of 59100 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Noord-Brabant
Functie:
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur
Plaats:
Kaatsheuvel
Organisatie:
Gemeente Loon op Zand
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
454387

Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

PublicSpirit zoekt voor de gemeente Loon op Zand een Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.
 
Door het vertrek van de huidige Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur per 1 maart 2017 is deze functie bij de gemeente Loon op Zand vacant. Voor de periode waarin het werving- en selectietraject loopt om in vaste invulling van de functie te voorzien, is de functie ingevuld op interim-basis, waarbij zowel de going-concern zaken als een aantal in gang gezette ontwikkelingen onverminderd voortgang krijgen. 
 
Loon op Zand
 Gemeente Loon op Zand is een Brabantse gemeente met ongeveer 23.000 inwoners. De gemeente bestaat uit de kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Het gemeentehuis staat in Kaatsheuvel.
 Met De Efteling in Kaatsheuvel en de nabij gelegen Loonse en Drunense Duinen, vormen recreatie, toerisme en leisure belangrijke factoren voor de gemeente. 
 Loon op Zand hecht aan haar positie als (veer)krachtige en zelfstandige gemeente.
 De gemeente investeert hierin door zich zowel te richten op kwaliteitsverbetering van de eigen organisatie, als op intensivering van de relatie met de burgers en de versterking van de samenwerking met gemeentelijke en regionale partners. 
 Belangrijke projecten op dit gebied, die onderling sterk samenhangen zijn:
 ·  Veerkrachtig bestuur;
 ·  Hart van Brabant (leisure-taken);
 ·  Langstraat;
 ·  Samen Loont: projecten gericht op samenwerking met burgers en externe partijen;
 ·  Trots op Loon: organisatieontwikkeltraject en competentieontwikkeling in relatie tot overheidsparticipatie, meer van buiten naar binnen denken.
 
 Raad
 De gemeenteraad van Loon op Zand telt 19 zetels, verdeeld over 5 fracties: 
 GemeenteBelangen: 5 zetels, VVD: 4 zetels, CDA: 4 zetels ,“VOOR LOON”: 3 zetels, Pro3: 3 zetels. De partijen GemeenteBelangen, CDA en ‘VOOR LOON” vormen een coalitie. Het collegeprogramma wordt door een raadsakkoord breed ondersteund.
  
 College
 Het College van B&W bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders (een wethouder per coalitiepartij). Het college wordt ondersteund door de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

Organisatie
 De ambtelijke organisatie van Loon op Zand telt circa 150 medewerkers. 
 De organisatie bestaat uit zeven afdelingen met elk een afdelingshoofd. De secretaris vormt met de afdelingshoofden het MT. Binnen enkele afdelingen zijn coördinatoren actief. 
 Naast de going-concern taken wordt hard gewerkt aan de “grote ambities van deze kleine gemeente”. Belangrijke thema’s, naast ‘Samen Loont’ en ‘Trots op Loon’, op het gebied van organisatieontwikkelingen zijn onder meer:
 ·  aansturingsmodel/zelfsturing;
 ·  strategische personeelsplanning;
 ·  informele gemeente/laagdrempeligheid voor inwoners.
  
 De medewerkers dragen actief bij aan de doelstellingen van de gemeente en krijgen daarvoor veelzijdig werk, korte communicatielijnen en veel zelfstandigheid terug. 
 Een pragmatische benadering met oog voor de menselijke maat is daarbij belangrijk. 
 De medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar, bekwaam, omgevingsbewust en creatief.
 
De functie
 De functie Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur kent de volgende aandachtsgebieden en rollen:
  
 • Leiderschapsprofiel
   - Schakelen tussen hoofdlijn en relevant detail, tussen visie/strategie en uitvoering. 
   - Relevante interne en externe verbindingen onderhouden en bewerkstellingen.  
   - Adequaat (situationeel) schakelen tussen de verschillende aandachtsgebieden en rollen.
   - Onderwerpen en ontwikkelingen signaleren, agenderen, prioriteren en doseren.  
  
 • Bestuur 
   - Advies en ondersteuning richting college.
   - Tandem met de burgemeester.
   - Driehoek met de burgemeester en griffier.
  
