of 59250 LinkedIn
Vakgebied:
Bestuur en Management
Opleiding:
universitair
Branche:
Gemeente
Provincie:
Zuid-Holland
Functie:
Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur
Plaats:
Noordwijk/Noordwijkerhout
Organisatie:
Fusiegemeente Noordwijk
Dienstverband:
Fulltime
Startersfunctie:
Nee
Vacaturenummer:
458397

Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur

PublicSpirit zoekt voor de Fusiegemeente Noordwijk een Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur.

De nieuwe gemeente Noordwijk
 Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout tot de nieuwe gemeente Noordwijk. Een nieuwe sterke, moderne, proactieve en dienstbare gemeente.
 Vier krachtige, unieke dorpen met buitengewone landelijke kwaliteiten. Bij Noordwijk denkt men aan het strand, de bollenvelden en de duinen. 
 Het is uniek en plezierig wonen, werken en recreëren in de luwte van de randstad. 
 In de winter is het er rustig, in de zomer bruist het. 
 De nieuwe gemeente Noordwijk heeft internationale aantrekkingskracht, met bijvoorbeeld de bollenindustrie, Space Expo en de congrescentra. De gemeenschap kenmerkt zich door vitaliteit, gastvrijheid en betrokkenheid, ook bij inwoners onder elkaar (samenredzaamheid). 
 Er wonen veel ondernemende inwoners, terwijl er ook inwoners zijn die hulp kunnen gebruiken. Uitersten om rekening mee te houden.
  
 Het jaar 2018 staat in het teken van de voorbereiding op de fusie.
 Doel van de fusie is om inwoners beter te kunnen gaan bedienen vanuit een sterke, minder kwetsbare en kwalitatief betere lokale overheidsorganisatie.
 Door krachtenbundeling kan tevens een sterke positie in bestuurlijke, maatschappelijke en economische netwerken worden ingenomen om het belang van de inwoners daarin beter te dienen.
 De uitgangspunten en voorwaarden voor de nieuwe gemeente zijn na een interactief proces met interne en externe belanghebbenden vastgelegd in de Strategische visie (nu nog in conceptvorm) voor de nieuwe gemeente Noordwijk. De visie gaat in op de positionering van de gemeente (ten opzichte van de samenleving en in de regio), de dienstverlening en de randvoorwaarden voor de realisatie van bovenstaande uitgangspunten (met name organisatie-inrichting, cultuur, management, informatietechnologie en huisvesting). 
  
 De kernwaarden van de nieuwe gemeente zijn: betrouwbaarheid, wendbaarheid, veerkracht en verbinden. Voor de manier van werken staan drie thema’s centraal: 

 Opgavegericht werken;
 Overheidsparticipatie;
 Vernieuwing (innovatie).  
 Belangrijk voor de nieuwe gemeente is het besef dat zij, naast een netwerkende en participerende gemeente, steeds vaker een spelbegeleider is die zorgt voor een eerlijke afweging van belangen, maar niet zelf aan de bal is. 
  
De ontwikkelroute
De nieuwe gemeente Noordwijk is al in opbouw. Als per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente ontstaat, ligt er een fundament voor de nieuwe organisatie. Het organisatiemodel is dan uitgewerkt, medewerkers kennen hun nieuwe plaats in de nieuwe organisatie en de belangrijkste processen zijn uitgelijnd.
  
 Het proces om tot deze visie te komen heeft nu al geleid tot gesprekken over een andere manier van werken, tot het delen van ervaringen en verhalen. Beide gemeenten brengen vele goede voorbeelden mee. Door ervaringen te delen en te bespreken ontstaat een gezamenlijke taal en beter begrip van de gewenste manier van werken. Het gesprek hierover wordt in 2018 voortgezet en er is ruimte voor experiment. Het zal niet meteen perfect zijn. Naar schatting is er 3 tot 5 jaar nodig om de nieuwe manier van werken eigen te maken en op een goede manier verder te ontwikkelen. Gedurende de bouw en start van de nieuwe organisatie is het cruciaal dat de dienstverlening aan de inwoners doorgang vindt. 
  
 Om de nieuwe manier van denken en werken ‘tussen de oren te krijgen’ is het volgende nodig:

 Dialoog: 
blijvend het gesprek aangaan, onderling en met de omgeving.
 Faciliteiten: 
nieuw gedrag en een nieuwe werkwijze vragen om nieuwe competenties, inclusief opleiding, training en intervisiegroepen.
 Een dikke huid: 
verandering zal zowel wrijving opleveren, als de kans voor verbetering en groei. 
 Tijd:
verandering vraagt tijd en zal naar verwachting nooit klaar zijn. Er is altijd ruimte voor groei. 
Steun en doorzettingskracht zijn belangrijk, ook als het lastig wordt. 
Dit vraagt om veiligheid en gelijkwaardigheid tussen de betrokkenen en het vermogen vanuit die gelijkwaardigheid onderling het gesprek te voeren.
 Inspiratie: 
aansprekende alternatieven, het uitlichten van mooie voorbeelden, van lopende experimenten, bieden inspiratie en perspectief. 
 Ruimte:
ruimte om te evalueren en te leren. 
Functie-elementen
 Waar hij/hem/zijn staat kan ook zij/haar gelezen worden.
  
 Overeenkomstig het “Plan van aanpak herindeling” wordt er voor de datum van de herindeling een Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur gezocht voor de nieuwe gemeente Noordwijk. 
 De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur start bij voorkeur op 1 mei 2018, doch uiterlijk op 1 juni 2018. 
 Gedurende 2018 is hij Projectleider Herindeling.
 Na 1 januari 2019 is hij Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.
  
