of 59250 LinkedIn

Bijzondere inspreker bij Hoogheemraadschap Delfland

Ondanks brieven en gesprekken lijkt Hoogheemraadschap Delfland niet af te stappen van het plan de kwijtschelding af te schaffen.

Vaak gebeurt het niet, dat een bestuurder inspreekt op de vergadering van een ander bestuursorgaan. Maar donderdag is dat precies wat de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh bij het Hoogheemraadschap Delfland gaat doen. Hij wil de bestuurders overtuigen tegen het plan van het college te stemmen waarin de kwijtschelding van zuiveringsrechten voor minima wordt afgeschaft. 

9 miljoen euro
Delfland wil de kwijtschelding afschaffen, omdat het jaarlijks 9 miljoen euro aan inkomsten misloopt. Dat bedrag loopt op tot 19 miljoen in 2017, zegt het college. Delfland is voor zover bekend het enige waterschap dat de kwijtschelding afschaft. Baldewsingh (PvdA) stuurde eerder namens de wethouders in de regio al een brief waarin het de bezwaren kenbaar maakte.

Hoge tarieven
Gevreesd wordt dat de afschaffing van de kwijtschelding voor zowel de minima als de gemeenten grote gevolgen zal hebben. Minima zullen in de problemen komen doordat ze het bedrag (300 euro per jaar voor een gezin) niet kunnen betalen. Gemeenten zullen onder druk komen, doordat meer mensen zich voor bijzondere bijstand zullen melden. In de hele regio gaat het over zo'n 50 duizend huishoudens die door de maatregel getroffen worden. Den Haag wijst er daarnaast op dat Delfland koploper is voor wat betreft de tarieven. In Delfland betaald een gezin twee keer zoveel geld als in bijvoorbeeld Rijnland.

Gesprek
Nadat de brief verstuurd was, heeft een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder en hoogheemraadschap. Maar ook dat heeft de boel niet in beweging gebracht. Daarom heeft Baldewsingh besloten tot de ongebruikelijke stap om in te spreken in de vergadering van het hoogheemraadschap. Hij zal de bestuurders erop attent maken dat het voornemen niet alleen voor problemen zal zorgen, maar daarnaast ook in strijd is met de adviezen van de Unie van Waterschappen over kwijtschelding.

Advies Unie van Waterschappen
De Unie kwam drie jaar geleden met een rapport over kwijtschelding waarin onder meer geadviseerd wordt de kwijtschelding niet op te heffen maar op zoek te gaan naar andere oplossingen. ‘De werkgroep is van oordeel dat het vanwege politiek/maatschappelijke en imago-overwegingen moeilijk dan wel zeer onwenselijk is het huidige kwijtscheldingsbeleid te versoberen’, staat te lezen in het rapport ‘Als versobering van de kwijtschelding al onwenselijk is, dan geldt dat naar de mening van de werkgroep des te meer voor volledige afschaffing van de kwijtschelding.’


Kamervragen
De voorgenomen afschaffing heeft inmiddels tot Kamervragen geleid. PvdA-Kamerleden Manon Fokke en Lutz Jacobi willen van minister Plasterk weten hoe het afschaffen zich verhoudt tot het advies van de Unie van Waterschappen en hoe het uitpakt voor de laagste inkomens.  Volgens de Kamerleden doorkruist het plan het beleid ten aanzien van armoede.

Solidariteit
Het Hoogheemraadschap wil in 2016 de kwijtschelding halveren. In 2017 zou er helemaal geen kwijtschelding meer mogelijk zijn. Eerder zei hoogheemraad Han van Olphen op Binnenlands Bestuur dat het afschaffen een kwestie van solidariteit is. ‘Het betekent dat de mensen die wel betalen steeds meer moeten betalen.’ Ook de gemeenten Maassluis, Schiedam, Vlaardingen, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Midden-Delfland, Delft en Westland keren zich tegen de afschaffing. Op 19 november stemt Delfland over het afschaffen van de kwijtschelding.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Anton Hakemulder (vm soc zekerheidexpert) op
Inkomensbeleid is allang niet meer louter Rijksbeleid! Waarom niet vergelijkbaar 'belast' wordt zoals bij de Eigen Bijdrage WMO/WLZ van het CAK, waarbij inkomens tot 120% van het minimumloon slechts €19 per 4 weken betalen, wat dan ook lagere inkomens moeten opbrengen, begrijp ik niet. Bij de ene voorziening wel en bij de andere geen berekening-naar-draagkracht, verwart mensen en compliceert koopkrachtplaatjes! Voorlopig dus kwijtschelding handhaven en dit soort vraagtukken integraal oplossen, beste VVD. Kost wat uitzoek- en rekenwerk, maar we zoeken toch banen van nivo voor vluchtelingen en oudere werklozen?!
Door Vlaardingerbroek op
Naar inkomen heffen, zijn alle problemen opgelost en de waterschappen hebben specifieke taak die elders niet uitgevoerd kan worden en die moet ook gewoon gedaan en dat dat geld kost is ook nog logisch anders staan we binnen de kortste keren met natte voeten maar het kan naar inkomen.
Door Krijn op
PvdA-Wethouder Baldewsingh kan beter gaan inspreken bij het Ministerie van Sociale Zaken. Daar gaan ze over het inkomensbeleid. Maar ja, dan worden partijgenoten Asscher en Klijnsma onderdeel van het probleem. En dat is natuurlijk weer niet zijn bedoeling. Dus dan maar naar de VVD-republiek van Delfland. Die daar in feite helemaal niet over gaat. Zul je ook zien de wethouder een batterij aan journalisten mee neemt. Gevalletje goedkoop scoren.
Door P op
Kwijtschelding is natuurlijk heel sympathiek, maar het waterschap mag dat wettelijk geeneens-niet hun taak.
Inkomenspolitiek ligt bij het Rijk...
Door Henk Donkers op
Mijn complimenten aan wethouder Rabin Baldewsingh. Een buitengewoon orginele en creatieve manier van het benuttten van democratische rechten. Dien gelden net zo goed voor wethouders.
Daarnaast natuurlijk wderom een argument om de egocentrische waterschappen gewoon op te heffen en de belangrijke taken die ze hebben onder te brengen bij de provincie of het rijk. Is veel goedkoper, efficielnter en democratischer. Waterschappen stammen nog ergens uit 1200 maar inmiddels hebben we veel betere bestuursvormen.
Ik hoop dat de wethouder succes heeft.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Met het voorgenomen besluit bindt Delfland natuurlijk wel 'de kat de bel' aan. Steeds meer huishoudens zijn niet of nauwelijks meer in staat om de jaarlijks alsmaar bovenmatig stijgende waterschapsheffingen te betalen. Door het achterblijven van voldoende compensatie daarvan via de uitkeringen voor minima wordt dit probleem alleen maar groter. Dit geldt overigens niet alleen voor de belastingen, maar ook voor zorgkosten, huurtoeslagen etc.
Kortom, feitelijk een breder probleem dat veel meer aandacht had moeten krijgen in het kader van de lastenverlaging van 5 miljard euro dan de nu gekozen oppervlakkige benadering waar de meeste politieke partijen nu voor hebben gestemd.
Door Willem op
Met brokkenpiloot Marcel Houtzager (VVD) in het college, die eerder Leidschendam aan een miljoenschuld hielp, maar vreemd genoeg tegen beter weten in nog steeds hogere doelen nastreeft, ben ik bang dat het een tot mislukking gedoemde missie is van Rabin Baldewsingh.