of 59221 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur  en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is overheidsfinanciën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

E-mailadres:
hbekkers@binnenlandsbestuur.nl
Telefoonnummer (mobiel):
06 - 205 40 242
LinkedIn:
LinkedIn profiel van Hans Bekkers
Twitter:
Twitter profiel van Hans Bekkers

Recente Artikelen

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bepleiten bij informateur Gerrit Zalm tegemoetkomingen door het nieuwe kabinet om bestaande problemen op het gebied van jeugd, werk en zorg op te lossen. Dat wil zeggen, samen met het rijk.

  VNG kaart bij Zalm problemen sociaal domein aan

  1 reactie

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bepleiten bij informateur Gerrit Zalm tegemoetkomingen door het nieuwe kabinet om bestaande problemen op het gebied van jeugd, werk en zorg op te lossen. Dat wil zeggen, samen met het rijk.

 • Bij omstreden projecten wordt in gemeenteraden onvoldoende gebruik gemaakt van aanwezige financiële informatie. Dat stelt wetenschapper en oud-gedeputeerde Jan van Helden op basis van onderzoek.

  Veel politici hebben blinde vlek voor financiën

  3 reacties

  Bij omstreden projecten wordt in gemeenteraden onvoldoende gebruik gemaakt van aanwezige financiële informatie. Datzelfde geldt overigens ook voor Provinciale Staten, aldus emeritus-hoogleraar management accounting Jan van Helden.

 • De Raad van State maakt zich zorgen over de kwaliteit van het openbaar bestuur in ons land. De uitgaven aan het openbaar bestuur blijven sterk achter bij aan met name de zorg en de sociale sector.

  RvS: ‘Investeer in openbaar bestuur’

  4 reacties

  De Raad van State maakt zich zorgen over de kwaliteit van het openbaar bestuur in ons land. De uitgaven aan het openbaar bestuur blijven sterk achter bij aan met name de zorg en de sociale sector. Toenemende aandacht voor de kwaliteit van uitvoeringsorganisaties is van belang, aldus de Raad.

 • Haci Nuh, mini-minister van Financiën

  Extra ozb-inkomsten gaan vooral op aan cultuur

  Reageer

  Kleinere gemeenten hebben relatief veel extra inkomsten uit bouwgrondexploitatie, rente en dividend, huren en pachten – zogeheten Overige Eigen Middelen (OEM) dan grote gemeenten. Die beschikken met name juist over veel extra inkomsten uit de onroerendezaakbelasting, ozb.

 • In 2019 pakt valt het accres 78 miljoen euro lager uit ten opzichte van de meicirculaire, en vanaf 2020 weer licht hoger. De ontwikkeling van het gemeentefonds ademt mee met de rijksuitgaven.

  Accres gemeentefonds 2018 hoger

  Reageer

  Voor wat het waard is: gemeenten krijgen volgend jaar meer aan accres dan eerder voorspeld. De groei van het gemeentefonds komt in 2018 uit op 806 miljoen euro, dat is 134 miljoen euro meer dan in de meicirculaire nog werd voorgespiegeld.

 • Dat is de conclusie van bureau ThinkPublic dat in opdracht van de gemeente IJsselstein een onderzoek deed naar wat – gegeven de moeizame en kosten verslindende constructie – de beste opties zijn.

  Nu of nooit met IJsselstein/Montfoort

  Reageer

  Het voortzetten van de ambtelijke samenwerking tussen Montfoort en IJsselstein hangt aan een zijden draadje. Als niet binnen enkele maanden een ultieme poging wordt ondernomen het vertrouwen tussen beide gemeenten te herstellen, is het beter een eind te maken aan de relatie.

 • Er kloppen steeds meer kinderen aan voor jeugdzorg bij gemeenten, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten nu al op is. Ruim driekwart van de gemeenten blijkt inmiddels wachtlijsten voor jeugdzorg te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS onder 228 gemeenten.

  Gemeentelijke geldpot jeugdzorg leeg

  11 reacties

  Er kloppen steeds meer kinderen aan voor jeugdzorg, terwijl het geld voor dit jaar in de helft van de gemeenten nu al op is. Ruim driekwart van de gemeenten blijkt inmiddels wachtlijsten voor jeugdzorg te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS onder 228 gemeenten.

 • Van Zuylen (BZK) en Van Leuven (VNG) doen de oproep in een essay in Binnenlands Bestuur. In april 2015 gaf minister Plasterk van Binnenlandse het startschot voor de Democratic Challenge, een ondersteuningsprogramma voor experimenten om de lokale democratie te vernieuwen. Sindsdien zijn een tiental thematische leertrajecten uitgevoerd: over burgerbegroting, loting, gemeenteraad, democratische vaardigheden, organisatieverandering & overheidsparticipatie, checks & balances, dorps- en wijkdemocratie en de Omgevingswet.

  ‘Lokaal democratisch akkoord in gemeenten’

  1 reactie

  Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende stap. Jornt van Zuylen en Bowy van Leuven van de Democratic Challenge pleiten voor het sluiten van een lokaal democratisch akkoord in elke gemeente na de raadsverkiezingen in maart 2018.

 • Om (verdere) budgettaire tekorten op het terrein van de jeugdzorg te voorkomen, moet er volgens een ruime meerderheid van de raadsleden – 79 procent – dus extra geld komen van het rijk. Met het budget dat ze van PvdA-staatssecretaris Van Rijn voor de jeugdzorg hebben gekregen, komen ze niet uit.

  Raadsleden willen meer rijksgeld voor jeugdhulp

  7 reacties

  Ruim de helft van alle gemeenteraadsleden voorziet in 2018 tekorten in het jeugdzorgbudget. Het rijk moet met extra geld over de brug komen, vinden acht op de tien raadsleden – inclusief die van de PvdA.

 • Gemeenten die jongeren willen interesseren voor een baan in hun organisatie, doen er goed aan om geen ellenlange advertentieteksten op te stellen. Onderzoek van Anne Jansen van de Radboud Universiteit Nijmegen wijst uit dat korte advertenties tot een grotere sollicitatiebereidheid leiden onder jongeren

  Jongere valt voor kort en bondig

  3 reacties

  Gemeenten die jongeren willen interesseren voor een baan in hun organisatie, doen er goed aan om geen ellenlange advertentieteksten op te stellen. Onderzoek van Anne Jansen van de Radboud Universiteit Nijmegen wijst uit dat korte advertenties tot een grotere sollicitatiebereidheid leiden onder jongeren. ‘Veel zeggen met weinig woorden lijkt de juiste manier om jongeren aan te trekken via advertenties’, stelt de bestuurskundestudent. Niet direct relevante informatie kan beter achterwege blijven. 

 • Wat uit de enquête pijnlijk duidelijk naar voren komt, is dat raadsleden amper grip zeggen te hebben op de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het sociale domein. In het bijzonder geldt dat voor de jeugdzorg. Dat terrein wordt door raadsleden als het meest complexe aangeduid. Nog geen twee op de tien raadsleden geven aan voldoende grip te hebben op de jeugdzorg. Meer dan de helft van de raadsleden stelt dat dat op dit moment onmogelijk is. Het minst tevreden op dit vlak zijn raadsleden van de SP, GroenLinks en de PvdA – met respectievelijk 75, 66 en 63 procent.

  Raadsleden missen greep op jeugdzorg

  8 reacties

  Een te groot en complex dossier, onvoldoende kennis en te weinig informatie van het college. Ruim de helft van de raadsleden zegt onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg. 

 • Geld dat gemeenten via giro 5125 ter beschikking stellen voor hulp aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zal voor de helft worden gebruikt voor projecten die zijn gericht op structurele wederopbouw van de door de orkaan Irma getroffen eilanden.

  Helft noodhulp gemeenten naar wederopbouw St. Maarten

  1 reactie

  Geld dat gemeenten via giro 5125 ter beschikking stellen voor hulp aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zal voor de helft worden gebruikt voor projecten die zijn gericht op structurele wederopbouw van de door de orkaan Irma getroffen eilanden.

 • Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen concluderen dat op basis van onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking in zeven Gelderse regio’s. Dat onderzoek werd gehouden in opdracht van de provincie Gelderland. In vier van die regio’s – de Achterhoek, Noord-Veluwe, regio Arnhem en Rivierenland – constateerden ze minder onderling vertrouwen dan in het Rijk van Nijmegen, de Stedendriehoek (rondom Apeldoorn) en FoodValley (rondom Wageningen).

  Gebrek onderling vertrouwen kost gemeenten geld

  1 reactie

  Als er sprake is van weinig onderling vertrouwen tussen gemeenten in een regio, gaat dat ten koste van de effectiviteit van de samenwerking. In dat geval kan het zelfs verstandiger zijn samenwerking te zoeken met andere gemeenten, of zelfs taken weer zelfstandig op te pakken.

 • De decentralisatie van zorgtaken richting gemeenten is er deels de oorzaak van dat de winst van de zorgaanbieders ruim is gehalveerd. Het kritische punt nadert dat banken maatregelen eisen. Dat de winst van de zorgaanbieders onder druk staat, komt naar voren uit de vandaag door EY gepresenteerde Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017

  Decentralisaties drukken winst zorgsector

  4 reacties

  De decentralisatie van zorgtaken richting gemeenten is er deels de oorzaak van dat de winst van de zorgaanbieders ruim is gehalveerd. Het kritische punt nadert dat banken maatregelen eisen.

 • Het Bureau Ict Toetsing, kortweg BIT, is er puur en alleen voor ict-projecten bij het rijk.

  BIT is exclusief voor Rijk

  3 reacties

  Het Bureau Ict Toetsing, kortweg BIT, is er puur en alleen voor ict-projecten bij het rijk. Op vragen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken geeft minister Plasterk als antwoord dat gemeenten geen BIT-advies kunnen aanvragen. BIT is door het kabinet opgericht in reactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ict-projecten, de commissie Elias. 

 • De laatste drie kwartalen kwamen er in Nederland telkens meer dan 50.000 banen bij. Uit het overzicht blijkt dat ook in het openbaar bestuur sprake is van banengroei. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar, kwamen er in het tweede kwartaal er in die sector opnieuw vierhonderd banen bij.

  Spanning op arbeidsmarkt raakt gemeenten

  Reageer

  Het aantal banen groeit hard. Het betreft de sterkste groei sinds 2007. En ja, alle krimpvoornemens van het kabinet ten spijt, ook in het openbaar bestuur komen er nieuwe banen bij. ‘Over één of twee jaar raakt het de overheid pas echt.’

 • De nadere rolomschrijving voor de opvolger van PvdA-minister Plasterk is opgesteld door de Raad van State in de vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dient binnen het kabinet niet alleen bij de voorbereiding van de beslissing en de besluitvorming over decentralisatie van bevoegdheden een zwaardere stem te krijgen, maar ook bij de vaststelling van maatregelen die de uitoefening van gedecentraliseerde bevoegdheden raken.

  Sterkere positie minister BZK nodig

  4 reacties

  In het nieuwe kabinet moet de positie van de minister van Binnenlandse Zaken bepaald steviger worden. En hij of zij dient voor gemeenten en provincies, anders dan in Rutte II, ook een duidelijk aanspreekpunt binnen het kabinet te zijn.

 • De door de gemeenten aan het CBS doorgegeven cijfers laten een goed eerste half jaar zien op het gebied van grondexploitaties. Zowel om het gebied van niet-bedrijventerreinen (wonen) en fysieke bedrijfsinfrastructuur is er sprake van baten die de lasten overstijgen. Dat blijkt uit de rapportage Financiële gegevens bouwgrondexploitaties van hoogleraar Willem Korthals Altes van de Technische Universiteit Delft.

  Verkoop gronden in de lift

  Reageer

  De opbrengsten van de grondverkopen van gemeenten zijn in 2016 voor het derde opeenvolgende jaar gestegen. Die positieve trend zet zich ook dit jaar door. 

 • Halverwege het jaar zijn er al bijna evenveel burgemeesterswisselingen als in heel 2016. Waren er vorig jaar in totaal 36 vacatures, op 31 juli 2017 stond de teller al op 35. Dat blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur.

  Burgemeesters vertrekken in groten getale

  8 reacties

  Halverwege het jaar zijn er al bijna evenveel burgemeesterswisselingen als in heel 2016. Waren er vorig jaar in totaal 36 vacatures, op 31 juli 2017 stond de teller al op 35. Wat is er aan de hand in burgemeestersland?

 • In geen enkel provinciehuis zijn de uitgaven aan scholing van het personeel ten opzichte van de loonsom zo laag als in Maastricht. Waar de ­cao-norm daarvoor op 2,0 procent ligt, steekt de provincie Limburg een krappe 1,4 procent van de loonsom in opleiding en ­ontwikkeling van de medewerkers. Dat blijkt uit de ­Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Provincies.

  Scholing hoeft niet zo in Zuiden

  2 reacties

  In geen enkel provinciehuis zijn de uitgaven aan scholing van het personeel ten opzichte van de loonsom zo laag als in Maastricht. Waar de ­cao-norm daarvoor op 2,0 procent ligt, steekt de provincie Limburg een krappe 1,4 procent van de loonsom in opleiding en ­ontwikkeling van de medewerkers.

 • Een meerderheid van de aandeelhouders is voor de verkoop van hun belang in Eneco. Nadat de colleges van Rotterdam en Den Haag dat besluit al namen, heeft het dagelijks bestuur van Dordrecht dinsdagmiddag dezelfde stap gezet. Volgens het college is de huidige formele zeggenschap over onder meer beleid en strategie van de onderneming ‘nagenoeg nihil.’

  Ook Dordrecht wil van Eneco af

  4 reacties

  Een meerderheid van de aandeelhouders is voor de verkoop van hun belang in Eneco. Nadat de colleges van Rotterdam en Den Haag dat besluit al namen, heeft het dagelijks bestuur van Dordrecht dinsdagmiddag dezelfde stap gezet.

 • Burgers genieten na de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg onvoldoende rechtsbescherming. Regeringscommissaris Michiel Scheltema adviseert een verruiming van de mogelijkheden van cliënten om bezwaar aan te tekenen tegen de zorgverlening. Gemeenten voorzien veel meer werk voor de bezwaarschriftencommissies.

  Verruiming klachtrecht ontevreden zorgcliënt

  4 reacties

  Burgers genieten na de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg onvoldoende rechtsbescherming. Regeringscommissaris Michiel Scheltema adviseert een verruiming van de mogelijkheden van cliënten om bezwaar aan te tekenen tegen de zorgverlening.Gemeenten voorzien veel meer werk voor de bezwaarschriftencommissies.

 • De afstemming tussen de Wmo, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid is niet optimaal, maar het (opnieuw) overhoop halen van het systeem maakt het er niet beter op. Ook in een andere organisatie van het openbaar bestuur moet de oplossing niet worden gezocht. Dat adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).

  Zorgwetten schuren, maar ingrijpen maakt het erger

  4 reacties

  De afstemming tussen de Wmo, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid is niet optimaal, maar het (opnieuw) overhoop halen van het systeem maakt het er niet beter op. Ook in een andere organisatie van het openbaar bestuur moet de oplossing niet worden gezocht.

 • Het ziekteverzuimpercentage onder provincieambtenaren is vorig jaar gestegen van 4,0 naar 4,4 procent. Ook de gemiddelde verzuimduur van zieke medewerkers nam toe van 13 naar 14,4 dagen. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2016 van het A&O Provincies.

  Ambtenaar provincie vaker en langer ziek

  Reageer

  Het ziekteverzuimpercentage onder provincieambtenaren is vorig jaar gestegen van 4,0 naar 4,4 procent. Ook de gemiddelde verzuimduur van zieke medewerkers nam toe van 13 naar 14,4 dagen.

 • De gemeente De Friese Meren gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland over de financiële afwikkeling van de grenswijziging met gemeente Heerenveen.

  Buurgemeente wil geld van Heerenveen

  Reageer

  De gemeente De Friese Meren gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland over de financiële afwikkeling van de grenswijziging met gemeente Heerenveen.

 • In een brandbrief aan 53 gemeenten roept CNV Connectief colleges van burgemeester en wethouders op om af te zien van verkoop van hun aandelen Eneco. ‘Aandelenverkoop zal banen kosten en de omslag naar duurzame energievoorziening vertragen.’

  ‘Verkoop Eneco zet banen op het spel’

  1 reactie

  In een brandbrief aan 53 gemeenten roept CNV Connectief colleges van burgemeester en wethouders op om af te zien van verkoop van hun aandelen Eneco. ‘Aandelenverkoop zal banen kosten en de omslag naar duurzame energievoorziening vertragen.’

 • De gemeente en de provincie Utrecht stellen met behulp van de BNG Bank 21 miljoen euro beschikbaar om bedrijven en organisaties te stimuleren over te stappen op duurzame energie.

  Utrecht stimuleert duurzame ontwikkeling bedrijven

  Reageer

  De gemeente en de provincie Utrecht stellen met behulp van de BNG Bank 21 miljoen euro beschikbaar om bedrijven en organisaties te stimuleren over te stappen op duurzame energie.

 • Ook al twijfelen sommige gemeenten openlijk aan het nut ervan, toch raadt koepelorganisatie VNG ze aan Wmo-cliënten naar hun ervaringen met het lokale zorgbeleid te vragen. ‘Het is een wettelijke verplichting.’

  VNG adviseert deelname aan cliëntervaringsonderzoek

  1 reactie

  Ook al twijfelen sommige gemeenten openlijk aan het nut ervan, toch raadt koepelorganisatie VNG ze aan Wmo-cliënten naar hun ervaringen met het lokale zorgbeleid te vragen. ‘Het is een wettelijke verplichting.’

 • De werkgelegenheid onder provincieambtenaren is licht gedaald. De provincies hadden eind 2016 157 minder fte in dienst. Dat is een afname van 1,6 procent. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Provincies.

  Minder banen bij provincies

  3 reacties

  De werkgelegenheid onder provincieambtenaren is licht gedaald. De provincies hadden eind 2016 157 minder fte in dienst. Dat is een afname van 1,6 procent. De vergrijzing zet door.

 • De provincie Utrecht telt zegge en schrijve geen enkele ambtenaar die matig of slecht presteert. Goed tot uitstekend functionerende ambtenaren werken er volgens de Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Provincies des te meer in het Utrechtse provinciehuis: 1 op de 4 valt in die categorie.

  Provincie Utrecht telt nul slechte ambtenaren

  5 reacties

  De provincie Utrecht telt zegge en schrijve geen enkele ambtenaar die matig of slecht presteert. Goede tot uitstekend functionerende ambtenaren werken er des te meer in het Utrechtse provinciehuis: 1 op de 4 valt in die categorie.

 • Van de 388 gemeenten hebben zeven gemeenten niet de verplichte Wmo-cliëntervaringsonderzoeken gehouden. Weigerende gemeenten riskeren een aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  Zeven gemeenten vertikken Wmo-onderzoek

  6 reacties

  Van de 388 gemeenten hebben zeven gemeenten niet de verplichte Wmo-cliëntervaringsonderzoeken gehouden. Weigerende gemeenten riskeren een aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 • Sommigen menen dat met de populistische revolutie de klassieke partijpolitiek definitief heeft afgedaan, of zien het als een signaal om het democratisch systeem directer te maken. Om de democratie vitaler te maken, zien Ton Bestebreur en Gerard van Dieren op lokaal niveau vooral een rol voor de lokale driehoek van burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers.

  De lokale driehoek ‘en marche’

  1 reactie

  Sommigen menen dat met de populistische revolutie de klassieke partijpolitiek definitief heeft afgedaan, of zien het als een signaal om het democratisch systeem directer te maken. Om de democratie vitaler te maken, zien Ton Bestebreur en Gerard van Dieren op lokaal niveau vooral een rol voor de lokale driehoek van burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers.

 • Bij falend toezicht valt volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) op termijn te overwegen de mogelijkheid te scheppen dat de provincie kan worden aangesproken om mee te betalen aan de zogeheten artikel 12-steun. Een dergelijk prijskaartje verhoogt de kans dat provincies serieus invulling geven aan hun verantwoordelijkheid.

  Artikel 12 op kosten provincie

  3 reacties

  Als het aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) ligt, betalen provincies straks mee aan het er financieel bovenop helpen van armlastige gemeenten. In het laatste advies van de Rfv – Financieel toezicht met een visie – staat dat het voor provinciale toezichthouders op de gemeentefinanciën een prikkel is om het toezicht goed uit te voeren. 

 • Groningen is bezorgd over de financiële gevolgen van de aardgaswinning voor de gemeenten. De provincie heeft Binnenlandse Zaken laten weten dat het gaswinningsdossier van aanzienlijke invloed is dan wel kan zijn op de financiële positie van de gemeenten in het aardbevingsgebied.

  Zorgen om gevolgen gaswinning

  Reageer

  Groningen is bezorgd over de financiële gevolgen van de aardgaswinning voor de gemeenten. De provincie heeft Binnenlandse Zaken laten weten dat het gaswinningsdossier van aanzienlijke invloed is dan wel kan zijn op de financiële positie van de gemeenten in het aardbevingsgebied. 

 • De gemeente Laarbeek weigert mee te doen aan het verplichte Wmo-cliëntervaringsonderzoek. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wacht vergeefs op de gevraagde gegevens over 2016. Van de andere gemeenten zijn ze naar verluidt wel binnen.

  Laarbeek weigert invullen verplichte Wmo-benchmark

  3 reacties

  De gemeente Laarbeek weigert mee te doen aan het verplichte Wmo-cliëntervaringsonderzoek. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wacht vergeefs op de gevraagde gegevens over 2016. Naar verluidt zijn die van alle 387 andere gemeenten wel binnen.

 • Heerhugowaard moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een dwangsom betalen van 5000 euro. De gemeente ging met de eigen jachthaven oneerlijke concurrentie aan met commerciële jachthavens en ligplaatsen.

  Gemeente moet ACM betalen

  2 reacties

  Heerhugowaard moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een dwangsom betalen van 5000 euro. De gemeente ging met de eigen jachthaven oneerlijke concurrentie aan met commerciële jachthavens en ligplaatsen. Bij de jachthaven die de gemeente zelf exploiteert – recreatiehaven Broekhorn – werden niet alle kosten doorberekend. Daardoor concurreerde de jachthaven van de gemeente oneerlijk met commerciële jachthavens en ligplaatsen. Dat is in strijd met de regels uit de Wet Markt en Overheid. 

 • Politici die denken dat ze de boel naar hun hand kunnen zetten, snappen het niet. Ze moeten ruimte bieden voor zelf-bestuur. Dat stelt Jacques Wallage in een essay in Binnenlands Bestuur, geschreven ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur.

  Wallage: ‘Politiek toe aan emancipatie’

  6 reacties

  Politici die denken dat ze de boel naar hun hand kunnen zetten, snappen het niet. Ze moeten ruimte bieden voor zelf-bestuur. ‘Besturen is steeds meer het activeren van andermans verantwoordelijkheid.’

 • Via de screening wil de provincie Gelderland zich beschermen tegen ongewenst en onbewust faciliteren van criminele activiteiten. Als er sprake is van criminele antecedenten, kan de provincie weigeren om met de aanvrager in zee te gaan of besluiten de relatie met een persoon of onderneming te verbreken. Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit faciliteert en dat de onder- en bovenwereld zich met elkaar vermengen.

  Gelderland screent op witwassen

  Reageer

  De provincie Gelderland gaat vanaf volgend jaar via de Wet Bibob toetsen of de financiering van vastgoedtransacties niet met uit strafbare feiten verkregen geld wordt gedaan. Daaronder vallen onder meer witwassen, drugshandel en (belasting)fraude.

 • Landgraaf spande onlangs een kort geding aan tegen de provincie Limburg. De provincie wil de gemeente namelijk dwingen tot een fusie met Heerlen. Volgens Landgraaf mag de provincie dat niet, maar de rechtbank laat in zijn oordeel weten zich daarin niet te willen mengen, omdat het een politieke kwestie is en daarmee het exclusieve primaat van de wetgever.

  Rechter geeft Limburg tik op vingers

  6 reacties

  De dreigende fusie van Heerlen met Landgraaf is niet via de rechter te stoppen. Volgens de rechtbank in Maastricht betreft het een kwestie waarover de politiek gaat. Maar dit wil de rechter er wel over kwijt: deugen doet het herindelingsproces niet.

 • Het advies om af te zien van het afromen de ozb-inkomsten is afkomstig van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). In het rapport Economisch omgaan met financiële verhoudingen zet de raad uiteen waarom dat de afroming suboptimaal is, zeker wanneer een volgend kabinet inzet op een verruiming van het lokaal belastinggebied.

  Rfv: Stop afromen ozb-inkomsten

  6 reacties

  Het rijk zou moeten stoppen met het korten van gemeenten die door een waardestijging van woningen meer aan onroerendezaakbelasting (ozb) binnen krijgen. Nu wordt die stijging in belangrijke mate afgeroomd door een verlaging van de algemene uitkering.

 • Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden.

  3,25 procent loonsverhoging gemeenteambtenaren

  41 reacties

  Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden.

 • Voor het eerst deze eeuw hebben gemeenten minder uitgegeven dan ze aan inkomsten binnen kregen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat gemeenten vorig jaar een positief saldo van 200 miljoen euro noteerden.

  Gemeenten plussen voor het eerst in 17 jaar

  Reageer

  Voor het eerst deze eeuw hebben gemeenten minder uitgegeven dan ze aan inkomsten binnen kregen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat gemeenten vorig jaar een positief saldo van 200 miljoen euro noteerden.

 • Duurzaamheid krijgt in de Brabantse gemeente Laarbeek een andere dan traditionele invulling: niet vanuit het gemeentehuis wordt de gemeente duurzamer gemaakt, maar vooral vanuit de inwoners. Dat is althans het dragende idee achter de lokale versie van Dragons’ Den, een duurzaamheidswedstrijd

  Financiële regels opzij voor burgerparticipatie

  1 reactie

  Leuk, zo’n plan om burgers meer bij het lokale beleid te betrekken. Maar Laarbeek moest er wel tal van verordeningen en regels voor aanpassen. Met wat rek- en strekwerk kan er nu 150.000 euro richting inwoners met duurzame plannen.

 • Het is wat voorzichtig geformuleerd, maar het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten heeft buurgemeente Wassenaar in een brief laten weten wel open te staan voor een fusie. De open brief eindigt met de vraag hoe Wassenaar tegen zo’n samengaan aankijkt.

  Kwistig Voorschoten lonkt naar Wassenaar

  Reageer

  Het is wat voorzichtig geformuleerd, maar het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten heeft buurgemeente Wassenaar in een brief laten weten wel open te staan voor een fusie. De open brief eindigt met de vraag hoe Wassenaar tegen zo’n samengaan aankijkt.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf laat geen spaan heel van het extern advies van oud-minister Klaas de Vries over de gemeentelijke herindeling met Heerlen. ‘Het rapport kan van tafel.’

  Landgraaf kraakt herindelingsadvies De Vries

  3 reacties

  Het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf laat geen spaan heel van het extern advies van oud-minister Klaas de Vries over de gemeentelijke herindeling met Heerlen. ‘Het rapport kan van tafel.’

 • Van de 388 gemeenten hebben 125 gemeenten buurtrechten ingevoerd: rechten waarmee inwoners onder meer makkelijker publieke diensten kunnen overnemen, buurthuizen en parken in gebruik kunnen nemen en toegang tot geld hebben. 

  Buurtrecht in een derde gemeenten

  2 reacties

  Van de 388 gemeenten hebben 125 gemeenten buurtrechten ingevoerd: rechten waarmee inwoners onder meer makkelijker publieke diensten kunnen overnemen, buurthuizen en parken in gebruik kunnen nemen en toegang tot geld hebben. 

 • Uiteindelijk resultaat van die verlaging van het voorzieningenniveau is dat geen hulpbehoevende burger straks tevreden is over het zorgaanbod. Voor dat kaalslag-scenario waarschuwt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in haar meest recente rapport Geld (om te) zorgen. Illustratief is volgens de raad wat er de afgelopen jaren op dat vlak is gebeurd met de huishoudelijke hulp.

  Minimumnorm zorg leidt tot kaalslag

  Reageer

  De decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg dreigt te mislukken als het rijk vasthoudt aan ingrepen van bovenaf en het opleggen van minimumnormen. Dat leidt slechts tot uniforme versobering van voorzieningen.

 • Haagse politici die betogen dat het vormen van een coalitie tussen sterk verschillende partijen een onmogelijke opgave is, kunnen in gemeenteland zien dat het helemaal niet zo moeilijk is. Het bewijs is volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen (VVD) te vinden in de twee grootste steden van ons land, Amsterdam en Rotterdam.

  ‘Ongebruikelijke coalities heel normaal’

  4 reacties

  Haagse politici die betogen dat het vormen van een coalitie tussen sterk verschillende partijen een onmogelijke opgave is, kunnen in gemeenteland zien dat het helemaal niet zo moeilijk is. Het bewijs is te vinden in de twee grootste steden van ons land, Amsterdam en Rotterdam.

 • Er moet een oplossing worden verzonnen voor gemeenten die door een stapeling van onvermijdbare kosten in het sociaal domein financieel in de knel komen. Wat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) betreft, wordt per geval bekeken welke partij(en) de ontstane tekorten moeten dekken, en voor welk deel.

  Noodverband voor extreme kosten sociaal domein

  3 reacties

  Er moet een oplossing worden verzonnen voor gemeenten die door een stapeling van onvermijdbare kosten in het sociaal domein financieel in de knel komen. Wat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) betreft, wordt per geval bekeken welke partij(en) de ontstane tekorten moeten dekken, en voor welk deel.

 • Gemeenten moeten van het rijk de ruimte krijgen om meer te experimenteren op de terreinen jeugd, werk en zorg. Via zogeheten proeftuinen sociaal domein kunnen ervaringen worden opgedaan met innovatieve werkwijzen en alternatieve bekostigingsmanieren. Dat in het vandaag verschenen Rfv-rapport 'Geld om (te) zorgen'.

  Rfv: ‘Maak proeftuinen sociaal domein’

  Reageer

  Gemeenten moeten van het rijk de ruimte krijgen om meer te experimenteren op de terreinen jeugd, werk en zorg. Via zogeheten proeftuinen sociaal domein kunnen ervaringen worden opgedaan met innovatieve werkwijzen en alternatieve bekostigingsmanieren.

 • De gemeente Bunschoten wil dat Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer druk zet op het rijk en de accountantssector om controle-eisen af te zwakken. De huidige eisen leiden tot dubbel werk en onnodige kosten.

  Roep om versoepeling accountantscontrole gemeenten

  Reageer

  De gemeente Bunschoten wil dat Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer druk zet op het rijk en de accountantssector om controle-eisen af te zwakken. De huidige eisen leiden tot dubbel werk en onnodige kosten.

 • Diverse adviesraden pleitten er al veel langer voor en afgaande op de verkiezingsprogramma’s zijn de meeste politieke partijen inmiddels ook om: gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen hun eigen broek op te houden. Dat zou dan de komende kabinetsperiode moeten gebeuren. De extra belastingruimte moet worden gevonden in de herintroductie van de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van woningen – afgeschaft in 2006 – in combinatie met een ingezetenenheffing.

  Schrappen kleine belastingen treft gemeenten hard

  3 reacties

  Een nieuw kabinet gaat als het goed is het lokaal belastinggebied verruimen. Maar niet alle gemeenten moeten zich volgens professor Jan Monsma bij voorbaat rijk rekenen, omdat tegelijkertijd een streep gaat door een aantal kleine(re) belastingen.

 • Een veelgehoord geluid is dat de representatieve democratie niet meer voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Burgers moeten op andere manieren kunnen meedenken en -praten, en institutionele veranderingen zijn dringend noodzakelijk. Zo wordt gepleit voor experimenten met lokale burgerparticipatie en voor aanpassingen van het lokale kiesstelsel. Bij het vormgeven van experimenten moet volgens hoogleraar Gerards goed worden stilgestaan bij de mogelijk nadelige consequenties voor bijvoorbeeld minderheden en grondrechten.

  De donkere kant van burgerparticipatie

  15 reacties

  Aan de doe-democratie kleven veel nadelige consequenties voor onder andere minderheden en de grondrechten. In een essay in Binnenlands Bestuur waarschuwt de Utrechtse hoogleraar Janneke Gerards voor die vaak onbelichte gevolgen.

 • Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

  Extra subsidie voor duurzaam

  Reageer

  Het rijk stelt tot en met 2020 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dat bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). 