 Projectleider (tot 1 januari 2019) 
 Het jaar 2018 zal voornamelijk in het teken staan van voorbereiding op de herindeling. 
 In deze periode zijn Noordwijk en Noordwijkerhout nog bestuurlijk zelfstandig, met elk een eigen raad, college, griffier en gemeentesecretaris. In dit laatste jaar voor de fusiedatum staan centraal: ontwikkeling en uitvoering van het organisatieontwikkeltraject, de management- en organisatiefilosofie, (de hoofd- en detailstructuur van de nieuwe organisatie), het cultuurveranderingstraject, de ambities zoals geformuleerd in de ontwikkelagenda, de dienstverleningsvisie, etc.
 De hoofdstructuur/houtskoolschets van de organisatie is met veel inbreng van betrokkenen opgesteld en wordt naar verwachting medio maart 2018 vastgesteld. De projectleider wordt na zijn aanstelling geacht hier uitvoering aan te geven, zonder de uitgangspunten hiervan fundamenteel ter discussie te stellen.
  
 Hiervoor werkt de projectleider nauw samen met de Stuurgroep, de externe adviseur, de projectgroep en verschillende werkgroepen en de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR).
 Als projectleider is hij tevens WOR-bestuurder.  
 In deze fase toont de projectleider zich vooral duidelijk, doel- en resultaatgericht. 
 Hij weet vasthoudendheid te combineren met flexibiliteit. Hij is voor eenieder zichtbaar, toegankelijk en benaderbaar. Hij is onafhankelijk en onpartijdig. Met respect voor de historie, kwaliteiten en verworvenheden van beide gemeenten, richt hij zich op de kwaliteit van de nieuwe gemeente en nieuwe organisatie en draagt de nieuwe cultuur van de nieuwe gemeente en organisatie uit. Hij zoekt samenwerking, luistert naar zijn omgeving, weet te overtuigen, maar laat zich op zijn beurt ook overtuigen.  
  
 Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur (na 1 januari 2019)
 Na 1 januari 2019, de datum waarop de nieuwe gemeente formeel ontstaat, is de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk, is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke organisatie en is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 
  
 College van B&W 
 Als eerste adviseur van het college waarborgt de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht. 
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur brengt objectieve en relevante informatie in en draagt bij aan het schetsen van de mogelijkheden en implicaties. 
 Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen. 
 
 Van de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur wordt ook inhoudelijke inbreng en betrokkenheid verwacht, zeker waar het bestuursgevoelige dossiers betreft. 
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur is rolvast en onafhankelijk. Hij kan spiegelen en coachen. De burgemeester en Gemeentesecretaris/Algemeen directeur vormen samen een eenheid. Hierin staat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.
  
 Linking pin college - ambtelijke organisatie
 Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaakt de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Hij signaleert tijdig knelpunten, is proactief en inventief in het vinden van oplossingen. Hij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden. 
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur schept een klimaat waarbinnen de ambtelijke organisatie onafhankelijk, objectief en volledig kan adviseren en er ruimte is voor het geven van professionele tegenspraak. Hij stimuleert bestuurssensitiviteit en besef van bestuurlijke verhoudingen.
  
 Raad en Driehoek 
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur investeert in goed en regelmatig contact met de raadsleden. Hij draagt in samenwerking met de burgemeester en griffier bij aan constructieve duale verhoudingen. In het driehoeksoverleg bespreken burgemeester, griffier en Gemeentesecretaris/Algemeen directeur alle onderwerpen in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. Ook hier geldt dat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop staan, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.
  
Organisatie 
 De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur leidt de organisatie en de medewerkers een nieuw tijdperk in, passend bij de veranderende samenleving. Die veranderende samenleving vraagt om excellente dienstverlening en om bestuurders en medewerkers die in samenspraak en samenwerking met burgers en met elkaar, nauwer dan voorheen, doelen formuleren en realiseren. 
  
 Qua organisatie is het uitgangspunt te komen tot een organisatie die ‘binnen’ in kan spelen op wat ‘buiten’ nodig is. Voor de inrichting van de organisatie betekent dit onder meer:

 Dienstverlening: de fusie wordt door de raad en inwoners gezien als een kans om de dienstverlening te verbeteren en te moderniseren. Elke interactie van de gemeente met inwoners behoort tot de dienstverlening. Iedere medewerker levert een cruciale bijdrage aan de dienstverlening van de gemeente Noordwijk.
 Netwerkmodel: waarbij de wendbaarheid en integraliteit wordt vergroot.
 Functionele eenheden: werken met pop-up teams (tijdelijk samengestelde teams met een specifieke opgave, die weer uiteenvallen als de meerwaarde er niet langer is).
 Communicatie en informatietechnologie hebben een prominente plaats.
 Innovatie, participatie, regio en regie worden nadrukkelijk belegd.  
 Er wordt samengewerkt aan een cultuur, waarin centraal staan: daadkracht, eigenaarschap, durf, reflectie, verbinding, vernieuwing en oprechte interesse in de opgaven en inwoners. 
 Een ieder denkt mee en heeft een houding van ‘ja, mits’.
 Een cultuur waarin men elkaar scherp houdt en elkaar aanspreekt. Collega’s krijgen de ruimte om met elkaar en samen met de maatschappij uit te proberen wat werkt en helpend is. Niet de functie is bepalend, wel de energie en toegevoegde waarde. Er wordt snel feedback georganiseerd, ook door midden in de samenleving te staan.
  
