of 59142 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur  en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is  overheidsfinanciën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
hbekkers@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 242
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Hans Bekkers
Twitter:
Twitter profiel van Hans Bekkers

Recente Artikelen

 • Dat stelt Eelco de Groot, senior lector public acceptance aan de TU Delft, in een essay in Binnenlands Bestuur deze week. De Omgevingswet verplicht de overheid om burgers te laten bijdragen aan besluitvorming. Maar over hoe die burgerparticipatie vorm moet krijgen, zwijgt de wet. Gemeenten, provincies en ministeries denken er verschillend over en dat geldt voor bedrijven en burgers niet minder. Waarom leren we niet van de succesvolle, gereguleerde aanpak over de grens, suggereert Eelco de Groot.

  ‘Burgerparticipatie moet beter worden gereguleerd’

  9 reacties

  De transitie naar duurzame energie loopt kostbare vertragingen op door gebrek aan publieke acceptatie. Regulering van burgerparticipatie voor grootschalige en complexe projecten is nodig om hoge project- en maatschappelijke kosten te voorkomen.

 • De duurzame ambities getuigen volgens de top van de ING van maatschappelijk verantwoord besef. Maar er zit wel degelijk ook een economisch motief achter het initiatief. Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen volgens de wet minimaal energielabel C hebben. Hebben ze dat niet, dan mogen ze niet meer worden gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de kantoren in ons land nog niet aan die eis voldoet.

  Hulp bank bij verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  1 reactie

  De ING toog met kantorenbeleggers naar het Poolgebied om ze met de neus op de feiten te drukken: klimaatopwarming bestaat echt. De boodschap: doe er wat aan! Ook de BNG probeert haar klanten te helpen hun energie vretende panden te vergroenen. ‘De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed loopt nog achter.’

 • Dat blijkt uit de personeelsmonitor 2016 van kennisplatform Crow, ‘Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer’. Als onderscheid wordt gemaakt naar strafbare en niet-strafbare incidenten, vallen enkele verschillen op. Zo is het percentage medewerkers dat een of meer strafbare incidenten (mishandeling, bedreiging, diefstal) heeft meegemaakt, gestegen van 32 procent in 2014 naar 34 procent in 2016.

  Meer geweld tegen medewerkers stads- en streekvervoer

  3 reacties

  Bijna twee op de drie medewerkers in het stads- of streekvervoer is vorig jaar een of meerdere keren slachtoffer geworden van geweld. Dat is een stijging van 60 naar 62 procent, vergeleken met 2014.

 • Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 228 gemeenten. Eind vorig jaar werd duidelijk dat een aantal gemeenten geen accountant kon vinden voor het controlejaar 2016, met name omdat de grotere accountantskantoren zich aan het terugtrekken zijn uit de gemeentemarkt. Om tijdig in beeld te krijgen of dat probleem zich ook voor de controlejaren 2017 en 2018 voordoet, hield de VNG een enquête. Daaruit komt naar voren dat ongeveer 20 procent van de respondenten bezorgd is dat ze voor de komende jaren geen of moeilijk een accountant kunnen vinden.

  Moeite met vinden accountant

  1 reactie

  Een op de vijf gemeenten is bang geen of moeilijk een accountant te kunnen vinden voor de komende jaren. Ruim de helft van de gemeenten heeft voor het controlejaar 2017 nog geen contract afgesloten. 

 • Dat blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur in samenwerking met adviesbureau Over Morgen onder 14 gemeenten. Op de vraag hoe groot de kans wordt geacht dat de streefdatum daadwerkelijk wordt gehaald, antwoordt 1 op de 3 wethouders dat de kans maximaal 50 procent is. 1 op de drie wethouders schat de kans op hooguit 25 procent. De deadlines die de gemeenten zichzelf hebben gesteld verschillen overigens aanzienlijk: ze variëren van 2020 tot 2050.

