1 zetel, Pro Scherpenzeel: 1 zetel.
 
SGP, CDA en CU vormen in de huidige bestuursperiode een coalitie. Het coalitieakkoord 2014-2018 draagt de titel ‘samen zorgen, samen leven, samen werken’.
Het college van burgemeester en wethouders bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders, die elk een coalitiepartij vertegenwoordigen.
 
In het verleden zijn de mogelijkheden en de meerwaarde onderzocht van fusie/gemeentelijke herindeling met Renswoude en Woudenberg. Op dit moment wordt de bestuurlijke zelfstandigheid gekoesterd en zijn er geen concrete plannen voor fusie/herindeling.
 
Samenwerking in de regio
Scherpenzeel maakt actief deel uit van Regio FoodValley, een samenwerkingsverband van acht gemeenten in Utrecht en Gelderland, met samen 345.000 inwoners. Ambitie is de regio te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding.
 
Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie van Scherpenzeel telt circa 60 formatieplaatsen.
Momenteel is een relatief groot aantal functies vacant.
De ambtelijke organisatie van Scherpenzeel bevindt zich in een proces van doorontwikkeling.
Omdat Scherpenzeel hecht aan zijn zelfstandigheid, wordt van bestuur en organisatie gevraagd extra in te zetten op zelfstandigheid, bestuurskracht en kwaliteit van dienstverlening.
De ambtelijke organisatie wil hierin voorzien door te investeren in de medewerkers, door stroomlijning van de werkprocessen, door (externe) samenwerking te zoeken waar dat meerwaarde oplevert en door cocreatie, waarbij burgers, ondernemers en groeperingen ruimte krijgen en gestimuleerd worden eigenaarschap te tonen en initiatieven te nemen.
Scherpenzeel heeft Automatisering ondergebracht bij Veenendaal. De mogelijkheid ook Belastingen onder te brengen bij Veenendaal wordt momenteel verkend.

De functie
De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft verschillende taken en rollen. Hieronder wordt weergegeven wat in de verschillende rollen van hem/haar* wordt verwacht.
 
* Waar in de tekst “hij” of “hem” of “zijn” staat, wordt uiteraard ook “zij” of “haar” bedoeld.
 
College van B&W
Als eerste adviseur van het college waarborgt de gemeentesecretaris/algemeen directeur  de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur brengt objectieve en relevante informatie in en draagt bij aan het schetsen van de mogelijkheden en implicaties. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen. Van de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt ook inhoudelijke inbreng en betrokkenheid verwacht, zeker waar het bestuursgevoelige dossiers betreft. De gemeentesecretaris/ algemeen directeur is rolvast en onafhankelijk, kan spiegelen en kan coachen.
 
Linking-pin college - ambtelijke organisatie
Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaakt de gemeentesecretaris/algemeen directeur het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Hij werkt volgens het principe van bestuurlijk opdrachtgeverschap en ambtelijk opdrachtnemerschap. Hij signaleert tijdig knelpunten, is proactief en inventief in het vinden van oplossingen en kent het spel van geven en nemen. Hij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden.
De burgemeester en gemeentesecretaris/algemeen directeur vormen samen een tandem. Hierin staat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met wederzijds begrip en respect voor de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden.
 
Raad en Driehoek
De betrokkenheid van de raad op ontwikkelingen in Scherpenzeel is groot.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur investeert in goed en regelmatig contact met de raadsleden.
Het ontwikkeltraject van de ambtelijke organisatie en de bijbehorende financiële vraag aan de raad, vragen overtuigingskracht van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.
In het driehoeksoverleg bespreken burgemeester, griffier en gemeentesecretaris/algemeen directeur alle onderwerpen in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. Ook hier geldt dat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop staan, met wederzijds begrip en respect voor de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden.
 
Organisatie
De gemeentesecretaris/algemeen directeur omarmt de ingezette doorontwikkeling van de organisatie en bouwt voort op de te kiezen koers. De raad heeft een cruciale rol ten aanzien van de (financiering van de) beoogde doorontwikkeling. Los van de uitkomst hiervan, beschikt de gemeentesecretaris/algemeen directeur over wendbaarheid en flexibiliteit om de organisatie te leiden en toekomstbestendig te maken.
Hij biedt in elk geval duidelijkheid en vertrouwen en stimuleert dat ieder zich zijn/haar rol en verantwoordelijkheid en de nieuwe onderlinge verhoudingen eigen maakt. Taakvolwassenheid, eigenaarschap, procesmatig denken en werken, integraal werken, strategisch vermogen, externe oriëntatie en samenwerken zijn belangrijke begrippen.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur stimuleert de medewerkers hierin te groeien en geeft hierin consequent het goede voorbeeld. Als voorzitter van het MT stimuleert hij strategisch, integraal en overstijgend denken en handelen. 
Hij stuurt op soepele en efficiënte processen.
Hij leidt de organisatie en de medewerkers een nieuw tijdperk in, passend bij de veranderende samenleving. Die veranderende samenleving vraagt om bestuurders en medewerkers die in samenspraak en samenwerking met burgers en met elkaar, nauwer dan voorheen, doelen formuleren en realiseren.
Hij is het boegbeeld van de organisatie én van de verandering. Hij staat dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk. Hij weet medewerkers mee te nemen, zowel door te inspireren en motiveren, als door het uitdragen en het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, door duidelijk en consequent te zijn, door resultaatgericht te zijn en in gang gezette ontwikkelingen af te maken.
De betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers is groot. De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft oog voor talent van medewerkers. Hij koestert deze en biedt hen ruimte voor ontwikkeling. Tegelijk waakt hij over de ontwikkelingskoers, spreekt hij zo nodig mensen aan en pakt daarin door.
 