 • Het meeste extra geld moet volgens de topambtenaren naar jeugdhulp, duurzaamheid, klimaat en energie, arbeids­participatie en integratie. ‘Met name bij Jeugd is er een fundamenteel gat tussen kosten, vergoeding vanuit het rijk en mogelijkheden voor gemeenten om dit zelf te beïnvloeden. Het is dus niet zo dat er geen taken meer bij mogen maar het moet wel beter in balans’, aldus een gemeentesecretaris. Berenschot-adviseur Philip van Veller snapt die noodkreet heel goed.

  Topambtenaren: extra geld nodig voor jeugdhulp en klimaat

  1 reactie

  Er moet de komende kabinetsperiode meer geld van het rijk naar gemeenten, en dan met name voor jeugdhulp en duurzaamheid. Die prioriteiten stellen gemeentesecretarissen in een gezamenlijke enquête van Binnenlands Bestuur en adviesbureau Berenschot, de Gemeentelijke Thermometer.

 • De algemene ledenvergadering van de VNG besluit op 14 juni over een uitname uit de gemeentebegroting van 52,3 miljoen euro voor gezamenlijk uit te voeren digitale activiteiten door de VNG. In de brief adviseert Wiggers ‘om afhankelijk van de cultuur in jouw gemeente’ de kwestie expliciet onder de aandacht van de raad te brengen. De griffiersvereniging verwijst met de brief naar het budgetrecht van de gemeenteraad en daarmee het recht om elk jaar de gemeentebegroting vast te stellen.

  Greep in begroting gemeente

  5 reacties

  De griffiers van alle gemeenten zijn afgelopen week gewaarschuwd om de voorstellen voor het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) goed te lezen. De reden: ‘De belangrijke gevolgen voor de rol van de raad bij het gemeentelijke begrotingsproces’, waarschuwt Renee Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers in een brief aan alle griffiers. 

 • Het positieve nieuws is vervat in de op 1 juni gepresenteerde meicirculaire: de verdeling van de rijksgelden op basis waarvan de gemeenten hun begroting voor volgend jaar (en verder) kunnen baseren. Weliswaar heet de circulaire beleidsarm te zijn – zolang er nog geen nieuw kabinet zit, zijn er ook geen concrete plannen – , maar de loon- en prijsstijgingen alleen al zorgen voor een aanzienlijke opwaartse bijstelling van de groei van het gemeentefonds ten opzichte van de septembercirculaire 2016.

  Bijna miljard extra voor gemeenten

  3 reacties

  Voorlopig ziet het er financieel gezien goed uit voor de gemeenten. Uit de meicirculaire blijkt dat ze tot 2022 opgeteld 961 miljoen euro extra krijgen van het rijk. Voor wat het waard is, want in 2020 dreigt er veel te gaan veranderen.

 • Gemeenten krijgen de komende jaren meer geld van het rijk dan verwacht. Dit jaar alleen al incasseren de gemeenten 258 miljoen euro meer dan in september 2016 was voorgerekend. Dat blijkt uit de meicirculaire.

  Meer rijksgeld naar gemeenten

  3 reacties

  Gemeenten krijgen de komende jaren meer geld van het rijk dan verwacht. Dit jaar alleen al incasseren de gemeenten 258 miljoen euro meer dan in september 2016 was voorgerekend.

 • Het college wil preciezer gaan aangeven welk budget waarvoor bedoeld is. De neiging bestaat om op voorhand potjes aan te leggen voor ideeën waar nog geen plan voor is. ‘We stoppen met het oppotten. Voortaan moet van elk budget duidelijk zijn waar het voor is en hoe het gebruikt gaat worden. Zo niet, dan noemen we het een ‘beukennoot’ en komt het geld weer ter beschikking van de raad’, aldus licht de gemeente de zogeheten ‘Beukennotenwet’ toe.

  Hilversum stopt met oppotten geld

  4 reacties

  Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders wil de financiële regels drastisch aanpassen. Voortaan worden er geen geldpotjes meer aangelegd voor ideeën waarvoor nog geen plan is.

 • Dat stelt Eelco de Groot, senior lector public acceptance aan de TU Delft, in een essay in Binnenlands Bestuur deze week. De Omgevingswet verplicht de overheid om burgers te laten bijdragen aan besluitvorming. Maar over hoe die burgerparticipatie vorm moet krijgen, zwijgt de wet. Gemeenten, provincies en ministeries denken er verschillend over en dat geldt voor bedrijven en burgers niet minder. Waarom leren we niet van de succesvolle, gereguleerde aanpak over de grens, suggereert Eelco de Groot.

  ‘Burgerparticipatie moet beter worden gereguleerd’

  9 reacties

  De transitie naar duurzame energie loopt kostbare vertragingen op door gebrek aan publieke acceptatie. Regulering van burgerparticipatie voor grootschalige en complexe projecten is nodig om hoge project- en maatschappelijke kosten te voorkomen.

 • De duurzame ambities getuigen volgens de top van de ING van maatschappelijk verantwoord besef. Maar er zit wel degelijk ook een economisch motief achter het initiatief. Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen volgens de wet minimaal energielabel C hebben. Hebben ze dat niet, dan mogen ze niet meer worden gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de kantoren in ons land nog niet aan die eis voldoet.

  Hulp bank bij verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  2 reacties

  De ING toog met kantorenbeleggers naar het Poolgebied om ze met de neus op de feiten te drukken: klimaatopwarming bestaat echt. De boodschap: doe er wat aan! Ook de BNG probeert haar klanten te helpen hun energie vretende panden te vergroenen. ‘De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed loopt nog achter.’

 • Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder 228 gemeenten. Eind vorig jaar werd duidelijk dat een aantal gemeenten geen accountant kon vinden voor het controlejaar 2016, met name omdat de grotere accountantskantoren zich aan het terugtrekken zijn uit de gemeentemarkt. Om tijdig in beeld te krijgen of dat probleem zich ook voor de controlejaren 2017 en 2018 voordoet, hield de VNG een enquête. Daaruit komt naar voren dat ongeveer 20 procent van de respondenten bezorgd is dat ze voor de komende jaren geen of moeilijk een accountant kunnen vinden.

  Moeite met vinden accountant

  1 reactie

  Een op de vijf gemeenten is bang geen of moeilijk een accountant te kunnen vinden voor de komende jaren. Ruim de helft van de gemeenten heeft voor het controlejaar 2017 nog geen contract afgesloten. 

 • Veel gemeenten hebben torenhoge ambities het maatschappelijk vastgoed energieneutraal te maken. Verantwoordelijk wethouders twijfelen echter aan het realiteitsgehalte van die doelstelling. De reden: gebrek aan financiële middelen en mensen.

  Duurzame ambities weinig reëel

  Reageer

  Veel gemeenten hebben torenhoge ambities het maatschappelijk vastgoed energieneutraal te maken. Verantwoordelijk wethouders twijfelen echter aan het realiteitsgehalte van die doelstelling. De reden: gebrek aan financiële middelen en mensen.

 • Dat blijkt uit de personeelsmonitor 2016 van kennisplatform Crow, ‘Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer’. Als onderscheid wordt gemaakt naar strafbare en niet-strafbare incidenten, vallen enkele verschillen op. Zo is het percentage medewerkers dat een of meer strafbare incidenten (mishandeling, bedreiging, diefstal) heeft meegemaakt, gestegen van 32 procent in 2014 naar 34 procent in 2016.

  Meer geweld tegen medewerkers stads- en streekvervoer

  3 reacties

  Bijna twee op de drie medewerkers in het stads- of streekvervoer is vorig jaar een of meerdere keren slachtoffer geworden van geweld. Dat is een stijging van 60 naar 62 procent, vergeleken met 2014.

 • Dat blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur in samenwerking met adviesbureau Over Morgen onder 14 gemeenten. Op de vraag hoe groot de kans wordt geacht dat de streefdatum daadwerkelijk wordt gehaald, antwoordt 1 op de 3 wethouders dat de kans maximaal 50 procent is. 1 op de drie wethouders schat de kans op hooguit 25 procent. De deadlines die de gemeenten zichzelf hebben gesteld verschillen overigens aanzienlijk: ze variëren van 2020 tot 2050.

  Duurzame ambities gemeenten weinig reëel

  1 reactie

  Veel gemeenten hebben torenhoge ambities het maatschappelijk vastgoed snel energieneutraal te maken. Verantwoordelijk wethouders twijfelen echter aan het realiteitsgehalte van die doelstelling. De reden: gebrek aan financiële middelen en mensen. 

 • Alleen als Vlissingen de tering naar de nering zet, mag de gemeente aanspraak maken op extra financiële steun uit het gemeentefonds. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) spreekt van ‘falend financieel beleid’ van de gemeente. Het advies is grond verkopen en de ozb fors verhogen.

  Financieel beleid Vlissingen faalt

  4 reacties

  Alleen als Vlissingen de tering naar de nering zet, mag de gemeente aanspraak maken op extra financiële steun uit het gemeentefonds. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) spreekt van ‘falend financieel beleid’ van de gemeente.

 • Voor zo’n uitbreiding van de bevoegdheden voor de handhaving van lichte verkeersovertredingen op lokale wegen pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de Tweede Kamer. Op die manier zouden gemeenten volgens de koepelorganisatie een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersdoden en -gewonden.

  Gemeenten willen ook verkeerboetes kunnen uitdelen

  9 reacties

  Naast de politie moeten ook gemeenten verkeersboetes kunnen uitdelen én innen. Dat zou moeten gelden voor te hard rijden in de bebouwde kom, door rood rijden en zonder licht fietsen.

 • Over het beleid van politicus Cees Waal (1943-2011) is deze week het boek ‘De stad en de wethouder’ verschenen. Het is geschreven door Frits van Oosten. In ‘De stad en de wethouder’ beschrijft Van Oosten de weerstanden, conflicten en ruzies, maar vooral de resultaten van het beleid van PvdA-wethouder Cees Waal.

  Leids erfgoed en Cees Waal

  Reageer

  Over het beleid van politicus Cees Waal (1943-2011) is deze week het boek ‘De stad en de wethouder’ verschenen. Het is geschreven door Frits van Oosten. In ‘De stad en de wethouder’ beschrijft Van Oosten de weerstanden, conflicten en ruzies, maar vooral de resultaten van het beleid van PvdA-wethouder Cees Waal.

 • In 2016 heeft het Bureau in totaal 332 aanvragen voor een advies en 35 aanvragen voor een aanvullend advies in behandeling genomen. De LBB-adviezen zijn onder te verdelen in de mate van gevaar dat de beschikking mede zal worden gebruikt om crimineel verkregen vermogen te benutten of om strafbare feiten te plegen. Het LBB constateerde in 2016 116 maal een ernstig gevaar, in 28 gevallen een mindere mate van gevaar en 93 keer concludeerde het LBB dat er geen gevaar in de zin van de Wet Bibob is gebleken. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2015.

  Bibob-adviezen vaak stempel ‘ernstig gevaar

  Reageer

  Van alle binnengekomen screening-aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) is na onderzoek in ruim een op de drie gevallen sprake van ‘ernstig gevaar’. Veruit de meeste adviezen hebben betrekking op de horecasector. 

 • De wethouder, de concerncontroller en de adviseur bedrijfsvoering. In slagorde zitten ze aan tafel op de kamer van de wethouder om vooral één punt duidelijk te maken: het moet afgelopen zijn met de accountantscontrole zoals die nu is ingericht. Sinds twee jaar geleden de controle van de gemeentelijke jaarrekening opeens aan meer en zwaardere eisen moest voldoen, loopt het volgens Leusden volledig uit de hand. De rekening loopt op en het werk neemt toe.

  Verzet tegen zware controle-eisen accountant

  7 reacties

  Een paar jaar geleden was Leusden nog 35.000 euro kwijt aan accountantskosten. Sinds de verzwaring van de controle-eisen betaalt de Utrechtse gemeente het dubbele. En ambtenaren hebben er vijf keer zoveel werk aan. ‘Echt niemand schiet hier iets mee op.’

 • De gemeenteraad van Eemnes gaat niet in op de uitnodiging van de provincie Noord-Holland om te praten over de bestuurlijke toekomst van de Utrechtse gemeente.

  Eemnes weigert gesprek over herindeling

  5 reacties

  De gemeenteraad van Eemnes gaat niet in op de uitnodiging van de provincie Noord-Holland om te praten over de bestuurlijke toekomst van de Utrechtse gemeente.

 • Door het achterblijven van beschikbare woningen in de grote steden wijken woningzoekenden massaal uit naar middelgrote steden buiten de Randstad. Amersfoort, Haarlem en Nijmegen.

  Middelgrote stad steeds meer in trek

  1 reactie

  Door het achterblijven van beschikbare woningen in de grote steden wijken woningzoekenden massaal uit naar middelgrote steden buiten de Randstad. Amersfoort, Haarlem en Nijmegen.

 • Behalve kleinere gemeenten zien ook kleinere woningcorporaties de ene na de andere accountant afhaken. Ruim 30 procent van de corporaties zegt moeite te hebben een nieuwe accountant te vinden.

  Woningcorporaties kunnen moeilijk accountant vinden

  4 reacties

  Behalve kleinere gemeenten zien ook kleinere woningcorporaties de ene na de andere accountant vertrekken. Ruim 30 procent van de corporaties zegt moeite te hebben een nieuwe accountant te vinden.

 • De meeste medewerkers in de waterschapssector maken tot op heden geen gebruik van hun Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van vijfduizend euro. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia.

  Persoonsgebonden Basis Budget goeddeels ongebruikt

  2 reacties

  Loopbaanontwikkeling is voor in de waterschapssector werkzame ambtenaren niet echt een issue. De meeste medewerkers maken tot op heden geen gebruik van hun Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van vijfduizend euro.

 • Het kabinet moet zorgen voor een zogeheten verlichtingsbudget waar gemeenten met financiële tekorten in het sociaal domein een beroep op kunnen doen. Dat is een van de vijf maatregelen die de Vereniging van Gemeenten vraagt van het kabinet met het oog op de 'significante financiële tekorten' die veel gemeenten verwachten

  'Verlichtingsbudget voor gemeenten met 3D-tekort’

  5 reacties

  Het kabinet moet zorgen voor een zogeheten verlichtingsbudget waar gemeenten met financiële tekorten in het sociaal domein een beroep op kunnen doen. Het verlichtingsbudget zou de komende vier jaar beschikbaar moeten komen. Onder voorwaarden zouden gemeenten met grote tekorten er een beroep op moeten kunnen doen.

 • Het IT-project om de basisregistratie van persoonsgegevens (Brp) te moderniseren, is vertraagd en gaat aanzienlijk meer kosten. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

  Operatie BRP opnieuw vertraagd en duurder

  3 reacties

  Het IT-project om de basisregistratie van persoonsgegevens (BRP) te moderniseren, is vertraagd en gaat aanzienlijk meer kosten. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

 • Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat overheidsorganisaties sneller moeten overschakelen op modern internet, met name op het gebied van beveiliging. Een wet die hem de mogelijkheid geeft dat af te dwingen, is in voorbereiding.

  Gemeente met ouderwets internet riskeert aanwijzing

  5 reacties

  Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat overheidsorganisaties sneller moeten overschakelen op modern internet, met name op het gebied van beveiliging. Een wet die hem de mogelijkheid geeft dat af te dwingen, is in voorbereiding.

 • De cao voor gemeenteambtenaren is per 1 mei 2017 afgelopen. Vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn in overleg over een nieuwe cao, maar hullen zich in stilzwijgen over de voortgang van de onderhandelingen.

  Radiostilte rondom nieuwe cao gemeenten

  16 reacties

  De cao voor gemeenteambtenaren is per 1 mei 2017 afgelopen. Vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn in overleg over een nieuwe cao, maar hullen zich in stilzwijgen over de voortgang van de onderhandelingen.

 • Gorinchem en Zeeland vormen de arbeidsmarktregio's met het laagste percentage werklozen. De werkloosheid is er lager dan 5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar in alle provincies.

  Werkloosheid daalt in alle provincies

  Reageer

  Gorinchem en Zeeland vormen de arbeidsmarktregio's met het laagste percentage werklozen. De werkloosheid is er lager dan 5 procent. De werkloosheid daalde vorig jaar in alle provincies.

 • Een raad van commissarissen, adviesbureaus, cliëntenraden, onderzoeksinstituten en planbureaus. Bij raadsleden zijn ze als hulptroepen meer dan welkom om de controlerende taak van de gemeenteraad beter uit te voeren.

  Extra hulptroepen voor raad nodig

  3 reacties

  Een raad van commissarissen, adviesbureaus, cliëntenraden, onderzoeksinstituten en planbureaus. Bij raadsleden zijn ze als hulptroepen meer dan welkom om de controlerende taak van de gemeenteraad beter uit te voeren.

 • De overheid moet meer rekening houden met de grenzen aan het ‘doenvermogen’ van burgers. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat wetgeving en beleid van burgers verwachten en wat zij aankunnen.

  Overheid overschat zelfredzaamheid burger

  7 reacties

  De overheid moet meer rekening houden met de grenzen aan het ‘doenvermogen’ van burgers. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat wetgeving en beleid van burgers verwachten en wat zij aankunnen.

 • Maatschappelijk onbehagen moet niet alleen negatief worden geduid, maar heeft ook positieve kanten. Dat stellen Boudewijn Steur, Thomas Zandstra en Ellen van Doorne in een essay in Binnenlands Bestuur.

  Tips voor het omgaan met het onbehagen

  3 reacties

  Maatschappelijk onbehagen moet niet alleen negatief worden geduid, maar heeft ook positieve kanten. Voorwaarde is dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers uit hun eigen bubbel komen.

 • De gemeente Leusden maakt zich grote zorgen over de toegenomen eisen die aan accountantscontrole worden gesteld en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de gemeente. De uit de verscherpte controle-eisen voortvloeiende extra werkzaamheden kosten veel tijd, geld, administratieve ergernis en belasting.

  Te zware eisen voor gemeenten

  7 reacties

  De gemeente Leusden maakt zich grote zorgen over de toegenomen eisen die aan accountantscontrole worden gesteld en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de gemeente. De uit de verscherpte controle-eisen voortvloeiende extra werkzaamheden kosten veel tijd, geld, administratieve ergernis en belasting. D66-Wethouder financiën, Albert Dragt, uit zijn zorgen daarover aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

 • Vorig jaar werden door gemeenten 51.000 bouwvergunningen afgegeven. Genoeg is dat niet. Er zou een structureel tekort zijn van circa 200.000 woningen. Bovendien wordt tot 2040 een groei voorzien van het aantal huishoudens met één miljoen. Daarnaast zou er een vervangingsopgave zijn van 600.000 woningen.

  Trage uitgifte vergunningen remt woningbouw

  1 reactie

  Gemeenten kunnen de groeiende vraag naar meer woningen amper bijbenen. Er worden wel meer bouwvergunningen uitgegeven, maar er is te weinig capaciteit om alle plannen snel te beoordelen. De grondprijs blijft intussen opvallend stabiel.

 • Een inventarisatie van de gemeentelijke overheadkosten in de begrotingen voor 2017 laat dusdanig grote verschillen tussen gemeenten zien, dat ernstige vraagtekens kunnen worden gezet bij met name die beoogde vergelijkbaarheid. Dat is althans de conclusie van Hilko de Boer, financieel specialist van de gemeente Barneveld.

  Overheadkosten gemeenten moeilijk vergelijkbaar

  6 reacties

  De manier waarop gemeenten hun overheadkosten verantwoorden, is zo verschillend dat een onderlinge vergelijking tussen gemeenten zo goed als onmogelijk is. ‘Waarom niet één methode voor alle gemeenten?’

 • Gemeenten durven na te denken over doelmatiger werken in het sociaal domein door alle discussie rondom de budgetten. Tot die slotsom komt het Zijlstra Center die in opdracht van Binnenlandse Zaken onderzocht in hoeverre de overheid door taken te decentraliseren doelmatiger functioneert. Daarbij is niet alleen gekeken naar of decentralisatie goedkoper is, maar ook of er sprake is van een betere dienstverlening naar burgers.

  Budgetdiscussie fnuikt decentralisaties

  5 reacties

  Discussies over het feit of gemeenten al dan niet geld overhouden op het sociaal domein, maken gemeenten kopschuw om anders en doelmatiger te werken. Bij het evalueren van decentralisaties ligt de nadruk te veel op verantwoorden en afrekenen.

 • De verschillen in de vitaliteit van binnensteden nemen toe. Ondanks de aantrekkende economie, blijft de ontwikkeling in de middelgrote steden zorgelijk. Daar dalen de bezoekersaantallen en neemt de concurrentie van dichtbij gelegen steden toe.

  Zorg om vitaliteit centrum middelgrote steden

  1 reactie

  De verschillen in de vitaliteit van binnensteden nemen toe. Ondanks de aantrekkende economie,

  blijft de ontwikkeling in de middelgrote steden zorgelijk. Daar dalen de bezoekersaantallen en neemt de concurrentie van dichtbij gelegen steden toe.

 • Zowel de provincie Overijssel als Gelderland zetten het mes in het aantal hectare bedrijfsterreinen. Overijssel heeft met veertien Twentse gemeenten afspraken gemaakt over sluiting van minimaal 103 hectare bedrijfsterrein, Gelderland schrapt in de regio Arnhem-Nijmegen 150 hectare.

  Overijssel en Gelderland snijden in bedrijfsterreinen

  Reageer

  Zowel de provincie Overijssel als Gelderland zetten het mes in het aantal hectare bedrijfsterreinen. Overijssel heeft met veertien Twentse gemeenten afspraken gemaakt over sluiting van minimaal 103 hectare bedrijfsterrein, Gelderland schrapt in de regio Arnhem-Nijmegen 150 hectare.

 • Achterstandsjongeren die verhuizen naar een rijkere buurt gaan eerder meer dan minder probleemgedrag vertonen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit onderzoek van de TU Delft.

  Juist extra troubles in paradise

  1 reactie

  Achterstandsjongeren die verhuizen naar een rijkere buurt gaan eerder meer dan minder probleemgedrag vertonen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit onderzoek van de TU Delft.

 • Dat stelt onderzoeker/adviseur Nicole Maalsté in een essay in Binnenlands Bestuur. In februari stemde de Tweede Kamer in met een initiatiefwetsvoorstel van D66 om gedoogde hennepteelt voor coffeeshops mogelijk te maken. Wanneer die wet in werking treedt, zullen henneptelers met een gedoogvergunning onder bepaalde voorwaarden cannabis kunnen produceren voor coffeeshops.

  '500-gramsregel coffeeshops achterhaald’

  Reageer

  Met de initiatiefwet ‘Gesloten coffeeshopketen’ blijft cannabis een illegaal product. Het bepalen van de maximum handelsvoorraad wiet per shop is straks aan de burgemeester. Wanneer de inkoop van een coffeeshop echter volledig transparant plaatsvindt, is het onnodig om de handelsvoorraad te maximeren.

 • Dat blijkt uit onderzoek van OTB in Delft op basis van de CBS-cijfers van de gemeentelijke financiële rapportages tot en met het vierde kwartaal van 2016. Het betreft niet de jaarcijfers; die worden eerst besproken in de gemeenteraden en worden pas in de zomer verwacht.

  Exploitatie bouwgrond in de lift

  1 reactie

  Het positieve saldo van gemeentelijke grondexploitaties was tot en met eind vorig jaar 688 miljoen euro, een stijging van 31 procent in vergelijking met 2015. Bijna twee op de drie gemeenten (62 procent) schrijven zwarte cijfers.

 • Door diverse rekenkamers wordt veel onderzoek gedaan naar de implementatie en uitvoering van de decentrale taken op het gebied van jeugd, werk en zorg. Maar het ontbreekt tussen de rekenkamers nog aan afstemming en uitwisseling over de bevindingen. Doel van de de 3D-denktank is om die kennis over bijvoorbeeld vraagstellingen, onderzoekdomeinen, onderzoeksmethoden en indicatoren te delen.

  3D-denktank Rekenkamer in wording

  Reageer

  De lokale rekenkamers richten samen een 3D-denktank op. Doel is kennis en ervaring over de decentralisatie van het sociaal domein te delen en te verspreiden.

 • De vraag of en wanneer extern in te huren en wanneer niet is volgens de onderzoekers lastig te beantwoorden. Zo hebben gemeenten te maken met toenemende taken, terwijl er ook een streven is naar compacte en flexibele organisaties. En net als veel andere gemeenten worstelt Amsterdam met een mismatch tussen vraag en aanbod van personeel, die veroorzaakt wordt door uitstroom van ervaren medewerkers, vacaturestops en een lage interne mobiliteit.

  Inhuurbeleid externen Amsterdam warrig

  6 reacties

  De kosten van externe inhuur in Amsterdam stijgen nog steeds. In 2015 bedroegen ze 218,6 miljoen en in 2016 naar schatting 237,4 miljoen. Het gemeentelijk inhuurbeleid is volgens de Rekenkamer Amsterdam ‘nog niet goed.’

 • Ed Figee, jarenlang lobbyist voor Oost-Nederland in Den Haag, onderzocht langs welke wegen en op welke manier gemeenten en provincies in de nationale en Europese politieke arena decentrale belangen onder de aandacht brengen.

  Den Haag: weinig oog voor gemeentelijk en provinciaal belang

  1 reactie

  Den Haag is amper ontvankelijk voor decentrale belangen. Bij voorkeur houdt het rijk de touwtjes in handen, vooral de financiële. Dat concludeert Edward Figee van de Universiteit Twente in zijn proefschrift: ‘Listen to us! – regional and local Public Affairs in the Dutch and European political arena’. ‘Brussel’ is meer ontvankelijk, maar daar moeten gemeenten en provincies opboksen tegen nationale belangen.

 • Arno Visser

  Bezuinigingen kabinet hollen tegenmacht uit

  12 reacties

  De bezuinigingen van de regering op de Algemene Rekenkamer zijn dermate stevig dat het voor die organisatie steeds moeilijker wordt om het kabinetsbeleid goed te controleren.

 • Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de Overijsselse gemeente Hardenberg ligt, gaat de verlaging van de OZB met terugwerkende kracht in per 1 januari 2015. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel.

  Vrijwilligersorganisaties krijgen helft ozb terug in Hardenberg

  5 reacties

  Vrijwilligersorganisaties die eigenaar of gebruiker zijn van dorps-, wijk- of  buurthuizen, dan wel sport-, culturele of religieuze gebouwen ontvangen van de gemeente Hardenberg de helft van de onroerendezaakbelasting (ozb) terug.

 • Paasberg - Arnhem

  Arnhem wil graag bouwen voor superrijken

  6 reacties

  Arnhem wil ruimte maken om 250 woningen voor de hoogste inkomenscategorie te bouwen. Daarvoor heeft de gemeente toplocaties in met name het groen op het oog. Minimale vraagprijs: 500.000 euro.

 • De nettowinst van de NWB Bank is in 2016 gestegen naar 107,4 miljoen euro. Dat is een groei van 13 procent.

  NWB boekt 13 procent meer winst

  Reageer

  De nettowinst van de NWB Bank is in 2016 gestegen naar 107,4 miljoen euro. Dat is een groei van 13 procent. In 2015 bedroeg de winst 94,7 miljoen euro. De stijging vloeit volgens de bank vooral voort uit een verbetering van het renteresultaat. 

 • Huishoudens met een eigen woning betalen dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Huurders zijn aan lokale lasten dit jaar gemiddeld slechts 0,1 procent meer kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die het Coelo vandaag presenteert.

  Lokale lasten voor woningbezitters stijgen 0,6 procent

  1 reactie

  Huishoudens met een eigen woning betalen dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap. Huurders zijn aan lokale lasten dit jaar gemiddeld slechts 0,1 procent meer kwijt dan vorig jaar.

 • De slechte onderlinge verhoudingen in het gemeentehuis van Wassenaar zijn vooral een gevolg van het over elkaar praten in plaats van met elkaar. Een eenvoudige oplossing om de relaties te verbeteren, is er volgens waarnemend burgemeester Charlie Aptroot niet.

  Aptroot schrikt van cultuur in gemeentehuis Wassenaar

  6 reacties

  De slechte onderlinge verhoudingen in het gemeentehuis van Wassenaar zijn vooral een gevolg van het over elkaar praten in plaats van met elkaar. Een eenvoudige oplossing om de relaties te verbeteren, is er volgens waarnemend burgemeester Charlie Aptroot niet. ‘Ik wil een nieuwe start maken.’

 • Dat blijkt uit onderzoek van BDO in opdracht van Binnenlands Bestuur naar de verandercapaciteit van gemeenten. Daarbij werd de beleving van medewerkers gepeild bij reorganisaties, ambtelijke fusies, de doorontwikkeling van het sociaal domein en de invoering van de Omgevingswet. Allemaal grote veranderingen waarmee alle gemeenten van doen hebben.

  Gemeenten tamelijk onvoorbereid op pad bij veranderingen

  6 reacties

  Gemeenten hebben bij reorganisaties of andere grote veranderingen onvoldoende oog voor hun medewerkers. De werkvloer blijkt vaak niet overtuigd van de gekozen weg. Dat werkt remmend. Vooral voor managers valt er nog een boel te leren.

 • De komende vier jaar verbetert naar verwachting de financiële positie van grote gemeenten. Dat komt met name omdat ze hun grondposities en schuldenlast afbouwen.

  Financiën grote gemeenten verbeteren

  1 reactie

  De komende vier jaar verbetert naar verwachting de financiële positie van grote gemeenten. Dat komt met name omdat ze hun grondposities en schuldenlast afbouwen. Dat blijkt uit een analyse door PwC van vijf financiële indicatoren van zevenentwintig Nederlandse 100.000+ gemeenten op basis van hun meerjarenbegroting.

 • In de verkiezingsprogramma’s van veel politieke partijen is het punt opgenomen om gemeenten in de komende kabinetsperiode een groter lokaal belastinggebied te gunnen. De ratio daarachter is dat gemeenten sinds 2015 aanzienlijk meer taken hebben gekregen en daar hoort eigenlijk bij dat ze die voor een belangrijk zelf kunnen bekostigen. Dat verhoogt de efficiëntie, vermindert de bureaucratie en leidt bovendien tot een doelmatiger gebruik van belastinggeld, zo is de theorie. Om nu te voorkomen dat de burger straks duurder uit is, willen de politieke partijen het rijk wel evenredig minder belasting laten heffen.

  Rijksambtenaar vertrouwt gemeente zijn beurs niet toe

  12 reacties

  Rijksambtenaren hebben weinig op met het voornemen van veel politieke partijen gemeenten meer belasting te laten heffen en het rijk minder. Uit verkiezingsonderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ze liever belasting afdragen aan het rijk.

 • Het concept herstelplan van de financiën van Voorschoten bevat een aantal voorstellen. Eén ervan is de optie de ambtelijke fusie met de gemeente Wassenaar een halte verder te trekken door alle medewerkers van beide gemeenten ook fysiek onder één dak te brengen.

  Voorschoten: fusie met Wassenaar financieel beter

  4 reacties

  Het zwembad dicht, de ozb omhoog. Die maatregelen zijn volgens het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten nodig om het tekort van drie miljoen euro terug te dringen. En als punt van overweging: een herindeling met Wassenaar.

 • Gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen waren afgelopen jaar terughoudend met investeringen. Desondanks wist kredietverstrekker BNG Bank de winst flink op te voeren, blijkt uit de maandag gepubliceerde jaarcijfers.

  Fors hogere winst BNG

  Reageer

  De nettowinst van BNG Bank is in 2016 met 63 procent gestegen. De winst is uitgekomen op 369 miljoen euro: 150 miljoen euro meer dan in 2015.

 • In hun essay lichten de auteurs Harmen de Haas, Co Verdaas en Paul den Otter een aantal dilemma’s toe die zijn ingekleurd met praktijkverhalen uit de gemeente Leeuwarden, één van de gemeenten die bezig is met de implementatie van de Omgevingswet door in de praktijk te experimenteren.

  Omgevingswet, een te stille revolutie

  1 reactie

  De invoering van de Omgevingswet zal de omgang met onze leefomgeving fundamenteel veranderen. Toch is er nauwelijks debat over en dreigt een louter technocratische operatie.

 • De PvdA-bewindsman antwoordt dat op vragen van de Tweede Kamerleden Arnold Markies en Eric Smaling van de SP naar aanleiding van berichtgeving in de media dat steeds meer gemeenten moeite ondervinden bij het contracteren van een accountant. Meest nijpend was de situatie bij de gemeenten Eemsmond, Winsum, Bedum en De Marne. Bij een aanbesteding voor onder meer de controle van de jaarrekening 2016, had eind vorig jaar geen enkel accountantskantoor ingeschreven.