 De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur is het boegbeeld van de organisatie én van de verandering. Hij staat dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk. Hij straalt onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit, zodat een ieder hem als zijn boegbeeld kan zien. Hij weet medewerkers mee te nemen door zowel te inspireren en te motiveren, als door het uitdragen en het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, duidelijk en consequent te zijn, resultaatgericht te zijn en de in gang gezette ontwikkeling af te maken. 
  
 De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft oog voor talent van medewerkers en biedt hen ruimte voor ontwikkeling. Tegelijk waakt hij over de ontwikkelingskoers, spreekt hij zo nodig mensen aan en pakt daarin door. 
  
Leidinggevenden
 De organisatiestructuur wordt op dit moment nog nader uitgewerkt.
 De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft een belangrijke opgave om zowel de individuele leidinggevenden, als het team van leidinggevenden te laten groeien in hun nieuwe rol. Naast de eindverantwoordelijkheid die elke leidinggevende draagt voor het eigen organisatieonderdeel, stimuleert de Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het grotere geheel. 
 Door juiste agendering van onderwerpen tilt hij het team van leidinggevenden naar een strategisch en overstijgend niveau. Hij is in staat te schakelen, te coachen en te sturen. 
 Hij heeft visie op de betekenis van dienstverlening en externe ontwikkelingen en weet deze, samen met de leidinggevenden, te vertalen in ontwikkeling van de organisatie.
 
 Bijzondere Ondernemingsraad (BOR)
 De BOR is actief en constructief betrokken bij de transformatie naar één nieuwe organisatie.
 De BOR vraagt aandacht voor de extra belasting van medewerkers door deelname aan werkgroepen in het transitieproces.
 Voor de nieuwe organisatie bepleit de BOR:

 Organisatie/cultuur: lerende transparante organisatie, taakvolwassenheid, vertrouwen en feedback, minder hiërarchie, coachend leiderschap.
 Personeel: ruimte voor talentmanagement en persoonlijke ontwikkeling, inclusief maatwerk arbeidsvoorwaarden.
 Huisvesting: centrale huisvesting, inclusief buitendienst, met één nieuwe organisatiecultuur.
 Maatwerk flexibele huisvesting/plaats-ongebonden werken. Goede ICT-ondersteuning.  
 Ook na de fusiedatum vindt regelmatig overleg plaats tussen de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur, als bestuurder in de zin van de WOR, en de OR. Het voeren van formeel én informeel overleg wordt gewaardeerd. Vroegtijdig afstemmen en sonderen van voorgenomen plannen en besluiten draagt bij aan de constructieve sfeer, zonder de formele positie van de OR uit het oog te verliezen. De OR prefereert een zichtbare, benaderbare en betrokken bestuurder, integer, volledig en duidelijk, communicatief en contactueel vaardig.
  
 De nieuwe gemeente Noordwijk
 De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur kent de gemeenschap, of leert deze kennen, zodat hij zijn rol als eerste adviseur van het college kan waarmaken en als eindverantwoordelijke de organisatie en medewerkers optimaal kan richten op dienstverlening binnen de lokale context. De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur waakt ervoor in zijn externe contacten noch bestuurders voor de voeten te lopen, noch taakvolwassen medewerkers. De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur investeert in een relevant lokaal netwerk, om in complementaire zin bestuurders en medewerkers te faciliteren, in positie te brengen of zo nodig uit de wind te houden. Hij stimuleert initiatieven op het gebied van participatie.
  
Regio 
 Het ontstaan van de nieuwe gemeente Noordwijk heeft ook consequenties voor de verhoudingen in de regio. Van de nieuwe Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur wordt verwacht dat hij investeert in relevante relaties. Samengewerkt wordt onder meer met de Rijksoverheid, de Omgevingsdienst, Provincie, Veiligheidsregio, Hoogheemraadschap Rijnland en de omringende gemeenten (waarmee wordt samengewerkt in Duin en Bollen 6 en Holland Rijnland). 
 Samenwerking biedt kansen en voordelen als het gaat om logischer om te gaan met de openbare ruimte, goedkoper te kunnen inkopen, het samen beheersen van risico’s en het delen van kennis.
  
 Het is de verwachting dat het gevolg van de toename van deze bestuurskracht merkbaar zal zijn in de ‘nabije’ regio (Duin en Bollen 6) en dat realiteitszin is geboden in de grotere samenwerkingsverbanden (Holland Rijnland, ODWH) aangezien ook de nieuwe gemeente een relatief kleine speler blijft in deze verbanden.
  
 Huisvesting
 Bij de nieuwe manier van werken past een professionele, duurzame en toekomstbestendige werkomgeving die flexibiliteit, samenwerken en ontmoeting mogelijk maakt.
 De mogelijkheden hiertoe worden nader verkend, evenals de wijze waarop inwoners de huisvesting van de gemeente kunnen benutten. 
  