  Duurzame ambities gemeenten weinig reëel

  Reageer

  Veel gemeenten hebben torenhoge ambities het maatschappelijk vastgoed snel energieneutraal te maken. Verantwoordelijk wethouders twijfelen echter aan het realiteitsgehalte van die doelstelling. De reden: gebrek aan financiële middelen en mensen. 

 • Alleen als Vlissingen de tering naar de nering zet, mag de gemeente aanspraak maken op extra financiële steun uit het gemeentefonds. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) spreekt van ‘falend financieel beleid’ van de gemeente. Het advies is grond verkopen en de ozb fors verhogen.

  Financieel beleid Vlissingen faalt

  4 reacties

  Alleen als Vlissingen de tering naar de nering zet, mag de gemeente aanspraak maken op extra financiële steun uit het gemeentefonds. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) spreekt van ‘falend financieel beleid’ van de gemeente.

 • Voor zo’n uitbreiding van de bevoegdheden voor de handhaving van lichte verkeersovertredingen op lokale wegen pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de Tweede Kamer. Op die manier zouden gemeenten volgens de koepelorganisatie een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -gewonden.

  Gemeenten willen ook verkeerboetes kunnen uitdelen

  9 reacties

  Naast de politie moeten ook gemeenten verkeersboetes kunnen uitdelen én innen. Dat zou moeten gelden voor te hard rijden in de bebouwde kom, door rood rijden en zonder licht fietsen.

 • In 2016 heeft het Bureau in totaal 332 aanvragen voor een advies en 35 aanvragen voor een aanvullend advies in behandeling genomen. De LBB-adviezen zijn onder te verdelen in de mate van gevaar dat de beschikking mede zal worden gebruikt om crimineel verkregen vermogen te benutten of om strafbare feiten te plegen. Het LBB constateerde in 2016 116 maal een ernstig gevaar, in 28 gevallen een mindere mate van gevaar en 93 keer concludeerde het LBB dat er geen gevaar in de zin van de Wet Bibob is gebleken. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2015.

  Bibob-adviezen vaak stempel ‘ernstig gevaar

  Reageer

  Van alle binnengekomen screening-aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) is na onderzoek in ruim een op de drie gevallen sprake van ‘ernstig gevaar’. Veruit de meeste adviezen hebben betrekking op de horecasector. 

Recente Achtergrond Artikelen

 • Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

  Knibbelen aan de kwijtschelding

  Reageer

  Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

 • Gewoon omdat je ambtenaar bent. Noem het maar gewoon. Ambtenaren zijn niet gewoon. Ze zijn een bijzonder soort, en wel hierom: ambtenaren staan bekend om hun goede betaalgedrag. En dat maakt het voor veel bedrijven blijkbaar reuze interessant om ze als klant te hebben. Dus krijgen ze extra kortingen.

  Ambtenaar zijn loont

  Reageer

  Overheden mogen medewerkers niet langer gunstige hypotheken meer aanbieden. Maar op de particuliere markt kunnen ambtenaren op dat vlak hun slag slaan. Als afnemer van leningen en verzekeringen krijgen ze her en der kortingen. Zelfs bij het boeken van vakanties kunnen ze voordeel trekken van hun status.

 • Van de acht trainees die Gemert-Bakel in 2008 opleidde en aannam, werken er nog twee bij de Brabantse gemeente. Is daarmee het jongerenproject mislukt?

  Jong talent helpt bij omturnen organisatie

  Reageer

  Van de acht trainees die Gemert-Bakel in 2008 opleidde en aannam, werken er nog twee bij de Brabantse gemeente. Is daarmee het jongerenproject mislukt? ‘Nee hoor’, klinkt het opgewekt. ‘We beginnen eind dit jaar met weer twee, misschien wel drie nieuwe trainees.’

 • In de Bollenstreek schrikt men zich een hoedje als uit conceptcijfers zich langzaam maar zeker begint af te tekenen dat het voor 2015 begrote geld voor zorg voor liefst een kwart op de plank blijft liggen. De uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijken 5,5 miljoen euro lager dan begroot. De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen – ISD Bollenstreek – besluit daarop een onderzoek te doen naar de onderbenutting van de Wmo-uitgaven.