  Vinden van gemeentelijk accountant in 2017 ‘ongewis’

  Reageer

  Er hebben zich volgens minister Dijsselbloem van Financiën bij het rijk geen nieuwe gemeenten gemeld, die problemen hebben bij het vinden van een accountant voor de controle van de jaarrekening 2016. Wat 2017 betreft wordt het afwachten.

 • Bestuurlijke vernieuwingen lijken niet aan ambtenaren besteed. Een meerderheid is (dik) tevreden met het huidige democratische stelsel en wil onder meer geen gekozen burgemeester. Gemeenteambtenaren zijn het minst enthousiast over gemeentelijke referenda. Niet-ambtenaren zijn vaker te porren voor veranderingen, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van  Binnenlands Bestuur .

  Ambtenaar houdt niet van verandering

  Reageer

  Bestuurlijke vernieuwingen lijken niet aan ambtenaren besteed. Een meerderheid is (dik) tevreden met het huidige democratische stelsel en wil onder meer geen gekozen burgemeester. Gemeenteambtenaren zijn het minst enthousiast over gemeentelijke referenda. Niet-ambtenaren zijn vaker te porren voor veranderingen, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • Er was eens een tijd dat de PvdA onder ambtenaren de populairste partij was. Vijf jaar geleden genoten de sociaal democraten blijkens een onderzoek van Binnenlands Bestuur nog bij bijna een op de drie ambtenaren de voorkeur. Volgende week stemt waarschijnlijk nog één op de tien ambtenaren PvdA. 

  PVV onder ambtenaren even populair als PvdA

  Reageer

  Er was eens een tijd dat de PvdA onder ambtenaren de populairste partij was. Vijf jaar geleden genoten de sociaal democraten blijkens een onderzoek van Binnenlands Bestuur nog bij bijna een op de drie ambtenaren de voorkeur. Volgende week stemt waarschijnlijk nog één op de tien ambtenaren PvdA. 

 • Gemeenten willen dit jaar bijna 3,9 miljard euro aan onroerendezaakbelasting (ozb) heffen. Dat meldt het CBS op basis van nieuw gepubliceerde cijfers.

  Ozb-inkomsten gemeenten stijgen 2,5 procent

  3 reacties

  Gemeenten willen dit jaar bijna 3,9 miljard euro aan onroerendezaakbelasting (ozb) heffen. Dat is 2,5 procent meer dan in 2016. Het is de geringste stijging in jaren.

 • Volgens het medio februari gehouden onderzoek door I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur scoort de PvdA even goed (of slecht) als de PVV. Onder rijksambtenaren kan de partij van Geert Wilders zelfs op meer stemmen rekenen dan Asscher.

  PVV onder ambtenaren even populair als PvdA

  21 reacties

  Er was eens een tijd dat de PvdA onder ­ambtenaren de populairste partij was. Vijf jaar geleden ­genoten de sociaal democraten blijkens een onderzoek van Binnenlands Bestuur nog bij bijna een op de drie ambtenaren de voorkeur. Volgende week stemt waarschijnlijk nog één op de tien ambtenaren voor de partij van Lodewijk Asscher, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

 • De gemeente Amsterdam startte in 2014 een grote reorganisatie. Het doel ervan was tweeledig: bezuinigen en het neerzetten van een krachtige, op resultaten gerichte organisatie. In een door de Universiteit Utrecht en de NSOB opgestelde evaluatie – Met vereende kracht vooruit – wordt een beeld geschetst van een tweedeling in de ambtelijke organisatie als gevolg van de reorganisatie 2014-2016. Het ene kamp vertelt het verhaal van verlies, het andere kamp het verhaal van de vooruitgang. Omdat beide verhalen volgens de onderzoekers ‘niet bij elkaar komen’, belemmert dat de verdere voortgang van de organisatieontwikkeling.

  Zeikerds en dromers botsen in stadhuis Amsterdam

  7 reacties

  De grote reorganisatie van de gemeente Amsterdam heeft geleid tot veel pijn op de werkvloer. Er is sprake van een hogere werkdruk, een toegenomen ziekteverzuim en een afnemende motivatie. Menig ambtenaar voelt zich ontheemd en ondergewaardeerd.

 • In een essay in Binnenlands Bestuur zetten burgemeester Frits Naafs, hoogleraar Sjoerd Romme en veranderarchitect Rob van der Eyden op een rij wat andere gemeenten kunnen opsteken van de manier, waarop Utrechtse Heuvelrug de kloof tussen burger en politiek wil dichten.

  Verbinden werkt in Utrechtse Heuvelrug

  3 reacties

  De kloof tussen burger en politiek kan wel degelijk worden gedicht, bewijst de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Alle gekozen fracties en de inwoners konden input leveren voor het raadsprogramma. Na twee jaar heerst brede tevredenheid over de gehanteerde aanpak op basis van instemming. 

 • Burgers zijn volgens het meest recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) – Kwesties voor het kiezen – in het algemeen kritisch en bezorgd over de decentralisaties in het sociaal domein.

  SCP: Burger kritisch

  5 reacties

  Burgers zijn volgens het meest recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) – Kwesties voor het kiezen – in het algemeen kritisch en bezorgd over de decentralisaties in het sociaal domein. De kritiek geldt met name de zogeheten keukentafelgesprekken. Aan de vooravond van de invoering van de decentralisaties in 2015 bestond er volgens het SCP vooral onduidelijkheid en onzekerheid.

 • Alleen de PvdA is van plan de komende vier jaar extra geld te steken in het openbaar bestuur. De partij intensiveert laat 1,3 miljard euro extra vloeien naar die sector.

  PvdA spekt openbaar bestuur

  4 reacties

  Alleen de PvdA is van plan de komende vier jaar extra geld te steken in het openbaar bestuur. De partij intensiveert laat 1,3 miljard euro extra vloeien naar die sector. GroenLinks houdt de uitgaven ongewijzigd ten opzichte van het zogeheten basispad. Alle andere partijen bezuinigen op deze uitgaven door met name een apparaatskorting bij het rijk, zbo’s en het lokaal bestuur.

 • De Nationale ombudsman is in juni 2016 gestart met een onderzoek naar de behandeling van klachten van burgers over het sociaal domein. Hij verwacht dit onderzoek begin maart af te ronden. De ombudsman ziet dat gemeenten aangeven weinig klachten te ontvangen, terwijl burgers en belangenorganisaties tegelijkertijd wel vinden dat de klachtbehandeling nog kan verbeteren.

  3100 klachten sinds 2015

  Reageer

  Bij de Nationale ombudsman zijn sinds 2015 ruim 3000 klachten binnengekomen van burgers die ontevreden zijn over hoe ze door hun gemeente worden geholpen met hun problemen op het gebied van jeugd, werk of zorg. Sinds de tweede helft van 2016 stijgt het aantal. 

 • De hoofdstad groeit en blijft groeien. Elk jaar komen er meer inwoners en woningen bij in de stad, en neemt het aantal toeristen toe. Daardoor moeten de huidige voorzieningen meegroeien, om het niveau per inwoner in stand te houden. De voorzieningen kosten geld en moeten worden opgenomen in de begroting van Amsterdam.

  Amsterdam laat begroting meegroeien met groei stad

  1 reactie

  Amsterdam hanteert een nieuwe rekenmethode om de groei van de stad te begroten. Het laat de stadsbegroting meebewegen met de groeiende stad. Dat helpt volgens het college van burgemeester en wethouders om ‘de financiën verder op orde te brengen.’

 • De overgangstermijn voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken wordt beperkt. Gemeenten mogen tot uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen, vijf jaar korter dan het kabinetsvoorstel.

  Precariobelasting gaat er vijf jaar eerder af

  5 reacties

  De overgangstermijn voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken wordt beperkt. Gemeenten mogen tot uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen, vijf jaar korter dan het kabinetsvoorstel.

   

 • Nederlanders voelen er nauwelijks voor om de 150 zetels van de Tweede Kamer deels of misschien zelfs wel geheel te laten invullen door loting. Dat blijkt uit een verkiezingsonderzoek van de Universiteit Tilburg onder ruim 3.000 respondenten. Ongeveer 3.500 respondenten in het zogeheten LISS panel krijgen wekelijks vragen over hun politieke voorkeur.

  Nederlander ziet loting Kamerleden niet zitten

  10 reacties

  Nederlanders voelen er nauwelijks voor om de 150 zetels van de Tweede Kamer deels of misschien zelfs wel geheel te laten invullen door loting. Dat blijkt uit een verkiezingsonderzoek van de Universiteit Tilburg onder ruim 3.000 respondenten. Ongeveer 3.500 respondenten in het zogeheten LISS panel krijgen wekelijks vragen over hun politieke voorkeur.

 • Dat volgt uit een arrest van de Hoge Raad. Daarmee bevestigde de Hoge Raad een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De zaak was aangespannen door een inwoner van de gemeente Overbetuwe. Doordat er minder in het plaatselijke riool hoefde te worden geïnvesteerd dan begroot, kwam er in de periode 2008-2012 bij die Gelderse gemeente meer aan rioolbelasting binnen dan er werd uitgegeven. In 2013 besloot de gemeente daarom bijna 7 miljoen euro over te hevelen naar de algemene middelen.

  Rioolheffing enkel en alleen voor riool

  5 reacties

  Geld dat gemeenten ophalen met rioolheffingen mag alleen worden gebruikt voor onderhoud aan het riool. Een eventueel overschot mag niet aan andere zaken worden uitgegeven.

 • De Friese gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland vragen minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de beoogde afschaffing van de precariobelasting te heroverwegen.

  Friese gemeenten: 'Laat precariobelasting intact’

  5 reacties

  Burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland vragen minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de beoogde afschaffing van de precariobelasting te heroverwegen.

 • Hij zat al een poos thuis, maar nu heeft de Arnhemse burgemeester Herman Kaiser te horen gekregen dat hij om gezondheidsredenen beter niet terug kan keren in zijn functie.

  Arnhem moet op zoek naar opvolger Kaiser

  Reageer

  Burgemeester Herman Kaiser van Arnhem moet om medische redenen zijn functie neerleggen. De door Binnenlandse Zaken aangewezen bedrijfsarts acht het niet raadzaam dat de burgemeester terugkeert op zijn post.

 • In de Miljoenennota was aangekondigd dat het kabinet nog deze kabinetsperiode een voorstel zou uitwerken voor een nationale financieringsinstelling. Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de opzet van zo’n Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling – Invest-NL – bekendgemaakt. Anders dan oorspronkelijk werd gedacht, gaan de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank geen onderdeel uitmaken van die instelling.

  Fusie BNG en NWB van de baan

  2 reacties

  Het kabinet voelt niets voor een samengaan van BNG Bank en NWB Bank in een grote investeringsinstelling. Zo’n instelling komt er per 2018 wel, maar vooralsnog zonder de twee publieke sectorbanken.

 • De CBS-cijfers leidden bij gemeenten vooral tot ongeloof, zeker toen Binnenlandse Zaken (BZK) vlak erna de cijfers per gemeente publiceerde. De ene na de andere gemeente liet in reactie weten zich vaak totaal niet te herkennen in die cijfers. Zo had Renswoude over 2015 een tekort van circa 70.000 euro op de jeugdhulp en een overschot van ongeveer 250.000 euro op maatschappelijke ondersteuning. Het BZK-overzicht meldde echter een totaal ander bedrag, namelijk een overschot van 1,2 miljoen euro op beide posten.

  1,2 miljard over op zorg? Echt niet

  11 reacties

  Het CBS berichtte vorig jaar dat gemeenten 1,2 miljard euro overhouden op de zorg. Die antwoordden de getallen niet te herkennen, maar Binnenlandse Zaken gaf aan dat de gegevens door de gemeenten zelf zijn aangeleverd. Mis, zo leert een reconstructie. Bovendien: het overschot is hooguit 400 miljoen. 

 • Nu grote accountantskantoren als PwC, EY en Deloitte op aanzienlijke schaal afscheid nemen van kleinere gemeenten als klant, zou ACAM in dat gat kunnen springen. Dat vindt het Amsterdamse D66-raadslid Paul Guldemond.

  ‘Amsterdamse gemeenteaccountant ook voor regio’

  3 reacties

  De eigen accountantsdienst van Amsterdam, ACAM, zou ook voor andere gemeenten de jaarrekening moeten kunnen controleren. De fractie van D66 vraagt het Amsterdams college van burgemeester en wethouders dat mogelijk te maken.

 • Dat concludeert de Zuidelijke Rekenkamer in haar rapport Toezicht met risico’s. Gedeputeerde Staten van Limburg schrijven in een reactie zich te herkennen in de observaties van de rekenkamer. Ze hebben toegezegd om binnen een half jaar een aangepast plan voor interbestuurlijk toezicht te komen.

  Toezicht Limburg op te laag pitje

  1 reactie

  De provincie Limburg vult haar rol als toezichthouder op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen op onderdelen te beperkt in. De ervoor vrijgemaakte ambtelijke capaciteit is minimaal.

 • Binnen een week van nul naar vijf. Eerst de gemeente Tiel, toen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Nieuwkomer Vallei Accountants gaat er de jaarrekeningen controleren. Er is ruimte voor kleinere partijen nu de grote jongens zich deels uit de gemeentemarkt terugtrekken. Ook Baker Tilly Berk en BDO slaan hun slag.

  Kleine accountants slaan slag op gemeentemarkt

  8 reacties

  Binnen een maand van nul naar vijf. Eerst de gemeente Tiel, toen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Nieuwkomer Vallei Accountants gaat er de jaarrekeningen controleren. Er is ruimte voor kleinere partijen nu de grote jongens zich deels uit de gemeentemarkt terugtrekken. Ook Baker Tilly Berk en BDO slaan hun slag.

 • Vandaag publiceert het Groningse onderzoeksinstituut COELO een interactieve kaart waarop te zien is aan welke gemeente(n) inwoners meebetalen of welke inwoners betalen voor de voorzieningen in hun gemeente. Dat gebeurt via precariobelasting op leidingen: een verborgen belasting die huishoudens via de netbeheerders betalen.

  Burger spekt via precario soms kas van andere gemeente

  6 reacties

  In veel gemeenten betalen inwoners via de beheerder van het energienetwerk ongemerkt belasting aan andere gemeenten. Inwoners van bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel betalen aan onder meer Rotterdam, Dongeradeel en Veenendaal terwijl de gemeente zelf geen precariobelasting heft.

 • Erik Lievers stopt als gedeputeerde van de provincie Overijssel. De D66-bestuurder heeft bij commissaris van de koning Ank Bijleveld met onmiddellijke ingang zijn ontslag aangeboden.

  Overijsssels gedeputeerde Lievers stapt op

  Reageer

  Erik Lievers stopt als gedeputeerde van de provincie Overijssel. De D66-bestuurder heeft bij commissaris van de koning Ank Bijleveld met onmiddellijke ingang zijn ontslag aangeboden.

 • Ruim twee jaar geleden werd vanuit de Eerste Kamer het idee geopperd een staatscommissie herbezinning parlementair stelsel op te richten. Een half jaar geleden besloten Eerste en Tweede Kamer dat het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie door zo’n commissie moet worden herzien. Aanleiding voor die wens was gelegen in de kloof tussen burger en politiek en de maatschappelijke veranderingen.

  Remkes voorzitter staatscommissie parlementair stelsel

  13 reacties

  Johan Remkes wordt voorzitter van de staatscommissie parlementair stelsel. De instelling van de commissie waaraan de commissaris van de koning van Noord-Holland leiding gaat geven, is eindelijk door de ministerraad.

 • Het thema van ‘Kompas 2017’ was: ‘Beste bestuurders… staan aan wal?’. Dit refereert aan een opvatting die momenteel populair is. Namelijk dat ‘de participerende burger’ zelf verantwoordelijk en ‘zelfredzaam’ moet zijn, óók als het de lokale politiek betreft. ‘De burger’ neemt steeds meer over. ‘De overheid’ trekt zich terug. En dus hoort ‘de bestuurder’ op afstand te staan. Wat in zo’n context de ‘nieuwe competenties’ van de bestuurder zouden moeten zijn, lijkt dan niet zo moeilijk. Het antwoord staat al vast. Hij moet vooral leren ‘loslaten’. Maar zo ziet Aardema het niet, schrijft hij in een essay in Binnenlands Bestuur.

  ‘Bestuurder moet actief meedoen’

  Reageer

  Wat vraagt een zich terugtrekkende overheid van bestuurders? Moeten die zoveel mogelijk leren loslaten? Juist niet, vindt Harrie Aardema. Op de nieuwjaarsbijeenkomst ‘Kompas 2017’ die Binnenlands Bestuur deze week organiseerde, hield de organisatieadviseur een pleidooi voor een veel meer betrokken bestuurdersrol.  

 • Ook medewerkers van gemeenten die op het maximum van hun salarisschaal zitten, krijgen recht op een extra uitkering. Zij komen daarvoor in aanmerking bij zeer goed functioneren. Dat advies komt uit de koker van een speciaal co-creatieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden en gemeentelijke werkgevers. In gezamenlijkheid hebben die op de terreinen bewust belonen, flexibiliteit en zekerheid, en verlof adviezen gegeven voor een nieuwe cao voor gemeente-ambtenaren. 

  Extraatje voor iedere ambtenaar

  Reageer

  Ook medewerkers van gemeenten die op het maximum van hun salarisschaal zitten, krijgen recht op een extra uitkering. Zij komen daarvoor in aanmerking bij zeer goed functioneren. Dat advies komt uit de koker van een speciaal co-creatieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden en gemeentelijke werkgevers. In gezamenlijkheid hebben die op de terreinen bewust belonen, flexibiliteit en zekerheid, en verlof adviezen gegeven voor een nieuwe cao voor gemeente-ambtenaren. 

 • Brabants commissaris van de koning Wim van de Donk (CDA) lost Ahmed Aboutaleb af als beste lokale bestuurder. De Rotterdamse burgemeester, die twee keer op rij met de eer ging strijken, eindigde nu op de tweede plaats.

  Van de Donk de beste

  Reageer

  Brabants commissaris van de koning Wim van de Donk (CDA) lost Ahmed Aboutaleb af als beste lokale bestuurder. De Rotterdamse burgemeester, die twee keer op rij met de eer ging strijken, eindigde nu op de tweede plaats.

 • Ook medewerkers van gemeenten die op het maximum van hun salarisschaal zitten, krijgen recht op een extra uitkering. Zij komen daarvoor in aanmerking bij zeer goed functioneren.

  Extraatje in de maak voor plafondambtenaren

  20 reacties

  Ook medewerkers van gemeenten die op het maximum van hun salarisschaal zitten, krijgen recht op een extra uitkering. Zij komen daarvoor in aanmerking bij zeer goed functioneren.

 • Het VNG-bestuur heeft de 388 gemeenten laten weten weinig ruimte te zien voor salarisontwikkeling in de nieuwe cao voor gemeenten. De huidige cao loopt 1 mei af. De gemeenten kunnen tot 14 februari reageren op het voorstel van het VNG-bestuur. De dag erop beginnen de onderhandelingen met de vakbonden.

  Vakbond wacht met reactie op looninzet VNG

  23 reacties

  De grootste ambtenarenvakbond FNV wil vooralsnog niet reageren op de ‘zeer bescheiden’ loonruimte die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenteambtenaren wil bieden.

 • De top 3 wordt gecompleteerd door een andere G4-stad; de gemeente Den Haag. Dat blijkt uit een benchmark van de LVLB, de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen. Aan de jaarlijkse benchmark hebben 18 belastingorganisaties deelgenomen. Daaronder vallen bijna elf miljoen inwoners.

  Meeste kwijtscheldingen in Rotterdam

  6 reacties

  Eén op de acht Rotterdammers krijgt gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van lokale belastingen. In Amsterdam geldt dat voor bijna één op de tien inwoners.

 • Vorig jaar spaken de VNG en de vakbonden nog af de salarissen voor gemeenteambtenaren in 2016 te verhogen met 3 procent en per 1 januari 2017 nog eens met 0,4 procent. De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt echter af op 1 mei 2017.

  ‘Zeer bescheiden’ loonruimte voor gemeenteambtenaar

  36 reacties

  Op veel extra salaris hoeven medewerkers van gemeenten in de nieuwe cao niet te rekenen. Als er al ruimte is voor loonontwikkeling, dan is die volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘zeer bescheiden.’

 • NWO-onderzoeker Ioannis Tikoudis onderzocht in het kader van zijn promotie aan de Vrij Universiteit Amsterdam verschillende interacties tussen stedelijke tolsystemen en bijvoorbeeld de belastingen op inkomen uit arbeid en onroerendgoedbelastingen. Wie op een afgelegen plek woont zonder veel openbaar vervoer, is op de auto aangewezen voor het woon-werkverkeer. Stel dat je verplichte vaste werktijden hebt en bovendien tol moet betalen, dan fungeert die tol als extra belasting op je inkomen.

  Bij-effect tolheffing op wegen

  12 reacties

  Tolheffing kan een oplossing zijn voor het terugdringen van maatschappelijk onwenselijke effecten van verkeer, zoals CO2-uitstoot en files. Tolheffing staat echter niet op zichzelf en heeft effecten op bijvoorbeeld de regionale arbeidsmarkt.

 • In de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen is opgenomen dat gemeenten meer belasting moeten kunnen heffen. Dat zou zeker helpen om de afhankelijkheid van het rijk te verminderen en doelmatiger te kunnen werken met overheidsgeld. In het rapport Eerst de politiek, dan de techniek waarschuwt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) ervoor dat een verruiming van het lokaal belastinggebied hooguit één van de bouwstenen is voor een toekomstbestendig stelsel van financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten.

  Nieuwe spelregels met rijk nodig

  6 reacties

  De huidige manier waarop gemeenten in hun inkomsten voorzien, past niet meer bij deze tijd. De financiële afhankelijkheid van het rijk is veel te groot, vindt de Raad voor de financiële verhoudingen. Nieuwe spelregels zijn hard nodig.

 • Grofweg de helft van de plastic verpakkingen wordt momenteel gerecycled in ons land. De kosteneffectiviteit van kunststofrecycling — in termen van kosten per ton CO2-reductie — is volgens de economiehoogleraren Raymond Gradus (VU) en Elbert Dijkgraaf (EUR) laag vergeleken met het terugwinnen van energie uit kunststof. Ze baseren zich op een binnenkort te verschijnen studie.

  Vooraf scheiden plastic afval relatief duur

  14 reacties

  De manier waarop we in Nederland plastic recyclen is relatief duur. Volgens de economiehoogleraren Raymond Gradus (VU) en Elbert Dijkgraaf (EUR) levert nascheiding van plastic afval een groter voordeel op.

 • Particulieren investeren steeds meer in het zelf opwekken van energie, vooral in de vorm van zonnecollectoren. Vooral de mogelijkheid voor kleinverbruikers energie niet gebruikte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet – de zogeheten saldering – verklaart de toegenomen populariteit.

  Investeren in zonnepanelen piekt

  10 reacties

  Particulieren investeren steeds meer in het zelf opwekken van energie, vooral in de vorm van zonnecollectoren. Vooral de mogelijkheid voor kleinverbruikers energie niet gebruikte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet – de zogeheten saldering – verklaart de toegenomen populariteit.

 • Scheltema Beduin nam het Van Rey-vonnis nader onder de loep. Eerder dit jaar werd de Roermondse wethouder Jos van Rey veroordeeld vanwege corruptie, ‘verkiezingsgeknoei’ en het schenden van de geheimhoudingsplicht van de vertrouwenscommissie. ‘Ondanks de stevige delictsomschrijving volgde een taakstraf van 240 uur’, aldus Scheltema Beduin. ‘Een strafmaat die licht te noemen is.’

  ‘Corruptie in Nederland een te licht bestraft delict’

  4 reacties

  Frauderende lokale bestuurders kunnen in Amerika rekenen op langdurige celstraffen. In Nederland kwam Jos van Rey weg met een taakstraf van 240 uur. ‘Het is tijd dat we ook in Nederland corruptie, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling serieus nemen’, stelt algemeen directeur Anne Scheltema Beduin van Transparancy International in een essay in Binnenlands Bestuur.

 • Om enig inzicht te krijgen in de baten van het wijkteam zijn in Schiedam 188 casussen (zowel jeugd als Wmo) doorgelopen met de desbetreffende casusregisseurs. Per casus was aan de regisseur gevraagd een inschatting te maken van de impact van de hulpverlening. Daarbij werd gekeken of de hulpverlening wat oplevert in materiële dan wel immateriële zin en er werd gekeken naar wie baat had van de hulpverlening: de gemeente, de cliënt of een derde partij, zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie.

  Gemeente profiteert matig van ‘opbrengst’ wijkteam

  8 reacties

  Gemeenten betalen voor de inzet van wijkteams. Maar wanneer deze inspanning in geld wordt uitgedrukt, blijkt slechts 43 procent van de opbrengst ten gunste van de gemeente te zijn. Dat becijferde bedrijfseconoom en adviseur Michel de Visser in Zorgvisie.

 • Die aanbeveling voor meer vaste en permanente eenheden in de regio doet de afdeling advisering van de Raad van State aan het kabinet in het rapport En nu verder!, de vierde beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen. Vanwege de gebleken toegenomen betekenis van regiovorming moet er in de komende kabinetsperiode een nadere bezinning plaatsvinden op de positie van de regio’s.

  Vaste vorm voor regio’s

  4 reacties

  Het moet afgelopen zijn met het voortdurend leggen van noodverbanden bij de samenwerking tussen gemeenten. Er dient te worden gestreefd naar meer permanente regionale structuren. ‘Nietsdoen is geen optie’, aldus de Raad van State.

 • Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die afhankelijk is van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het bedrag voor de vergoeding per maand bedraagt per 1 januari 2017 250 euro voor raadsleden van de kleinste gemeenten tot 2.352 euro voor raadsleden van de grootste gemeenten.

  Hogere vergoeding raadsleden

  16 reacties

  De vergoeding voor het raadswerk stijgt per 1 januari 2017 met 4,9 procent. Dat is het gevolg van een nieuwe indexering. Dat blijkt uit de circulaire over geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten.

 • De middelen die de gemeenten krijgen uit het gemeentefonds – dus ook voor het sociaal domein – zijn volgens Van Rijn binnen de kaders van betreffende wetten vrij besteedbaar. ‘De gemeente mag dus, binnen de kaders van de wet, zelf beslissen hoe ze deze middelen wil gebruiken. Wel is er een bestuurlijke afspraak dat gemeenten en het rijk het gezamenlijk belang delen dat de middelen besteed worden in het sociaal domein. Bovenal is hierbij van belang dat gemeenten hun wettelijke verantwoordelijkheden vervullen en dat de beoogde doelen van de wetten worden behaald’, aldus Van Rijn.

  Van Rijn scherp op besteding zorggeld

  4 reacties

  Staatssecretaris Van Rijn heeft er niet per definitie problemen mee dat gemeenten een deel van het zorggeld in de algemene pot stoppen. Wel wil hij nauwlettend zicht houden op de uiteindelijke besteding.

 • Elk jaar moet er 400 miljoen euro worden geïnvesteerd in de regio’s. Dat is het advies van een speciale commissie onder leiding van de Tilburgse PvdA-burgemeester Peter Noordanus. Het rijk zou een kwart moeten inbrengen, provincies en gemeenten samen ook en het bedrijfsleven en de kennisinstellingen samen 200 miljoen euro.

  Vrij baan voor uitbreiding kansrijke bedrijventerreinen

  Reageer

  Elk jaar moet er 400 miljoen euro worden geïnvesteerd in de regio’s. Rijk, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven moeten gezamenlijk zo’n fonds voeden. Voorwaarde is wel dat er extra hectaren bedrijventerreinen kunnen komen daar waar economische kansen liggen.

 • Ambtenaren die zich ziek hebben gemeld, waren gemiddeld 19 dagen afwezig. Onder andere beroepsgroepen was dat 22 dagen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur in samenwerking met zorgverzekeraar IZA.

  Ambtenaar vaker ziek, maar minder lang

  3 reacties

  Ambtenaren blijken zich iets vaker ziek te melden dan niet-ambtenaren, maar minder lang. Verhoudingsgewijs meer ambtenaren hebben zich in de afgelopen 12 maanden ziek gemeld dan werkenden in andere beroepsgroepen, respectievelijk 51 en 46 procent. 

 • Hij omschrijft het zelf als een burgerinitiatef. Een burgerinitiatief in pak. Voormalig topambtenaar Jeroen Kremers, IMF-bestuurder en bankier bij de Royal Bank of Scotland spant zich in om een nationale investeringsbank van de grond te krijgen met minimaal 100 miljard euro in kas.

  ‘Breng BNG, NWB en FMO onder één dak’

  4 reacties

  Jeroen Kremers, voorheen topambtenaar bij Financiën, IMF-bestuurder en bankier bij de Royal Bank of Scotland, spant zich in om een nationale investeringsbank van de grond te krijgen met minimaal 100 miljard euro in kas.

 • Voor de lol zal vrijwel niemand het lezen, het Handboek Financiële functie en control bij gemeenten en provincies. Toch voorziet het in een behoefte. Niet voor niets hebben de auteurs besloten een tweede editie uit te brengen. In ruim 400 pagina’s zetten ze uiteen wat er komt kijken bij de financiële huishouding van provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

  Alles over financiën gemeente

  Reageer

  Voor de lol zal vrijwel niemand het lezen, het Handboek Financiële functie en control bij gemeenten en provincies. Toch voorziet het in een behoefte. Niet voor niets hebben de auteurs besloten een tweede editie uit te brengen. In ruim 400 pagina’s zetten ze uiteen wat er komt kijken bij de financiële huishouding van provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

 • Over het algemeen is de ambtenaar goed tot zeer tevreden over zijn gezondheid, zowel op lichamelijk als mentaal vlak. Maar 2 procent zegt dat de gezondheid slecht is. De rest zit er tussenin. Bijna acht op de tien ambtenaren bestempelen de eigen fysieke gesteldheid als goed. Nog positiever is de ambtenaar over zijn geestelijke gesteldheid: 86 procent beoordeelt die als goed.

  Werkdruk maakt ambtenaar ziek

  21 reacties

  Acht op de tien ambtenaren vinden dat hun werkgever meer kan doen om zijn of haar gezondheid te vergroten. Dat kan vooral door de werkdruk te verlagen en beter leiding te (laten) geven.

 • In andere beroepsgroepen wordt er minder vaak gereorganiseerd. Slechts iets meer dan de helft van de niet-ambtenaren kreeg de afgelopen twee jaar te maken met ingrijpende veranderingen op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur in samenwerking met IZA.

  Overheid kampioen reorganiseren

  1 reactie

  Acht op de tien ambtenaren hebben in de afgelopen twee jaar te maken gehad met één of meerdere veranderingen op het werk. Het betreft vooral grote reorganisaties.

 • Uit een steekproef van de Vereniging Eigen Huis onder 109 gemeenten blijkt dat de ozb in 2017 gemiddeld 1,3 procent stijgt. In plaats van 273 euro in 2016 betalen huiseigenaren volgend jaar gemiddeld 3 euro meer. Met de stijging van 1,3 procent blijven gemeenten onder de met het rijk het afgesproken maximum – de zogeheten macronorm. Dat is voor het eerst in jaren.

  Ozb daalt in kwart gemeenten

  4 reacties

  De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat volgend jaar in ruim een kwart van de gemeenten omlaag. Grootste dalers zijn de gemeenten Rijswijk en Geldrop-Mierlo met 7 procent.

 • De ene na de andere kleine gemeente luidt de noodklok dat ze geen accountant meer kunnen strikken. PwC, Deloitte, EY geven ze in toenemende mate te kennen niet langer de controle van de gemeentelijke jaarrekening te willen doen.

  Grote accountants keren kleine gemeenten rug toe

  14 reacties

  De ene na de andere kleine gemeente luidt de noodklok dat ze geen accountant meer kunnen strikken. PwC, Deloitte, EY geven ze in toenemende mate te kennen niet langer de controle van de gemeentelijke jaarrekening te willen doen.

 • Uit recent onderzoek van De Groene Amsterdammer en Trouw blijkt dat waterschappen in het buitenland commerciële activiteiten ontplooien die deels uit inkomsten uit zuiveringsheffing, ingezetenenomslag, waterschapsbelasting of andere publieke middelen zouden worden gefinancierd. Jacobi en Vos willen van de ministers horen wat ze daarvan vinden.

  Internationale activiteiten waterschappen onder de loep

  5 reacties

  Buitenlandse investeringen van Nederlandse waterschappen leiden tot ongemak in het parlement. De PvdA-Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Jan Vos willen van de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Buitenlandse Handel weten in hoeverre die beleggingen risicovol zijn.

 • Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen.

  Overheden beknibbelen op kwijtschelding minima

  27 reacties

  Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen.

 • De monumentenaftrek wordt toch niet geschrapt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) laten weten dat zij het voorstel om de fiscale aftrek op uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen met één jaar uitstelt.

  Aftrek monument blijft (nog)

  2 reacties

  Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) schrapt de monumentenaftrek toch niet. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de PvdA-bewindsvrouw laten weten dat zij het voorstel om de fiscale aftrek op uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen met één jaar uitstelt.

 • Met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is ook de ontslagprocedure eenvoudiger geworden. In de praktijk betekent dit dat ambtenaren goed beschermd blijven, maar dat de zaken minder slepend worden.

  Ontslagprocedure ambtenaar korter

  16 reacties

  Veel van de werknemers in de publieke sector kunnen straks eenvoudiger worden ontslagen. Dat is een van de gevolgen van het verlies van hun speciale ambtenarenstatus. De procedures worden weliswaar simpeler en korter, maar volgens deskundigen blijven ambtenaren net zo goed beschermd als voorheen. Voor de rest is nog veel ongewis, ook na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel.

 • 1 op de 5 gemeenten die in 2015 geld overhield op de zorg en ondersteuning van hun inwoners, hebben dat geld niet volledig apart gezet voor de zorg. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waar 217 gemeenten aan mee hebben gedaan.

  Deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot

  16 reacties

  1 op de 5 gemeenten die in 2015 geld overhield op de zorg en ondersteuning van hun inwoners, hebben dat geld niet volledig apart gezet voor de zorg. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Binnenlands Bestuur, waar 217 gemeenten aan mee hebben gedaan.

 • Gemeenten geven minder geld uit aan het sociaal domein dan het rijk via het gemeentefonds beschikbaar stelt. Minister Plasterk vindt dat niet kunnen, maar echt dwingen kan hij de gemeenten niet. Het blijft bij duwen.

  Plasterk geeft gemeenten ‘sociaal’ duwtje

  4 reacties

  Gemeenten geven minder geld uit aan het sociaal domein dan het rijk via het gemeentefonds beschikbaar stelt. Minister Plasterk vindt dat niet kunnen, maar echt dwingen kan hij de gemeenten niet. Het blijft bij duwen.

 • Van alle gemeenten ontving 50 procent van de accountant geen goedkeurende verklaring voor getrouwheid wat betreft de jaarstukken van 2015. Qua rechtmatigheid is de score nog niets slechter: 53 procent van de jaarrekeningen kon niet door de beugel.

  Helft jaarrekeningen gemeenten niet oké

  18 reacties

  Van alle gemeenten ontving 50 procent van de accountant geen goedkeurende verklaring voor getrouwheid wat betreft de jaarstukken van 2015. Qua rechtmatigheid is de score nog niets slechter: 53 procent kon niet door de beugel.

 • Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen. Coelo maakt vandaag via internet de bedragen per gemeente inzichtelijk.

  Rijk spekt grote stad en krimpregio’s

  5 reacties

  Heerlen ontvangt per inwoner 3.499 euro aan rijksuitkeringen. Dat is ruim 77 procent boven het landelijke gemiddelde van 1.974 euro. Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum ontvangen minder dan 1.000 euro per inwoner. 

 • Via dat loket is inzage mogelijk in de Woz-waarden van alle woningen voor iedereen die daarin is geïnteresseerd. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zou het feit, dat slechts 103 van de 390 gemeenten hun gegevens via het WOZ waardeloket openbaren, zijn terug te voeren op ‘technische problemen’.

  Vertraging Woz-waardeloket door personeelstekort

  Reageer

  Dat de meeste gemeenten nog steeds niet via het Woz-waardeloket de waarden van alle woningen toegankelijk hebben gemaakt, is volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken goeddeels te wijten aan gebrek aan voldoende deskundig personeel bij software-leveranciers.

 • Provincie, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen constateren een toenemende vraag naar stedelijke woningen. Maar door belemmeringen in regelgeving en marktfalen bij herstructurering en transformatie wordt er volgens hen onvoldoende gebouwd. De partijen waarschuwen dat als er niets gebeurt, de kans groot is dat over drie jaar de stedelijke bouwproductie voor een belangrijk deel stil zal vallen ‘in de dichtstbevolkte provincie’ van Nederland.

  Vrees woningtekort Zuidelijke Randstad

  1 reactie

  Om het tekort aan huur- en koopwoningen in de Zuidelijke Randstad een halt toe te roepen, moet het rijk in actie komen. De provincie Zuid-Holland en de inliggende gemeenten willen van minister Blok (Wonen) experimenteerruimte en extra geld.

 • 371 van de 393 gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden van het budget dat ze van het rijk kregen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Voor twee op de drie gemeenten was het rijksbudget voor de uitvoering van de participatiewet onvoldoende.

  Slechts 22 gemeenten gaven zorgbudget volledig uit

  4 reacties

  371 van de 393 gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden van het budget dat ze van het rijk kregen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Voor twee op de drie gemeenten was het rijksbudget voor de uitvoering van de Participatiewet onvoldoende.

 • In het onderzoek zijn 145 gemeenten gerangschikt die vanaf medio 2015 tot de eerste helft van 2016 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop hebben doorlopen. Dat betreft het eigen wagenpark van de gemeenten, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. De resultaten kwamen tot stand door 85 aanbestedingen te screenen. Doel van het onderzoek is om gemeenten te stimuleren om hun wagenpark te verduurzamen.

  Gros gemeenten koopt niet duurzaam in

  3 reacties

  Acht op de tien gemeenten kopen niet duurzaam in. Dat blijkt uit een benchmark van Natuur & Milieu naar duurzaam inkopen van vervoer. De gemeente Leeuwarden geeft het beste voorbeeld.

 • Dat blijkt uit een evaluatie van het ministerie van I&M en de provincies. In alle provincies zijn minder subsidieaanvragen binnengekomen dan het aantal in 2015 geregistreerde dumpingen. Noord-Brabant vormt daarop een uitzondering.

  Subsidie opruimen drugsafval

  1 reactie

  Eigenaren van grond waarop drugsafval wordt gedumpt, zijn nog onvoldoende bekend met de subsidieregeling voor het opruimen ervan.

 • Dat stelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur.

  Aanval hoogleraar op SP-afdrachten

  17 reacties

  De SP-afdrachten aan de partijkas zijn staatsrechtelijk niet in de haak en dienen te worden verboden. Dat stelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur.

 • Van de 3500 bedrijventerreinen worden er binnen nu en vijf jaar 250 energiepositief. De verduurzaming levert een energiebesparing op van 8 miljard kilowattuur per jaar. Dat is 1,1 procent van het totale Nederlandse energieverbruik.

  Bedrijventerreinen worden energiepositief

  1 reactie

  Van de 3500 bedrijventerreinen worden er binnen nu en vijf jaar 250 energiepositief. De verduurzaming levert een energiebesparing op van 8 miljard kilowattuur per jaar. Dat is 1,1 procent van het totale Nederlandse energieverbruik.

 • De burgemeester is sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de lokale handhaving. Van de toezichthouders geeft 22 procent aan zich niet of slechts soms gesteund te voelen door de burgemeester als hij handhaaft. Ze vermoeden dat dat komt omdat in veel gevallen ‘de belangen in de gemeente ergens anders liggen’ en daardoor te veel gewaarschuwd wordt en te weinig sancties volgen.

  Lokale handhavers missen steun burgemeester

  1 reactie

  Bijna een kwart van de gemeentelijke toezichthouders op overtredingen van de drank- en horecawet geeft aan zich niet of niet altijd gesteund te voelen door de burgemeester. ‘Meestal omdat de belangen in de betreffende gemeenten ergens anders liggen.’

 • De huidige onvrede over politici en de maatschappelijke polarisatie roepen volgens de ondertekenaars om een nieuwe democratie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zou om die reden de Gemeentewet moeten aanpassen om experimenten mogelijk te maken.

  ‘Gemeenteraad moet op de schop’

  28 reacties

  De houdbaarheidsdatum van de traditionele gemeenteraad is verstreken. Honderden lokale bestuurders, raadsleden en wetenschappers roepen in een manifest op tot een radicale verandering van de lokale democratie. Ze bepleiten nieuwe gemeenteraden met 150 leden die drie keer per jaar bij elkaar komen.

 • Het netwerk van inmiddels 37 grote en middelgrote steden vindt het pleidooi van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland voor een betere samenwerking tussen rijk, gemeenten en provincies via bestuurlijke afspraken ‘verheugend en hoopgevend’.

  G32 wil versterking regio’s

  1 reactie

  De G32 steunt de oproep van de gezamenlijke ondernemersorganisaties om krachtig in te zetten op bruisende, vitale steden en dorpen. Er moeten vooral sterkere regio’s komen.

 • Dat blijkt uit onderzoek van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel, CAB. De commissie onderzoekt in opdracht van de Unie van Waterschappen of het huidige belastingstelsel van de waterschappen op de middellange termijn houdbaar is. En in hoeverre de verdeling in dat belastingstelsel wel ‘zo goed, eerlijk, rechtvaardig en logisch mogelijk is.’

  Kwijtschelding toenemend probleem bij waterschappen

  13 reacties

  Het kwijtschelden van waterschapsbelasting blijkt voor een aantal waterschappen een probleem te worden. Het aantal huishoudens met recht op kwijtschelding neemt toe en daarmee ook het effect op de tarieven van de zuiveringsheffing en de ingezetenenheffing.

 • De ongeoorloofde giften werden verstrekt in de periode 2001 tot en met 2011. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft onderzoek door de Rijksrecherche aan het licht gebracht dat een achttal werknemers namens Pon in het verleden betrokken was bij het opzettelijk verstrekken van giften aan ambtenaren vanwege hun functie en positie.

  VW-importeur koopt vervolging om omkoping ambtenaren af

  3 reacties

  Volkswagenimporteur Pon heeft voor 12 miljoen euro verdere strafvervolging afgekocht voor het omkopen van ambtenaren. De omkoping bestond uit het fêteren van politie- en Defensieambtenaren die betrokken waren bij de aanbesteding van dienstauto’s.

 • Dat laat bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool weten in reactie op het de vandaag gepubliceerde kwartaalberichten. De actuele dekkingsgraad is eind september licht gestegen naar 90,7 procent. Om die dekkingsgraad te houden of te verbeteren, is het volgens haar vooral van belang dat de rente niet verder daalt.

  Dekkingsgraad ABP stijgt licht

  10 reacties

  Heel voorzichtig mogen (oud-)ambtenaren gaan hopen dat hun pensioenen volgend jaar niet worden verlaagd. De dekkingsgraad vertoont in de eerste drie kwartalen van dit jaar een stabiel beeld. ‘Als we dat in het vierde kwartaal vast kunnen houden, hoeven we de pensioenen in 2017 niet te verlagen.’

 • De minister had de gemeenten een deadline gesteld: wie niet voor 1 oktober een door de gemeenteraad vastgestelde jaarrekening – inclusief de bijbehorende accountantsverklaring en verslag van bevindingen – had ingediend, kon een boete tegemoet zien in de vorm van een korting op het gemeentefonds. Voor nogal wat gemeenten betekende dat een race tegen de klok. Drie weken voor het verstrijken van het ultimatum, was het wachten op nog zo’n zestig gemeenten.

  Alle gemeenten op tijd met vaststellen jaarrekening

  5 reacties

  Het onmogelijke is toch mogelijk gebleken. Niet één gemeente blijkt te laat te zijn met het vaststellen van de jaarrekening over 2015. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft ze alle 393 binnen.

 • De grote investeringen die nodig zijn om het broeikaseffect tegen te gaan vereisen de oprichting van een publieke investeringsbank. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een gisteren gepresenteerd advies aan staatssecretaris Dijksma.

  ‘Publieke investeringsbank voor realiseren klimaatambities’

  3 reacties

  De grote investeringen die nodig zijn om het broeikaseffect tegen te gaan vereisen de oprichting van een nationale investeringsbank. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een gisteren gepresenteerde policybrief.

 • Het kabinet kondigde in de Miljoenennota aan nog deze kabinetsperiode met een nader voorstel te komen voor zo’n nationale financieringsinstelling. De instelling kan een belangrijke rol gaan spelen bij het verder stimuleren of ondersteunen van private investeringen in bijvoorbeeld energietransitie en verduurzaming. Door de samenvoeging zou volgens deskundigen bovendien minstens 3 miljard euro aan kapitaal vrij vallen dat kan worden aangewend voor investeringen in bijvoorbeeld grote projecten. De BNG bestrijdt de mate van vrijval.

  CPB ziet weinig voordeel in fusie BNG met NWB

  2 reacties

  Het plan om de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) en ontwikkelingsbank FMO te laten fuseren tot één nationale investeringsbank valt niet alleen slecht bij de BNG. Ook het Centraal Planbureau (CPB) is sceptisch.

 • Per 1 oktober is het de bedoeling dat alle Woz-waarden van woningen vermeld staan op de officiële website Woz-waardeloket.nl. Veel gemeenten zijn echter niet in staat gebleken hun woningwaarden daarop te publiceren. Op het gisteren officieel door minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) geopende Woz-waardeloket zijn tot nu 94 van de 390 gemeenten terug te vinden.

  Wirwar aan websites Woz-waarden

  6 reacties

  Veel gemeenten maken volgens de Vereniging Eigen Huis een rommeltje van de wettelijke verplichting om per 1 oktober kosteloos WOZ-waardebepalingen van woonhuizen openbaar te maken. ‘In plaats van een landelijk loket is een wirwar aan websites met Woz-waarden ontstaan.’

 • Het op 1 oktober geopende Woz-waardeloket heeft tot nu toe 100.000 unieke bezoekers getrokken. Op de site kan de door gemeenten bepaalde waarde van elke woning worden gecheckt.

  100.000 bezoekers Woz-waardeloket

  2 reacties

  Het op 1 oktober geopende Woz-waardeloket heeft tot nu toe 100.000 unieke bezoekers getrokken. Op de site kan de door gemeenten bepaalde waarde van elke woning worden gecheckt.

 • Sinds eind 2013 is de wet schatkistbankieren van kracht. Die wet heeft ertoe geleid dat provincies aan het eind van 2015 bijna 5,4 miljard euro bij het rijk hebben gestald. Naast geld bij het rijk aanhouden, biedt het schatkistbankieren ook mogelijkheden voor decentrale overheden om onderling geld te lengen.

  Brabant speelt voor bank

  Reageer

  Provincies hadden in 2015 volgens eigen opgave voor bijna 1,3 miljard euro uitgeleend aan andere overheden. Iets meer dan eind 2014. Noord-Brabant is de grootste kredietverstrekker. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 • Ambtelijk overleg tussen beide departementen leidde tot een inventarisatie bij welke terroristische misdrijven ontzetting uit het kiesrecht als bijkomende straf nu al mogelijk is en bij welke misdrijven dat niet het geval is. De inventarisatie heeft volgens Plasterk aan het licht gebracht dat bij een groot aantal terroristische misdrijven de veroordeelde al uit het kiesrecht kan worden ontzet.

  Terrorist mag stemhokje niet meer in

  7 reacties

  Wie veroordeeld is voor het in gevaar brengen van het goed functioneren van het staatsbestel, kan het stemrecht worden ontnomen. Onderzocht wordt of ook meer terroristische misdrijven tot uitsluiting uit het kiesrecht kan leiden.

 • Burgerinitiatieven en andere nieuwe politieke participatievormen worden voornamelijk benut door hoger opgeleiden. Door de gebrekkige representativiteit is het risico groot dat de wensen van meerderheden te veel buiten beschouwing blijven.

  Burgerinitiatieven speeltje van hoger opgeleiden

  7 reacties

  Burgerinitiatieven en andere nieuwe politieke participatievormen worden voornamelijk benut door hoger opgeleiden. Door de gebrekkige representativiteit is het risico groot dat de wensen van meerderheden te veel buiten beschouwing blijven.

 • Overheden mogen medewerkers niet langer gunstige hypotheken aanbieden. Maar op de particuliere markt liggen er voor ambtenaren voordelen genoeg. Her en der krijgen ze kortingen, puur en alleen vanwege hun betrouwbare status.

  Ambtenaar zijn loont

  16 reacties

  Overheden mogen medewerkers niet langer gunstige hypotheken aanbieden. Maar op de particuliere markt liggen er voor ambtenaren voordelen genoeg. Her en der krijgen ze kortingen, puur en alleen vanwege hun betrouwbare status.

 • Voor elke geplaatste asielzoeker krijgen gemeenten dit en volgend jaar 4.430 euro. Dat is een compensatie voor de kosten die lokale overheden maken voor participatie en integratie van vluchtelingen.
Dat blijk uit de septembercirculaire 2016. Op basis van het aantal geplaatste vergunninghouders in de eerste zes maanden van dit jaar krijgen Den Haag en Rotterdam het meest met ieder ruim twee miljoen euro. Utrecht en Tilburg volgen met ieder circa 1,2 miljoen euro.

  Gemeenten krijgen 4.430 euro per vluchteling

  1 reactie

  Voor elke geplaatste asielzoeker krijgen gemeenten dit en volgend jaar 4.430 euro. Dat is een compensatie voor de kosten die lokale overheden maken voor participatie en integratie van vluchtelingen.

  Dat blijk uit de septembercirculaire 2016. Op basis van het aantal geplaatste vergunninghouders in de eerste zes maanden van dit jaar krijgen Den Haag en Rotterdam het meest met ieder ruim twee miljoen euro. Utrecht en Tilburg volgen met ieder circa 1,2 miljoen euro. 

 • De waarschuwing is afkomstig van Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie voor sociaalwerkorganisaties. Door de bezuinigingen enerzijds en de taakverzwaring anderzijds wordt niet uit het sociaal werk gehaald wat er in zit, volgens voorzitter Marijke Vos.

  Sociaal werk kwart gekort

  Reageer

  Er is sinds 2008 een kwart bezuinigd op het sociaal werk. Tegelijkertijd zijn de hulpvragen en het werk door de komst van zwaardere doelgroepen en zorg naar de wijk toegenomen. Zozeer zelfs dat de haarvatenaanpak onder druk komt te staan.

 • De wens van werkgevers en vakbonden om het verschil in verlofregelingen tussen gemeenten terug te dringen, kost sommige gemeenteambtenaren mogelijk een aantal verlofdagen. Nu is het nog zo dat elke gemeente er een eigen regeling op nahoudt.

  Overleg over gelijktrekken verlofdagen van start

  30 reacties

  De wens van werkgevers en vakbonden om het verschil in verlofregelingen tussen gemeenten terug te dringen, kost sommige gemeenteambtenaren mogelijk een aantal verlofdagen. Nu is het nog zo dat elke gemeente er een eigen regeling op nahoudt.

   

 • Naarmate het verzorgingsgebied van de lokale omroep groter is, zijn gemiddeld genomen ook de financiële zorgen groter. Bijna alle gemeenten betalen mee aan de lokale publieke omroep binnen hun gemeentegrenzen.

  Tekort bij lokale omroepen

  Reageer

  De financiële situatie van ongeveer 30 procent van de lokale omroepen is zorgelijk. Dat constateert het Commissariaat voor de Media in zijn driejaarlijkse Evaluatie Bekostiging Lokale Omroepen. Dat percentage is in de afgelopen vijf jaar ongeveer gelijk gebleven.

 • Gemeenten krijgen over 2016 166 miljoen euro meer uit het gemeentefonds dan waar ze op basis van eerdere berekeningen op mochten rekenen. De meevallers: het accres en het btw-compensatiefonds. Ook de jaren erna laten wat het accres betreft plussen zien.

  Gemeenten: tot 2021 extra geld van het rijk

  Reageer

  Gemeenten krijgen over 2016 88 miljoen euro meer uit het gemeentefonds dan waar ze op basis van eerdere berekeningen op mochten rekenen. Ook de jaren erna laten wat het accres betreft plussen zien.

 • Er is sinds 2008 een kwart bezuinigd op het sociaal werk. Tegelijkertijd zijn de hulpvragen en het werk door de komst van zwaardere doelgroepen en zorg naar de wijk toegenomen. Zozeer zelfs dat de haarvatenaanpak onder druk komt te staan.

  Sociaal werk kwart gekort

  2 reacties

  Er is sinds 2008 een kwart bezuinigd op het sociaal werk. Tegelijkertijd zijn de hulpvragen en het werk door de komst van zwaardere doelgroepen en zorg naar de wijk toegenomen. Zozeer zelfs dat de haarvatenaanpak onder druk komt te staan.

 • Gemeenten benutten de precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen steeds meer als melkkoe. De opbrengst bedraagt dit jaar naar schatting 204 miljoen euro. Dat is 50 miljoen euro meer dan in 2016

  Opbrengst precarioheffing stijgt met 32 procent

  2 reacties

  Gemeenten benutten de precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen steeds meer als melkkoe. De opbrengst bedraagt dit jaar naar schatting 204 miljoen euro. Dat is 50 miljoen euro meer dan in 2016

 • Decentrale overheden houden steeds meer geld in de schatkist aan. De meting van juni 2016 laat zien dat er ruim 10 miljard aan vermogen is aangehouden bij het rijk. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2017. Vermoedelijk is de belangrijkste verklaring voor deze stijging dat vermogen dat eerder elders vastlag is vrijgekomen, zoals deposito’s met een vaste looptijd.

  Schatkistbankieren: mijlpaal 10 miljard bereikt

  2 reacties

  Decentrale overheden houden steeds meer geld in de schatkist aan. De meting van juni 2016 laat zien dat er ruim 10 miljard aan vermogen is aangehouden bij het rijk. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2017. Vermoedelijk is de belangrijkste verklaring voor deze stijging dat vermogen dat eerder elders vastlag is vrijgekomen, zoals deposito’s met een vaste looptijd.

 • Hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente, Marcel Boogers, houdt in een essay in Binnenlands Bestuur een pleidooi voor een drastische democratisering van de regio, die verder gaat dan het vergroten van de rol van de gemeenteraden.

  Meer democratie nodig tegen regionale belangen-blindheid

  2 reacties

  Het is de hoogste tijd om van de regio een politieke gemeenschap te maken. Omdat regionaal bestuur via samenwerkingsverbanden zo moeizaam van de grond komt, ontbreekt het nu vaak aan een gedeelde visie op regionale vraagstukken.

 • Dat blijkt uit onderzoek van de Utrechtse rekenkamer. In het deze week verschenen rapport ‘Hulp bij maatwerk’ wordt duidelijk dat een aanzienlijk deel van de klanten een groot – 19 procent – dan wel een beetje – 22 procent – een probleem heeft met de hoogte van de eigen bijdrage. Voor 53 procent vormt die eigen bijdrage geen probleem.

  Eigen bijdrage poetshulp fiks probleem

  6 reacties

  De eigen bijdrage die moet worden betaald voor de huishoudelijke hulp is voor één op de vijf afnemers in de gemeente Utrecht een groot probleem. Dat geldt voor minima als ook voor huishoudens met een netto-inkomen tot 2000 euro.

 • Gemeentehuis Veenendaal

  Veenendaal start nieuwe rechtszaak om miljoenenverlies

  5 reacties

  De gemeente Veenendaal is een nieuwe rechtszaak begonnen tegen een oud-adviseur van de stichting Freule Lauta van Aysma. In 2002 verdween bijna tien miljoen euro na een mislukte belegging van de stichting in de Verenigde Staten. Veenendaal stond garant.

 • Voor het eerst sinds 2008 hebben gemeenten een positief saldo op hun grondexploitaties. Dat blijkt uit een analyse van TU Delft-professor Willem Korthals Altes van recent door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gestelde data van de gemeentelijke financiële rapportages over 2015.

  Helft land verliest nog op grond

  2 reacties

  Voor het eerst sinds 2008 hebben gemeenten een positief saldo op hun grondexploitaties. De plus van 555 miljoen komt voor ruim driekwart uit Noord-Holland. Maar Drenthe, Friesland, Gelderland, Overijssel, Limburg en Flevoland noteren nog minnen.

 • Blok laat ze weten dat hij met zijn besluit ‘zoveel mogelijk’ recht doet aan de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Dat hij niet kiest voor een volledige herverdeling van het gemeentefonds – in totaal 67 procent – heeft te maken met de onzekerheden waarmee de nadeelgemeenten kampen.

  Blok geeft platteland nul op rekest

  5 reacties

  Minister Blok van Binnenlandse Zaken blijft erbij plattelandsgemeenten niet die financiële vergoeding te geven waar ze volgens onafhankelijke onderzoeken recht op zouden hebben.

 • Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan minister Kamp van Economische Zaken. Hij had gemeenten om input gevraagd bij de voorgenomen wijziging van de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Die wet is ontwikkeld om het aantal incidenten als gevolg van graafschade te voorkomen.

  Digitaal in kaart brengen rioolaansluitingen te duur

  2 reacties

  De gemeenten voelen er niets voor de huisaansluitingen van rioleringen digitaal in beeld te brengen om te helpen voorkomen dat er bij graafwerkzaamheden schade ontstaat. De kosten van zo’n operatie zijn te hoog.

 • Dat blijk uit het halfjaarbericht van de overheidsbank. Het negatieve verschil komt volgens de bank vooral door enerzijds het incidentele karakter van een deel van de nettowinst in het eerste halfjaar 2015 en anderzijds de betaling van een bijdrage van bijna 7 miljoen euro aan het Europese Resolutiefonds, het fonds voor probleembanken.

  Lichte winstdaling NWB Bank

  Reageer

  De nettowinst van de NWB Bank is over de eerste zes maanden van dit jaar ruim 8 miljoen euro lager uitgekomen ten opzichte van het eerste half jaar van 2015 –  54 tegenover 62,7 miljoen euro.

 • Op verzoek van de provincie Noord-Holland deed Deloitte onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

  ‘Van zeven naar drie gemeenten in ’t Gooi’

  5 reacties

  De gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek moeten met elkaar gaan fuseren, zodat er in 2023 nog maar drie in plaats van zeven gemeenten zijn. Dat is het advies van Deloitte in een rapport aan de provincie Noord-Holland.

 • Van de acht trainees die Gemert-Bakel in 2008 opleidde en aannam, werken er nog twee bij de Brabantse gemeente. Is daarmee het jongerenproject mislukt? ‘Nee hoor’, klinkt het opgewekt. ‘We beginnen eind dit jaar met weer twee, misschien wel drie nieuwe trainees.’

  Trainees helpen bij omturnen organisatie

  Reageer

  Van de acht trainees die Gemert-Bakel in 2008 opleidde en aannam, werken er nog twee bij de Brabantse gemeente. Is daarmee het jongerenproject mislukt? ‘Nee hoor’, klinkt het opgewekt. ‘We beginnen eind dit jaar met weer twee, misschien wel drie nieuwe trainees.’

 • Meer dan 100 gemeenten belasten nutsbedrijven met precariobelasting op ondergrondse leidingen. De nutsbedrijven rekenen deze onzichtbare belasting door aan hun klanten, meest huishoudens.

  ‘Onzichtbare’ belasting in zeven provincies

  8 reacties

  Meer dan 100 gemeenten belasten nutsbedrijven met precariobelasting op ondergrondse leidingen. De nutsbedrijven rekenen deze onzichtbare belasting door aan hun klanten, meest huishoudens.

 • BNG Bank heeft de nettowinst over het eerste halfjaar van 2016 met 29 miljoen euro zien dalen ten opzichte van het eerste half jaar van 2015. De daling is vooral veroorzaakt door de alsmaar dalende lange rentetarieven.

  Dalende rente kost BNG geld

  Reageer

  BNG Bank heeft de nettowinst over het eerste halfjaar van 2016 met 29 miljoen euro zien dalen ten opzichte van het eerste half jaar van 2015. De daling is vooral veroorzaakt door de alsmaar dalende lange rentetarieven.

 • De snelle bestuurlijke ontwikkelingen van de laatste jaren – decentralisaties, regionalisering – maken het nodig de financiële verhoudingen fundamenteel te herzien.

  Hoogleraar: ‘Financiële verhoudingen lopen vast’

  Reageer

  De bestuurlijke omgeving van gemeenten is de laatste jaren sterk veranderd. De manier waarop gemeenten worden bekostigd loopt daarbij achter. Het is volgens hoogleraar Maarten Allers tijd om keuzes te maken.

 • Terwijl de bouw een van de sterkst groeiende bedrijfstakken is, daalt het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen. Voor zowel koop- als huurwoningen (koop en huur) liggen de aantallen aanzienlijk lager dan een jaar geleden.

  Gemeenten verlenen fors minder bouwvergunningen

  1 reactie

  Terwijl de bouw een van de sterkst groeiende bedrijfstakken is, daalt het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen. Voor zowel koop- als huurwoningen  (koop en huur) liggen de aantallen aanzienlijk lager dan een jaar geleden.

 • Ruim één op de zes gemeenteambtenaren gaat de komende vijf jaar met pensioen. Over twee jaar wordt de piek bereikt. Dit jaar bereiken 4.439 gemeenteambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2015 van het A+O fonds Gemeenten.

  Uittocht oude ambtenaar piekt in 2018

  11 reacties

  Ruim één op de zes gemeenteambtenaren gaat de komende vijf jaar met pensioen. Over twee jaar wordt de piek bereikt. Dit jaar bereiken 4.439 gemeenteambtenaren de pensioengerechtigde leeftijd. Volgend jaar zijn dat er nog eens 51 meer.

 • Een aanscherping van de Wet markt en overheid moet het moeilijker maken voor overheden om bedrijfje te spelen. Minister Kamp van Economische Zaken wil dat ze zich minder snel achter het begrip algemeen belang kunnen verschuilen.

  Kamp wil bedrijfje spelen gemeenten lastiger maken

  8 reacties

  Een aanscherping van de Wet markt en overheid moet het moeilijker maken voor overheden om bedrijfje te spelen. Minister Kamp van Economische Zaken wil dat ze zich minder snel achter het begrip algemeen belang kunnen verschuilen.

 • De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in beeld brengt wat de financiële gevolgen zijn.

  VNG: onderzoek naar kosten gegevensbescherming

  6 reacties

  De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in beeld brengt wat de financiële gevolgen zijn.

 • De uitgaven aan externe inhuur bij het rijk zijn de afgelopen vijf jaar met ruim een kwart gestegen, van 823 miljoen euro in 2011 tot 1,1 miljard euro in 2015. Een uitbreiding van het takenpakket is volgens verantwoordelijk minister Blok een van de oorzaken.

  Groei externe inhuur rijk door meer taken

  2 reacties

  De uitgaven aan externe inhuur bij het rijk zijn de afgelopen vijf jaar met ruim een kwart gestegen, van 823 miljoen euro in 2011 tot 1,1 miljard euro in 2015. Een uitbreiding van het takenpakket is een van de oorzaken.

 • Het binnenlandse bestuur is beter af bij verdere decentralisatie. Gemeenten moeten geheel verantwoordelijk worden gemaakt voor het sociaal domein. ZIj moeten ook een grotere vinger in de pap krijgen op economisch terrein. Dat betoogt WRR-lid Peter van Lieshout in een essay in Binnenlands Bestuur van deze week.

  'Verdere decentralisatie is onontkoombaar'

  22 reacties

  Het binnenlandse bestuur is beter af bij verdere decentralisatie. Maak gemeenten geheel verantwoordelijk voor het sociaal domein en geef ze ook een grotere vinger in de pap op economisch terrein.

 • Gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen stallen hun overtollige geld steeds vaker bij het rijk. Vooral gemeenten bankieren meer bij de schatkist. Dat blijk uit de kwartaalmonitor overheidsfinanciën van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste drie maanden van dit jaar.

  Gemeenten vullen schatkist

  7 reacties

  Gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen stallen hun overtollige geld in toenemende mate bij het rijk. Vooral gemeenten bankieren meer bij de schatkist. Dat blijk uit de kwartaalmonitor overheidsfinanciën van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste drie maanden van dit jaar.

 • Gemeenten hoeven niet langer af te boeken op de waarde van hun grond. Qua grondexploitaties zijn ze ‘in control’. De periode van grote verliesnemingen is voorbij. Dat stelt Deloitte op basis van de (concept)jaarrekeningen van 70 gemeenten.

  Verlies op grondpositie voorbij

  3 reacties

  Gemeenten hoeven niet langer af te boeken op de waarde van hun grond. Qua grondexploitaties zijn ze ‘in control’. De periode van grote verliesnemingen is voorbij. 