Leiderschap, competenties en ervaring 
 
Leiderschap
 Leiderschap van de Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur (en van de MT-leden) 
 gaat in de nieuwe gemeente over verbinden, over relaties aangaan en ontwikkelen, reflecteren en doen! Persoonlijk leiderschap staat centraal omdat een ieder eigenaar is van wat hij doet en belooft. Leiderschap gaat daarmee over meer dan alleen management. Iedereen kan opstaan! 
 De leiderschapsstijl van de gemeentesecretaris is inspirerend, uitdagend en coachend. Hij kan goed luisteren, verbinden, mensen sturen op talent en energie en hij houdt vast aan de ingezette koers. Hij is, net als de managers, actieve uitdrager van de gewenste manier van werken en geeft hierin het goede voorbeeld. Hierdoor gaat de energie in de organisatie stromen.
 Hij zorgt ervoor dat ervaringen en taaie thema’s worden besproken. Hij is er continu op gericht
 belemmeringen op te sporen en weg te nemen. Ook let hij erop dat er scherp op de balans tussen kosten en kwaliteit wordt gestuurd; dit is iets dat de inwoners expliciet verwachten.
  
Dit vraagt om een kandidaat die beschikt over de volgende competenties en ervaring:

 U hebt ruime ervaring binnen het politiek-bestuurlijke domein en met het adviseren van bestuurders.
 U beschikt over een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit.
 U beschikt over een sterk moreel kompas en u heeft ervaring met integriteitsvraagstukken.
 U hebt een heldere visie op projectmatig werken, het behalen van resultaat, het verder doorontwikkelen en professionaliseren van de organisatie en u bent in staat mensen mee te nemen in dit traject. U stimuleert zelforganisatie en eigenaarschap.
U hebt een heldere visie op (gemeentelijke) dienstverlening en aantoonbare resultaten geboekt in het verbeteren van (gemeentelijke) dienstverlening.
 U bent strategisch, geeft richting en stippelt de koers uit ten aanzien van de ontwikkeling van de organisatie, ten aanzien van interactie met de samenleving en van samenwerking met de regio. 
 U bent daadkrachtig, besluitvaardig en beschikt over lef en durf.
 U bent omgevingsbewust, een netwerker en een bouwer.
 U beschikt over ervaring met organisatieontwikkeling en veranderprocessen en u bent gericht op de ontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers.
 U weet door uw onafhankelijke en onpartijdige houding en gedrag het vertrouwen te winnen van bestuurders en medewerkers van beide betrokken gemeenten.  
 U bent in staat te verbinden en het wij-gevoel van de nieuwe organisatie te vergroten.
 U bent in staat om het college en management als een sterk team te laten functioneren.
 U stuurt gericht op taken, rollen en verantwoordelijkheden en geeft medewerkers het vertrouwen dat zij op basis van kennis, kunde, inzicht en lerend vermogen hun functie optimaal kunnen en mogen uitoefenen.
 U kunt heldere verwachtingen formuleren, krijgt mensen daarin mee en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheden.
 U bent een mensenmens en beschikt over een gezonde dosis humor. 
 U stimuleert burgerparticipatie.
 U bent gericht op innovatie.
 U staat open voor feedback en bevordert tegenspraak.
 U bent een inspirerende en gedreven leidinggevende en u hebt ruime en relevante gemeentelijke ervaring, bijvoorbeeld als Gemeentesecretaris/Algemeen directeur en/of als projectleider van majeure samenwerking. 

U hebt ervaring met het managen van organisatieveranderingen, bij voorkeur binnen de gemeentelijke overheid.
U bent in staat een klimaat te creëren waarin bestuur, management en medewerkers zich blijvend ontwikkelen, waarin individuele verantwoordelijkheid, initiatief en eigenaarschap tot ontwikkeling komen en waarbij respect voor elkaar en voor ieders rol, taak en verantwoordelijkheid de norm is. 

U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en u beschikt over de genoemde competenties en ervaring.    
Op het gebied van competenties beschikt u over:
  
 Denken:
 Visie, Strategie, Onafhankelijkheid/onpartijdigheid, (Zelf)reflectie, Integriteit.
  
 Voelen:
 Empathisch, Vertrouwen geven, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, Luisteren en Coachen (anderen in hun kracht zetten), Humor.
  
 Kracht:
 Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht, Gezaghebbend.
  
Arbeidsvoorwaarden
 Het betreft een fulltime functie (36 uur per week). 
 De functie is indicatief gewaardeerd in schaal 15 en wordt mogelijk op termijn gewaardeerd in schaal 16.
 De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur start bij voorkeur op 1 mei 2018, uiterlijk op 1 juni 2018.
 Op 1 januari 2019 wordt de Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur in het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders benoemd als de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van de nieuwe gemeente Noordwijk.
 
Procedure
 De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
 Mocht u nadere informatie behoeven omtrent het profiel of de context van de functie, alvorens uw afweging te kunnen maken al dan niet te solliciteren, dan kunt u contact opnemen met de heer Gert-Jan Jongkind, associé bij PublicSpirit, via zijn assistente Marianne Pinke (telefoonnummer 033 - 445 9193). 
  
 Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.
  
 Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website .

 Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button onder vermelding van vacaturenummer 6315. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. 
  
Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
  
 De vacature wordt opengesteld op 12 januari 2018.
 U kunt reageren tot vrijdag 2 februari 2018.  
  
 In de weken 6 en 7 van 2018 worden de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit. 
 In week 8 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten gepresenteerd.
 De eerste selectieronde vindt plaats in week 8.
 Een tweede gesprek vindt plaats in week 10.
  
 De exacte planning van de procedure zal in een later stadium in de profieltekst van de vacature op de website van PublicSpirit worden gepubliceerd.
  
 Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
  
 U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.
PublicSpirit zoekt voor de Fusiegemeente Noordwijk een Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur.