 • Organisatie
   - Eindverantwoordelijke voor en boegbeeld van de ambtelijke organisatie.
   - Voorzitter MT.
   - Gesprekspartner OR/Bestuurder in de zin van de WOR.
   - Aanjager/bewaker/hoeder van de voortgang van de in gang gezette ontwikkelingen.
    
 • Loon op Zand
   - Antennefunctie ten aanzien van lokale ontwikkelingen bij inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties.
   - Relatiebeheer ten aanzien van de belangrijkste lokale stakeholder.
  
 • Regio
   - Actieve deelname in samenwerkingsverbanden.
   - Initiëren of actief bijdragen aan deelprojecten (zoals ontwikkelingen op het gebied van 
leisure).
    - Overleg met en relatiebeheer ten aanzien van de belangrijkste regionale stakeholders.
 
De opgave
 Het bestuur van Loon op Zand hecht sterk aan de zelfstandige positie van de gemeente.
 Het blijvend bieden van kwaliteit krijgt daarom volop aandacht.
 Loon op Zand zet hierbij in op versterking en ontwikkeling van de eigen organisatie en versterking en ontwikkeling door samenwerking met regionale partners. 
  
 Loon op Zand ziet zich, naast de going-concern zaken, gesteld voor een aantal specifieke aandachtsgebieden en majeure projecten. Loon op Zand hecht aan het onverminderd continueren van deze ontwikkelingen en projecten. 
 De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur besteedt onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen: 
 ·  Veerkrachtig bestuur.
 ·  Samen Loont: projecten gericht op samenwerking met burgers en externe partijen.
 ·  Trots op Loon: organisatieontwikkeltraject en competentieontwikkeling.
 ·  Hart van Brabant (leisure-taken).
 ·  Aansturingsmodel/zelfsturing.
 ·  Strategische personeelsplanning.
 ·  Informele gemeente/laagdrempeligheid voor inwoners.
 ·  Verder ontwikkelen van zelfsturingsmodel.
 ·  Mogelijke verhuizing medewerkers van Hoefijzer naar voormalige Brandweerkazerne (bij Klavier).
  
 Bestuur
 ·  Bijdragen aan vernieuwing van processen, zoals vernieuwing van de raadscyclus en 
 besluitvormingsprocessen.
 ·  Bewaking termijnkalenders en planningen.
 ·  In de ondersteuning advisering van het bestuur (raad en college) zorg dragen voor integraliteit en tijdigheid.
 ·  Het uitdragen van het bestuurlijk standpunt, waarbij centraal staat dat samenwerking gezocht wordt ter versterking van de zelfstandige positie van Loon op Zand.
 ·  Bevorderen van integrale en consequente communicatie van zowel bestuur als de verschillende ambtelijke geledingen, richting burgers, bedrijven, verenigingen en buurgemeenten. 
  
 Organisatie
 ·  Uitbouwen/bevorderen van samenhang en integraliteit van werken, zowel tussen de afdelingen als binnen de afdelingen.
 ·  Bevorderen medewerkersontwikkeling en competentieontwikkeling.
 ·  Continueren/vasthouden huidige koers van organisatieontwikkeling Samen Loont.
 ·  Continueren/vasthouden huidige koers van organisatieontwikkeling Trots op Loon. 
 ·  Ruimte geven aan experimenten in het kader van de burgerparticipatie. 
 ·  Aandacht voor/sturen op ontwikkeling dienstverleningsconcept, omgevingswet, etc.
 ·  Bijzondere aandacht voor een aantal lopende majeure trajecten, zoals de ontwikkeling van het accommodatiebeleid en in het bijzonder voor de ontwikkeling van de exploitatiekosten van De Werft/de Wetering/Het Klavier.
 ·  Aandacht voor HR-ontwikkeling: evalueren van het huidige functie en loongebouw,
 doorontwikkelen van het aansturingsmodel/zelfsturende teams/strategisch
 personeelsbeleid/medewerkerstevredenheidsonderzoek.
  
 MT
 ·  Leidinggeven, coachen en sturen MT-leden, inclusief teambuilding en bilateraal overleg.
 ·  Bevorderen van leiderschap binnen het MT, waarbij ieder soepel schakelt tussen de
 eindverantwoordelijke rol richting het eigen organisatieonderdeel en de medeverantwoordelijkheid voor het grotere geheel.
  