 • Dat houdt in dat van 2013 tot 2016 bijna 28.000 woningen zijn uitgegeven in erfpacht, dit is ongeveer één van de tien nieuwbouwwoningen in die periode. Een en ander blijkt uit onderzoek van Deloitte Real Estate Advisory op basis van cijfers van het Kadaster.

  Erfpacht bezig aan opmars

  3 reacties

  Het aantal gemeenten dat erfpacht gebruikt, neemt toe. Tussen 2013 en 2016 is het aantal percelen dat met een woonfunctie in erfpacht is uitgegeven met 5 procent toegenomen.

 • Bij onze zuiderburen zitten ambtenaren steeds vaker ziek thuis. Uit de meeste recente cijfers van Medex, de dienst medische expertise van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, blijkt dat het ziekteverzuim vorig jaar gestegen is naar 5,98 procent.

  Stress nekt Belgische ambtenaar

  Reageer

  Federale ambtenaren in België zitten steeds vaker thuis met stress-klachten. Eén op de drie ziekmeldingen is eraan gerelateerd.

 • Van de vier Nederlandse banken die aan de stresstest van de Europese toezichthouders werden onderworpen, rolde Bank Nederlands Gemeenten (BNG Bank) er als financieel meest robuuste uit. Rabobank is volgens diezelfde test de zwakste.

  Stresstest banken: BNG best getest

  1 reactie

  Van de vier Nederlandse banken die aan de stresstest van de Europese toezichthouders werden onderworpen, rolde Bank Nederlands Gemeenten (BNG Bank) er als meest robuuste uit. Rabobank is volgens diezelfde test de zwakste.

 • De CDA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland schriftelijke vragen gesteld over de bijdrage die de gemeente krijgt uit het gemeentefonds. Uit onderzoeken is gebleken dat kleine plattelandsgemeenten recht hebben op jaarlijks 129 miljoen euro meer geld uit het gemeentefonds, omdat kleine plattelandsgemeenten vanwege hun omvang hogere kosten per inwoner hebben voor wegen- en groenonderhoud.

  Scheve verdeling gemeentefonds: ‘Actie of niet?’

  3 reacties

  Het voortzetten van een niet eerlijke verdeling van het gemeentefonds kost plattelandsgemeenten geld. De CDA-fractie van Dinkelland wil precies weten hoeveel de gemeente erbij inschiet. Maar vooral ook of en welke stappen het college zet richting rijk.

 • Een groot deel van de stijging hangt volgens het CBS samen met de decentralisatie van taken in het sociaal domein naar de gemeenten per 1 januari 2015. Gemeenten gaven daar ongeveer 7 miljard meer aan uit dan in 2014.

  Stijging gemeentelijke uitgaven: + 12 procent

  3 reacties

  In 2015 gaven gemeenten 54,2 miljard euro uit. Dat is bijna 12 procent meer dan in 2014. Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste drie maanden van dit jaar.

 • Dat blijk uit medewerkersonderzoek bij elf waterschappen, de Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis. Die score van 7,4 is dezelfde als bij de vorige peiling, twee jaar geleden.

  Werkplezier hoog bij waterschappen

  1 reactie

  Geen tevredener werknemers in de publieke sector dan bij het waterschap. Het werkplezier scoort er gemiddeld 7,4. Dat is hoger dan het gemiddelde binnen de sector openbaar bestuur en veiligheid – een 7,0.

 • Leudal ontstond in 2007 uit een samengaan van Haelen, Heythuisen, Hunsel, en Roggel en Neer. Het huidige gemeentebestuur zou er misschien wel het beste aan doen om taken terug te leggen bij die voormalige kernen dan wel over te hevelen naar een grotere gemeente. Wellicht dat het overblijvende, kleinere takenpakket voor Leudal dan vervolgens wel te managen is. De onafhankelijke rekenkamer Leudal komt tot die harde aanbeveling na onderzoek.

  Rekenkamer maakt gehakt van gemeente Leudal

  4 reacties

  De rekenkamer van Leudal geeft die gemeente een vette onvoldoende. Inspanningen van raad, college en ambtenaren in de fusiegemeente hangen als ‘los zand’ aan elkaar.

 • Het rijk moet volgens het PBL de verantwoordelijkheid nemen om een ‘deltaplan’ voor verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving op te stellen, met een verplichting voor gemeenten om lokale warmteplannen op te stellen.

  Gemeente moet aan de bak voor het klimaat

  6 reacties

  Om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met minstens 80 procent te reduceren, zijn volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ingrijpende veranderingen noodzakelijk. Gemeenten moeten lokale isolatie- en warmteplannen opstellen.

 • De instelling van gemeentelijke reserves door de gemeente Amsterdam is vaak niet zichtbaar en niet weloverwegen. Dat zijn de hoofdconclusies van de Rekenkamer Amsterdam na onderzoek naar de gemeentelijke reserves van Economie.

  Reserves Amsterdam onder de loep

  2 reacties

  De instelling van gemeentelijke reserves door de gemeente Amsterdam is vaak niet zichtbaar en niet weloverwegen. De informatievoorziening en transparantie kan beter.

 • Meer mensen dienden dit jaar een bezwaarschrift in tegen de door hun gemeente vastgestelde waarde van hun woning. Dat blijkt uit cijfers over 2016 van de Waarderingskamer over de Wet waardering onroerende zaken (Woz).

  Meer bezwaren tegen Woz-taxatie

  Reageer

  Meer mensen dienden dit jaar een bezwaarschrift in tegen de door hun gemeente vastgestelde waarde van hun woning. Waren het er in 2015 nog 79.000, dit jaar steeg het aantal ingediende bezwaarschriften tot 87.000.

 • Burgemeester Van der Laan (PvdA) van Amsterdam schrijft dat in een brief aan het ABP-bestuur. Hij roept de pensioenreus op binnen een redelijke termijn de beleggingen in de fossiele industrie te beëindigen. Amsterdam wijst het ABP erop dat het bestuur in 2015 door ABP-deelnemers is aangesproken op het beleggingsbeleid.

  Amsterdam: ‘ABP stop met investeren in kolen, olie en gas’

  9 reacties

  De gemeente Amsterdam zet ambtenarenpensioenfonds ABP onder druk om niet langer te investeren in de fossiele industrie. Ermee doorgaan, brengt volgens burgemeester Eberhard van der Laan ‘de pensioenen van de deelnemers ernstig in gevaar.’

 • Nu minister Blok van Binnenlandse Zaken kleine gemeenten 90 miljoen euro door de neus wil boren, richten zij hun lobby voor een eerlijkere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten op de Tweede Kamer.

  Kleine gemeenten hekelen ‘zwaktebod’ Blok

  9 reacties

  Nu minister Blok van Binnenlandse Zaken kleine gemeenten 90 miljoen euro door de neus wil boren, richten zij hun lobby voor een eerlijkere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten op de Tweede Kamer.

 • Kleine gemeenten krijgen toch minder geld van het rijk dan waarop ze hadden gehoopt. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken hoeven grote gemeenten in plaats van 129 miljoen euro, maar 43 miljoen euro af te staan van het geld dat ze te veel krijgen uit het gemeentefonds.

  Binnenlandse Zaken paait grote gemeenten

  16 reacties

  Kleine gemeenten krijgen toch minder geld van het rijk dan waarop ze hadden gehoopt. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken hoeven grote gemeenten in plaats van 129 miljoen euro, maar 43 miljoen euro af te staan van het geld dat ze te veel krijgen uit het gemeentefonds.

 • Een steeds omvangrijker deel van het gemeentebudget van 58 miljard euro loopt via gemeenschappelijke regelingen. In 2015 besteedden samenwerkingsverbanden van gemeenten in totaal 9,7 miljard euro, bijna 1 miljard meer dan in 2010.

  10 miljard naar samenwerkingsverbanden gemeenten

  2 reacties

  Een steeds omvangrijker deel van het gemeentebudget van 58 miljard euro loopt via gemeenschappelijke regelingen. In 2015 besteedden samenwerkingsverbanden van gemeenten in totaal 9,7 miljard euro, bijna 1 miljard meer dan in 2010.

 • Acht op de tien gemeenten beschikt een week voor het verstrijken van de officiële deadline nog niet over een accountantsverklaring. Het merendeel van de gemeenten heeft de hoop ook verloren dat die benodigde verklaring op tijd komt.

  80 procent gemeenten nog geen accountantsverklaring

  5 reacties

  Acht op de tien gemeenten beschikt een week voor het verstrijken van de officiële deadline nog niet over een accountantsverklaring. Het merendeel van de gemeenten heeft de hoop ook verloren dat die benodigde verklaring op tijd komt.

 • Binnenlandse Zaken geeft gemeenten iets meer respijt om hun jaarstukken te voorzien van een accountantsverklaring. Financiële sancties worden pas opgelegd als de stukken op 15 augustus nog steeds niet bij het ministerie binnen zijn.

  Gemeenten krijgen meer tijd voor accountsverklaring

  5 reacties

  Binnenlandse Zaken geeft gemeenten iets meer respijt om hun jaarstukken te voorzien van een accountantsverklaring. Financiële sancties worden pas opgelegd als de stukken op 15 augustus nog steeds niet bij het ministerie binnen zijn.

 • Dat blijkt uit het jaarverslag van de Waarderingskamer. Wat in 2015 wel is gestegen, is het aantal bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde.

  Bezwaren tegen lage WOZ-waarde

  4 reacties

  In 2015 was het percentage bezwaren tegen de WOZ-waarde voor woningen lager dan in voorgaande jaren. Bij nog geen 2 procent van de woningen was sprake van een bezwaar tegen de WOZ-waarde en minder dan 1 procent van de woningen kreeg door het bezwaar ook daadwerkelijk een andere waarde. Het percentage bezwaren was daarmee het laagst sinds de invoering van de WOZ. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Waarderingskamer. Wat in 2015 wel is gestegen, is het aantal bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde.

 • Pas een volgend kabinet gaat erover, maar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil gemeenten meer en het rijk minder belasting laten heffen. De burger zou hij bij deze operatie willen laten trakteren op ‘een zekere netto lastenverlichting’. Ook de provinciale belasting gaat mogelijk op de schop.

  ‘Groter lokaal belastinggebied, netto lagere lasten’

  12 reacties

  Pas een volgend kabinet gaat erover, maar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil gemeenten meer en het rijk minder belasting laten heffen. De burger zou hij bij deze operatie willen laten trakteren op ‘een zekere netto lastenverlichting’.

 • Dat concludeert bestuurskundige Laurens Zwaan in zijn proefschrift. Hij promoveert deze week aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De bestuurskundige onderzocht drie intergemeentelijke sociale diensten.

  Ambtelijk fuseren helpt alleen kleintjes vooruit

  10 reacties

  Het fuseren van delen van hun organisaties tot één intergemeentelijke dienst leidt niet per se tot betere dienstverlening, lagere kosten en minder kwetsbaarheid. Dat geldt alleen voor de kleintjes.

 • Dat blijkt uit een proefschrift van UvA-promovendus Hessel Nieuwelink. Op school worden de besluiten meestal door docenten genomen. Soms worden de standpunten van leerlingen meegenomen. Als leerlingen al samen een besluit kunnen nemen, dan gebeurt dat veelal door te stemmen; daar voorafgaand uitgebreid over discussiëren is eerder uitzondering dan regel.

  School doet weinig aan democratische ontwikkeling

  Reageer

  Jongeren krijgen op school amper de kans positieve ervaringen op te doen met democratische besluitvorming en te kunnen opkomen voor eigen standpunten en belangen. Vooral vmbo-leerlingen worden weinig uitgedaagd.

 • De benoeming van de burgemeester moet ‘moderner’ en gemeenten moet meer belastingen mogen heffen. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA wil onder andere met die twee plannen de lokale democratie versterken.

  CDA-denktank wil groter gemeentelijk belastinggebied

  7 reacties

  De benoeming van de burgemeester moet ‘moderner’ en gemeenten moet meer belastingen mogen heffen. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA wil onder andere met die twee plannen de lokale democratie versterken.

 • De meeste gemeenten halen de norm niet 90 procent van de rekeningen binnen 30 dagen te betalen. Vier gemeenten lukt het een factuur gemiddeld binnen tien dagen te betalen: Doetinchem, Horst aan de Maas, Leerdam en Midden-Drenthe.

  Vier gemeenten betalen binnen 10 dagen

  1 reactie

  Een factuur gemiddeld binnen tien dagen betalen? De gemeenten Doetinchem, Horst aan de Maas, Leerdam en Midden-Drenthe lukt het.

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil een onderzoek of er vanuit het gemeentefonds meer geld richting lokale rekenkamers kan. Het schaalniveau van de rekenkamer zou moeten aansluiten bij de geldstroom die van het rijk naar de gemeente gaat.

  Onderzoek naar normbudget voor rekenkamer

  1 reactie

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil een onderzoek of er vanuit het gemeentefonds meer geld richting lokale rekenkamers kan. Het schaalniveau van de rekenkamer zou moeten aansluiten bij de geldstroom die van het rijk naar de gemeente gaat.

 • Het rijk heeft het nog niet bekend gemaakt, maar een simpele rekensom op basis van openbare cijfers leert dat gemeenten uit Den Haag circa 5.500 euro compensatie per statushouder per jaar gaan krijgen.

  5.500 euro per asielzoeker

  2 reacties

  Het rijk heeft het nog niet bekend gemaakt, maar een simpele rekensom op basis van openbare cijfers leert dat gemeenten uit Den Haag per statushouder circa 5.500 euro compensatie per jaar gaan krijgen.

 • Topambtenaren moeten beter zichtbaar het goede voorbeeld geven op het gebied van integriteit. Nogal wat leidinggevenden denken dat het wel duidelijk zal zijn waar ze voor staan. Medewerkers zien echter snel het tegenovergestelde.
In het BIOS-rapport Tonen van de Top richt onderzoeker Leonie Heres de schijnwerpers vol op de leidinggevenden in de publieke sector en hoe zij al dan niet een voorbeeldrol vervullen op het gebied van integriteit in hun organisatie.

  Ambtelijke top moet zichtbaar integer zijn

  4 reacties

  Topambtenaren moeten beter zichtbaar het goede voorbeeld geven op het gebied van integriteit. Nogal wat leidinggevenden denken dat het wel duidelijk zal zijn waar ze voor staan. Medewerkers zien echter snel het tegenovergestelde.

 • Gemeenten houden flink geld over op de budgetten voor de Wmo. De eerste onderzoeken wijzen uit wat één van de hoofdoorzaken is: veel cliënten verzilveren hun ontvangen indicaties niet of niet volledig.

  Wel zorgindicatie, maar geen declaratie

  8 reacties

  Gemeenten houden flink geld over op de budgetten voor de Wmo. De eerste onderzoeken wijzen uit wat één van de hoofdoorzaken is: veel cliënten verzilveren hun ontvangen indicaties niet of niet volledig.

   

 • Wat de meerderheid van de gemeenten betreft, gaat er met ingang van volgend jaar meer geld naar de kleine gemeenten. Ongeacht de soms forse nadelen voor de grote steden, moet de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds gewoon doorgaan.

  Platteland wint slag om geld van de stad

  4 reacties

  Wat de meerderheid van de gemeenten betreft, gaat er met ingang van volgend jaar meer geld naar de kleine gemeenten. Ongeacht de soms forse nadelen voor de grote steden, moet de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds gewoon doorgaan.

 • Dat blijkt uit de recent gepubliceerde Personeelsmonitor Gemeenten 2015. De omvang van de externe inhuur is in 2015 voor het derde jaar op rij gestegen. De stijging is volgens de gemeenten het gevolg van extra kosten die gemaakt zijn in het kader van de decentralisatie van overheidstaken. Bij die decentralisatie is veelvuldig gebruik gemaakt van externe inhuur.

  Stijging externe inhuur bij gemeenten

  8 reacties

  Gemeenten leunen weer zwaarder op de inzet van externe krachten. In 2015 besteedden gemeenten 15 procent van de loonsom aan externe inhuur.

 • Het bedrag, dat sinds 2009 ieder jaar door de VNG werd onttrokken aan het gemeentefonds, is jaarlijks gestegen en opgelopen tot circa 86 miljoen euro in 2015.

  ‘VNG gebruikt gemeentefonds als pinautomaat’

  10 reacties

  De VNG dient direct te stoppen met het nemen van geld uit het gemeentefonds voor eigen gebruik. En Binnenlandse Zaken moet de middelen die de koepelorganisatie sinds 2009 op die manier betrok, terugstorten in het gemeentefonds.

 • Plasterk had de VNG om een reactie gevraagd of het wel verstandig was dat hij de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds doorzette gezien de grote verschuiving van geld die met de operatie gepaard gaat: plattelandsgemeenten gaan er flink op vooruit, ten koste van de grote steden. Met de voorgestelde herverdeling leveren de G4 gezamenlijk 99 miljoen euro in; 62 gemeenten krijgen minder geld, 341 gemeenten meer geld.

  VNG: compenseer grote stad

  5 reacties

  Gemeenten die fors nadeel ondervinden van de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds moeten compensatie krijgen. Over de manier waarop wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in overleg met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Dat schrijft de koepelorganisatie aan de PvdA-bewindsman. 

 • Dat blijk uit de vandaag gepresenteerde Personeelsmonitor Gemeenten 2015. In 2015 was het gemiddelde instroompercentage voor alle gemeenten 6,2 procent. In 2014 was dat nog 3,5 procent. Qua instroompercentage zijn gemeenten nu weer bijna op het niveau van 2010. De stijgende trend doet zich voor bij zowel kleine als (middel)grote gemeenten.

  Jongere komt er amper in bij gemeente

  29 reacties

  Voor het eerst in jaren neemt de instroom van nieuw personeel bij gemeenten toe. Hun gemiddelde leeftijd: 45 jaar. Voor jongeren is het blijkens de Personeelsmonitor Gemeenten 2015 steeds moeilijker gemeenteambtenaar te worden.

 • Het ministerie van Financiën ziet voor een volgend kabinet ruimte om flink te korten op de gemeenten en de provincies. Jaarlijks zou het rijk lokale overheden een apparaatskorting van 1,5 procent kunnen opleggen, oplopend tot 650 miljoen euro in 2021. Dat blijkt uit de ombuigingslijst van Financiën, de zogeheten menukaart.

  Financiën hint op extra opschalingskorting voor gemeenten

  9 reacties

  Het ministerie van Financiën ziet voor een volgend kabinet ruimte om flink te korten op de gemeenten en de provincies. Jaarlijks zou het rijk lokale overheden een apparaatskorting van 1,5 procent kunnen opleggen, oplopend tot 650 miljoen euro in 2021.

 • Dat blijkt uit de gisteren door Binnenlandse Zaken gepresenteerde meicirculaire. Het accres – de groei van het gemeentefonds – over 2016 wordt, ten opzichte van de raming in de septembercirculaire 2015, neerwaarts bijgesteld en komt uit op 530 miljoen euro.

  Minder geld van rijk naar gemeenten

  1 reactie

  Het rijk stort dit jaar 117 miljoen euro minder in het gemeentefonds dan eerder aangekondigd. Over 2015 krijgen de gemeenten echter nog een nabetaling, waardoor de schade beperkt blijft tot 67 miljoen euro. 

 • Zeven van de tien wethouders verwachten dat het moeilijk zal zijn om na het wethouderschap een andere baan te vinden. Dat blijkt uit een door de Wethoudersvereniging uitgevoerde enquête.

  Wethouder kan moeilijk nieuwe baan vinden

  11 reacties

  Zeven van de tien wethouders verwachten dat het moeilijk zal zijn om na het wethouderschap een andere baan te vinden. Dat blijkt uit een door de Wethoudersvereniging uitgevoerde enquête.

 • Eberhard van der Laan bemiddelde begin jaren tachtig in het geheim tussen de kraakbeweging en de gemeente Amsterdam.

  Eberhard en de krakers

  1 reactie

  Eberhard van der Laan bemiddelde begin jaren tachtig in het geheim tussen de kraakbeweging en de gemeente Amsterdam. Het is één van de onthullingen in een deze week verschenen biografie over de huidige burgemeester van Amsterdam.

 • Een speciale IPO-commissie stelde voor het verdeelmodel eenvoudiger te maken. Het aantal verdeelmaatstaven wordt onder meer teruggebracht van 17 naar 7 en alle structurele middelen worden bij elkaar gevoegd tot één totale algemene uitkering.

  Zeeland dupe herverdeling

  1 reactie

  De nieuwe manier waarop de provincies het geld dat ze van het rijk krijgen onderling willen verdelen, verdient volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) niet de schoonheidsprijs. Het adviesorgaan is akkoord met de wetswijziging, maar binnen twee jaar moet er wel een aanzet worden gegeven voor een nieuwe en betere verdeling.

 • Negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden van hun Wmo-budget. De Tweede Kamer eist een analyse van staatssecretaris Van Rijn.

  Vier oorzaken Wmo-overschot gemeenten

  12 reacties

  Negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden van hun Wmo-budget. De Tweede Kamer eist een analyse van staatssecretaris Van Rijn. Om hem op weg te helpen alvast vier mogelijke oorzaken.

 • De minister baseert zich in zijn vandaag gepresenteerde brief op het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Overall rapportage sociaal domein 2015. Uit die rapportage blijkt dat waar in het midden van het land het voorzieningengebruik juist relatief laag is, dat gebruik in de krimpregio’s aan de hoge kant is.

  Zuiden en noordoosten grootverbruikers zorg

  1 reactie

  In Zuid-Limburg en de Noordoostelijke regio’s wordt veel meer gebruik gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein dan in de rest van het land. Dat blijkt uit de Kamerbrief van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

 • Het SCP berekende over 2015 een tekort op de Participatiewet van een half miljard euro en een overschot op de Wmo 2015 en de jeugdzorg van 360 miljoen euro. Dat deed het SCP op basis van voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een reactie stelt Plasterk de waarschuwing van het SCP ter harte te nemen voorzichtigheid te betrachten omtrent de financiële uitkomsten van de berekening.

  Kabinet: voorzichtig met conclusies Wmo-overschotten

  2 reacties

  Het kabinet wil vooralsnog geen conclusies verbinden aan de overschotten die gemeenten boeken op de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg en de tekorten op de Participatiewet. Minister Plasterk wil ‘enige voorzichtigheid’ betrachten.

 • Gemeenten krijgen ervan langs omdat ze honderden miljoenen overhouden op het budget voor zorgtaken. Het rijk gaat allerminst vrijuit. Incomplete en incorrecte cliëntgegevens van de ministeries zetten menig gemeente op het verkeerde been.

  Slordig rijk aan wieg Wmo-overschot gemeenten

  13 reacties

  Gemeenten krijgen ervan langs omdat ze honderden miljoenen overhouden op het budget voor zorgtaken. Het rijk gaat allerminst vrijuit. Incomplete en incorrecte cliëntgegevens van de ministeries zetten menig gemeente op het verkeerde been.

 • Eén op de tien gemeenten bezuinigt te hard op het onderhoud van wegen, bruggen en openbaar groen. Hun resterende budget is te laag om het gestelde onderhoudsniveau te halen. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlandse Zaken en de provincies in hun rol als toezichthouder op de gemeentefinanciën.

  10 procent gemeenten bezuinigt op onderhoud

  8 reacties

  Eén op de tien gemeenten bezuinigt te hard op het onderhoud van wegen, bruggen en openbaar groen. Hun resterende budget is te laag om het gestelde onderhoudsniveau te halen.

 • Wat zou er gebeuren als gemeenten straks zwembaden en wegen niet meer uit rijksgeld, maar uit lokale belastingen moeten bekostigen? En het gemeentefonds er alleen nog is voor uitgaven in het ­sociaal domein?

  Gemeentefonds finaal op de kop

  Reageer

  Wat zou er gebeuren als gemeenten straks zwembaden en wegen niet meer uit rijksgeld, maar uit lokale belastingen moeten bekostigen? En het gemeentefonds er alleen nog is voor uitgaven in het ­sociaal domein?

 • Coalitiepartij VVD wil van VWS-staatssecretaris Van Rijn (PvdA) snel een verklaring over de miljoenen euro’s die gemeenten overhouden van het budget voor zorg en ondersteuning. Het liberale Tweede Kamerlid Sjoerd Potters vindt het opmerkelijk dat gemeenten geld overhouden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  VVD: ‘Van Rijn moet oorzaak Wmo-overschotten achterhalen’

  10 reacties

  Coalitiepartij VVD wil van VWS-staatssecretaris Van Rijn snel een verklaring over de miljoenen euro’s die gemeenten overhouden van het budget voor zorg en ondersteuning. Het liberale Tweede Kamerlid Sjoerd Potters vindt het opmerkelijk dat gemeenten geld overhouden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Staatssecretaris Van Rijn (VWS) kan niet ongemoeid laten dat gemeenten structureel overhouden op het budget voor Wmo-taken. SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten vindt dat hij de regie moet nemen. Belangenverenigingen reageren verontwaardigd op het onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit blijkt dat negen op de tien gemeenten geld overhouden van het Wmo-budget.

  Verontwaardiging over Wmo-overschotten gemeenten

  14 reacties

  Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid kan niet ongemoeid laten dat gemeenten structureel overhouden op het budget voor Wmo-taken. SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten vindt dat hij de regie moet nemen. Belangenverenigingen reageren verontwaardigd op de forse overschotten. ‘Ongehoord’ en ‘ongekend’ stellen Patiëntenfederatie NPCF en seniorenorganisatie ANBO. De NPCF dringt aan op oormerking van het Wmo-budget.

 • Wat zou er gebeuren als gemeenten straks zwembaden en wegen niet meer uit rijksgeld, maar uit lokale belastingen moeten bekostigen? En het gemeentefonds er alleen nog is voor uitgaven in het ­sociaal domein? In het vandaag gepresenteerde discussiestuk ‘Wel Zwitsers, geen geld?’ geeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) met die denkrichting een voorzet voor een discussie die moet leiden tot een alternatief voor de bekostiging van de lokale overheden via het gemeentefonds.

  Gemeentefonds finaal op de kop

  10 reacties

  Wat zou er gebeuren als gemeenten straks zwembaden en wegen niet meer uit rijksgeld, maar uit lokale belastingen moeten bekostigen? En het gemeentefonds er alleen nog is voor uitgaven in het ­sociaal domein?

 • De nettowinst van de NWB Bank over 2015 – 94,7 miljoen euro – wordt in zijn geheel toegevoegd aan de algemene ­reserves. De aandeelhouders krijgen geen dividend.

  Nul dividend NWB Bank

  1 reactie

  De nettowinst van de NWB Bank over 2015 – 94,7 miljoen euro – wordt in zijn geheel toegevoegd aan de algemene ­reserves. In verband met de kapitaalseisen onder Bazel III – banken moeten beschikken over een groter eigen vermogen – heeft de NWB Bank besloten tot een maximale reservering van de jaarlijkse nettowinst.

 • Gemeenten die veel overhouden op hun Wmo-budget, moeten goed bij zichzelf te rade gaan. Wethouder en raad moeten zich de vraag stellen of zij niet te zuinig zijn bij de toewijzing van zorg en ondersteuning. Dat stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA) in reactie op het onderzoek van Binnenlands Bestuur naar overschotten en tekorten op de budgetten voor de Wmo en de Jeugdzorg.

  Van Rijn: te zuinig zijn met Wmo-budgetten is ‘nooit goed’

  11 reacties

  Het rijk heeft voldoende budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Gemeenten die veel overhouden op hun Wmo-budget, moeten goed bij zichzelf te rade gaan. Wethouder en raad moeten zich de vraag stellen of zij niet te zuinig zijn bij de toewijzing van zorg en ondersteuning.

 • Bijna negen op de tien gemeenten hebben vorig jaar geld overgehouden op het Wmo-budget. Het gaat naar schatting om minimaal 310 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van Frontin Pauw in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  Gemeenten houden 310 miljoen over van Wmo-budget

  15 reacties

  Bijna negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. Zes op de tien gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp. In totaal gaat het naar schatting om een overschot van minimaal 310 miljoen euro.

 • Om de verhoogde asielinstroom het hoofd te kunnen bieden, krijgen gemeenten voor de jaren 2015-2017 150 miljoen euro extra van het rijk voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen. Daarnaast wordt 353 miljoen van het gemeentefonds geoormerkt voor de opvang. Dat akkoord is bereikt tussen rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.

  Gemeenten krijgen 150 miljoen extra voor asielzoekers

  5 reacties

  Om de verhoogde asielinstroom het hoofd te kunnen bieden, krijgen gemeenten voor de jaren 2015-2017 150 miljoen euro extra van het rijk voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen. Daarnaast wordt 353 miljoen van het  gemeentefonds geoormerkt voor de opvang. Dat akkoord is bereikt tussen rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.

 • De provincie Zeeland is te lankmoedig geweest bij het financieel toezicht op de noodlijdende gemeente Vlissingen. Volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) had de provincie ‘eerder en meer dwingend’ moeten optreden.

  Veel te soft toezicht provincie Zeeland

  1 reactie

  De provincie Zeeland is te lankmoedig geweest bij het financieel toezicht op de noodlijdende gemeente Vlissingen. Volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) had de provincie ‘eerder en meer dwingend’ moeten optreden.

 • Er moet aanvullend onderzoek komen naar de manier waarop het rijk de gelden voor gebiedsontwikkeling over de gemeenten opnieuw wil verdelen. Dat is het advies van de VNG-commissie aan het bestuur van de gemeentekoepel.

  ‘Extra onderzoek herverdeling gemeentefonds nodig’

  6 reacties

  Er moet aanvullend onderzoek komen naar de manier waarop het rijk de gelden voor gebiedsontwikkeling over de gemeenten opnieuw wil verdelen. Dat is het advies van de VNG-commissie aan het bestuur van de gemeentekoepel.

 • Dat grote steden lijden onder een andere, eerlijkere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten is jammer maar helaas. Wat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) betreft, moet 129 miljoen euro gewoon worden overgeheveld van grote naar kleine gemeenten.

  Rfv: ‘Herverdeling gemeentefonds rechtvaardig’

  5 reacties

  Dat grote steden lijden onder een andere, eerlijkere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten is jammer maar helaas. Wat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) betreft, moet 129 miljoen euro gewoon worden overgeheveld van grote naar kleine gemeenten.

 • De grote steden zijn als nadeelgemeenten tegen een andere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten, de kleinere gemeenten voor. Dat is volgens ingewijden de slotsom aan het eind van de commissievergadering financiën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Hete aardappel Plasterk verdeelt gemeenten

  2 reacties

  De grote steden zijn als nadeelgemeenten tegen een andere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten, de kleinere gemeenten voor. Dat is volgens ingewijden de slotsom aan het eind van de commissievergadering financiën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 • Mouwen, die op 29 april hoopt te promoveren aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ontdekte dat de effecten op efficiency en tevredenheid grotendeels samenhangen met contractvernieuwing onder een concurrerend regime. Ook constateert hij dat het weinig uitmaakt of de contracten onderhands of openbaar zijn aanbesteed,

  Aanbesteding van bus werkt

  3 reacties

  Uit promotieonderzoek van Arnoud Mouwen blijkt dat het overheidsbeleid om het openbaar vervoer openbaar in het stad- en streekvervoer aan te besteden succesvol is. Efficiency en reizigerstevredenheid namen toe.

 • Uit het onderzoek blijkt dat de lasten ten behoeve van het fysiek en sociaal domein in de onderzochte periode – 2007-2013 – ‘op zichzelf’ staan. De financiële schokken binnen het sociaal domein werken enkel door op uitgaven binnen het sociaal domein.

  Zorg lijdt niet onder tegenvallers grondexploitatie

  2 reacties

  Financiële tegenvallers op de gemeentelijke grondexploitatie leiden niet tot bezuinigingen op het sociale domein. En omgekeerd evenmin. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar hoe gemeenten in het recente verleden zijn omgegaan met financiële mee- en tegenvallers binnen het sociaal en fysiek domein.

 • De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen – ISD Bollenstreek – laat een onderzoek doen naar de onderbenutting van de Wmo-uitgaven.

  Onderzoek overschot Wmo-budget

  5 reacties

  De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen – ISD Bollenstreek – laat een onderzoek doen naar de onderbenutting van de Wmo-uitgaven. Die uitgaven blijken 5,5 miljoen euro lager dan begroot.

 • Sinds de start ervan de reorganisatie medio mei 2015 tot 1 maart 2016 hebben 110 medewerkers de beleidskern en concernondersteuning verlaten. Het aantal vertrekkers ligt volgens Plasterk ‘niet opvallend veel hoger dan het jaar daarvoor.’ Onder de medewerkers die BZK in de afgelopen periode hebben verlaten, zijn relatief veel beginnend beleidsmedewerkers.