  Vreemd: wel zorgindicatie, geen gebruik

  Reageer

  Gemeenten houden flink geld over op de budgetten voor de Wmo. De eerste onderzoeken wijzen uit wat één van de hoofdoorzaken is: veel cliënten verzilveren hun ontvangen indicaties niet of niet volledig. Of ze declareren bij de verkeerde partij.

 • Aandacht voor integriteit in het (HR-) beleid van de overheid is er volop, maar de specifieke rol van topambtenaren daarin is lange tijd onderbelicht gebleven.

  Top moet goede voorbeeld geven

  Reageer

  Als topambtenaar zichtbaar het goede voorbeeld geven op het gebied van integriteit lijkt makkelijker dan het is. Nogal wat leidinggevenden denken dat het wel duidelijk zal zijn waar ze voor staan. Medewerkers zien echter snel het tegenovergestelde.

 • Wat de budgetten voor de nieuwe Wmo-taken betreft, heeft ruim de helft van de gemeenten aan het eind van de rit zelfs een overschot van 15 procent of meer ten opzichte van de begroting. Die overschotten lopen dan al gauw in de miljoenen.

  Overschotten te over

  1 reactie

  Bijna negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het Wmo-budget. Twee op de drie gemeenten komen uit met de beschikbare middelen voor Jeugdzorg. Door een redelijk roze bril wordt naar dit jaar gekeken.

 • Directeur Erik Kraaij bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) maakt zich zorgen waar hij die ‘nieuwe en gekwalificeerde’ mensen kan vinden om 750 kilometer aan dijken te versterken. Net als andere vergrijsde overheidsorganisaties hebben de 22 waterschappen en Rijkswaterstaat – als verantwoordelijke uitvoeringsorganen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma – te kampen met een uitstroom van en een toenemende vraag naar ter zake kundig personeel.

  Blokken voor de dijken

  Reageer

  Honderden nieuwe mensen per jaar zijn er nodig om ons te beschermen tegen hoog water. De grote vraag is waar de waterschappen en Rijkswaterstaat ze vandaan toveren. Een eigen opleidingsprogramma helpt, maar is onvoldoende.

 • Reconstructie van een soloactie door secretaris-generaal Richard van Zwol, die de organisatie en het departementale beleid van BZK veranderde.

  BZK sluit de luiken

  Reageer

  Ambtenaren die de komende week door de deuren van de Haagse Turfmarkt 147 draaien, stappen ‘Het Nieuwe BZK’ binnen. Dan heeft secretaris-generaal Richard van Zwol een reorganisatie voltooid die ingewijden ‘de merkwaardigste in decennia’ noemen. Reconstructie van een soloactie, die de organisatie en het departementale beleid veranderde.

 • De gemeente Oldambt ziet in Winschoten het aantal leegstaande winkelpanden aanzienlijk dalen. Het werken met de leegstandverordening helpt daarbij.

  Verordening tegen leegstand effectief

  Reageer

  De gemeente Oldambt ziet in Winschoten het aantal leegstaande winkelpanden aanzienlijk dalen. Het werken met de leegstandverordening helpt daarbij. Gemeente en provincie staken bovendien geld in een flankerend actieprogramma.

 • Ondernemers zien de omzet teruglopen als de straat voor hun deur open ligt. Ze kunnen om nadeelcompensatie vragen bij de gemeente, maar succes is niet gegarandeerd:

  ‘Schade zegt u? Eens even kijken…’

  Reageer

  Ondernemers zien de omzet teruglopen als de straat voor hun deur open ligt. Ze kunnen om nadeelcompensatie vragen bij de gemeente, maar succes is niet gegarandeerd: elke gemeente hanteert zo zijn eigen regels. Zo er al regels zijn. Nog niet één op de tien gemeenten heeft een verordening.