 OR
 ·  Ruimte bieden voor formeel en informeel overleg.
 ·  Bereidheid om plannen én ideeën met medezeggenschapsrelevantie te willen delen.
 ·  Aandacht voor een juiste balans tussen doelstellingen en ambtelijke capaciteit.
 ·  Aandacht voor (kwalitatieve aspecten van de) huisvesting o.a. privacy en ongestoord kunnen werken.
  
 Loon op Zand
 ·  Continueren van en vasthouden aan ontwikkelingen op het gebied van participatie. 
 ·  Betrekken van de burger, in contact treden met die burger.
 ·  Gesprekspartner Efteling.
  
 Regio
 ·  Initiëren en proactief invullen intergemeentelijke taken in samenwerkingsverband Hart van Brabant, zoals de leisure-taken (waterrecreatie), De Langstraat-Samenwerking, Veerkrachtig Bestuur, etc.  
 ·  Duidelijke rol en positionering van Loon op Zand in de regio en in de samenwerking in de regio. Uitgangspunt hierin is dat Loon op Zand enerzijds zelfstandigheid uitdraagt en anderzijds samenwerking zoekt op inhoudelijke thema’s.
 
Leiderschapsprofiel
 Het moge duidelijk zijn: Loon op Zand is een trotse, krachtige en zelfstandige gemeente en zoekt een Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur die met verve invulling geeft aan zijn of haar rol als ambtelijk boegbeeld.
 Een secretaris die intern de verbinding legt en de eenheid stimuleert en die extern met gezag het belang van Loon op Zand dient. Een secretaris die zich volop inzet voor de going-concern zaken én de continuering van in gang gezette ontwikkelingen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.
  
 Competenties:
 ·  Verbindend op inhoud en op relaties en verbindend op alle niveaus.
 ·  Politiek sensitief.
 ·  Coachend naar MT-leden, reflectief naar collegeleden.
 ·  Representatief en gezaghebbend in externe contacten. 
 ·  Zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk voor alle medewerkers.
 ·  Ontwikkelgericht.
 ·  Strategisch.
 ·  Inspirerend.
 ·  Schakelvermogen.
 ·  Situationeel en participatief leiderschap (passend in de informele setting met korte lijnen).
 ·  Humor en relativeringsvermogen.
 
Functie-eisen
 De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur beschikt over de volgende kenmerken:
 ·  academisch werk- en denkniveau;
 ·  relevante ervaring met:
    - werken in een schakelfunctie tussen politiek/bestuur en advisering/uitvoering;
    - management en/of eindverantwoordelijkheid;
    - organisatieontwikkeling;
    - gemeentelijke samenwerking;
    - ontwikkeling van majeure projecten.
 
Arbeidsvoorwaarden
 De functie is gewaardeerd in schaal 14 en kent geen uitloopschaal of persoonlijke toelage.
 Loon op Zand biedt een aanstelling voor een jaar die na goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling.
 Het betreft een invulling van 36 uur per week. 

De procedure
 De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
  
 Uw sollicitatie kunt u indienen via de website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button onder vermelding van vacaturenummer 6033. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. 
 Indien uw sollicitatie correct is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
  
 Kandidaten wordt gevraagd vóór 31 maart aanstaande de volgende stukken aan te leveren:
 • CV met een chronologisch overzicht van werkzaamheden;
 • motivatiebrief;
 • pasfoto (kan ook worden opgenomen in CV of motivatiebrief). 
  
 Mocht u nadere informatie behoeven omtrent het profiel of de context van de functie, alvorens uw afweging te kunnen maken al dan niet te solliciteren, dan kunt u contact opnemen met de heer Gert-Jan Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, via zijn assistente Marianne Pinke: telefoonnummer 033-445 9193. 
  
 Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.
  
 De vacature is opengesteld op donderdag 9 maart 2017.
 U kunt reageren tot 31 maart 2017, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.
 In de weken 14, 15 en 16 worden de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit. 
 Op 24 april 2017 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten aan de gemeente Loon op Zand gepresenteerd. 
 De eerste selectieronde bij de gemeente Loon op Zand zal vervolgens plaatsvinden op vrijdag 12 mei 2017.
 Een tweede gesprek bij de gemeente Loon op Zand zal plaatsvinden in week 20 [de exacte datum is nog niet bekend, deze wordt zo spoedig mogelijk op de website van PublicSpirit gepubliceerd].
  