Ondernemingsraad
In het proces van doorontwikkeling van de organisatie vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeentesecretaris/algemeen directeur als bestuurder in de zin van de Wor en de OR. De OR stelt zich hierin positief-kritisch op. Het voeren van formeel én informeel overleg wordt gewaardeerd. Vroegtijdig afstemmen en sonderen van voorgenomen plannen en besluiten draagt bij aan de constructieve sfeer, zonder de formele positie van de OR uit het oog te verliezen. 
 
Scherpenzeel
Buiten het gemeentehuis bewandelt de gemeentesecretaris/algemeen directeur een smal maar belangrijk pad. Hij waakt ervoor in zijn externe contacten noch bestuurders voor de voeten te lopen, noch de medewerkers die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid contacten onderhouden in de samenleving.
Tegelijkertijd schuwt hij niet een complementaire en/of coördinerende rol te vervullen bij grootschalige of zeer complexe projecten.
Hij investeert in een relevant lokaal netwerk, om in complementaire zin bestuurders en medewerkers in positie te brengen, in hun kracht te zetten, of zo nodig uit de wind te houden.
Hij leert de gemeenschap kennen, zodat hij zijn rol als eerste adviseur van het college kan waarmaken en de organisatie en medewerkers optimaal kan richten op de context van Scherpenzeel.
 
Regio
Scherpenzeel heeft een actieve rol in Regio FoodValley. De gemeentesecretaris/algemeen directeur neemt hierin met verve zijn rol op. Scherpenzeel is trots op zijn zelfstandigheid. Samenwerking is voor Scherpenzeel geen doel maar een middel. Men staat open voor samenwerking als dat aantoonbaar ten dienste staat aan het belang van de burgers van Scherpenzeel.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur investeert in een relevant en adequaat netwerk. Samenwerkingsarrangementen worden verkend en uitgewerkt, indien deze het gemeentelijk belang dienen.

Profiel
-  Als eerste adviseur van het college denkt u strategisch, bent u onafhankelijk en onpartijdig, adviesvaardig, objectief en oplossingsgericht. Uw bestuurssensitiviteit richt zich op het college en de raad.
-  Als verbinder investeert u in contacten met medewerkers, met collegeleden, met de raad en met inwoners/bedrijven en instellingen en regionale partners.
-  Als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie omarmt u de in gang gezette doorontwikkeling van de organisatie (uiteraard wordt van u verwacht dat u uw eigen stempel drukt, maar u stelt de koers en uitgangspunten niet ter discussie).
-  U hebt incasseringsvermogen: ook na een “nee” van de raad, weet u uw medewerkers richting te geven en de organisatie toekomstbestendig te maken.
-  Als cultuurdrager bent u zich bewust dat u als leider van de organisatie de beoogde cultuur continu en consequent uitdraagt in uw dagelijkse handelen en voorbeeldgedrag.
-  U bent in staat de juiste beweging in de juiste richting te brengen, maar ook in staat te luisteren en te reflecteren en anderen te laten schitteren. 
-  Als boegbeeld van de ambtelijke organisatie verbindt u zich zichtbaar met de gemeenschap van Scherpenzeel, u heeft voeling met de gemeente, de inwoners en de cultuur. Van u wordt niet verlangd dat u zich in Scherpenzeel vestigt, wel dat u zich zichtbaar en overtuigend verbindt.
 
Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur beschikt u over:
-  academisch werk- en denkniveau;
-  relevante managementervaring, bij voorkeur binnen de (gemeentelijke) overheid;
-  ervaring in politiek-bestuurlijke context in een organisatie (vergelijkbaar of groter qua omvang);
-  ervaring met organisatieontwikkeling.
  
Op het gebied van competenties beschikt de secretaris over:
 
Denken:
Visie, Strategie, Onafhankelijkheid/onpartijdigheid, Procesmatig denken, (Zelf)reflectie.
 
Voelen:
Samenwerken, Sensitiviteit, Vertrouwen geven, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, Luisteren en Coachen (anderen in hun kracht zetten).
 
Kracht:
Overtuigingskracht, Gezaghebbend, Besluitvaardigheid, Resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 13.
Aanstelling vindt plaats voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet in aanstelling voor onbepaalde tijd.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur van Scherpenzeel is zich als hoogste ambtenaar en eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie bewust van zijn voorbeeldfunctie en vraagt niet om een persoonlijke uitzonderingspositie ten aanzien van zijn salariëring, die past binnen de bandbreedte van de vastgestelde schaal en het loongebouw. 

Meer informatie
De heer mr. Gert-Jan Jongkind, associé bij PublicSpirit, kan u meer informatie verschaffen over de functie.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij mevrouw Marianne Pinke, projectassistent, bereikbaar via telefoonnummer 033 – 44 59 193.

Solliciteren
De search, werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.
Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 22 september 2017 indienen via onze website:
https://www.publicspirit.nl/gemeentesecretarisalgemeen-directeur-scherpenzeel-gld/

U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. de heer mr. G.A. Jongkind, associé bij PublicSpirit, onder vermelding van het vacaturenummer 6227.
 
Gert-Jan Jongkind voert in deze procedure géén voorgesprekken met kandidaten.
Hij begeleidt en adviseert de selectiecommissie van Scherpenzeel bij de brievenselectie.
Selectiegesprekken vinden daarna direct plaats met de selectiecommissie van Scherpenzeel.

-  Brievenselectie  : Week 39, dinsdag 26 september 2017 
-  Eerste selectieronde in Scherpenzeel  : Week 40, dinsdag 3 oktober 2017 
-  Tweede selectieronde in Scherpenzeel  : Week 41, donderdag 12 oktober 2017
   
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.