 • Het rapport Flüchtlingssituation is geschreven in opdracht van en samen met de Duitse koepelorganisatie van gemeenten, de Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Gezien de enorme toestroom van vluchtelingen richting Duitsland, wilde de evenknie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zo snel mogelijk op een rij gezet hebben welke risico’s de lokale overheden met de opvang van asielzoekers lopen. En ook wat de ideeën en mogelijkheden zijn de (ernstigste) risico’s te beheersen.

  Alles uit de kast voor asielzoeker

  Reageer

  Gemeenten lopen op 34 verschillende gebieden risico bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) bracht ze in kaart voor de Duitse VNG en komt met 200 maatregelen om risico’s te beheersen; van 1-euro-jobs tot de welcome-app.

 • Het Swiebertje-gevoel

  Reageer

  Ja, burgemeester op een eiland! Of op het platteland. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat de meeste sollicitanten gaan voor een kleine gemeenschap. ‘Een mooie plek om ervaring op te doen voor de volgende carrièrestap.’

 • Het was het verkooppraatje van het kabinet bij de decentralisatie in het sociaal domein richting gemeenten: door de drie beleidsvelden tegelijk over te dragen, zullen gemeenten efficiënter, effectiever en dus ook goedkoper kunnen werken. De ruim tien miljard euro die ermee is gemoeid, mag ontschot worden ingezet. Een aparte verantwoording ‘per potje’ richting Den Haag is – tot opluchting van iedereen – niet nodig.

  Doetinchem ontschot

  Reageer

  De 3D-portefeuilles jeugd, werk en zorg zijn in Doetinchem nog verdeeld over vier wet­houders. Op de ambtelijke werkvloer moeten alle schotten tussen de beleidsterreinen in 2017 zijn verdwenen.

 • De tijd van gaan is gekomen voor Jan Fraanje. Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in Boxtel, houdt hij er per 1 januari mee op. Hij vat samen wat er qua dienstverlening en ict – zijn thema’s – is veranderd en vooral nog moet veranderen.

  ‘Ontregelen mooie taak kabinet’

  Reageer

  De tijd van gaan is gekomen voor Jan Fraanje. Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in Boxtel, houdt hij er per 1 januari mee op. Hij vat samen wat er qua dienstverlening en ict – zijn thema’s – is veranderd en vooral nog moet veranderen. ‘Want we zijn er nog niet.’

 • I&O Research voerde in opdracht van BB van 1 t/m 12 oktober een online onderzoek uit naar de standpunten en ervaringen van burgers en ambtenaren met betrekking tot mantelzorg. 2.465 Nederlanders (18+) en 1.056 gemeenteambtenaren werkten mee aan het onderzoek.

  Steunen en kreunen

  Reageer

  Meer dan andere werkgevers maakt de gemeente het haar medewerkers mogelijk mantelzorg te verlenen: flexibele werktijden, thuis werken, onbetaald verlof. Toch zijn ambtenaren maar matig tevreden. Het verwachtingspatroon blijkt hoog.

 • Eind negentiende eeuw verrijzen overal in Nederland fabrieken in het landschap. Honderd jaar later sluiten veel van die industriële complexen hun deuren. Veel van wat intussen niet is gesloopt, krijgt nu een nieuwe bestemming.

  Met dank aan de crisis

  Reageer

  Eind negentiende eeuw verrijzen overal in Nederland fabrieken in het landschap. Honderd jaar later sluiten veel van die industriële complexen hun deuren. Veel van wat intussen niet is gesloopt, krijgt nu een nieuwe bestemming.

 • Aan de bezuinigingsdrift van gemeenten komt voorlopig nog geen einde. Zes op de tien ambtenaren denken dat ook in 2016 het mes in voorzieningen moet. Inwoners zijn daar iets minder stellig in. Toch vreest nog altijd zo’n 33 procent dat er komend jaar meer zal worden bezuinigd dan geïnvesteerd. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder ambtenaren en inwoners dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

  Meer snijden in zorg taboe

  Reageer

  Nog meer gemeentelijke bezuinigingen op onder meer (ouderen)zorg, openbare orde en huishoudelijke hulp en de leefomgeving roept bij inwoners weerstand op. Toch gaat dat gebeuren, voorspellen ambtenaren. Het bezuinigingsleed is nog niet geleden.