 U wordt door PublicSpirit geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.
  
 Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
 Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
PublicSpirit zoekt voor de gemeente Loon op Zand een Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

Door het vertrek van de huidige Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur per 1 maart 2017 is deze functie bij de gemeente Loon op Zand vacant. Voor de periode waarin het werving- en selectietraject loopt om in vaste invulling van de functie te voorzien, is de functie ingevuld op interim-basis, waarbij zowel de going-concern zaken als een aantal in gang gezette ontwikkelingen onverminderd voortgang krijgen.

Loon op Zand
Gemeente Loon op Zand is een Brabantse gemeente met ongeveer 23.000 inwoners. De gemeente bestaat uit de kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Het gemeentehuis staat in Kaatsheuvel.
Met De Efteling in Kaatsheuvel en de nabij gelegen Loonse en Drunense Duinen, vormen recreatie, toerisme en leisure belangrijke factoren voor de gemeente.
Loon op Zand hecht aan haar positie als (veer)krachtige en zelfstandige gemeente.
De gemeente investeert hierin door zich zowel te richten op kwaliteitsverbetering van de eigen organisatie, als op intensivering van de relatie met de burgers en de versterking van de samenwerking met gemeentelijke en regionale partners.
Belangrijke projecten op dit gebied, die onderling sterk samenhangen zijn:
·  Veerkrachtig bestuur;
·  Hart van Brabant (leisure-taken);
·  Langstraat;
·  Samen Loont: projecten gericht op samenwerking met burgers en externe partijen;
·  Trots op Loon: organisatieontwikkeltraject en competentieontwikkeling in relatie tot overheidsparticipatie, meer van buiten naar binnen denken.

Raad
De gemeenteraad van Loon op Zand telt 19 zetels, verdeeld over 5 fracties:
GemeenteBelangen: 5 zetels, VVD: 4 zetels, CDA: 4 zetels ,“VOOR LOON”: 3 zetels, Pro3: 3 zetels. De partijen GemeenteBelangen, CDA en ‘VOOR LOON” vormen een coalitie. Het collegeprogramma wordt door een raadsakkoord breed ondersteund.
 
College
Het College van B&W bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders (een wethouder per coalitiepartij). Het college wordt ondersteund door de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

Organisatie
De ambtelijke organisatie van Loon op Zand telt circa 150 medewerkers.
De organisatie bestaat uit zeven afdelingen met elk een afdelingshoofd. De secretaris vormt met de afdelingshoofden het MT. Binnen enkele afdelingen zijn coördinatoren actief.
Naast de going-concern taken wordt hard gewerkt aan de “grote ambities van deze kleine gemeente”. Belangrijke thema’s, naast ‘Samen Loont’ en ‘Trots op Loon’, op het gebied van organisatieontwikkelingen zijn onder meer:
·  aansturingsmodel/zelfsturing;
·  strategische personeelsplanning;
·  informele gemeente/laagdrempeligheid voor inwoners.
 
De medewerkers dragen actief bij aan de doelstellingen van de gemeente en krijgen daarvoor veelzijdig werk, korte communicatielijnen en veel zelfstandigheid terug.
Een pragmatische benadering met oog voor de menselijke maat is daarbij belangrijk.
De medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar, bekwaam, omgevingsbewust en creatief.

De functie
De functie Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur kent de volgende aandachtsgebieden en rollen:
 
• Leiderschapsprofiel
  - Schakelen tussen hoofdlijn en relevant detail, tussen visie/strategie en uitvoering.
  - Relevante interne en externe verbindingen onderhouden en bewerkstellingen. 
  - Adequaat (situationeel) schakelen tussen de verschillende aandachtsgebieden en rollen.
  - Onderwerpen en ontwikkelingen signaleren, agenderen, prioriteren en doseren. 
 
• Bestuur
  - Advies en ondersteuning richting college.
  - Tandem met de burgemeester.
  - Driehoek met de burgemeester en griffier.
 