De nieuwe gemeente Noordwijk
Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout tot de nieuwe gemeente Noordwijk. Een nieuwe sterke, moderne, proactieve en dienstbare gemeente.
Vier krachtige, unieke dorpen met buitengewone landelijke kwaliteiten. Bij Noordwijk denkt men aan het strand, de bollenvelden en de duinen.
Het is uniek en plezierig wonen, werken en recreëren in de luwte van de randstad.
In de winter is het er rustig, in de zomer bruist het.
De nieuwe gemeente Noordwijk heeft internationale aantrekkingskracht, met bijvoorbeeld de bollenindustrie, Space Expo en de congrescentra. De gemeenschap kenmerkt zich door vitaliteit, gastvrijheid en betrokkenheid, ook bij inwoners onder elkaar (samenredzaamheid).
Er wonen veel ondernemende inwoners, terwijl er ook inwoners zijn die hulp kunnen gebruiken. Uitersten om rekening mee te houden.
 
Het jaar 2018 staat in het teken van de voorbereiding op de fusie.
Doel van de fusie is om inwoners beter te kunnen gaan bedienen vanuit een sterke, minder kwetsbare en kwalitatief betere lokale overheidsorganisatie.
Door krachtenbundeling kan tevens een sterke positie in bestuurlijke, maatschappelijke en economische netwerken worden ingenomen om het belang van de inwoners daarin beter te dienen.
De uitgangspunten en voorwaarden voor de nieuwe gemeente zijn na een interactief proces met interne en externe belanghebbenden vastgelegd in de Strategische visie (nu nog in conceptvorm) voor de nieuwe gemeente Noordwijk. De visie gaat in op de positionering van de gemeente (ten opzichte van de samenleving en in de regio), de dienstverlening en de randvoorwaarden voor de realisatie van bovenstaande uitgangspunten (met name organisatie-inrichting, cultuur, management, informatietechnologie en huisvesting).
 
De kernwaarden van de nieuwe gemeente zijn: betrouwbaarheid, wendbaarheid, veerkracht en verbinden. Voor de manier van werken staan drie thema’s centraal:
 • Opgavegericht werken;
 • Overheidsparticipatie;
 • Vernieuwing (innovatie).
 
Belangrijk voor de nieuwe gemeente is het besef dat zij, naast een netwerkende en participerende gemeente, steeds vaker een spelbegeleider is die zorgt voor een eerlijke afweging van belangen, maar niet zelf aan de bal is.
 
De ontwikkelroute
De nieuwe gemeente Noordwijk is al in opbouw. Als per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente ontstaat, ligt er een fundament voor de nieuwe organisatie. Het organisatiemodel is dan uitgewerkt, medewerkers kennen hun nieuwe plaats in de nieuwe organisatie en de belangrijkste processen zijn uitgelijnd.
 
Het proces om tot deze visie te komen heeft nu al geleid tot gesprekken over een andere manier van werken, tot het delen van ervaringen en verhalen. Beide gemeenten brengen vele goede voorbeelden mee. Door ervaringen te delen en te bespreken ontstaat een gezamenlijke taal en beter begrip van de gewenste manier van werken. Het gesprek hierover wordt in 2018 voortgezet en er is ruimte voor experiment. Het zal niet meteen perfect zijn. Naar schatting is er 3 tot 5 jaar nodig om de nieuwe manier van werken eigen te maken en op een goede manier verder te ontwikkelen. Gedurende de bouw en start van de nieuwe organisatie is het cruciaal dat de dienstverlening aan de inwoners doorgang vindt.
 
Om de nieuwe manier van denken en werken ‘tussen de oren te krijgen’ is het volgende nodig:
 • Dialoog:
  blijvend het gesprek aangaan, onderling en met de omgeving.
 • Faciliteiten:
  nieuw gedrag en een nieuwe werkwijze vragen om nieuwe competenties, inclusief opleiding, training en intervisiegroepen.
 • Een dikke huid:
  verandering zal zowel wrijving opleveren, als de kans voor verbetering en groei.
 • Tijd:
  verandering vraagt tijd en zal naar verwachting nooit klaar zijn. Er is altijd ruimte voor groei.
  Steun en doorzettingskracht zijn belangrijk, ook als het lastig wordt.
  Dit vraagt om veiligheid en gelijkwaardigheid tussen de betrokkenen en het vermogen vanuit die gelijkwaardigheid onderling het gesprek te voeren.
 • Inspiratie:
  aansprekende alternatieven, het uitlichten van mooie voorbeelden, van lopende experimenten, bieden inspiratie en perspectief.
 • Ruimte:
  ruimte om te evalueren en te leren.

Functie-elementen
Waar hij/hem/zijn staat kan ook zij/haar gelezen worden.
 
Overeenkomstig het “Plan van aanpak herindeling” wordt er voor de datum van de herindeling een Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur gezocht voor de nieuwe gemeente Noordwijk.
De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur start bij voorkeur op 1 mei 2018, doch uiterlijk op 1 juni 2018.
Gedurende 2018 is hij Projectleider Herindeling.
Na 1 januari 2019 is hij Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.
 