 • Jan de Laat

  Tegengeluid tegen bezuinigingen op het gemeentefonds

  Reageer

  Ruim zestig wethouders financiën tekenen onder aanvoering van Gouda protest aan tegen de bezuinigingen van het rijk op het gemeentefonds. ‘Hier valt niet meer tegenop te besturen’, aldus wethouder Jan de Laat van de kaasstad.

 • Veel gemeenten hebben vertrekregelingen voor senioren om verdere vergrijzing te voorkomen. In Hoorn doen ze het net even anders: iedere ambtenaar mag er met deeltijdontslag.

  Korter werken in de bonus

  Reageer

  Veel gemeenten hebben vertrekregelingen voor senioren om verdere vergrijzing te voorkomen. In Hoorn doen ze het net even anders: iedere ambtenaar mag er met deeltijdontslag.

 • De overheveling van rijks- en provincietaken naar het lokale niveau heeft ertoe geleid dat gemeenten in een regio innig met elkaar zijn gaan samenwerken. Op het gebied van de jeugdzorg was er geen ontsnappen aan: daar moest het. Vrij zijn de regio’s in de manier waarop ze die samenwerking invullen en de wijze waarop ze afspreken de kosten en de financiële risico’s, die met de decentralisaties in het sociaal domein gepaard gaan, met elkaar verdelen.

  Uit de pot of apart

  Reageer

  Gemeenten zijn tot elkaar veroordeeld op het terrein van de jeugdzorg. Ze verdelen onderling niet alleen de taken, maar ook de kosten en, minstens zo belangrijk, de risico’s en onzekerheden. Maar wie betaalt wat bij tegenvallers?

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen.

  Heibel om BZV

  Reageer

  Er dreigt oorlog op het platteland. De eerste inleidende beschietingen waren in Brabant. In Gelderland en Groningen begint het te rommelen. In alle gevallen staan boeren en provincie lijnrecht tegenover elkaar. De hamvraag is: welke zijde zullen de gemeenten zo kiezen?

 • Traditioneel leren, zeg maar het in de schoolbanken zitten, is dan wel niet helemaal verdwenen uit het onderwijsaanbod van de opleidingsinstituten voor ambtenaren maar dergelijke open programma’s waar deelnemers zich individueel kunnen inschrijven, hebben al lang niet meer de overhand. De docent komt als een soort thuiskapper steeds vaker bij de organisatie over de vloer voor het geven van zogeheten incompany of inhouse trainingen.

  Alles in een dag

  Reageer

  Time-management is van alle tijden. Lange leergangen zijn uit. Investeren in jezelf ook. In is e-learning, praktijkleren en eendaagse cursussen. ‘Nu het flexwerken is ingevoerd volgt het flexleren.’

 • Wie dacht dat de jaarverslagen van gemeenten niet om doorheen te komen zijn, moet maar eens in de jaarverslagen van andere non-profitorganisaties gaan neuzen. Dan blijkt namelijk dat het nog veel erger kan. Objectief gezien zijn – vergeleken met de jaarverslagen van ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en goede doelen – de gemeentelijke jaarverslagen de best leesbare. Zegt Tjerk Budding, hoofd-docent accounting aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  Leesbaar, maar erg dik

  Reageer

  Gemeenten verantwoorden zich in hun – alsmaar uitdijende – jaarverslagen steeds beter over financiële risico’s. Ze blijken stukken transparanter dan andere non-profitorganisaties. Maar mislukkingen worden nog zelden toegelicht.

 • De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, is ‘een dingetje’ van de regio Achterhoek. Acht gemeenten richtten vorig jaar de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) op om dat doel te realiseren.