  Bij BZK vertrekken 3 ambtenaren per week

  4 reacties

  De afgelopen negen maanden zijn er bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) 110 ambtenaren vertrokken. Dat zijn er gemiddeld drie per week.

 • De Zeeuwse gemeenten willen dat minister Plasterk een einde maakt aan de scheve verdeling van het gemeentefonds. Dat grote steden dan minder geld krijgen van het rijk, mag geen excuus zijn de herverdeling te cancelen.

  Zeeuwse gemeenten contra Plasterk

  2 reacties

  De Zeeuwse gemeenten willen dat minister Plasterk een einde maakt aan de scheve verdeling van het gemeentefonds. Dat grote steden dan minder geld krijgen van het rijk, mag geen excuus zijn de herverdeling te cancelen.

 • Een door SP en CDA gewenst Kamerdebat over het geld dat gemeenten blijken over te houden op het Wmo-budget krijgt onvoldoende steun. Op verzoek van de VVD, PvdA en CU komt het binnenkort aan de orde tijdens een regulier algemeen overleg over de zorg. D66 vindt het nog veel te vroeg voor een Haagse discussie, laat staan een oordeel.

  ‘Te vroeg voor oordeel over Wmo-overschotten’

  7 reacties

  Een door SP en CDA gewenst Kamerdebat over het geld dat gemeenten blijken over te houden op het Wmo-budget krijgt onvoldoende steun. Op verzoek van de VVD. PvdA en CU komt het binnenkort aan de orde tijdens een regulier algemeen overleg over de zorg. D66 vindt het nog veel te vroeg voor een Haagse discussie, laat staan een oordeel.

 • Amper één op de 15 gemeenten heeft een regeling om oude(re) ambtenaren minder te laten werken en er jonge medewerkers in plaats voor aan te trekken.
Dat blijkt uit een inventarisatie van de bestaande generatiepacten door het A+O fonds Gemeenten.

  Jong voor oud in hooguit 25 gemeenten

  11 reacties

  Amper één op de 15 gemeenten heeft een regeling om oude(re) ambtenaren minder te laten werken en er jonge medewerkers in plaats voor aan te trekken.

 • Den Haag heeft tot 2020 behoefte aan zo’n 1.800 nieuwe sociale huurwoningen. Staedion kan er nog enkele honderden bouwen, maar de andere twee corporaties niets. Dat de woningcorporaties financieel niet bij machte zijn om voor de opgaven voldoende geld vrij te spelen, staat in het onderzoeksrapport van UvA-hoogleraar Woningmarkt van Johan Conijn. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Den Haag.

  Tekort sociale huurwoningen door geldnood corporaties

  2 reacties

  De drie Haagse woningcorporaties, Haag Wonen, Staedion en Vestia zitten te krap bij kas om de komende jaren genoeg nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Hulp van andere corporaties is nodig.

 • De trend is duidelijk: gemeenten houden geld over – en soms flink ook. Een totaaloverzicht valt nog niet te geven, omdat lang niet alle gemeenten de jaarcijfers op een rij hebben. Financieel deskundigen durven op basis van wat ze tot nu toe hebben gehoord en gezien wel al te stellen dat de grootste overschotten worden geboekt op de post Wmo.

  Gemeenten houden fors over op zorg

  Reageer

  De gemeente Overbetuwe houdt 2 miljoen euro over van de ruim 26,5 miljoen euro die was begroot voor de uitgaven in het sociaal domein. Teylingen houdt van 14,8 miljoen voor zorg 1,7 miljoen euro over. De positieve saldi worden voer voor discussie.

 • Financieel deskundigen durven op basis van wat ze tot nu toe hebben gehoord en gezien wel al te stellen dat de grootste overschotten worden geboekt op de post Wmo. Met betrekking tot de jeugdzorg is het beeld wisselender, maar van de eerder gevreesde megatekorten lijkt vrijwel nergens sprake.

  Gemeenten houden fors over op zorg

  24 reacties

  Driekwart van de gemeenten houdt naar schatting geld over op het Wmo-budget. Op het vlak van de jeugdzorg komt de helft van de gemeenten geld tekort.

 • Almelo is vooral kwetsbaar vanwege haar financiële positie. Naast preventief toezicht op financiën zijn er ook risico’s bij de uitvoering van toezicht en handhaving in het kader van Wabo en Wro.

  Zorgen over Almelo

  4 reacties

  De provincie Overijssel maakt zich zorgen over Almelo. Verder worden ook Haaksbergen, Twenterand, Zwartewaterland, Losser en Kampen dit jaar intensiever gevolgd, zo blijkt uit de jaarlijkse monitor van de provincie. Almelo is vooral kwetsbaar vanwege haar financiële positie. Naast preventief toezicht op financiën zijn er ook risico’s bij de uitvoering van toezicht en handhaving in het kader van Wabo en Wro.

 • Veertig vooral kleine gemeenten hebben geen goed woord over voor de plotselinge aarzeling van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om geld over te hevelen van de grote steden naar de plattelandsgemeenten.

  Kleine gemeenten hekelen ‘rare fratsen’ Plasterk

  3 reacties

  Veertig vooral kleine gemeenten hebben geen goed woord over voor de plotselinge aarzeling van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om geld over te hevelen van de grote steden naar de plattelandsgemeenten.

 • De eindstand van het overheidstekort van 1,8 procent is lager dan de prognose van 2,2 procent van het bbp in de Miljoenennota 2016. De recente maartraming van het Centraal Planbureau ging nog uit van 1,9 procent. De daling werd gerealiseerd ondanks een halvering van de aardgasbaten het afgelopen jaar.

  Rijk geeft meer uit

  3 reacties

  Het rijk is bijna geheel verantwoordelijk voor het overheidstekort. De uitgaven waren in 2015 11 miljard hoger dan de inkomsten. Een jaar eerder was het tekort niet 11 maar 7 miljard.

 • Het Tweede Kamerlid Manon Fokke (PvdA) heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vragen gesteld over de leegloop van zijn departement als gevolg van de lopende reorganisatie. Dit naar aanleiding van een gemaakte reconstructie van de reorganisatie door Binnenlands Bestuur.

  Kamervragen over leegloop BZK

  3 reacties

  Het Tweede Kamerlid Manon Fokke (PvdA) heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vragen gesteld over de leegloop van zijn departement als gevolg van de lopende reorganisatie.

 • Alex Mink treedt af als wethouder in Arnhem

  Mink treedt af als wethouder Arnhem

  1 reactie

  Alex Mink treedt af als wethouder in Arnhem. De SP gaat op zoek naar een opvolger. Dat maakte Mink dinsdagmiddag bekend in een persverklaring.

 • Door de digitalisering is er geen plek meer voor een aantal medewerkers in de organisatie. Na wat gesprekken met potentiële andere organisaties wordt al snel duidelijk dat de markt voor ‘traditionele’ archiefmedewerkers slecht is. Het ontbreekt de veelal laaggeschaalde medewerkers vooral aan de benodigde digitale vaardigheden.

  Gemeente investeert in boventalligen

  2 reacties

  Wat te doen met 45 boventallige archiefmedewerkers op leeftijd? Omdat een collectieve herplaatsing weinig kansrijk lijkt, besluit de gemeente Utrecht ze met behulp van intensieve individuele begeleiding en onder meer opleidingen aan ander werk te helpen.

 • Dijken langs de zee en de grote rivieren moeten hoognodig worden aangepakt om er zeker van te zijn dat we bij hoogwater droge voeten houden. Niet zozeer geld is het probleem – voor het project is ruim 4 miljard euro beschikbaar – maar de menskracht. Om die klus – die tot 2028 gefaseerd wordt uitgevoerd – te kunnen klaren, heeft de projectorganisatie liefst 350 fte per jaar extra nodig.

  Honderden mensen gezocht voor dijkversterking

  3 reacties

  In totaal 350 nieuwe medewerkers per jaar zijn er nodig om ons te beschermen tegen hoog water. De grote vraag is waar de waterschappen en Rijkswaterstaat ze vandaan toveren.

 • De structuuraanpassing onder aanvoering van secretaris-generaal Richard van Zwol moet leiden tot een ‘scherper inhoudelijk profiel’ van BZK. Dat betekent kiezen: niet meer alles doen. Een reconstructie door Binnenlands Bestuur leert wat de gevolgen zijn: volgens medezeggenschapsorganen en verontruste ambtenaren is de reorganisatie zo fundamenteel, dat het ook de inhoud van het beleid raakt. Dat zou politiek moeten worden afgestemd.

  Leegloop bij bzk na reorganisatie

  11 reacties

  De reorganisatie bij Binnenlandse Zaken (BZK) heeft gevolgen voor de inhoud van het beleid. De Agenda Lokale Democratie verdwijnt feitelijk in de prullenbak.

 • De totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker komt in 2016 gemiddeld op 708 euro. Voor een huurder komen de gemeentelijke belastingen dit jaar op een gemiddelde van 319 euro uit.

  Lastendruk in Limburg omhoog

  2 reacties

  De lastendruk voor inwoners van de Limburgse gemeenten stijgt dit jaar. Huurders zien hun lasten met gemiddeld 0,81 procent toenemen, en eigenaar/gebruikers ruim dubbel zo veel: 1,9 procent. Dat blijkt uit het Belastingoverzicht 2016 van de Provincie Limburg over de ontwikkeling 2015-2016 van de onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

 • De gemeentelijke boekhouding wordt minder een black box. Tenminste, dat is de bedoeling van de wijziging van de begrotings- en verslaggevingsregels die vandaag definitief zijn geworden.

  Boekhoudingen gemeenten eindelijk vergelijkbaar

  7 reacties

  De gemeentelijke boekhouding wordt minder een black box. Tenminste, dat is de bedoeling van de wijziging van de begrotings- en verslaggevingsregels die vandaag definitief zijn geworden.

 • Grote steden leveren het meest in bij de herverdeling van het gemeentefonds. Gemeenten met een groot buitengebied gaan er het meest op vooruit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint nu te twijfelen of de herverdeling wel zo verstandig is.

  Plasterk zet herverdeling gemeentefonds op losse schroeven

  18 reacties

  Grote steden leveren het meest in bij de herverdeling van het gemeentefonds. Gemeenten met een groot buitengebied gaan er het meest op vooruit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint nu te twijfelen of de herverdeling wel zo verstandig is.

 • Per raadscommissie kan Amsterdam het best twee raadsleden als rapporteurs voor begrotingen worden benoemd. Dat is een van de manieren om financiële debacles te voorkomen.

  Methode Duisenberg voor A'dam

  Reageer

  Per raadscommissie kan Amsterdam het best twee raadsleden als rapporteurs voor begrotingen worden benoemd. Dat is een van de manieren om financiële debacles te voorkomen. De aanbeveling voor Amsterdam is om voortaan gebruik te maken van de zogeheten methode Duisenberg. Het is de manier van werken in de Tweede Kamer, ingevoerd op initiatief van Pieter Duisenberg. Het VVD-Kamerlid introduceerde zijn uit het bedrijfsleven overgenomen methode omdat er in de Kamer tot zijn ongenoegen zelden de goede vragen werden gesteld bij begrotingsbehandelingen.

 • Minder dan tien gemeenten in ons land hebben een leegstandverordening. Dat het instrument zo weinig wordt ingezet, komt omdat weinigen vinden dat het zoden aan de dijk zet.

  Leegstand winkels loopt terug door verordening

  Reageer

  In Winschoten is het aantal leegstaande winkelpanden in twee jaar tijd gedaald van 91 naar 54. Het geheim? Inzet van de leegstandverordening in combinatie met een flankerend actieprogramma.

 • Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de zogeheten Iv3-rapportages van gemeenten. ‘Het lijkt er op dat gemeenten kunnen profiteren van het herstel op de woningmarkt’, stelt hoogleraar Willem Kortes Altes van de Faculteit Bouwkunde.

  Gemeenten verkopen flink meer bouwgrond

  Reageer

  Gemeenten hebben in 2015 tot en met het vierde kwartaal voor 1, 8 miljard euro aan bouwgrond verkocht. Dat is 28 procent meer dan in dezelfde periode van 2014.

 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft vorig jaar zijn winst flink weten op te voeren. Het nettoresultaat steeg met bijna 80 procent tot 226 miljoen euro. De gemeenten mogen als aandeelhouders op een dividend van 25 procent rekenen.

  Nettowinst BNG stijgt met 100 miljoen

  1 reactie

  Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft vorig jaar zijn winst flink weten op te voeren. Het nettoresultaat steeg met bijna 80 procent tot 226 miljoen euro. De gemeenten mogen als aandeelhouders op een dividend van 25 procent rekenen.

 • Jaarlijks zijn 1,6 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door mensen van buiten de organisatie en 1,1 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door collega’s of leidinggevenden. Gezondheidszorg en openbaar bestuur zijn sectoren waarin zowel externe als interne agressie veel voorkomt. Dat blijkt uit het in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken door TNO geschreven rapport Agressie op het werk 2014.

  2,3 miljard verzuimkosten door agressie op werkvloer

  9 reacties

  Jaarlijks zijn 1,6 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door mensen van buiten de organisatie en 1,1 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door collega’s of leidinggevenden. Gezondheidszorg en openbaar bestuur zijn sectoren waarin zowel externe als interne agressie veel voorkomt.

 • Het eigen vermogen van de gemeenten is tussen 2010 en 2014 afgenomen van 1.898 euro tot 1.727 euro per inwoner. Ook provincies zagen in deze periode de reserves slinken van 946 euro naar 938 euro per inwoner. Dat blijkt uit Deloitte Insight: de financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen.

  Eigen vermogen gemeenten slinkt

  2 reacties

  Het eigen vermogen van de gemeenten is tussen 2010 en 2014  afgenomen van 1.898 euro tot 1.727 euro per inwoner. Ook provincies zagen in deze periode de reserves slinken van 946 euro naar 938 euro per inwoner.

 • Er zitten aanzienlijke verschillen in de marktontwikkeling van de huizenprijzen per gemeente. In Amsterdam steeg de gemiddelde woningwaarde met bijna 9 procent het hardst. In Eersel daalde de gemiddelde waarde met bijna 4 procent het stevigst.
Dat blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer over de marktontwikkeling van woningen tussen de waardepeildatum 1 januari 2014 en de waardepeildatum 1 januari 2015.

  Waarde woning Amsterdam knalt omhoog

  3 reacties

  Er zitten aanzienlijke verschillen in de marktontwikkeling van de huizenprijzen per gemeente. In Amsterdam steeg de gemiddelde woningwaarde met bijna 9 procent het hardst. In Eersel daalde de gemiddelde waarde met bijna 4 procent het stevigst.

 • Tot nu toe hebben gemeenten eigen regelgeving met betrekking tot de zogeheten nadeelcompensatie. In de regel wordt aangesloten bij omzetverlies, waarbij een norm van 15 procent van de totale jaaromzet van een onderneming als ondergrens wordt aangehouden voor het normaal maatschappelijk risico.

  Forse verschillen in nadeelcompensatie voor ondernemer

  Reageer

  Ondernemers zien de omzet teruglopen als de straat voor hun deur open ligt en kunnen bij de gemeente om schadevergoeding vragen. Heldere regels ontbreken vaak. Nog niet één op de tien gemeenten heeft een verordening.

 • Het risico dat colleges en gemeenteraden niet eenzelfde ontwikkeling doormaken als de ambtelijke organisatie blijkt uit onderzoek naar ambtelijke fusies van bureau SeinstravandeLaar in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Ambtenaar wordt te slim

  27 reacties

  Een reëel gevaar van het ambtelijk laten fuseren van gemeenten is dat ambtenaren veel slimmer worden dan hun politieke bazen. Zo’n fusie gaat namelijk gepaard met een opwaardering van de ambtelijke kwaliteit.

 • Koen Dortmans – zelf als programmamaker betrokken bij talloze maatschappelijke discussies organiseerde – onderzocht de kwaliteit van wat er op het podium gebeurt maar ook het effect van het werk achter de schermen. Hij promoveert op 26 februari aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

  Kwaliteit debat onder de loep

  Reageer

  Nederlandse burgers mogen steeds vaker meepraten over nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en technologie. Zo liet minister Bussemaker (Onderrwijs en Cultuur, PvdA) burgers meedenken over de nationale wetenschapsagenda en waren er eerder publieke debatten over megastallen en nanotechnologie. Maar wat is de kwaliteit van die debatten eigenlijk?

 • De risicoanalyse is door bureau Beke gemaakt in opdracht van gemeente Zutphen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Onder bewoners is een vragenlijst naar mogelijke risicovolle omstandigheden en locaties uitgezet en er zijn interviews met inwoners en experts gevoerd.

  Zutphen zet risico’s azc op rij

  5 reacties

  Zutphen heeft als eerste Nederlandse gemeente een verkenning gemaakt van de risico’s rondom een nog te openen asielzoekerscentrum. Angsten en onveiligheidsgevoelens van omwonenden van een azc vormen de basis van de analyse.

 • Gezien de enorme toestroom van vluchtelingen richting Duitsland, wilde de evenknie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zo snel mogelijk op een rij gezet hebben welke risico’s de lokale overheden met de opvang van asielzoekers lopen. En ook wat de ideeën en mogelijkheden zijn de (ernstigste) risico’s te beheersen.

  Alle risico’s asielzoekers in beeld

  2 reacties

  Gemeenten lopen op 34 verschillende gebieden risico bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) bracht ze in kaart voor de Duitse VNG en komt met 200 maatregelen om risico’s te beheersen. 

 • De waterschappen verwachten voor de periode 2016-2019 naast de 2 miljard euro voor waterkeringen nog 1,4 miljard euro te investeren in gemalen en andere infrastructuur om de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater beheersbaar te houden. Voor waterzuiveringsprojecten verwachten de waterschappen investeringen van 1,3 miljard euro en voor overige investeringen zoals (vaar)wegen, ict en huisvesting 0,3 miljard euro.

  Waterschappen investeren 5 miljard

  3 reacties

  In de komende vier jaar investeren waterschappen 5 miljard euro. Ze verwachten daarvan 2 miljard euro te investeren in waterkeringen om Nederland te beschermen tegen het zeewater en overstromingen van meren en rivieren.

 • Provincies begroten 6,1 miljard euro aan lasten in 2016. In 2013 was dit nog 7 miljard euro.

  Provincies geven fors minder uit

  Reageer

  Provincies begroten 6,1 miljard euro aan lasten in 2016. In 2013 was dit nog 7 miljard euro. De provincies teren dit jaar bijna 1 miljard euro in op hun eigen vermogen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar de provinciale begrotingscijfers.

 • De gemiddelde loonsom per fte is bij de provincies met ruim 73 duizend euro het hoogst van alle decentrale overheden. Bij de gemeenten en waterschappen ligt de gemiddelde loonsom een stuk lager, respectievelijk 60 en 57 duizend euro.

  Ambtenaar provincie het duurst

  12 reacties

  De gemiddelde loonsom per fte is bij de provincies met ruim 73 duizend euro het hoogst van alle decentrale overheden. Bij de gemeenten en waterschappen ligt de gemiddelde loonsom een stuk lager, respectievelijk 60 en 57 duizend euro.

 • De heffing van precariobelasting door gemeenten op kabels en leidingen in de grond wordt door minister Plasterk aan banden gelegd. Per 1 januari mogen gemeenten de tarieven niet meer verhogen.

  Plasterk legt precario aan banden

  4 reacties

  De heffing van precariobelasting door gemeenten op kabels en leidingen in de grond wordt door minister Plasterk aan banden gelegd. Per 1 januari mogen gemeenten de tarieven niet meer verhogen.

 • Voor dit jaar is er volgens A+O fonds-directeur Jeroen Pepers nog 840.000 euro te vergeven. Met dat geld ondersteunt het A+O fonds gemeenten die jongeren een betaalde baan aanbieden. De instroom van jongeren in gemeentelijke organisaties is te beperkt.

  Geld voor instroom jongeren

  Reageer

  Bij het A+O fonds Gemeenten hebben in 2015 96 gemeenten in totaal 251 aanvragen ingediend voor het subsdidiëren van de instroom van jongeren in hun organisatie. Het totaal aan verstrekte subsidies was 786.000 euro.

 • De provincie Zeeland spreekt van een financiële heroverweging op het totale werkpakket. Niet op alle onderdelen van de begroting is ruimte om te kiezen. Wat bijvoorbeeld busvervoer, wegenonderhoud en natuurbeheer liggen de afspraken en daarmee de kosten voor jaren vast. Op het totaal van 184 miljoen euro kan ongeveer 12 miljoen euro opnieuw worden heroverwogen.

  Zeeland gooit begroting op schop

  1 reactie

  De provincie Zeeland gaat werken met een zero-based begroting. Dat betekent dat alle niet verplichte uitgaven opnieuw tegen het licht worden gehouden. Zeeuwen mogen meedenken.

 • Dat blijkt uit onderzoek van het Documentatie­centrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook in 2014 en 2013 nam het ledental af, met respectievelijk 4,4 en 1,9 procent. Het gezamenlijke ledental steeg voor het laatst in 2012, toen er Tweede Kamerverkiezingen werden gehouden.

  Ledental politieke partijen naar dieptepunt

  5 reacties

  Het totale ledental van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen is gedaald van 295.443 op 1 januari 2015 tot 285.851 op 1 januari 2016. Dat is een afname van 3,2 procent.

 • De financiële voorziening is twee maanden geleden afgesproken tussen Binnenlandse Zaken, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en Raadslid.nu. Die afspraak krijgt nu handen en voeten door middel van een zogeheten voorlopige voorziening. Eind dit jaar volgt een evaluatie om te bezien of de voorziening permanent moet worden.

  Geld voor beveiliging bedreigde bestuurders gemeente

  3 reacties

  Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken komt met een financieel vangnet voor aanvullende beveiligingskosten voor politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden. Die zijn mede door besluiten rondom asielzoekerscentra steeds vaker mikpunt van agressie en geweld. 

 • Volgens directeur Ansco Dokkum van Yacht Finance is in absolute aantallen het aanbod van banen voor hoog opgeleide financials in de Randstad het grootst, maar de stijging doet zich ook in de rest van het land voor.

  Vraag naar financieel specialist stijgt met 50 procent

  Reageer

  De vraag naar financieel specialisten is in 2015 met 25 procent gestegen. Bij de overheid nam de vraag naar financials vorig jaar zelfs met 50 procent toe. Dat blijkt uit onderzoek Yacht. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat er bij de overheid het afgelopen jaar naar één deskundigheid nog meer vraag is geweest: adviseur P&O. Daarvoor werden door decentrale overheden 225 vacatures geplaatst bij Binnenlands Bestuur. Op de tweede plaats staat de financieel adviseur met 175. De top vijf wordt gecompleteerd met de functies jurist, account/projectmanager en rekenkamerlid.

 • Het kabinet gaat het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in verschillende deelsectoren overwegen. Dat staat in een reactie van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) op een interdepartementaal onderzoek.

  Kabinet onderzoekt opsplitsing ABP

  28 reacties

  Het kabinet gaat het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in verschillende deelsectoren overwegen. Er moet in elk geval een structurele verbinding komen tussen het loon- en pensioenoverleg.

 • In een essay in Binnenlands Bestuur plaatst de Tilburgse hoogleraar vergelijkende bestuurskunde Frank Hendriks kanttekeningen bij deze vorm van lottocratie. De Vlaamse schrijver David van Reybrouck is de vaandeldrager van deze zogeheten aselecte democratie. Volgens hem levert gerichte selectie geen democratie maar aristocratie op, en dat ware democratie geeft iedere burger een gelijke kans om ingeloot te worden in het ‘minipubliek’ dat zich op enig moment over de publieke zaak buigt.

  Kanttekeningen bij de lottocratie

  4 reacties

  De G1000 illustreert een bredere beweging die het klassieke idee van loting voorstaat: een willekeurige greep nemen uit de bevolking en die verantwoordelijkheid geven. Er kleven echter problematische aspecten aan.

 • De gemeente Delft moet, om financieel het hoofd boven water te houden, meer geld uit het gemeentefonds zien te slepen en een beroep doen op extra steun van regio, provincie en rijk. Dat staat in het adviesrapport Delft, parel in de Randstad van een speciale commissie onder voorzitterschap van Wim Deetman.

  Delft moet om extra geld vragen

  4 reacties

  De gemeente Delft moet, om financieel het hoofd boven water te houden, meer geld uit het gemeentefonds zien te slepen en een beroep doen op extra steun van regio, provincie en rijk.

 • De rijksoverheid kan 136 miljoen euro per jaar besparen op kantoren voor ambtenaren. Dat is ongeveer 25 miljoen euro meer dan eerder werd gedacht. Dat schrijft VVD-minister Blok (VVD, Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer. Er komen minder ambtenaren, en door flex- en thuiswerken hebben die bovendien minder ruimte nodig. Het aantal plaatsen waar de rijksoverheid in 2020 in kantoren is gevestigd, verandert niet.

  Het rijk bespaart op kantoren

  Reageer

  De rijksoverheid kan 136 miljoen euro per jaar besparen op kantoren voor ambtenaren. Dat is ongeveer 25 miljoen euro meer dan eerder werd gedacht. Dat schrijft VVD-minister Blok (VVD, Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer. Er komen minder ambtenaren, en door flex- en thuiswerken hebben die bovendien minder ruimte nodig. Het aantal plaatsen waar de rijksoverheid in 2020 in kantoren is gevestigd, verandert niet.

 • Gemeenteambtenaren houden na ontslag recht op drie jaar ww. Het derde ww-jaar wordt bekostigd door het betalen van een pseudo-premie van 0,1 procent door alle werknemers.Tot dat akkoord zijn vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gekomen in gisternacht gesloten principeakkoord voor een kortdurende cao tot 1 mei 2017.

  Ambtenaar: 0,1 procent voor volle drie jaar ww

  14 reacties

  Gemeenteambtenaren houden na ontslag recht op drie jaar ww. Het derde ww-jaar wordt bekostigd door het betalen van een pseudo-premie van 0,1 procent door alle werknemers.

 • De 160.000 gemeenteambtenaren gaan er dit jaar 3 procent op vooruit. Dat staat in het cao-akkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de vakbonden heeft gesloten. In 2017 komt daar nog eens 0,4 procent bij.

  Ambtenaren gemeenten: +3,4 procent

  49 reacties

  De 160.000 gemeenteambtenaren gaan er dit jaar 3 procent op vooruit. Dat staat in het cao-akkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de vakbonden heeft gesloten. In 2017 komt daar nog eens 0,4 procent bij.

 • Minimaal vijf bijstandsgerechtigden hebben agressief gedrag richting ambtenaren vorig jaar moeten bekopen met een financiële maatregel van het UWV. Dat blijkt uit een brief van de ministers Van der Steur (Justitie en Veiligheid, VVD) en Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) aan de Tweede Kamer.

  Vijf uitkeringen gekort vanwege agressie

  7 reacties

  Minimaal vijf uitkerigsgerechtigden hebben agressief gedrag richting ambtenaren vorig jaar moeten bekopen met een financiële maatregel van het UWV.

 • De nieuwe beleidslijn treft behalve enkele grote organisaties, ook kleinere clubs zoals de Kleine Kernen Gelderland. De structurele subsidies voor welzijnsorganisaties komen eind dit jaar te vervallen. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van 6,5 miljoen euro.

  Gelderland draait subsidiekraan voor sport en welzijn dicht

  9 reacties

  Gelderland kapt met het verstrekken van vaste subsidies voor sport en welzijn. Tal van grote organisaties raken daardoor zelfs miljoenen euro’s kwijt. De provincie wil af van alle vaste sport- en welzijnssubsidies. Het afstoten van die structurele subsidies spoort met het zich meer concentreren van de provincie op de provinciale kerntaken ruimte, milieu, economie en leefbaarheid.

 • Uit de monitor Veilige Publieke Taak 2015 blijkt dat het totale percentage slachtoffers van agressie en geweld door derden vrijwel gelijk is gebleven in de periode van 2007 tot 2014. Van alle vormen van agressie en geweld komt intimidatie veruit het meest voor.

  Agressie tegen ambtenaar kost 367 miljoen per jaar

  4 reacties

  Eén op de drie werknemers met een publieke taak heeft te maken met agressie en geweld. De bijbehorende kosten bedragen naar schatting meer dan 350 miljoen euro per jaar. Met name Limburgers gaan vaker over de schreef.

 • Het Openbaar Ministerie gaat de gemeente Laren strafrechtelijk vervolgen wegens traag optreden inzake asbestproblematiek in een basisschool. Andere gemeenten wacht mogelijk eenzelfde lot.

  Vervolging gemeente om asbest in school

  2 reacties

  Het Openbaar Ministerie gaat de gemeente Laren strafrechtelijk vervolgen wegens traag optreden inzake asbestproblematiek in een basisschool. Justitie spreekt van 'strafbare feiten.'

 • De rijksoverheid kan 136 miljoen euro per jaar besparen op kantoren voor ambtenaren. Dat is 25 miljoen euro meer dan eerder werd gedacht.

  Minder ambtenaren, dus minder kantoren

  9 reacties

  De rijksoverheid kan 136 miljoen euro per jaar besparen op kantoren voor ambtenaren. Dat is 25 miljoen euro meer dan eerder werd gedacht.

 • Vlissingen krijgt voor 2015 een aanvullende uitkering van ruim 4 miljoen euro uit het gemeentefonds. Dat extra geld moet helpen om het financiële tekort van de gemeente te dichten.

  Vier miljoen noodhulp voor Vlissingen

  1 reactie

  Vlissingen krijgt voor 2015 een aanvullende uitkering van ruim 4 miljoen euro uit het gemeentefonds. Dat extra geld moet helpen om het financiële tekort van de gemeente te dichten.

   

 • Vermogende provincies hebben een manier gevonden om onder het verplicht schatkistbankieren bij het rijk uit te komen. Ze beleggen een deel van hun miljoenen in leningen aan de BNG Bank en de NWB Bank.

  Rijk vist naast miljoenen provincies

  7 reacties

  Vermogende provincies hebben een manier gevonden om onder het verplicht schatkistbankieren uit te komen. Ze beleggen een deel van hun miljoenen in leningen aan de BNG Bank en de NWB Bank.

 • In totaal ging het om 155 verkooptransacties. Het merendeel daarvan betrof de verkoop van grond – ruim 350 hectare. Er werden 56 gebouwen of complexen verkocht, zoals een gevangenis, een voormalig kantongerecht, veel lege kantoren en enkele woonhuizen.

  Rijk verkoopt voor 120 miljoen aan vastgoed

  1 reactie

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vorig jaar voor bijna 120 miljoen euro aan overtollig vastgoed verkocht. De grootste verkoop was het voormalige Paleis van Justitie in Amsterdam.

 • De gemeente Enschede overweegt via de rechter 6 miljoen euro meer uit het gemeentefonds te krijgen. Dat zei burgemeester Onno van Veldhuizen (D66) tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak. ‘Wij gaan voor een rechtvaardiger verdeling van de middelen uit het gemeentefonds om de vicieuze cirkel van te weinig geld en te veel armoede te doorbreken. En als er een kans van slagen is –  en dat zou best eens kunnen – doen we dat niet alleen langs politieke maar ook langs juridische weg.’ Van Veldhuizen wil desnoods via de rechter proberen 6 miljoen euro aan niet ontvangen bijstandsgelden binnen te halen.

  Meer rijksgeld via rechter

  2 reacties

  De gemeente Enschede overweegt via de rechter 6 miljoen euro meer uit het gemeentefonds te krijgen. Dat zei burgemeester Onno van Veldhuizen (D66) tijdens zijn eerste nieuwjaarstoespraak. ‘Wij gaan voor een rechtvaardiger verdeling van de middelen uit het gemeentefonds om de vicieuze cirkel van te weinig geld en te veel armoede te doorbreken. En als er een kans van slagen is –  en dat zou best eens kunnen – doen we dat niet alleen langs politieke maar ook langs juridische weg.’ Van Veldhuizen wil desnoods via de rechter proberen 6 miljoen euro aan niet ontvangen bijstandsgelden binnen te halen.

 • De algehele verwachting is dat door accountants bij de gemeentelijke jaarrekeningen over 2015 veel niet goedkeurende accountantsverklaringen zullen worden afgegeven. Fouten, onzekerheden en onduidelijkheden in het sociaal domein – de PGB-gelden en de zorg in natura – zijn daarvan de oorzaak.