Projectleider (tot 1 januari 2019)
Het jaar 2018 zal voornamelijk in het teken staan van voorbereiding op de herindeling.
In deze periode zijn Noordwijk en Noordwijkerhout nog bestuurlijk zelfstandig, met elk een eigen raad, college, griffier en gemeentesecretaris. In dit laatste jaar voor de fusiedatum staan centraal: ontwikkeling en uitvoering van het organisatieontwikkeltraject, de management- en organisatiefilosofie, (de hoofd- en detailstructuur van de nieuwe organisatie), het cultuurveranderingstraject, de ambities zoals geformuleerd in de ontwikkelagenda, de dienstverleningsvisie, etc.
De hoofdstructuur/houtskoolschets van de organisatie is met veel inbreng van betrokkenen opgesteld en wordt naar verwachting medio maart 2018 vastgesteld. De projectleider wordt na zijn aanstelling geacht hier uitvoering aan te geven, zonder de uitgangspunten hiervan fundamenteel ter discussie te stellen.
 
Hiervoor werkt de projectleider nauw samen met de Stuurgroep, de externe adviseur, de projectgroep en verschillende werkgroepen en de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR).
Als projectleider is hij tevens WOR-bestuurder.  
In deze fase toont de projectleider zich vooral duidelijk, doel- en resultaatgericht.
Hij weet vasthoudendheid te combineren met flexibiliteit. Hij is voor eenieder zichtbaar, toegankelijk en benaderbaar. Hij is onafhankelijk en onpartijdig. Met respect voor de historie, kwaliteiten en verworvenheden van beide gemeenten, richt hij zich op de kwaliteit van de nieuwe gemeente en nieuwe organisatie en draagt de nieuwe cultuur van de nieuwe gemeente en organisatie uit. Hij zoekt samenwerking, luistert naar zijn omgeving, weet te overtuigen, maar laat zich op zijn beurt ook overtuigen. 
 
Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur (na 1 januari 2019)
Na 1 januari 2019, de datum waarop de nieuwe gemeente formeel ontstaat, is de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk, is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke organisatie en is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
 
College van B&W
Als eerste adviseur van het college waarborgt de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. Tijdigheid, kwaliteit en integraliteit van ambtelijke adviezen en collegebesluiten hebben zijn bijzondere aandacht.
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur brengt objectieve en relevante informatie in en draagt bij aan het schetsen van de mogelijkheden en implicaties.
Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies, zonder het primaat van de politiek uit het oog te verliezen.

Van de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur wordt ook inhoudelijke inbreng en betrokkenheid verwacht, zeker waar het bestuursgevoelige dossiers betreft.
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur is rolvast en onafhankelijk. Hij kan spiegelen en coachen. De burgemeester en Gemeentesecretaris/Algemeen directeur vormen samen een eenheid. Hierin staat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop, met begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.
 
Linking pin college - ambtelijke organisatie
Als schakel tussen bestuur en organisatie bewaakt de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur het evenwicht tussen de bestuurlijke ambities en de (ambtelijke) haalbaarheid. Hij signaleert tijdig knelpunten, is proactief en inventief in het vinden van oplossingen. Hij heeft een belangrijke taak bestuur en organisatie te blijven verbinden.
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur schept een klimaat waarbinnen de ambtelijke organisatie onafhankelijk, objectief en volledig kan adviseren en er ruimte is voor het geven van professionele tegenspraak. Hij stimuleert bestuurssensitiviteit en besef van bestuurlijke verhoudingen.
 
Raad en Driehoek
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur investeert in goed en regelmatig contact met de raadsleden. Hij draagt in samenwerking met de burgemeester en griffier bij aan constructieve duale verhoudingen. In het driehoeksoverleg bespreken burgemeester, griffier en Gemeentesecretaris/Algemeen directeur alle onderwerpen in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. Ook hier geldt dat onderling vertrouwen en het gezamenlijk belang voorop staan, met wederzijds begrip voor de verschillende verantwoordelijkheden.
 
Organisatie
De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur leidt de organisatie en de medewerkers een nieuw tijdperk in, passend bij de veranderende samenleving. Die veranderende samenleving vraagt om excellente dienstverlening en om bestuurders en medewerkers die in samenspraak en samenwerking met burgers en met elkaar, nauwer dan voorheen, doelen formuleren en realiseren.
 
Qua organisatie is het uitgangspunt te komen tot een organisatie die ‘binnen’ in kan spelen op wat ‘buiten’ nodig is. Voor de inrichting van de organisatie betekent dit onder meer:
 • Dienstverlening: de fusie wordt door de raad en inwoners gezien als een kans om de dienstverlening te verbeteren en te moderniseren. Elke interactie van de gemeente met inwoners behoort tot de dienstverlening. Iedere medewerker levert een cruciale bijdrage aan de dienstverlening van de gemeente Noordwijk.
 • Netwerkmodel: waarbij de wendbaarheid en integraliteit wordt vergroot.
 • Functionele eenheden: werken met pop-up teams (tijdelijk samengestelde teams met een specifieke opgave, die weer uiteenvallen als de meerwaarde er niet langer is).
 • Communicatie en informatietechnologie hebben een prominente plaats.
 • Innovatie, participatie, regio en regie worden nadrukkelijk belegd.
 
Er wordt samengewerkt aan een cultuur, waarin centraal staan: daadkracht, eigenaarschap, durf, reflectie, verbinding, vernieuwing en oprechte interesse in de opgaven en inwoners.
Een ieder denkt mee en heeft een houding van ‘ja, mits’.
Een cultuur waarin men elkaar scherp houdt en elkaar aanspreekt. Collega’s krijgen de ruimte om met elkaar en samen met de maatschappij uit te proberen wat werkt en helpend is. Niet de functie is bepalend, wel de energie en toegevoegde waarde. Er wordt snel feedback georganiseerd, ook door midden in de samenleving te staan.
 