• Organisatie
  - Eindverantwoordelijke voor en boegbeeld van de ambtelijke organisatie.
  - Voorzitter MT.
  - Gesprekspartner OR/Bestuurder in de zin van de WOR.
  - Aanjager/bewaker/hoeder van de voortgang van de in gang gezette ontwikkelingen.
   
• Loon op Zand
  - Antennefunctie ten aanzien van lokale ontwikkelingen bij inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties.
  - Relatiebeheer ten aanzien van de belangrijkste lokale stakeholder.
 
• Regio
  - Actieve deelname in samenwerkingsverbanden.
  - Initiëren of actief bijdragen aan deelprojecten (zoals ontwikkelingen op het gebied van
leisure).
   - Overleg met en relatiebeheer ten aanzien van de belangrijkste regionale stakeholders.

De opgave
Het bestuur van Loon op Zand hecht sterk aan de zelfstandige positie van de gemeente.
Het blijvend bieden van kwaliteit krijgt daarom volop aandacht.
Loon op Zand zet hierbij in op versterking en ontwikkeling van de eigen organisatie en versterking en ontwikkeling door samenwerking met regionale partners.
 
Loon op Zand ziet zich, naast de going-concern zaken, gesteld voor een aantal specifieke aandachtsgebieden en majeure projecten. Loon op Zand hecht aan het onverminderd continueren van deze ontwikkelingen en projecten.
De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur besteedt onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:
·  Veerkrachtig bestuur.
·  Samen Loont: projecten gericht op samenwerking met burgers en externe partijen.
·  Trots op Loon: organisatieontwikkeltraject en competentieontwikkeling.
·  Hart van Brabant (leisure-taken).
·  Aansturingsmodel/zelfsturing.
·  Strategische personeelsplanning.
·  Informele gemeente/laagdrempeligheid voor inwoners.
·  Verder ontwikkelen van zelfsturingsmodel.
·  Mogelijke verhuizing medewerkers van Hoefijzer naar voormalige Brandweerkazerne (bij Klavier).
 
Bestuur
·  Bijdragen aan vernieuwing van processen, zoals vernieuwing van de raadscyclus en
besluitvormingsprocessen.
·  Bewaking termijnkalenders en planningen.
·  In de ondersteuning advisering van het bestuur (raad en college) zorg dragen voor integraliteit en tijdigheid.
·  Het uitdragen van het bestuurlijk standpunt, waarbij centraal staat dat samenwerking gezocht wordt ter versterking van de zelfstandige positie van Loon op Zand.
·  Bevorderen van integrale en consequente communicatie van zowel bestuur als de verschillende ambtelijke geledingen, richting burgers, bedrijven, verenigingen en buurgemeenten.
 
Organisatie
·  Uitbouwen/bevorderen van samenhang en integraliteit van werken, zowel tussen de afdelingen als binnen de afdelingen.
·  Bevorderen medewerkersontwikkeling en competentieontwikkeling.
·  Continueren/vasthouden huidige koers van organisatieontwikkeling Samen Loont.
·  Continueren/vasthouden huidige koers van organisatieontwikkeling Trots op Loon.
·  Ruimte geven aan experimenten in het kader van de burgerparticipatie.
·  Aandacht voor/sturen op ontwikkeling dienstverleningsconcept, omgevingswet, etc.
·  Bijzondere aandacht voor een aantal lopende majeure trajecten, zoals de ontwikkeling van het accommodatiebeleid en in het bijzonder voor de ontwikkeling van de exploitatiekosten van De Werft/de Wetering/Het Klavier.
·  Aandacht voor HR-ontwikkeling: evalueren van het huidige functie en loongebouw,
doorontwikkelen van het aansturingsmodel/zelfsturende teams/strategisch
personeelsbeleid/medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 
MT
·  Leidinggeven, coachen en sturen MT-leden, inclusief teambuilding en bilateraal overleg.
·  Bevorderen van leiderschap binnen het MT, waarbij ieder soepel schakelt tussen de
eindverantwoordelijke rol richting het eigen organisatieonderdeel en de medeverantwoordelijkheid voor het grotere geheel.
 