  Rechtmatigheid doet er even niet zo toe

  11 reacties

  Gemeenten nemen voor lief dat de jaarrekeningen over 2015 door de accountant vaak als financieel niet rechtmatig zullen worden bestempeld. Dat is wrang, maar er zijn volgens de gemeentelijke koepelorganisatie verzachtende omstandigheden.

 • Delft heeft jarenlang geen grip gehad op grote infrastructurele projecten als de Spoorzone en de Harnaschpolder. Onder andere daardoor hebben de tekorten van de gemeente tot meer dan 141 miljoen euro kunnen oplopen.

  Te optimistisch Delft mist in met megaprojecten

  5 reacties

  Delft heeft jarenlang geen grip gehad op grote infrastructurele projecten als de Spoorzone en de Harnaschpolder. Onder andere daardoor hebben de tekorten van de gemeente tot meer dan 141 miljoen euro kunnen oplopen.

 • De provincies hebben tien gemeenten onder curatele gesteld, omdat hun begrotingen niet sluitend zijn. Vorig jaar gold het zogeheten preventieve toezicht nog voor 16 gemeenten.

  Tien gemeenten onder curatele

  14 reacties

  De provincies hebben tien gemeenten onder curatele gesteld, omdat hun begrotingen niet sluitend zijn. Vorig jaar gold het zogeheten preventieve toezicht nog voor 16 gemeenten.

 • Alle mooie beloften ten spijt, komt de gemeente Doetinchem er al vrij snel na de start in januari achter dat met de overheveling van met name de uitvoeringstaken van de Wmo 2015 en de Jeugdwet een bom bureaucratie mee komt.

  Doetinchem sloopt 3D-schotten

  5 reacties

  De 3D-portefeuilles jeugd, werk en zorg zijn in Doetinchem nog verdeeld over vier wethouders. Op de ambtelijke werkvloer moeten alle schotten tussen de beleidsterreinen in 2017 zijn verdwenen.

 • Rijksambtenaren in Nederland worden relatief goed betaald. Tenminste, vergeleken met andere Europese landen. Dat blijkt klip en klaar uit de Staat van de Ambtelijke Dienst, STAD. In die publicatie zette Helma Kuperus (Binnenlandse Zaken) de beloningen van ambtenaren in de diverse lidstaten van de Europese Unie op een rij. Hoewel vergelijken lastig is – brutolonen zijn mede afhankelijk van de levensstandaard in ieder land en bijvoorbeeld het aantal werkuren per week, het aantal vakantiedagen, de werkgeversbijdrage in sociale lasten en beloningsbestanddelen in natura en nettolonen worden beïnvloed door verschillen in belastingregimes – komt er wel enig beeld uit.

  Ambtenaar best goed betaald

  Reageer


  Rijksambtenaren in Nederland worden relatief goed betaald. Tenminste, vergeleken met andere Europese landen. Dat blijkt klip en klaar uit de Staat van de Ambtelijke Dienst, STAD. In die publicatie zette Helma Kuperus (Binnenlandse Zaken) de beloningen van ambtenaren in de diverse lidstaten van de Europese Unie op een rij. Hoewel vergelijken lastig is – brutolonen zijn mede afhankelijk van de levensstandaard in ieder land en bijvoorbeeld het aantal werkuren per week, het aantal vakantiedagen, de werkgeversbijdrage in sociale lasten en beloningsbestanddelen in natura en nettolonen worden beïnvloed door verschillen in belastingregimes – komt er wel enig beeld uit.

 • Vacante burgemeesters­posten oefenen een meer dan gemiddelde aantrekkingskracht uit op VVD’ers. Zij sturen verreweg de meeste sollicitatiebrieven.

  Liberale run op burgemeestersposten

  Reageer

  Vacante burgemeesters­posten oefenen een meer dan gemiddelde aantrekkingskracht uit op VVD’ers. Zij sturen verreweg de meeste sollicitatiebrieven.

 • De rekenkamercommissie Zwolle heeft per direct besloten het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) op te zeggen. Het is in korte tijd de derde rekenkamer die boos buit de NVRR stapt.

  Derde rekenkamer verlaat NVRR

  3 reacties

  De rekenkamercommissie Zwolle heeft per direct besloten het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) op te zeggen. Het is in korte tijd de derde rekenkamer die boos buit de NVRR stapt.

 • Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur naar alle opengestelde burgemeestersvacatures in 2014 en 2015 blijkt dat VVD’ers massaal een gooi doen. Vorig jaar kon er worden gereageerd op 35 vacatures. Dat leverde in totaal 958 sollicitanten op. Een fors deel daarvan was dus van liberale huize: bijna driehonderd. Op ruime afstand, met iets meer dan tweehonderd kandidaten, volgde het CDA. De PvdA was in 2014 goed voor 159 sollicitatiebrieven.

  VVD’ers solliciteren zich blauw

  9 reacties

  Vacante burgemeesters­posten oefenen een meer dan gemiddelde aantrekkingskracht uit op VVD’ers. Zij sturen verreweg de meeste sollicitatiebrieven.

 • Minister Dijsselbloem van Financiën kan geen duidelijkheid geven of het kabinet de 450 miljoen euro vergoedt die gemeenten straks nodig hebben voor de bijstand aan asielzoekers.

  Compensatie bijstand asielzoekers onzeker

  5 reacties

  Minister Dijsselbloem van Financiën kan geen duidelijkheid geven of het kabinet de 450 miljoen euro vergoedt die gemeenten straks nodig hebben voor de bijstand aan asielzoekers.

 • Een en ander blijkt uit de vandaag gepresenteerde Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) van de Bijzondere Leerstoelen van het CAOP. De bij Binnenlandse Zaken werkzame Herma Kuperus maakt in die publicatie een vergelijking van de Nederlandse rijksambtenaar met zijn collega’s in de Europese Unie.

  Nederlandse ambtenaar best kras

  9 reacties

  Is de Nederlandse rijksambtenaar oud? Een kleine 12 procent is zestig jaar of ouder en 46 procent is vijftig+. Maar zoals met veel dingen, blijkt alles relatief.

 • Binnen een half jaar komt het kabinet met een voorstel voor een verschuiving van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied. Vanaf 2019 zouden gemeenten 4 miljard euro extra mogen innen bij hun burgers. D66 dwong deze toezegging van het kabinet af.

  Kabinet wil ruimer lokaal belastinggebied

  13 reacties

  Binnen een half jaar komt het kabinet met een voorstel voor een verschuiving van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied. Vanaf 2019 zouden gemeenten 4 miljard euro extra mogen innen bij hun burgers.

 • De Rekenkamercommissie Amstelveen heeft uit onvrede haar lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) met ingang van 1 januari 2016 opgezegd. Daarmee volgt Amstelveen het voorbeeld van de rekenkamercommissie van Zwijndrecht.

  Ook rekenkamer Amstelveen stapt boos uit NVRR

  9 reacties

  De Rekenkamercommissie Amstelveen heeft uit onvrede haar lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) met ingang van 1 januari 2016 opgezegd. Daarmee volgt Amstelveen het voorbeeld van de rekenkamercommissie van Zwijndrecht.

   

 • Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in die Brabantse gemeente, houdt Fraanje er per 1 januari mee op. Op het gebied van ontbureaucratisering, één van zijn hoofdthema’s, is er veel veranderd, ‘maar we zijn er nog niet.’

  ‘Kabinet moet vooral nog ontregelen’

  9 reacties

  ‘Je hoort wel eens dat het huidige kabinet is uitgeregeerd. Nou, ontregelen kan nog een hele mooie taak zijn voor dit kabinet: regels schrappen in plaats van er weer nieuwe aan toe te voegen’, zegt gemeentesecretaris Jan Fraanje van Boxtel.

 • Het ongedaan maken van de budgetkorting is een gevolg van het toetreden van de CU tot het dagelijks bestuur van de gemeente. De CU neemt de plaats in van GroenLinks in het college. De nieuwkomer bedong het ongedaan maken van de structurele budgetkorting van één ton per jaar op de rekenkamer.

  Budget rekenkamer opgeplust

  Reageer

  Arnhem krijgt toch een onafhankelijke rekenkamer met een volwassen budget. De eerder opgelegde korting van 100.000 euro is van de baan.

 • Veel lokale bestuurders geven aan EénVandaag als toelichting op een enquête van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters lucht aan hun frustratie. Burgemeester Jeroen Staatsen (VVD) van Voorschoten zegt dat het kabinet niet meewerkt aan het draagvlak voor het opvangen van asielzoekers.

  Gemeenten missen Haagse steun bij asielopvang

  1 reactie

  Ruim de helft van de burgemeesters vindt dat het kabinet de opvang van asielzoekers te makkelijk op het bordje van de gemeente schuift. ‘De gemeente lost het op en de regering maakt zich er met een jantje-van-leiden vanaf.’

 • De gemeentelijke koepelorganisatie is extra boos, omdat het de zoveelste greep in de kas van de gemeenten is. De laatste jaren zijn de gemeenten door het rijk op het gemeentefonds gekort buiten de gemaakte afspraken van de normeringsmethodiek om. Zo zagen ze al 256 miljoen euro voor onderwijshuisvesting verdwijnen, 310 miljoen euro aan btw en 18 miljoen euro aan dualisering raadsleden.

  VNG: ‘Gemeentefonds geen pinautomaat voor rijksbeleid’

  6 reacties

  Het weghalen van 13,5 miljoen euro uit het gemeentefonds ten bate van ‘meer cultuur’ schiet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) volledig in het verkeerde keelgat. ‘Het gemeentefonds is geen pinautomaat voor rijksbeleid’, schrijft het VNG-bestuur aan de Tweede Kamer.

 • Onderzoekers kunnen geen harde aanwijzingen vinden dat gemeenten eerder woningen laten bouwen op hun eigen grond dan op die van projectontwikkelaars.

  Geen bewijs voor ‘eigen grond eerst’

  1 reactie

  Onderzoekers kunnen geen harde aanwijzingen vinden dat gemeenten eerder woningen laten bouwen op hun eigen grond dan op die van projectontwikkelaars.

 • Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet van de Tweede Kamer haast maken met de wet die het gemeenten, provincies en waterschappen onmogelijk maakt precario te heffen op netwerken van nutsbedrijven.

  Plasterk moet tempo maken met verbod precarioheffing

  7 reacties

  Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet van de Tweede Kamer haast maken met de wet die het gemeenten, provincies en waterschappen onmogelijk maakt precario te heffen op netwerken van nutsbedrijven.

 • Ambtenaren bij de rijksoverheid moeten vaker van functie of organisatie wisselen. Dat gebeurt nu te weinig. Minister Blok (Rijksdienst) komt met maatregelen.

  Minister jaagt ambtenaren van hun stoel

  7 reacties

  Ambtenaren bij de rijksoverheid moeten vaker van functie of organisatie wisselen. Dat gebeurt nu te weinig. Minister Blok (Rijksdienst) komt met maatregelen.

 • Vijf procent van de bevolking woont in wijken die onvoldoende tot zeer onvoldoende scoren op het gebied van leefbaarheid. Minister Blok (Wonen) waarschuwt dat door opstapeling van problemen in dat soort wijken een vruchtbare voedingsbodem kan ontstaan voor extremistische groeperingen.

  Vijf procent woont in kwetsbare wijk

  4 reacties

  Vijf procent van de bevolking woont in wijken die onvoldoende tot zeer onvoldoende scoren op het gebied van leefbaarheid. Minister Blok (Wonen) waarschuwt dat door opstapeling van problemen in dat soort wijken een vruchtbare voedingsbodem kan ontstaan voor extremistische groeperingen.

 • Inwoners van Heerlen kosten het rijk het meest. Per inwoner gaat er per jaar 3.468 euro uit Den Haag naar de Limburgse gemeente. De landelijk gemiddelde uitkering per hoofd van de bevolking ligt op 1947 euro.

  Rijk veel kwijt aan Heerlen

  Reageer

  Inwoners van Heerlen kosten het rijk het meest. Per inwoner gaat er per jaar 3.468 euro uit Den Haag naar de Limburgse gemeente. De landelijk gemiddelde uitkering per hoofd van de bevolking ligt op 1947 euro.

 • Al enige jaren is er in Nederland sprake van een overaanbod van vele miljoenen vierkante meters bouwgrond voor onder andere bedrijventerreinen. Provincies zouden sturend kunnen optreden, maar doen dat vaak niet. Volgens het rapport Grond, Geld en gemeenten van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) hebben ze last van slappe knieën als het gaat om het nemen van een regierol inzake het afstemmen van vraag en aanbod.

  Pleidooi voor regionale grondbank

  3 reacties

  Er moet een regionale grondbank komen waar gemeenten hun overtollige bouwgronden kunnen onderbrengen. Naar rato van de inbrengwaarde krijgen gemeenten er aandelen voor terug.’

 • Dat blijkt uit het onderzoek ‘Financiële gegevens bouwgrondexploitaties’ van de TU Delft. In totaal werd in 2015 tot nu toe voor 1170 miljoen euro aan bouwgrond verkocht. Een jaar eerder verkochten gemeenten voor 871 miljoen euro aan bouwgrond.

  Gemeenten zien opbrengst grond stijgen

  1 reactie

  Gemeenten slaagden erin de eerste drie kwartalen van dit jaar de opbrengst uit de verkoop van bouwgrond met 34 procent te laten stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

 • De commissie die onderzoek moet doen naar het lek van de commissie stiekem is opgezadeld met een onmogelijke opdracht. Volgens hoogleraar Douwe Jan Elzinga biedt de wet onvoldoende handvatten om dat onderzoek te doen. Hij schrijft dat in zijn column in Binnenlands Bestuur.

  Onderzoek naar lek commissie stiekem kansloos

  11 reacties

  De commissie die onderzoek moet doen naar het lek van de commissie stiekem is opgezadeld met een onmogelijke opdracht. Volgens hoogleraar Douwe Jan Elzinga biedt de wet onvoldoende handvatten om dat onderzoek te doen.

 • De wethouders zeggen de afgelopen jaren al enorm te hebben moeten bezuinigen op onder andere cultuur, openbare ruimte en sport. Nóg meer kortingen zouden onvermijdelijk leiden tot wachtlijsten (in de zorg), slecht onderhouden wegen en verhoging van de lokale lasten.

  Steden strooien met brandbrieven

  17 reacties

  Het kabinet wordt bedolven onder de brandbrieven van gemeenten. Minister Plasterk kreeg er vandaag een aangeboden namens 200 wethouders financiën. Gisteren ontving staatssecretaris Dekker er een namens de onderwijswethouders van de vier grote steden. De strekking: hou op met bezuinigen op gemeenten.

 • Waar de ‘gewone’ mantelzorger per dag gemiddeld zo’n twee uur aan mantelzorg besteedt, houdt de ambtenaar het bij anderhalf uur. Toch ervaren ambtenaren de mantelzorg als een zwaardere last. Eén op de vier geeft aan moeite te hebben het vol te houden. Bij werkzame burgers is dat met 18 procent een stuk minder.

  Mantelzorg: ambtenaar vooral regelneef

  Reageer

  Ambtenaren die mantelzorg verlenen aan hun naasten helpen vooral bij het organiseren van professionele zorg. Directe verpleegkundige hulp nemen ze gemiddeld minder vaak op zich dan de doorsnee burger.

 • De gemiddelde uitgaven per inwoner voor sport per gemeente verschillen fors. De helft van de gemeenten geeft 62 euro per inwoner en een kwart van de gemeenten geeft meer dan 82 euro per inwoner uit. De gulste 10 procent van de gemeenten geeft zelfs meer dan 100 euro per inwoner uit aan sport, met een uitschieter van 284 euro. De zuinigste gemeente geeft 3 euro per inwoner uit.

  Uitgaven sport dalen in 2015

  1 reactie

  De gemiddelde uitgaven per inwoner voor sport per gemeente verschillen fors. Uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat een kwart van de gemeenten minder dan 48 euro per inwoner aan sport uitgeeft.

Recente Achtergrond Artikelen

 • De ING toog met kantorenbeleggers naar het poolgebied om ze met de neus op de feiten te drukken: klimaatopwarming bestaat echt. De boodschap: doe er wat aan! Ook de BNG helpt klanten hun energie vretende panden te vergroenen. ‘De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed loopt nog achter.’ 

  Hulp bank bij duurzame aspiraties

  Reageer

  De ING toog met kantorenbeleggers naar het poolgebied om ze met de neus op de feiten te drukken: klimaatopwarming bestaat echt. De boodschap: doe er wat aan! Ook de BNG helpt klanten hun energie vretende panden te vergroenen. ‘De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed loopt nog achter.’ 

 • Een paar jaar geleden was Leusden nog 35.000 euro kwijt aan accountantskosten. Sinds de verzwaring van de controle-eisen betaalt de Utrechtse gemeente het dubbele. En ambtenaren hebben er vijf keer zoveel werk aan. ‘Echt niemand schiet hier iets mee op.’

  ‘Controle-eisen veel te zwaar’

  Reageer

  Een paar jaar geleden was Leusden nog 35.000 euro kwijt aan accountantskosten. Sinds de verzwaring van de controle-eisen betaalt de Utrechtse gemeente het dubbele. En ambtenaren hebben er vijf keer zoveel werk aan. ‘Echt niemand schiet hier iets mee op.’

 • De manier waarop gemeenten hun overheadkosten verantwoorden, is zo verschillend dat een onderlinge vergelijking tussen gemeenten zo goed als onmogelijk is. ‘Waarom niet één methode voor alle gemeenten?’

  Overhead, appels en peren

  Reageer

  De manier waarop gemeenten hun overheadkosten verantwoorden, is zo verschillend dat een onderlinge vergelijking tussen gemeenten zo goed als onmogelijk is. ‘Waarom niet één methode voor alle gemeenten?’

 • Gemeenten kunnen de groeiende vraag naar woningen amper bijbenen. Er worden wel meer bouwvergunningen uitgegeven, maar er is te weinig capaciteit om alle plannen snel te beoordelen. De grondprijs blijft intussen opvallend stabiel.

  Trage uitgifte bottleneck

  Reageer

  Gemeenten kunnen de groeiende vraag naar woningen amper bijbenen. Er worden wel meer bouwvergunningen uitgegeven, maar er is te weinig capaciteit om alle plannen snel te beoordelen. De grondprijs blijft intussen opvallend stabiel.

 • Elk jaar opnieuw dat gesteggel tussen management en ondernemingsraad over het onder benutte opleidingsbudget. In de gemeente Groningen hadden ze genoeg van die ‘nutteloze’ discussie. Ze laten de keuze voor het volgen van een opleiding nu aan de medewerkers. Gevolg: een verdubbeling van het gebruik.

  Groningen sloopt opleidingsplafond

  Reageer

  Elk jaar opnieuw dat gesteggel tussen management en ondernemingsraad over het onder benutte opleidingsbudget. In de gemeente Groningen hadden ze genoeg van die ‘nutteloze’ discussie. Ze laten de keuze voor het volgen van een opleiding nu aan de medewerkers. Gevolg: een verdubbeling van het gebruik.

 • Gemeenten hebben bij reorganisaties of andere grote veranderingen onvoldoende oog voor hun medewerkers. De werkvloer blijkt vaak niet overtuigd van de gekozen weg. Dat werkt remmend. Vooral voor managers valt er nog een boel te leren.

  Onvoorbereid op pad

  Reageer

  Gemeenten hebben bij reorganisaties of andere grote veranderingen onvoldoende oog voor hun medewerkers. De werkvloer blijkt vaak niet overtuigd van de gekozen weg. Dat werkt remmend. Vooral voor managers valt er nog een boel te leren.

 • Bij de Nationale ombudsman zijn sinds 2015 ruim 3000 klachten binnengekomen van burgers die ontevreden zijn over hoe ze door hun gemeente worden geholpen met hun problemen op het gebied van jeugd, werk of zorg. Sinds de tweede helft van 2016 stijgt het aantal. 

  3100 klachten sinds 2015

  Reageer

  Bij de Nationale ombudsman zijn sinds 2015 ruim 3000 klachten binnengekomen van burgers die ontevreden zijn over hoe ze door hun gemeente worden geholpen met hun problemen op het gebied van jeugd, werk of zorg. Sinds de tweede helft van 2016 stijgt het aantal. 

 • Binnen een maand van nul naar vijf. Eerst de gemeente Tiel, toen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Nieuwkomer Vallei Accountants gaat er de jaarrekeningen controleren. Er is ruimte voor kleinere partijen nu de grote jongens zich deels uit de gemeentemarkt terugtrekken. Ook Baker Tilly Berk en BDO slaan hun slag.

  New kids on the block

  Reageer

  Binnen een maand van nul naar vijf. Eerst de gemeente Tiel, toen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Nieuwkomer Vallei Accountants gaat er de jaarrekeningen controleren. Er is ruimte voor kleinere partijen nu de grote jongens zich deels uit de gemeentemarkt terugtrekken. Ook Baker Tilly Berk en BDO slaan hun slag.

 • Met een brede glimlach omschrijft hij het zelf als een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief in pak. In dat pak steekt Jeroen Kremers. Voorheen topambtenaar bij Financiën, IMF-bestuurder en bankier bij de Royal Bank of Scotland. Nu spant hij zich in om een nationale investeringsbank van de grond te krijgen met minimaal 100 miljard euro in kas. 

  Nationale investeringsbank als cruciale club

  Reageer

  Met een brede glimlach omschrijft hij het zelf als een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief in pak. In dat pak steekt Jeroen Kremers. Voorheen topambtenaar bij Financiën, IMF-bestuurder en bankier bij de Royal Bank of Scotland. Nu spant hij zich in om een nationale investeringsbank van de grond te krijgen met minimaal 100 miljard euro in kas. 

 • Acht op de tien ambtenaren vinden dat de werkgever meer kan doen om zijn of haar gezondheid te vergroten. Hoe? Door de werkdruk te verlagen en beter leiding te (laten) geven. O ja, en zelf kunnen ze ook best wat beter op hun gezondheid letten. 

  Ziek van de werkdruk

  Reageer

  Acht op de tien ambtenaren vinden dat de werkgever meer kan doen om zijn of haar gezondheid te vergroten. Hoe? Door de werkdruk te verlagen en beter leiding te (laten) geven. O ja, en zelf kunnen ze ook best wat beter op hun gezondheid letten. 

 • Acht op de tien ambtenaren hebben in de afgelopen twee jaar te maken gehad met één of meerdere veranderingen op het werk. Het betreft vooral grote reorganisaties.

  Overheid kampioen reorganiseren

  Reageer

  Acht op de tien ambtenaren hebben in de afgelopen twee jaar te maken gehad met één of meerdere veranderingen op het werk. Het betreft vooral grote reorganisaties.

 • Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

  Knibbelen aan de kwijtschelding

  Reageer

  Mensen met een smalle beurs verliezen in meer en meer hoeken van het land een financiële tegemoetkoming: lokale overheden worden minder scheutig met het verlenen van belastingkwijtscheldingen. Dit om met name de net-niet-minima te ontlasten.

 • Veel van de werknemers in de publieke sector kunnen straks eenvoudiger worden ontslagen. Dat is een van de gevolgen van het verlies van hun speciale ambtenarenstatus. Voor de rest is volgens deskundigen veel nog ongewis, ook na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel.

  Ontslag ambtenaren wordt makkelijker

  Reageer

  Veel van de werknemers in de publieke sector kunnen straks eenvoudiger worden ontslagen. Dat is een van de gevolgen van het verlies van hun speciale ambtenarenstatus. Voor de rest is volgens deskundigen veel nog ongewis, ook na instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel.

 • Gewoon omdat je ambtenaar bent. Noem het maar gewoon. Ambtenaren zijn niet gewoon. Ze zijn een bijzonder soort, en wel hierom: ambtenaren staan bekend om hun goede betaalgedrag. En dat maakt het voor veel bedrijven blijkbaar reuze interessant om ze als klant te hebben. Dus krijgen ze extra kortingen.

  Ambtenaar zijn loont

  Reageer

  Overheden mogen medewerkers niet langer gunstige hypotheken meer aanbieden. Maar op de particuliere markt kunnen ambtenaren op dat vlak hun slag slaan. Als afnemer van leningen en verzekeringen krijgen ze her en der kortingen. Zelfs bij het boeken van vakanties kunnen ze voordeel trekken van hun status.

 • Van de acht trainees die Gemert-Bakel in 2008 opleidde en aannam, werken er nog twee bij de Brabantse gemeente. Is daarmee het jongerenproject mislukt?

  Jong talent helpt bij omturnen organisatie

  Reageer

  Van de acht trainees die Gemert-Bakel in 2008 opleidde en aannam, werken er nog twee bij de Brabantse gemeente. Is daarmee het jongerenproject mislukt? ‘Nee hoor’, klinkt het opgewekt. ‘We beginnen eind dit jaar met weer twee, misschien wel drie nieuwe trainees.’

 • In de Bollenstreek schrikt men zich een hoedje als uit conceptcijfers zich langzaam maar zeker begint af te tekenen dat het voor 2015 begrote geld voor zorg voor liefst een kwart op de plank blijft liggen. De uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijken 5,5 miljoen euro lager dan begroot. De intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen – ISD Bollenstreek – besluit daarop een onderzoek te doen naar de onderbenutting van de Wmo-uitgaven.

  Vreemd: wel zorgindicatie, geen gebruik

  Reageer

  Gemeenten houden flink geld over op de budgetten voor de Wmo. De eerste onderzoeken wijzen uit wat één van de hoofdoorzaken is: veel cliënten verzilveren hun ontvangen indicaties niet of niet volledig. Of ze declareren bij de verkeerde partij.

 • Aandacht voor integriteit in het (HR-) beleid van de overheid is er volop, maar de specifieke rol van topambtenaren daarin is lange tijd onderbelicht gebleven.

  Top moet goede voorbeeld geven

  Reageer

  Als topambtenaar zichtbaar het goede voorbeeld geven op het gebied van integriteit lijkt makkelijker dan het is. Nogal wat leidinggevenden denken dat het wel duidelijk zal zijn waar ze voor staan. Medewerkers zien echter snel het tegenovergestelde.

 • Wat de budgetten voor de nieuwe Wmo-taken betreft, heeft ruim de helft van de gemeenten aan het eind van de rit zelfs een overschot van 15 procent of meer ten opzichte van de begroting. Die overschotten lopen dan al gauw in de miljoenen.

  Overschotten te over

  1 reactie

  Bijna negen op de tien gemeenten hebben in 2015 geld overgehouden op het Wmo-budget. Twee op de drie gemeenten komen uit met de beschikbare middelen voor Jeugdzorg. Door een redelijk roze bril wordt naar dit jaar gekeken.

 • Directeur Erik Kraaij bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) maakt zich zorgen waar hij die ‘nieuwe en gekwalificeerde’ mensen kan vinden om 750 kilometer aan dijken te versterken. Net als andere vergrijsde overheidsorganisaties hebben de 22 waterschappen en Rijkswaterstaat – als verantwoordelijke uitvoeringsorganen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma – te kampen met een uitstroom van en een toenemende vraag naar ter zake kundig personeel.

  Blokken voor de dijken

  Reageer

  Honderden nieuwe mensen per jaar zijn er nodig om ons te beschermen tegen hoog water. De grote vraag is waar de waterschappen en Rijkswaterstaat ze vandaan toveren. Een eigen opleidingsprogramma helpt, maar is onvoldoende.

 • Reconstructie van een soloactie door secretaris-generaal Richard van Zwol, die de organisatie en het departementale beleid van BZK veranderde.

  BZK sluit de luiken

  Reageer

  Ambtenaren die de komende week door de deuren van de Haagse Turfmarkt 147 draaien, stappen ‘Het Nieuwe BZK’ binnen. Dan heeft secretaris-generaal Richard van Zwol een reorganisatie voltooid die ingewijden ‘de merkwaardigste in decennia’ noemen. Reconstructie van een soloactie, die de organisatie en het departementale beleid veranderde.

 • De gemeente Oldambt ziet in Winschoten het aantal leegstaande winkelpanden aanzienlijk dalen. Het werken met de leegstandverordening helpt daarbij.

  Verordening tegen leegstand effectief

  Reageer

  De gemeente Oldambt ziet in Winschoten het aantal leegstaande winkelpanden aanzienlijk dalen. Het werken met de leegstandverordening helpt daarbij. Gemeente en provincie staken bovendien geld in een flankerend actieprogramma.

 • Ondernemers zien de omzet teruglopen als de straat voor hun deur open ligt. Ze kunnen om nadeelcompensatie vragen bij de gemeente, maar succes is niet gegarandeerd:

  ‘Schade zegt u? Eens even kijken…’

  Reageer

  Ondernemers zien de omzet teruglopen als de straat voor hun deur open ligt. Ze kunnen om nadeelcompensatie vragen bij de gemeente, maar succes is niet gegarandeerd: elke gemeente hanteert zo zijn eigen regels. Zo er al regels zijn. Nog niet één op de tien gemeenten heeft een verordening.

 • Het rapport Flüchtlingssituation is geschreven in opdracht van en samen met de Duitse koepelorganisatie van gemeenten, de Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Gezien de enorme toestroom van vluchtelingen richting Duitsland, wilde de evenknie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zo snel mogelijk op een rij gezet hebben welke risico’s de lokale overheden met de opvang van asielzoekers lopen. En ook wat de ideeën en mogelijkheden zijn de (ernstigste) risico’s te beheersen.

  Alles uit de kast voor asielzoeker

  Reageer

  Gemeenten lopen op 34 verschillende gebieden risico bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) bracht ze in kaart voor de Duitse VNG en komt met 200 maatregelen om risico’s te beheersen; van 1-euro-jobs tot de welcome-app.

 • Het Swiebertje-gevoel

  Reageer

  Ja, burgemeester op een eiland! Of op het platteland. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat de meeste sollicitanten gaan voor een kleine gemeenschap. ‘Een mooie plek om ervaring op te doen voor de volgende carrièrestap.’

 • Het was het verkooppraatje van het kabinet bij de decentralisatie in het sociaal domein richting gemeenten: door de drie beleidsvelden tegelijk over te dragen, zullen gemeenten efficiënter, effectiever en dus ook goedkoper kunnen werken. De ruim tien miljard euro die ermee is gemoeid, mag ontschot worden ingezet. Een aparte verantwoording ‘per potje’ richting Den Haag is – tot opluchting van iedereen – niet nodig.

  Doetinchem ontschot

  Reageer

  De 3D-portefeuilles jeugd, werk en zorg zijn in Doetinchem nog verdeeld over vier wet­houders. Op de ambtelijke werkvloer moeten alle schotten tussen de beleidsterreinen in 2017 zijn verdwenen.

 • De tijd van gaan is gekomen voor Jan Fraanje. Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in Boxtel, houdt hij er per 1 januari mee op. Hij vat samen wat er qua dienstverlening en ict – zijn thema’s – is veranderd en vooral nog moet veranderen.

  ‘Ontregelen mooie taak kabinet’

  Reageer

  De tijd van gaan is gekomen voor Jan Fraanje. Na 15 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest in Boxtel, houdt hij er per 1 januari mee op. Hij vat samen wat er qua dienstverlening en ict – zijn thema’s – is veranderd en vooral nog moet veranderen. ‘Want we zijn er nog niet.’

 • I&O Research voerde in opdracht van BB van 1 t/m 12 oktober een online onderzoek uit naar de standpunten en ervaringen van burgers en ambtenaren met betrekking tot mantelzorg. 2.465 Nederlanders (18+) en 1.056 gemeenteambtenaren werkten mee aan het onderzoek.

  Steunen en kreunen

  Reageer

  Meer dan andere werkgevers maakt de gemeente het haar medewerkers mogelijk mantelzorg te verlenen: flexibele werktijden, thuis werken, onbetaald verlof. Toch zijn ambtenaren maar matig tevreden. Het verwachtingspatroon blijkt hoog.

 • Eind negentiende eeuw verrijzen overal in Nederland fabrieken in het landschap. Honderd jaar later sluiten veel van die industriële complexen hun deuren. Veel van wat intussen niet is gesloopt, krijgt nu een nieuwe bestemming.

  Met dank aan de crisis

  Reageer

  Eind negentiende eeuw verrijzen overal in Nederland fabrieken in het landschap. Honderd jaar later sluiten veel van die industriële complexen hun deuren. Veel van wat intussen niet is gesloopt, krijgt nu een nieuwe bestemming.

 • Aan de bezuinigingsdrift van gemeenten komt voorlopig nog geen einde. Zes op de tien ambtenaren denken dat ook in 2016 het mes in voorzieningen moet. Inwoners zijn daar iets minder stellig in. Toch vreest nog altijd zo’n 33 procent dat er komend jaar meer zal worden bezuinigd dan geïnvesteerd. Dat blijkt uit een opiniepeiling onder ambtenaren en inwoners dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research.