De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur is het boegbeeld van de organisatie én van de verandering. Hij staat dichtbij het personeel en is voor álle medewerkers zichtbaar en toegankelijk. Hij straalt onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit, zodat een ieder hem als zijn boegbeeld kan zien. Hij weet medewerkers mee te nemen door zowel te inspireren en te motiveren, als door het uitdragen en het tonen van het juiste voorbeeldgedrag, duidelijk en consequent te zijn, resultaatgericht te zijn en de in gang gezette ontwikkeling af te maken.
 
De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft oog voor talent van medewerkers en biedt hen ruimte voor ontwikkeling. Tegelijk waakt hij over de ontwikkelingskoers, spreekt hij zo nodig mensen aan en pakt daarin door.
 
Leidinggevenden
De organisatiestructuur wordt op dit moment nog nader uitgewerkt.
De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur heeft een belangrijke opgave om zowel de individuele leidinggevenden, als het team van leidinggevenden te laten groeien in hun nieuwe rol. Naast de eindverantwoordelijkheid die elke leidinggevende draagt voor het eigen organisatieonderdeel, stimuleert de Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het grotere geheel.
Door juiste agendering van onderwerpen tilt hij het team van leidinggevenden naar een strategisch en overstijgend niveau. Hij is in staat te schakelen, te coachen en te sturen.
Hij heeft visie op de betekenis van dienstverlening en externe ontwikkelingen en weet deze, samen met de leidinggevenden, te vertalen in ontwikkeling van de organisatie.

Bijzondere Ondernemingsraad (BOR)
De BOR is actief en constructief betrokken bij de transformatie naar één nieuwe organisatie.
De BOR vraagt aandacht voor de extra belasting van medewerkers door deelname aan werkgroepen in het transitieproces.
Voor de nieuwe organisatie bepleit de BOR:
 • Organisatie/cultuur: lerende transparante organisatie, taakvolwassenheid, vertrouwen en feedback, minder hiërarchie, coachend leiderschap.
 • Personeel: ruimte voor talentmanagement en persoonlijke ontwikkeling, inclusief maatwerk arbeidsvoorwaarden.
 • Huisvesting: centrale huisvesting, inclusief buitendienst, met één nieuwe organisatiecultuur.
 • Maatwerk flexibele huisvesting/plaats-ongebonden werken. Goede ICT-ondersteuning.
 
Ook na de fusiedatum vindt regelmatig overleg plaats tussen de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur, als bestuurder in de zin van de WOR, en de OR. Het voeren van formeel én informeel overleg wordt gewaardeerd. Vroegtijdig afstemmen en sonderen van voorgenomen plannen en besluiten draagt bij aan de constructieve sfeer, zonder de formele positie van de OR uit het oog te verliezen. De OR prefereert een zichtbare, benaderbare en betrokken bestuurder, integer, volledig en duidelijk, communicatief en contactueel vaardig.
 
De nieuwe gemeente Noordwijk
De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur kent de gemeenschap, of leert deze kennen, zodat hij zijn rol als eerste adviseur van het college kan waarmaken en als eindverantwoordelijke de organisatie en medewerkers optimaal kan richten op dienstverlening binnen de lokale context. De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur waakt ervoor in zijn externe contacten noch bestuurders voor de voeten te lopen, noch taakvolwassen medewerkers. De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur investeert in een relevant lokaal netwerk, om in complementaire zin bestuurders en medewerkers te faciliteren, in positie te brengen of zo nodig uit de wind te houden. Hij stimuleert initiatieven op het gebied van participatie.
 
Regio
Het ontstaan van de nieuwe gemeente Noordwijk heeft ook consequenties voor de verhoudingen in de regio. Van de nieuwe Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur wordt verwacht dat hij investeert in relevante relaties. Samengewerkt wordt onder meer met de Rijksoverheid, de Omgevingsdienst, Provincie, Veiligheidsregio, Hoogheemraadschap Rijnland en de omringende gemeenten (waarmee wordt samengewerkt in Duin en Bollen 6 en Holland Rijnland).
Samenwerking biedt kansen en voordelen als het gaat om logischer om te gaan met de openbare ruimte, goedkoper te kunnen inkopen, het samen beheersen van risico’s en het delen van kennis.
 
Het is de verwachting dat het gevolg van de toename van deze bestuurskracht merkbaar zal zijn in de ‘nabije’ regio (Duin en Bollen 6) en dat realiteitszin is geboden in de grotere samenwerkingsverbanden (Holland Rijnland, ODWH) aangezien ook de nieuwe gemeente een relatief kleine speler blijft in deze verbanden.
 
Huisvesting
Bij de nieuwe manier van werken past een professionele, duurzame en toekomstbestendige werkomgeving die flexibiliteit, samenwerken en ontmoeting mogelijk maakt.
De mogelijkheden hiertoe worden nader verkend, evenals de wijze waarop inwoners de huisvesting van de gemeente kunnen benutten.
 
