of 59183 LinkedIn

Gemeenten: los tekorten sociaal domein op

Het demissionaire kabinet moet financiële tekorten op de uitvoering van bijstand  repareren en een transformatiefonds instellen voor het sociaal domein voor de komende vier jaar. Dat eisen gemeenten vandaag via moties tijdens de ALV op het VNG-congres in Goes.

Gemeenten eisen van het huidige kabinet reparatie van financiële tekorten op de uitvoering van bijstand en een transformatiefonds voor het sociaal domein voor de komende vier jaar. Dat besloten zij vandaag op de ALV van de VNG in Goes.

Adequate financiering
De inschattingen van het huidige kabinet over de uitgaven aan bijstandsuitkeringen waren veel te rooskleurig, waardoor gemeenten nu op de financiële blaren moeten zitten, stellen de indieners van een motie die het demissionaire kabinet om adequate financiering vraagt, zodat gemeenten de bijstand ook adequaat kunnen uitvoeren. Verder willen de indieners dat het kabinet het achterstallig (financieel) onderhoud op dit terrein zo spoedig mogelijk ongedaan maakt en dat adequate financiering van wettelijke taken onderdeel en voorwaarde is voor een te sluiten bestuursakkoord met een nieuw kabinet.

Tekort onacceptabel
Het huidige tekort op het macrobudget voor de uitvoering van de bijstand vinden de indieners onacceptabel en de wijze waarop de omvang wordt berekend is in strijd met de Gemeentewet. In 2016 vertoonde het macrobudget een tekort van 270 miljoen euro, waardoor 90 procent van de gemeenten tekort komt op hun budget voor de bijstand, constateren de indieners. Ook is op het terrein Werk en Inkomen onvoldoende budget voor uitvoering van wettelijke taken, zoals voor Wsw, beschermingsbewind en bijzondere bijstand. Verder pakt het tekort op het macrobudget voor een aantal gemeenten nog forser uit door het in 2015 ingevoerde nieuwe verdeelmodel voor het BUIG-budget. Een groot aantal gemeenten heeft het vertrouwen in dat verdeelmodel verloren.

Vangnet is regeling geworden
Ruim 40 procent van de gemeenten moest over 2015 een beroep doen op de vangnetregeling die gemeenten zelf gezamenlijk betalen, benadrukt de VNG. In 2016 konden 6 op de 10 gemeenten aanspraak maken op de vangnetregeling om grote tekorten bij gemeenten te compenseren. Om daar aanspraak op te maken moet het tekort op het bijstandsbudget groter zijn dan 5 procent. Voor de komende jaren is de verwachting nog somberder, waardoor gemeenten het jaar 2018 op voorhand al met een tekort van 140 miljoen beginnen. D66-wethouder Martijn Leisink van de gemeente Arnhem hoorde op het congres dat dit jaar 75 procent van de gemeenten gebruik moet maken van de vangnetregeling. ‘Ik vind het opvallend dat kennelijk driekwart van de gemeenten een beroep moet doen op een vangnet dat bedoeld is om excessen af te vangen. Laat dat eens op je inwerken. Het vangnet is de regeling geworden. Het ministerie mag zich wel eens achter de oren krabben over waar het mee bezig is.’


Transformatiefonds

Op het congres werd ook de motie aangenomen die het kabinet oproept een Transformatiefonds voor het sociaal domein in te stellen. Het moet gemeenten die een tekort hebben op jeugdzorg, de Wmo of het geld voor de participatiewet ‘meer tijd te geven om de transformatie in een realistischer tijdsbestek te kunnen realiseren dan waarop de bezuiniging door het Rijk wordt doorgevoerd’. Het fonds zou voor zeker vier jaar ingesteld moeten worden en bovenop het macrobudget moeten komen, gevuld dus met extra geld.


Tekort: 300 miljoen euro
Zeker 100 gemeenten ‘redden het financieel niet’ vertelde wethouder Eelco Eerenberg (Enschede) één van de indieners van de motie. Geschat wordt dat het tekort zo’n 300 miljoen euro bedraagt. Volgens de indieners plukt het rijk soms de vruchten van investeringen die gemeenten doen. De motie werd uiteindelijk door 22 gemeenten ondersteund. Geregeld wordt dat er criteria komen wie voor het fonds in aanmerking komen en onder welke voorwaarden. Het Transformatiefonds wordt overigens niet als de eindoplossing gezien. Er zal een analyse moeten worden gehouden over hoe de macrobudgetten zich verhouden tot de nieuwe gemeentelijke taken en er komt rond 2020 een evaluatieonderzoek naar de effecten van de objectieve verdeelmodellen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jaap (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Op grond van zo'n vage motie van zo'n grote onderhandelingspartij als de VNG - die met de decentralisatie akkoord is gegaan - zou ik mijn portemonnee niet trekken.
Door Joop op
@ Door Drs. Ron Weijmans : Het echte probleem is dat de zorgtaken die in het verleden bij de rijksoverheid lagen naar de gemeenten zijn overgeheveld waarbij het budget bijna gehalveerd is.
Door Drs. Ron Weijmans BSc AA MBA (Consultant Public-domein [AdviSum] ) op
Beste gemeenten, regeren is vooruitzien! Maak nu alvast de inschatting wat 2018 gaat brengen aangaande uitgaven sociaal domein. Waar zit het nou niet goed? Dat moet boven water komen! Geven gemeenten teveel uit, of zijn de gemeenten slachtoffer geworden van een grote bezuinigingsoperatie des rijksoverheid?
Door Marijke op
Geen geld geven overheid controleer eerst de boekjes maar eens !
Ze hebben voldoende meer dan voldoende.
Ze dringen te veel zorg op daar zit het probleem en ze schrijven maar raak.