  Sun city

  Reageer

  Op het dak van het gemeentehuis van Bronckhorst komen als het goed is 650 zonnepanelen te liggen. In het buitengebied verrijst een solarpark met 10.000 van zulke collectoren. De Gelderse gemeente wil volledig energieneutraal worden.

 • Serie als opmaat naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen in maart 2015. Deel 2 over het financiële vermogen van de provincies.

  16 miljard ‘op de bank’

  Reageer

  Verkiezingen voor Provinciale Staten mogen zich niet verheugen in een warme belangstelling. Toch kunnen de provincies indirect veel voor de kiezer betekenen. En anders dan bij de gemeenten: geld is het probleem niet.

 • Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, zet zich in voor een landelijke vuurwerkverbod.

  Alkmaarse antivuurwerklobby

  Reageer

  Na de verwoestende brand in de oudejaarsnacht in Alkmaar wil burgemeester Piet Bruinooge (CDA) een landelijk vuurwerkverbod.

 • Onderzoeksjournalisten Hans Goossen en Theo Sniekers schreven een boek over het functioneren van de lokale democratie in Roermond. Het is een ontluisterende opsomming van hoe op vele niveaus wordt omgegaan met tegenspraak. ‘Het is doen wat Jos van Rey wil.’

  Sorry, ...hoor ik daar tegenspraak

  1 reactie

  Onderzoeksjournalisten Hans Goossen en Theo Sniekers schreven een boek over het functioneren van de lokale democratie in Roermond. Het is een ontluisterende opsomming van hoe op vele niveaus wordt omgegaan met tegenspraak. ‘Het is doen wat Jos van Rey wil.’

 • Om te zien of dee transformatiein 3D ook doorklinkt in de contracten, keek hoogleraar inkoop­management voor de publieke sector, Jan Telgen, op verzoek van Binnenlands Bestuur naar de verschillen met de huidige (Awbz-)situatie.

  Vooral copy-paste

  Reageer

  Gemeenten tonen zich weinig innovatief bij het anders vormgeven van de taken die ze per 1 januari van het rijk en de provincie overnemen op het gebied van de zorg. Veel blijft vooralsnog hetzelfde. ‘2015 is een ontwikkelingsjaar.’

 • Binnenlandse Zaken laat een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van de decentralisaties voor de integriteit van gemeentebestuurders en -ambtenaren. Een eerste verkenning toont volgens minister Plasterk aan dat de decentralisaties in het sociaal domein ‘diverse potentiële risico’s’ met zich meebrengen.

  Integriteitsrisico’s 3D onder de loep

  Reageer

  Binnenlandse Zaken laat een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van de decentralisaties voor de integriteit van gemeentebestuurders en -ambtenaren. Een eerste verkenning toont volgens minister Plasterk aan dat de decentralisaties in het sociaal domein ‘diverse potentiële risico’s’ met zich meebrengen.

 • Hans Vos is tweevoudig directeur bij ZZG zorggroep. Zijn missie is het innoveren van de organisatie door die daar waar nodig af te breken.

  Constructief slopen

  Reageer

  Hans Vos is tweevoudig directeur bij ZZG zorggroep. Zijn missie is het innoveren van de organisatie door die daar waar nodig af te breken. Veel gekker moet het toch niet worden, denk je dan. Maar dat wordt het wel. ‘Want veel moet anders’, stelt Vos.

 • Mark Huijben en Arno Geurtsen weten het zeker. Niet het geld, niet de economie, nee, het is de technologie die onze toekomst bepaalt. Zo was het vijftig jaar geleden, zo zal het ook straks gaan. ‘Als iets technisch kan, dan gaat het gebeuren’, zegt Huijben.

  Bye bye overhead

  2 reacties

  Technologische vooruitgang maakt veel overhead-functies overbodig, stellen Mark Huijben en Arno Geurtsen. Niemand zit straks nog te wachten op  secretaresses en beleidsmedewerkers. En ook het gemeentehuis heeft z’n langste tijd gehad.