Leiderschap, competenties en ervaring

Leiderschap
Leiderschap van de Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur (en van de MT-leden)
gaat in de nieuwe gemeente over verbinden, over relaties aangaan en ontwikkelen, reflecteren en doen! Persoonlijk leiderschap staat centraal omdat een ieder eigenaar is van wat hij doet en belooft. Leiderschap gaat daarmee over meer dan alleen management. Iedereen kan opstaan!
De leiderschapsstijl van de gemeentesecretaris is inspirerend, uitdagend en coachend. Hij kan goed luisteren, verbinden, mensen sturen op talent en energie en hij houdt vast aan de ingezette koers. Hij is, net als de managers, actieve uitdrager van de gewenste manier van werken en geeft hierin het goede voorbeeld. Hierdoor gaat de energie in de organisatie stromen.
Hij zorgt ervoor dat ervaringen en taaie thema’s worden besproken. Hij is er continu op gericht
belemmeringen op te sporen en weg te nemen. Ook let hij erop dat er scherp op de balans tussen kosten en kwaliteit wordt gestuurd; dit is iets dat de inwoners expliciet verwachten.
 
Dit vraagt om een kandidaat die beschikt over de volgende competenties en ervaring:
 • U hebt ruime ervaring binnen het politiek-bestuurlijke domein en met het adviseren van bestuurders.
 • U beschikt over een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit.
 • U beschikt over een sterk moreel kompas en u heeft ervaring met integriteitsvraagstukken.
 • U hebt een heldere visie op projectmatig werken, het behalen van resultaat, het verder doorontwikkelen en professionaliseren van de organisatie en u bent in staat mensen mee te nemen in dit traject. U stimuleert zelforganisatie en eigenaarschap.
 • U hebt een heldere visie op (gemeentelijke) dienstverlening en aantoonbare resultaten geboekt in het verbeteren van (gemeentelijke) dienstverlening.
 • U bent strategisch, geeft richting en stippelt de koers uit ten aanzien van de ontwikkeling van de organisatie, ten aanzien van interactie met de samenleving en van samenwerking met de regio.
 • U bent daadkrachtig, besluitvaardig en beschikt over lef en durf.
 • U bent omgevingsbewust, een netwerker en een bouwer.
 • U beschikt over ervaring met organisatieontwikkeling en veranderprocessen en u bent gericht op de ontwikkeling van de organisatie en van de medewerkers.
 • U weet door uw onafhankelijke en onpartijdige houding en gedrag het vertrouwen te winnen van bestuurders en medewerkers van beide betrokken gemeenten. 
 • U bent in staat te verbinden en het wij-gevoel van de nieuwe organisatie te vergroten.
 • U bent in staat om het college en management als een sterk team te laten functioneren.
 • U stuurt gericht op taken, rollen en verantwoordelijkheden en geeft medewerkers het vertrouwen dat zij op basis van kennis, kunde, inzicht en lerend vermogen hun functie optimaal kunnen en mogen uitoefenen.
 • U kunt heldere verwachtingen formuleren, krijgt mensen daarin mee en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheden.
 • U bent een mensenmens en beschikt over een gezonde dosis humor.
 • U stimuleert burgerparticipatie.
 • U bent gericht op innovatie.
 • U staat open voor feedback en bevordert tegenspraak.
 • U bent een inspirerende en gedreven leidinggevende en u hebt ruime en relevante gemeentelijke ervaring, bijvoorbeeld als Gemeentesecretaris/Algemeen directeur en/of als projectleider van majeure samenwerking.
 • U hebt ervaring met het managen van organisatieveranderingen, bij voorkeur binnen de gemeentelijke overheid.
 • U bent in staat een klimaat te creëren waarin bestuur, management en medewerkers zich blijvend ontwikkelen, waarin individuele verantwoordelijkheid, initiatief en eigenaarschap tot ontwikkeling komen en waarbij respect voor elkaar en voor ieders rol, taak en verantwoordelijkheid de norm is.
 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en u beschikt over de genoemde competenties en ervaring.  
 
Op het gebied van competenties beschikt u over:
 
Denken:
Visie, Strategie, Onafhankelijkheid/onpartijdigheid, (Zelf)reflectie, Integriteit.
 
Voelen:

Empathisch, Vertrouwen geven, Aanspreekbaar, Betrokken, Communicatief, Luisteren en Coachen (anderen in hun kracht zetten), Humor.
 
Kracht:
Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht, Gezaghebbend.
 
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime functie (36 uur per week).
De functie is indicatief gewaardeerd in schaal 15 en wordt mogelijk op termijn gewaardeerd in schaal 16.
De Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur start bij voorkeur op 1 mei 2018, uiterlijk op 1 juni 2018.
Op 1 januari 2019 wordt de Beoogd gemeentesecretaris/Algemeen directeur in het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders benoemd als de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur van de nieuwe gemeente Noordwijk.

Procedure
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.
Mocht u nadere informatie behoeven omtrent het profiel of de context van de functie, alvorens uw afweging te kunnen maken al dan niet te solliciteren, dan kunt u contact opnemen met de heer Gert-Jan Jongkind, associé bij PublicSpirit, via zijn assistente Marianne Pinke (telefoonnummer 033 - 445 9193).
 
Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.
 
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website.

Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button onder vermelding van vacaturenummer 6315. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen.
 
Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
 
De vacature wordt opengesteld op 12 januari 2018.
U kunt reageren tot vrijdag 2 februari 2018.  
 
In de weken 6 en 7 van 2018 worden de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit.
In week 8 worden de door PublicSpirit geselecteerde kandidaten gepresenteerd.
De eerste selectieronde vindt plaats in week 8.
Een tweede gesprek vindt plaats in week 10.
 
De exacte planning van de procedure zal in een later stadium in de profieltekst van de vacature op de website van PublicSpirit worden gepubliceerd.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
 
U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.