of 59100 LinkedIn

Herstel arbeidsmarkt zet door in 2015-2016

Reageer

Het ingezette economisch herstel wordt steeds duidelijker zichtbaar op de arbeidsmarkt. In 2015 neemt voor het eerst in drie jaar het aantal banen in Nederland weer toe, in 2016 is de groei naar verwachting nog iets sterker. Het aantal WW-uitkeringen kan na jaren van stijging weer licht dalen. Ook trekt de vacaturemarkt verder aan. Bijna alle sectoren in het bedrijfsleven profiteren, inclusief de lang geplaagde bouwsector. Echter, in onder meer de zorg en welzijn, het openbaar bestuur en de financiële dienstverlening gaat UWV uit van een verdere afname van de werkgelegenheid. Dit zijn enkele conclusies uit de arbeidsmarktprognose van UWV.

Het aantal lopende WW-uitkeringen is gedurende de crisis explosief gestegen, van 161.000 in oktober 2008 tot 441.000 eind 2014. Aan deze jarenlange toename komt dit jaar een eind. UWV gaat voor 2015 uit van een lichte daling van de WW met 20 duizend (-5%). Voor 2016 wordt een zelfde daling verwacht, waardoor het aantal lopende WW-uitkeringen eind 2016 net onder de 400 duizend uitkomt. In de leeftijdsgroep tot 15-34 jaar wordt de sterkste afname van de WW verwacht. Het aantal 55-plussers met een WW-uitkering neemt in 2015 nog licht toe, om in 2016 iets te krimpen. Met name deze groep blijft een moeilijke positie op de arbeidsmarkt houden.

 

Bescheiden banengroei

Op basis van de meest recente groeiraming van het CPB verwacht UWV dit jaar een toename van het aantal banen van werknemers met 38 duizend (+0,5%). Voor 2016 gaat UWV uit van een verdere groei met 54 duizend (+0,7%) banen van werknemers. De voorspelde banengroei is bescheiden vergeleken met de afname van het aantal banen gedurende de crisis. In totaal nam het aantal banen voor werknemers in de periode 2008-2014 af met 300 duizend (-4%). Met name in en om de grote steden en in sterk verstedelijkte gebieden zal de werkgelegenheid bovengemiddeld toenemen, zo blijkt uit de prognose van UWV. De meer decentraal gelegen regio’s, zoals Limburg en Groningen, blijven achter bij de rest van Nederland. De stagnerende groei van de bevolking heeft in deze regio’s een negatief effect op de bedrijvigheid. In de Achterhoek leidt dit zelfs tot verdere krimp van de werkgelegenheid in 2015 en 2016.

 

Meeste sectoren profiteren

De meeste marktsectoren profiteren van de economische groei. De grootste banengroei is zichtbaar in de uitzendbranche, de sector die het eerst reageert op het herstel. Ook in de specialistische zakelijke dienstverlening, de horeca, de detailhandel en export georiënteerde sectoren zoals vervoer en groothandel trekt de bedrijvigheid bovengemiddeld aan. De bouw is over het dieptepunt heen en vertoont met name vanaf 2016 weer substantiële groei.

 

Toch is de banengroei niet in elke sector zichtbaar. Zo ziet UWV in de zorg en welzijn en in het openbaar bestuur ook de komende periode banenkrimp, onder meer door het afremmen van de overheidsuitgaven. Ook in de financiële dienstverlening, de landbouw en de industrie loopt het aantal banen terug. In de zorg en welzijn neemt de werkgelegenheid naar verwachting sterk af in 2015 (-2,3%) en daalt deze licht in 2016 (-0,6%). De meeste banen zullen dit jaar verdwijnen bij de verpleging en verzorging, de thuiszorg en de maatschappelijke dienstverlening. In de financiële dienstverlening zal de werkgelegenheid, ondanks een stijgende vraag naar diensten, opnieuw fors afnemen in 2015 (-2,6%) en 2016 (-2,5%). De oorzaak is gelegen in een verdere toename van het gebruik van online diensten. Hierdoor bouwen financiële dienstverleners kantorennetwerken verder af en wordt de rol van tussenpersonen steeds kleiner.

 

Toename vacatures

Onder invloed van het economisch herstel neemt de beweeglijkheid op de arbeidsmarkt toe. Zo wisselen werknemers door de gestegen kansen op de arbeidsmarkt weer vaker van baan. Volgens de UWV-prognose ontstaan dit jaar landelijk 779 duizend vacatures, een toename met 68 duizend (+9%) ten opzichte van 2014. In 2016 neemt het aantal vacatures verder toe tot 848 duizend, een toename met 69 duizend (+9%). Ondanks de groei blijft de omvang van de vacaturemarkt aanzienlijk lager dan voor de crisis, toen er gemiddeld ruim een miljoen vacatures ontstonden. Behalve in het openbaar bestuur, groeit het aantal vacatures in alle sectoren. Dit geldt met name voor de detailhandel door meer bestedingen van consumenten en voor de bouw door het aantrekken van de woningmarkt. Ook in de sector zorg en welzijn ziet UWV, ondanks banenkrimp, toch groei van het aantal vacatures.

 

Downloaden

De integrale UWV Arbeidsmarktprognose 2015-2016 is te downloaden via www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingUWV

Postbus 58285

1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meer nieuws

UWVMagazine Online maart 2017

Afbeelding

Kunnen we het uitvoeren?

 

De verkiezingen zijn achter de rug en mogelijke coalities worden onderzocht. Wat willen de verschillende politieke partijen met de arbeidsmarkt en sociale zekerheid en wat zijn de gevolgen hiervan voor UWV? Strategisch beleidsadviseur Maarten Dolfing komt hierover aan het woord in het maartnummer van UWVMagazine Online. ‘De vraag is: Kunnen we het uitvoeren en zo ja, hoe?’

 

Verder in dit nummer aandacht voor het vak van verzekeringsarts. Hoe beoordelen verzekeringsartsen, welke richtlijnen hanteren ze en hoe pakken die in de praktijk uit? En: is de beoordelingssystematiek nog wel up-to-date?

Whitepapers

Columns