 • Tientallen burgemeesters sprak Niels Karsten voor zijn onderzoek ‘Majesteitelijk en magistratelijk’, dat hij samen met onder andere Linze Schaap uitvoerde in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Doel van het onderzoek was om erachter te komen wat vandaag de dag de staat van het ambt is.

  ‘Afhankelijkheid burgemeester van raad knelt’

  Reageer

  Niet dat ze met iemand zouden willen ruilen, maar burgemeesters vinden dat ze een eenzaam beroep hebben. Kwetsbaar zijn ze ook, voornamelijk omdat hun onafhankelijkheid onder vuur ligt. En dat blijkt nou juist de belangrijkste basis van hun handelen, blijkt uit Tilburgs onderzoek.

 • Al twintig jaar klaagt het bedrijfs­leven erover oneerlijke concurrentie te ondervinden van bedrijfsmatige, commercieel getinte activiteiten van onder andere gemeenten. Private ondernemingen moeten wel vennootschapsbelasting betalen, publieke ondernemingen niet.

  Verboden staatssteun ten grave

  Reageer

  Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De invoering ervan leidt naar verwachting vooral tot veel administratieve rompslomp.

 • Corrie van Brenk, voorzitter van de grootste ambtenarenbond Abvakabo FNV, wil een terugkeer van het trendvolgerschap voor ambtenaren. Dat zou een einde betekenen van maandenlang soebatten over loonsverhoging en vooral de rechtsongelijkheid stoppen.

  ‘VNG wil graag braafste jongetje van de klas zijn’

  Reageer

  Niet meer maandenlang soebatten over loonsverhoging, geen rechtsongelijkheid en rust in de tent. Corrie van Brenk, voorzitter van de grootste ambtenarenbond Abvakabo FNV, voelt wel voor de terugkeer van het trendvolgerschap.

 • Om erachter te komen in welke mate en om hoeveel geld het gaat, opende de VNG vorig najaar een speciaal meldpunt waar gemeenten oneigenlijk gebruik konden aangeven. Er kwamen er vorig jaar zo’n 500 meldingen binnen, waarvan volgens een zegsman van de koepelorganisatie ‘zo’n 50 unieke’.

  Misbruik Wob ‘valt wel mee’

  2 reacties

  Geen duizend euro per jaar is een gemeente kwijt aan dwangsommen die verband houden met misbruik van de Wet openbaarheid bestuur. ‘Sterk overdreven’ noemt hoogleraar Heinrich Winter de opwinding over massaal oneigenlijk wobben. 

 • Een gemeenteambtenaar moet meer en meer competenties en vaardigheden in huis hebben.

  Sneller, hoger, sterker

  Reageer

  Is er in het gemeentehuis van de toekomst nog plaats voor medewerkers met een mbo-diploma? Arbeidsmarkt-deskundigen en opleiders zijn somber. ‘Het ziet er heel triest uit voor mbo’ers.’

 • Tussen de overheidslagen onderling blijken er wat betreft de inzet van middelen voor opleiding en scholing van personeel grote verschillen te bestaan. Bij het rijk en de provincies zijn de uitgaven traditiegetrouw hoog.

  Hoe ouder, hoe duurder

  Reageer

  Oudere werknemers vragen extra aandacht, aldus Berenschot-adviseur Johan van Dam. Wie niet geregeld in hen investeert, raakt achterop. ‘Je moet ouderen uit hun comfort zone halen.’

 • Minister Ronald Plasterk deelt niet de kritiek op raadsleden: 'die deel ik niet en die herken ik niet. Het past in het dedain waarmee in het algemeen vaak over de politiek wordt gesproken’, aldus de PvdA-bewindsman.

  Voorkoken moet beter

  Reageer

  Kritiek op de kwaliteit van raadsleden vindt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken onterecht. De schijnwerpers staan volgens hem verkeerd. ‘De ambtelijke voorbereiding van raadsvoorstellen moet beter, zodat de stukken van het college van burgemeester en wethouders voor iedereen helder en begrijpelijk zijn.’