OR
·  Ruimte bieden voor formeel en informeel overleg.
·  Bereidheid om plannen én ideeën met medezeggenschapsrelevantie te willen delen.
·  Aandacht voor een juiste balans tussen doelstellingen en ambtelijke capaciteit.
·  Aandacht voor (kwalitatieve aspecten van de) huisvesting o.a. privacy en ongestoord kunnen werken.
 
Loon op Zand
·  Continueren van en vasthouden aan ontwikkelingen op het gebied van participatie.
·  Betrekken van de burger, in contact treden met die burger.
·  Gesprekspartner Efteling.
 
Regio
·  Initiëren en proactief invullen intergemeentelijke taken in samenwerkingsverband Hart van Brabant, zoals de leisure-taken (waterrecreatie), De Langstraat-Samenwerking, Veerkrachtig Bestuur, etc. 
·  Duidelijke rol en positionering van Loon op Zand in de regio en in de samenwerking in de regio. Uitgangspunt hierin is dat Loon op Zand enerzijds zelfstandigheid uitdraagt en anderzijds samenwerking zoekt op inhoudelijke thema’s.

Leiderschapsprofiel
Het moge duidelijk zijn: Loon op Zand is een trotse, krachtige en zelfstandige gemeente en zoekt een Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur die met verve invulling geeft aan zijn of haar rol als ambtelijk boegbeeld.
Een secretaris die intern de verbinding legt en de eenheid stimuleert en die extern met gezag het belang van Loon op Zand dient. Een secretaris die zich volop inzet voor de going-concern zaken én de continuering van in gang gezette ontwikkelingen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.
 
Competenties:
·  Verbindend op inhoud en op relaties en verbindend op alle niveaus.
·  Politiek sensitief.
·  Coachend naar MT-leden, reflectief naar collegeleden.
·  Representatief en gezaghebbend in externe contacten.
·  Zichtbaar, laagdrempelig en toegankelijk voor alle medewerkers.
·  Ontwikkelgericht.
·  Strategisch.
·  Inspirerend.
·  Schakelvermogen.
·  Situationeel en participatief leiderschap (passend in de informele setting met korte lijnen).
·  Humor en relativeringsvermogen.

Functie-eisen
De Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur beschikt over de volgende kenmerken:
·  academisch werk- en denkniveau;
·  relevante ervaring met:
   - werken in een schakelfunctie tussen politiek/bestuur en advisering/uitvoering;
   - management en/of eindverantwoordelijkheid;
   - organisatieontwikkeling;
   - gemeentelijke samenwerking;
   - ontwikkeling van majeure projecten.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 14 en kent geen uitloopschaal of persoonlijke toelage.
Loon op Zand biedt een aanstelling voor een jaar die na goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling.
Het betreft een invulling van 36 uur per week.

De procedure
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
 
Uw sollicitatie kunt u indienen via de website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button onder vermelding van vacaturenummer 6033. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen.
Indien uw sollicitatie correct is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
 
Kandidaten wordt gevraagd vóór 31 maart aanstaande de volgende stukken aan te leveren:
• CV met een chronologisch overzicht van werkzaamheden;
• motivatiebrief;
• pasfoto (kan ook worden opgenomen in CV of motivatiebrief).
 
Mocht u nadere informatie behoeven omtrent het profiel of de context van de functie, alvorens uw afweging te kunnen maken al dan niet te solliciteren, dan kunt u contact opnemen met de heer Gert-Jan Jongkind, senior consultant bij PublicSpirit, via zijn assistente Marianne Pinke: telefoonnummer 033-445 9193.
 
Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.
 
De vacature is opengesteld op donderdag 9 maart 2017.
U kunt reageren tot 31 maart 2017, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.
In de weken 14, 15 en 16 worden de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.
Op 24 april 2017 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten aan de gemeente Loon op Zand gepresenteerd.
De eerste selectieronde bij de gemeente Loon op Zand zal vervolgens plaatsvinden op vrijdag 12 mei 2017.
Een tweede gesprek bij de gemeente Loon op Zand zal plaatsvinden in week 20 [de exacte datum is nog niet bekend, deze wordt zo spoedig mogelijk op de website van PublicSpirit gepubliceerd].
 
U wordt door PublicSpirit geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.
 
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.