  Meer snijden in zorg taboe

  Reageer

  Nog meer gemeentelijke bezuinigingen op onder meer (ouderen)zorg, openbare orde en huishoudelijke hulp en de leefomgeving roept bij inwoners weerstand op. Toch gaat dat gebeuren, voorspellen ambtenaren. Het bezuinigingsleed is nog niet geleden.

 • Jan de Laat

  Tegengeluid tegen bezuinigingen op het gemeentefonds

  Reageer

  Ruim zestig wethouders financiën tekenen onder aanvoering van Gouda protest aan tegen de bezuinigingen van het rijk op het gemeentefonds. ‘Hier valt niet meer tegenop te besturen’, aldus wethouder Jan de Laat van de kaasstad.

 • Veel gemeenten hebben vertrekregelingen voor senioren om verdere vergrijzing te voorkomen. In Hoorn doen ze het net even anders: iedere ambtenaar mag er met deeltijdontslag.

  Korter werken in de bonus

  Reageer

  Veel gemeenten hebben vertrekregelingen voor senioren om verdere vergrijzing te voorkomen. In Hoorn doen ze het net even anders: iedere ambtenaar mag er met deeltijdontslag.

 • De overheveling van rijks- en provincietaken naar het lokale niveau heeft ertoe geleid dat gemeenten in een regio innig met elkaar zijn gaan samenwerken. Op het gebied van de jeugdzorg was er geen ontsnappen aan: daar moest het. Vrij zijn de regio’s in de manier waarop ze die samenwerking invullen en de wijze waarop ze afspreken de kosten en de financiële risico’s, die met de decentralisaties in het sociaal domein gepaard gaan, met elkaar verdelen.

  Uit de pot of apart

  Reageer

  Gemeenten zijn tot elkaar veroordeeld op het terrein van de jeugdzorg. Ze verdelen onderling niet alleen de taken, maar ook de kosten en, minstens zo belangrijk, de risico’s en onzekerheden. Maar wie betaalt wat bij tegenvallers?

 • Met regelmaat vechten burgers beleid aan. Soms zelfs strijden overheden onderling. Een serie over de meest voorkomende juridische geschillen.

  Heibel om BZV

  Reageer

  Er dreigt oorlog op het platteland. De eerste inleidende beschietingen waren in Brabant. In Gelderland en Groningen begint het te rommelen. In alle gevallen staan boeren en provincie lijnrecht tegenover elkaar. De hamvraag is: welke zijde zullen de gemeenten zo kiezen?

 • Traditioneel leren, zeg maar het in de schoolbanken zitten, is dan wel niet helemaal verdwenen uit het onderwijsaanbod van de opleidingsinstituten voor ambtenaren maar dergelijke open programma’s waar deelnemers zich individueel kunnen inschrijven, hebben al lang niet meer de overhand. De docent komt als een soort thuiskapper steeds vaker bij de organisatie over de vloer voor het geven van zogeheten incompany of inhouse trainingen.

  Alles in een dag

  Reageer

  Time-management is van alle tijden. Lange leergangen zijn uit. Investeren in jezelf ook. In is e-learning, praktijkleren en eendaagse cursussen. ‘Nu het flexwerken is ingevoerd volgt het flexleren.’

 • Wie dacht dat de jaarverslagen van gemeenten niet om doorheen te komen zijn, moet maar eens in de jaarverslagen van andere non-profitorganisaties gaan neuzen. Dan blijkt namelijk dat het nog veel erger kan. Objectief gezien zijn – vergeleken met de jaarverslagen van ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en goede doelen – de gemeentelijke jaarverslagen de best leesbare. Zegt Tjerk Budding, hoofd-docent accounting aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  Leesbaar, maar erg dik

  Reageer

  Gemeenten verantwoorden zich in hun – alsmaar uitdijende – jaarverslagen steeds beter over financiële risico’s. Ze blijken stukken transparanter dan andere non-profitorganisaties. Maar mislukkingen worden nog zelden toegelicht.

 • De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, is ‘een dingetje’ van de regio Achterhoek. Acht gemeenten richtten vorig jaar de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) op om dat doel te realiseren.

  Sun city

  Reageer

  Op het dak van het gemeentehuis van Bronckhorst komen als het goed is 650 zonnepanelen te liggen. In het buitengebied verrijst een solarpark met 10.000 van zulke collectoren. De Gelderse gemeente wil volledig energieneutraal worden.

 • Serie als opmaat naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen in maart 2015. Deel 2 over het financiële vermogen van de provincies.

  16 miljard ‘op de bank’

  Reageer

  Verkiezingen voor Provinciale Staten mogen zich niet verheugen in een warme belangstelling. Toch kunnen de provincies indirect veel voor de kiezer betekenen. En anders dan bij de gemeenten: geld is het probleem niet.

 • Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, zet zich in voor een landelijke vuurwerkverbod.

  Alkmaarse antivuurwerklobby

  Reageer

  Na de verwoestende brand in de oudejaarsnacht in Alkmaar wil burgemeester Piet Bruinooge (CDA) een landelijk vuurwerkverbod.

 • Onderzoeksjournalisten Hans Goossen en Theo Sniekers schreven een boek over het functioneren van de lokale democratie in Roermond. Het is een ontluisterende opsomming van hoe op vele niveaus wordt omgegaan met tegenspraak. ‘Het is doen wat Jos van Rey wil.’

  Sorry, ...hoor ik daar tegenspraak

  1 reactie

  Onderzoeksjournalisten Hans Goossen en Theo Sniekers schreven een boek over het functioneren van de lokale democratie in Roermond. Het is een ontluisterende opsomming van hoe op vele niveaus wordt omgegaan met tegenspraak. ‘Het is doen wat Jos van Rey wil.’

 • Om te zien of dee transformatiein 3D ook doorklinkt in de contracten, keek hoogleraar inkoop­management voor de publieke sector, Jan Telgen, op verzoek van Binnenlands Bestuur naar de verschillen met de huidige (Awbz-)situatie.

  Vooral copy-paste

  Reageer

  Gemeenten tonen zich weinig innovatief bij het anders vormgeven van de taken die ze per 1 januari van het rijk en de provincie overnemen op het gebied van de zorg. Veel blijft vooralsnog hetzelfde. ‘2015 is een ontwikkelingsjaar.’

 • Binnenlandse Zaken laat een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van de decentralisaties voor de integriteit van gemeentebestuurders en -ambtenaren. Een eerste verkenning toont volgens minister Plasterk aan dat de decentralisaties in het sociaal domein ‘diverse potentiële risico’s’ met zich meebrengen.

  Integriteitsrisico’s 3D onder de loep

  Reageer

  Binnenlandse Zaken laat een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van de decentralisaties voor de integriteit van gemeentebestuurders en -ambtenaren. Een eerste verkenning toont volgens minister Plasterk aan dat de decentralisaties in het sociaal domein ‘diverse potentiële risico’s’ met zich meebrengen.

 • Hans Vos is tweevoudig directeur bij ZZG zorggroep. Zijn missie is het innoveren van de organisatie door die daar waar nodig af te breken.

  Constructief slopen

  Reageer

  Hans Vos is tweevoudig directeur bij ZZG zorggroep. Zijn missie is het innoveren van de organisatie door die daar waar nodig af te breken. Veel gekker moet het toch niet worden, denk je dan. Maar dat wordt het wel. ‘Want veel moet anders’, stelt Vos.

 • Mark Huijben en Arno Geurtsen weten het zeker. Niet het geld, niet de economie, nee, het is de technologie die onze toekomst bepaalt. Zo was het vijftig jaar geleden, zo zal het ook straks gaan. ‘Als iets technisch kan, dan gaat het gebeuren’, zegt Huijben.

  Bye bye overhead

  2 reacties

  Technologische vooruitgang maakt veel overhead-functies overbodig, stellen Mark Huijben en Arno Geurtsen. Niemand zit straks nog te wachten op  secretaresses en beleidsmedewerkers. En ook het gemeentehuis heeft z’n langste tijd gehad.

 • Tientallen burgemeesters sprak Niels Karsten voor zijn onderzoek ‘Majesteitelijk en magistratelijk’, dat hij samen met onder andere Linze Schaap uitvoerde in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Doel van het onderzoek was om erachter te komen wat vandaag de dag de staat van het ambt is.

  ‘Afhankelijkheid burgemeester van raad knelt’

  Reageer

  Niet dat ze met iemand zouden willen ruilen, maar burgemeesters vinden dat ze een eenzaam beroep hebben. Kwetsbaar zijn ze ook, voornamelijk omdat hun onafhankelijkheid onder vuur ligt. En dat blijkt nou juist de belangrijkste basis van hun handelen, blijkt uit Tilburgs onderzoek.

 • Al twintig jaar klaagt het bedrijfs­leven erover oneerlijke concurrentie te ondervinden van bedrijfsmatige, commercieel getinte activiteiten van onder andere gemeenten. Private ondernemingen moeten wel vennootschapsbelasting betalen, publieke ondernemingen niet.

  Verboden staatssteun ten grave

  Reageer

  Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De invoering ervan leidt naar verwachting vooral tot veel administratieve rompslomp.

 • Corrie van Brenk, voorzitter van de grootste ambtenarenbond Abvakabo FNV, wil een terugkeer van het trendvolgerschap voor ambtenaren. Dat zou een einde betekenen van maandenlang soebatten over loonsverhoging en vooral de rechtsongelijkheid stoppen.

  ‘VNG wil graag braafste jongetje van de klas zijn’

  Reageer

  Niet meer maandenlang soebatten over loonsverhoging, geen rechtsongelijkheid en rust in de tent. Corrie van Brenk, voorzitter van de grootste ambtenarenbond Abvakabo FNV, voelt wel voor de terugkeer van het trendvolgerschap.

 • Om erachter te komen in welke mate en om hoeveel geld het gaat, opende de VNG vorig najaar een speciaal meldpunt waar gemeenten oneigenlijk gebruik konden aangeven. Er kwamen er vorig jaar zo’n 500 meldingen binnen, waarvan volgens een zegsman van de koepelorganisatie ‘zo’n 50 unieke’.

  Misbruik Wob ‘valt wel mee’

  2 reacties

  Geen duizend euro per jaar is een gemeente kwijt aan dwangsommen die verband houden met misbruik van de Wet openbaarheid bestuur. ‘Sterk overdreven’ noemt hoogleraar Heinrich Winter de opwinding over massaal oneigenlijk wobben. 

 • Een gemeenteambtenaar moet meer en meer competenties en vaardigheden in huis hebben.

  Sneller, hoger, sterker

  Reageer

  Is er in het gemeentehuis van de toekomst nog plaats voor medewerkers met een mbo-diploma? Arbeidsmarkt-deskundigen en opleiders zijn somber. ‘Het ziet er heel triest uit voor mbo’ers.’

 • Tussen de overheidslagen onderling blijken er wat betreft de inzet van middelen voor opleiding en scholing van personeel grote verschillen te bestaan. Bij het rijk en de provincies zijn de uitgaven traditiegetrouw hoog.

  Hoe ouder, hoe duurder

  Reageer

  Oudere werknemers vragen extra aandacht, aldus Berenschot-adviseur Johan van Dam. Wie niet geregeld in hen investeert, raakt achterop. ‘Je moet ouderen uit hun comfort zone halen.’

 • Minister Ronald Plasterk deelt niet de kritiek op raadsleden: 'die deel ik niet en die herken ik niet. Het past in het dedain waarmee in het algemeen vaak over de politiek wordt gesproken’, aldus de PvdA-bewindsman.

  Voorkoken moet beter

  Reageer

  Kritiek op de kwaliteit van raadsleden vindt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken onterecht. De schijnwerpers staan volgens hem verkeerd. ‘De ambtelijke voorbereiding van raadsvoorstellen moet beter, zodat de stukken van het college van burgemeester en wethouders voor iedereen helder en begrijpelijk zijn.’

 • Er bestaat sinds het uitbreken van de crisis onder beleggers, investeerders, projectontwikkelaars bar weinig animo om geld te steken in de productie van woningen en daarom doet de gemeente het zelf.

  Rijswijk jumpt als belegger in bouw

  Reageer

  Rijswijk is het wachten op investeerders zat en gaat zelf geld steken in de bouw van huurwoningen in de vrije sector. Door als semibelegger op te treden, wil de gemeente de lokale woningmarkt vlot trekken en tegelijk de eetlust opwekken bij de internationale kapitaalverschaffers uit China en de Verenigde Staten.

 • In hoeverre gemeenten kunnen profiteren van het aanbod van de provincie Overijssel om onbruikbare bouwgrond van de gemeenten over te nemen, is de vraag. Het provinciebestuur beslist binnenkort of er een speciaal grondfonds komt.

  Miljoenenhulp die weinig oplost

  Reageer

  De provincie Overijssel neemt alle onverkoopbare grond van gemeenten tegen boekwaarde over. Die uitgestoken hand is leuk maar wel wat laat: sommige gemeenten hebben hun verlies al genomen. Of kan er met terugwerkende kracht iets worden geregeld?

 • Gemeenten ramen de opbrengsten uit grondexploitaties voor de komende jaren te optimistisch. Tegen de marktanalyses in, gaan ze uit van een sterk marktherstel. ‘Niet realistisch.’ 

  Grondopbrengst blijft overschat

  Reageer

  Gemeenten ramen de opbrengsten uit grondexploitaties voor de komende jaren te optimistisch. Tegen de marktanalyses in, gaan ze uit van een sterk marktherstel. ‘Niet realistisch.’ 

 • ‘Sinds 2008 115 reorganisaties.’ Wethouder Eric van der Burg citeert de beeldende zin uit het rekenkamerrapport Reorganiseren in Amsterdam.

  ‘Duidelijkheid is sociaal’

  Reageer

  Zowel de rekenkamer als de Centrale Ondernemingraad van Amsterdam uiten forse kritiek op de gemeentelijke reorganisatie. De een vindt de plannen te vaag, de ander mist vooral de regie en spreekt van reorganisatiedrift. BB wijdt er een tweeluik aan. ‘We worden strenger’, reageert verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg. Bij de afdeling Burgerzaken (volgende verhaal) worden de resultaten al zichtbaar.

 • BZK heeft in de update de sterk afgenomen externe mobiliteit van de afgelopen drie à vier jaar als uitgangspunt genomen. ‘Ze proberen te voorspellen, maar dat gaat niet.

  Afknijpen jaagt ambtenaar weg

  Reageer

  Binnenlandse Zaken heeft het allemaal nog eens opnieuw bekeken en komt tot de conclusie dat de eerder voorspelde grote uittocht van ambtenaren niet plaatsvindt. ‘Uitstel’, zeggen deskundigen. ‘En die nullijn leidt tot extra uitstroom.’ 

 • Voor de controle op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de zestien miljard euro die met de nieuwe gemeentelijke taken jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie na 1 januari 2015 zijn gemoeid, blijkt niets geregeld. Dat baart de rekenkamers grote zorgen.

  16 miljard euro raakt uit zicht

  Reageer

  De verzamelde rekenkamers waarschuwen voor een  controlegat. Niemand heeft na de decentralisatie van taken richting gemeenten zicht op de 16 miljard euro die met die operatie meeverhuist. Straks weten we alleen dat het geld is uitgegeven. Niet waaraan. 

 • In 2014 start een nieuwe Europese sub­sidieperiode. Die loopt tot 2020. Vergeleken met de nu nog lopende subsidie­periode is er voor Nederlandse gemeenten en provincies aanzienlijk minder te halen.

  Nieuwe ronde, kleinere kansen

  Reageer

  Nederlandse gemeenten en provincies maken de komende zeven jaar kans op 1,2 tot 1,4 miljard euro uit Brussel. De grote uitdaging is hoe die EU-gelden binnen te hengelen. Inzetten op kennis en schone energie vergroot de kans op de kleiner geworden jackpot. Voor enkele gouden tips: lees verder.

 • Nederland gaat in 2014 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar 19 maart besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

  ‘We kunnen steeds minder’

  Reageer

  Door samenwerkingsverbanden met buurgemeenten wordt de taak en de invloed van raadsleden uitgehold. Ook de Naardense raad merkt de gevolgen. ‘We gaan alleen nog over stoeptegels en lantaarnpalen.’

 • Interview met gemeentesecretaris Frans Mencke uit Hoorn.

  ‘Energie geven, dat is de kern’

  Reageer

  Elke maand luncht gemeentesecretaris Frans Mencke met telkens vijftien andere ambtenaren van Hoorn. Zo wil hij erachter komen waar de vitaliteit en passie van zijn personeel zit. Of waar die ontbreekt. ‘Ik wil eerlijke antwoorden.’ 

 • ‘Climbing the corporate ladder is veel meer een standaardhouding in de commerciële wereld’, zegt Team Vier-onderzoeker Jelle Rehbergen. Wat volgens hem ten grondslag ligt aan het grote verschil, is dat de druk om te presteren in de ambtelijke wereld minder groot is.

  Weinig ambitie bij ambtenaren

  Reageer

  De ideale werkgever geeft volgens gemeenteambtenaren ruimte voor inhoudelijke specialisatie, heeft oog voor het toekomstperspectief van de medewerker en neemt duidelijke en snelle besluiten. Werkgevers vinden dat ambtenaren vooral moeten kunnen omgaan met veranderingen en onzekerheid. Het is de wereld van de flexibele arbeidsvoorwaarden en een zakelijker relatie. 

 • Medewerkers in de publieke sector die een goede relatie hebben met hun leidinggevenden tonen daardoor meer inzet. ‘Het leidt tot betere werkprestaties.’

  Ambtenaar rent harder voor ‘fijne’ baas

  Reageer

  De mate waarin werknemers hun baan als zinvol ervaren is doorslaggevend voor hun inzet. De leidinggevende speelt daarin een cruciale rol, stelt onderzoeker Eva Knies van de Universiteit Utrecht.

 • Bijzonder hoogleraar speciale kinder- en jeugdzorg Jan Willem Veerman zegt hij dat we met z’n allen maar wat aanmodderen waar het de zorg om onze jeugd betreft.

  ‘Ik wil cijfers zien, meetresultaten’

  3 reacties

  Professor Jan Willem Veerman verexcuseert zich  wel zes keer. Hij wil niet te negatief overkomen. ‘Dat ben ik niet. Wel kritisch.’ Wat heet! De jeugdzorg in Nederland kan volgens hem veel effectiever, efficiën­ter en daarmee minstens een kwart goedkoper.

 • In Winschoten zorgt een combinatie van vergrijzing en economische crisis voor steeds meer lege etalages. Een investeringsfonds gevuld door ondernemers moet het tij keren.

  Win-win in Winschoten

  Reageer

  Om het centrum van krimpgemeente Winschoten te pimpen is een miljoenenbedrag nodig. De oplossing is een voor Nederland unieke constructie: een door ondernemers gevuld investeringsfonds voor vernieuwing van de binnenstad.

 • De Algemene Rekenkamer luidt de noodklok over de manier waarop het financiële stelsel is ingericht. Het huidige stelsel staat een goede controle op de publieke euro in de weg staat.

  ‘Het financiële systeem is lek’

  Reageer

  Als het rijk taken decentraliseert richting gemeenten, moeten ze ook echt worden gedecentraliseerd. Zo vrij mogelijk. ‘Dat betekent gemeenten verantwoordelijk maken voor de verantwoording’, zegt Algemene Rekenkamerlid Kees Vendrik. ‘Anders gaat het mis.’

 • Het proefschrift van Ben Ligteringen belicht de geschiedenis van het personeelsmanagement in Nederland tussen 1950 en 2000.

  Personeelsmanagement straks niet meer nodig

  Reageer

  Lang duurt het niet meer of personeelsmanagement is overbodig. Dat stelt Ben Ligteringen, oud-hoofdredacteur van het blad voor personeelswerk PW in zijn proefschrift ‘The Maintenance Crew For The Human Machinery’, waarop hij vorige week promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 • Er wordt enige lijn aangebracht in wat van gemeentelijke ambtenaren kan worden verwacht. Daarbij is de aansluiting gezocht bij het ontwikkelde HR21, een functiewaarderingssysteem.

  ‘Ambtenaar is geen beroep’

  Reageer

  Welke kwaliteiten heb je straks als ambtenaar nodig? Aan welke competenties hebben gemeenten behoefte? Volgens directeur Jeroen Pepers van het A+O fonds Gemeenten wordt die vraag  eindelijk gesteld. En beantwoord. ‘Je zult contant moeten leren.’

 • In 2009 was het gedaan met de gestaag oplopende uitgaven op ict gebied. De financieel economische crisis die het jaar ervoor uitbrak, leidde tot voorzichtigheid op vele fronten.

  Inhaalslag ict-uitgaven gemeenten

  Reageer

  Na drie jaar pas op de plaats stijgen de ict-uitgaven van gemeenten weer. Tijdelijk of permanent, daarover verschillen de meningen. ‘Je kunt niet blijven uitstellen.’

 • Wij, dat zijn Velt en Vecht, Groot Salland, Reest en Wieden, Zuiderzeeland, Regge en Dinkel en Rijn en IJssel, zoeken het in samenwerking. Niks opschalen.

  ‘Opschalen? Nee, liever afschalen!’

  Reageer

  Fuseren, daar denkt Rijn en IJssel-dijkgraaf Hein Pieper niet aan. Aan intensief samenwerken des te meer. Zes waterschappen in Oost-Nederland hopen zo minimaal 10 miljoen euro per jaar te besparen. ‘Zelfs het dubbele moet mogelijk zijn.’

 • Het is het eerste interview dat hij geeft in zijn nieuwe kamer. Onderwerp van gesprek: de grootste uitdagingen voor de minister van Binnenlandse Zaken.

  ‘Verdubbel tempo van herindelingen’

  3 reacties

  Nederland is een land van kleine gemeenten. Door fusies daalt het aantal weliswaar gestaag, maar te langzaam. ‘Het tempo moet omhoog’, aldus minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. ‘Met hier en daar een beetje kunstmest.’

 • De Nijmeegse wethouder Jan van der Meer (GroenLinks) slaat de bustour met trots gade. Het project, zegt hij, zet zijn stad als waterfront-city op de kaart.

  Dijken exporteren

  Reageer

  De halve wereld komt kijken naar de nieuwe Waaldijk bij Nijmegen. Het project Ruimte voor de Rivier beschermt niet alleen de plaatselijke bevolking. Het is ook een exportproduct waarvan de waarde in miljarden euro’s met het jaar stijgt. 

 • Acht adviezen van acht adviseurs die zich al jaren bezighouden met herindelings- en ontvlechtingsproblematiek.

  Fusietips

  Reageer

  Acht adviezen van acht adviseurs die zich al jaren bezighouden met herindelings- en ontvlechtingsproblematiek. Zowel landelijke als lokale bestuurders kunnen er aan de vooravond van een grootscheepse herinrichting van het binnenlands bestuur baat bij hebben. Zijn de voordelen die Den Haag toedicht aan een grotere bestuurlijke schaal wel reëel? Aan welke zaken dient bij herindelingen vooral aandacht te worden besteed? En welke kostenposten moeten bij ontvlechtingen vooral niet over het hoofd worden gezien?

 • Gerrit de Jong, die namens de Algemene Rekenkamer in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) zit, wordt het allemaal te gortig.

  ‘Slaaprekenkamer is verkrachting wet’

  Reageer

  Gemeenten gaan over steeds meer geld, maar de controle op een doelmatige uitgave ervan loopt er niet mee in de pas. Veel lokale rekenkamers worden zelfs kaltgestellt. Gerrit de Jong van de Algemene Rekenkamer komt ertegen in het geweer.

 • Bevolkingsdaling en vergrijzing gaan in steeds meer ­delen van het land de beleidsagenda ­bepalen de komende jaren. In een serie artikelen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan de gevolgen.

  Verstoppertje achter de kerk

  Reageer

  Per week sluiten gemiddeld twee kerken definitief hun deuren. Die van de O.L. Vrouw van Lourdes in het Brabantse bedevaartsoord Mariahout gaan waarschijnlijk in 2013 dicht. Wat doet het gemeentebestuur intussen? ‘Formeel wachten we op voorstellen van het parochiebestuur’, zegt de wethouder. ‘Kwestie van tijd.’

 • Wat te doen met de eigen vastgoedportefeuille? Het is een vraag die de gemoederen in veel gemeenten volop bezig houdt.

  ‘Pssst...rijksmonument kopen?’

  Reageer

  Valt er voor gemeenten te besparen door vastgoed van de hand te doen? Rotterdam gaat er vol voor. Kenners waarschuwen voor te overspannen verwachtingen. ‘De opdracht te verkopen is gemakkelijk en graag gegeven.’

 • Binnenlands Bestuur besteedt in een drieluik aandacht aan wat Europa voor het lokaal bestuur betekent of zou kunnen betekenen.

  ‘Europa springplank voor lokaal bestuur’

  Reageer

  Binnenlands Bestuur besteedt in een drieluik aandacht aan wat Europa voor het lokaal bestuur betekent of zou kunnen betekenen. Er is kritiek. Zo kost het binnenhalen van Europese subsidies gemeenten, provincies en waterschappen soms meer geld dan dat het ze oplevert. Sommige overheden haken om die reden af. Zonde, want volgens directeur Fenna Beekmans van kenniscentrum Europa decentraal kun je creatief omgaan met Europese regels, zonder ze te overtreden. Kansen liggen er volop in Brussel. Niemand die dat beter kan weten dan Tom de Bruijn, tien jaar lang Permanent Vertegenwoordiger voor Nederland in Brussel. Hij trapt af.

 • De exacte gevolgen van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) staan voor gemeenten, provincies en waterschappen nog steeds niet vast. Zeker is dat invoering leidt tot onwerkbare situaties. ‘Je kunt moeilijk een derde van je begroting schrappen. Toch?’

  Geld uitgeven wordt probleem

  Reageer

  De exacte gevolgen van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) staan voor gemeenten, provincies en waterschappen nog steeds niet vast. Zeker is dat invoering leidt tot onwerkbare situaties. ‘Je kunt moeilijk een derde van je begroting schrappen. Toch?’

 • Voor de PvdA vormen de gemeenten ‘in principe’ de eerste overheid. Ze krijgen meer taken. Daarbij hoort volgens lijsttrekker Diederik Samsom  ook meer budget. Een ruimer lokaal belastinggebied kan, in principe. ‘Maar er zijn belangrijker knelpunten.’

  ‘Gemeente moet mogen investeren'

  4 reacties

  AfbeeldingVoor de PvdA vormen de gemeenten ‘in principe’ de eerste overheid. Ze krijgen meer taken. Daarbij hoort volgens lijsttrekker Diederik Samsom  ook meer budget. Een ruimer lokaal belastinggebied kan, in principe. ‘Maar er zijn belangrijker knelpunten.’

 • Met de SP in het kabinet, komt er volgens lijsttrekker Emile Roemer een einde aan het uithollen van zekerheden. Niks versoepeling ontslagrecht of afschaffen van de ambtenarenstatus. En gemeenten krijgen meer middelen om de decentralisatie van sociale taken verantwoord te kunnen uitvoeren. Geoormerkt door Den Haag, dat dan weer wel.

  Alles via Den Haag

  1 reactie

  AfbeeldingMet de SP in het kabinet, komt er volgens lijsttrekker Emile Roemer een einde aan het uithollen van zekerheden. Niks versoepeling ontslagrecht of afschaffen van de ambtenarenstatus. En gemeenten krijgen meer middelen om de decentralisatie van sociale taken verantwoord te kunnen uitvoeren. Geoormerkt door Den Haag, dat dan weer wel.

 • De grote gelijkmaker

  1 reactie

  Dankzij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten oogt ons land steeds meer als een geheel. Doelbewust gaat dat niet. Eerder ongemerkt, via zoiets schijnbaar gewoons als de modelverordening.

 • Stressmarkt

  Reageer

  Sommige gemeenten doen het zelf, andere charteren commerciële partijen om hun organisatie op financiële risico’s door te lichten. De methoden verschillen, de uitkomsten zelden.

 • Bloemen binden Noord-Limburg

  Reageer

  De miljoenen overheidsgeld in wereldtuinbouwtentoonstelling de Floriade zijn volgens Venlo’s burgemeester Hubert Bruls de moeite meer dan waard. ‘Een investering in het gevoel dat we iets kunnen hier.’

 • Spies, minister van onderop

  1 reactie

  Niets doen is ook een optie. Minister Spies van Binnenlandse Zaken koerst bewust niet op fuseren van de Randstedelijke provincies. ‘De vraag is of je wel moet willen sturen.’

 • Dreigende financiële braindrain

  Reageer

  Overheidsfinanciën geldt onder economiestudenten niet als sexy. Het vak wordt aan de universiteit amper nog onderwezen. Een groot gebrek aan deskundige ambtenaren is het gevolg. 

 • ‘Natuurlijk gaan we feesten’

  8 reacties

  Dinsdag 28 februari wordt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten precies honderd jaar. Het feest wordt ondanks de crisis later in juni groot gevierd. Koepelvoorzitter Annemarie Jorritsma: ‘Als iedereen even ontevreden is, doen we het goed.’

 • Het Rijk verstrekt gemeenten geld via minimaal 91 afzonderlijke uitkeringen. Verdeling van die 27 miljard euro kan veel beter via één uitkering. ‘Het scheelt enorm veel bureaucratie en het is een stuk goedkoper’, zegt professor Maarten Allers.

  ‘Alle uitkeringen op één hoop’

  Reageer

  Het Rijk verstrekt gemeenten geld via minimaal 91 afzonderlijke uitkeringen. Verdeling van die 27 miljard euro kan veel beter via één uitkering. ‘Het scheelt enorm veel bureaucratie en het is een stuk goedkoper’, zegt professor Maarten Allers.

 • ‘Overheid trapt op de rem’

  Reageer

  Gemeenten nemen amper maatregelen om zich voor te bereiden op de grote uittocht van ambtenaren. Door de vacaturestops ontstaat volgens hoogleraar Roel Nieuwenkamp een heus instroomgat. ‘Bezuinigingen overvleugelen vergrijzing’.

 • Meeste reacties op papieren advertentie

  Reageer

  Je zoekt als gemeente een nieuwe medewerker. Hoe doe je dat? Via de oude vertrouwde manier - de papieren advertentie - of via LinkedIn, Facebook of Twitter? Whatz up anno 2011?

 • Nu inkrimpen, straks een probleem

  1 reactie

  Gemeenten die nu fors snijden in hun personeel, zijn binnen 3 jaar de klos. Als de arbeidsmarkt weer aantrekt, staan ze met lege handen. ‘Anderhalf jaar een vacaturestop, dat is dodelijk.’

 • Passieve houding vergroot risico’s

  Reageer

  De stapeling van financiële onzekerheden leidt tot een toenemende vraag naar manieren om de risico’s binnen de perken te houden. Een duidelijk advies: wacht niet af maar handel.

 • Kop in ’t zand

  1 reactie

  Bouwgrondexploitatie is sinds het uitbreken van de economische crisis niet langer de melkkoe voor gemeenten. Toch blijven de voorspelde megaverliezen uit. Voor dit jaar rekenen alle gemeenten gezamenlijk zelfs nog met een bescheiden winst van 24 miljoen euro. In de begrotingen althans.

 • Vat vol onzekerheden

  Reageer

  De wethouders zijn gewaarschuwd. De gemeenten lopen veruit de grootste financiële risico’s met bouwgrondexploitatie. Code oranje geldt wat de gemeentelijke hoofden financiën betreft voor de bekostiging van de sociale werkplaatsen en de bijstand.

 • Hoe lang bestaat Losser nog?

  Reageer

  Is dit het begin van het einde en wordt Losser onderdeel van Enschede? Of is samenwerken voldoende om zelfstandig te blijven?

 • ‘Overheid kan veel meer zelf doen’

  Reageer

  De vanzelfsprekendheid om externe adviseurs in te schakelen is volgens onderzoeker Jaap Boonstra verdwenen. Het kan met veel minder advies van buiten. ‘Echt, er is genoeg kennis en talent in huis’.

 • Hoe ben je in slechte tijden een goed adviesbureau?

  Reageer

  Om advieswerk voor gemeenten en provincies binnen te halen, moeten adviesbureaus een fatsoenlijke prijs rekenen. Maar vooral moet de adviseur bij zijn vorige klus een goede indruk hebben achtergelaten. BMC, Hiemstra en Rijnconsult scoren hierop het beste bij de overheidsklant.

 • ‘Ambtelijke status te ver doorgeschoten’

  3 reacties

  Weg met de eigen arbeidsverhoudingen en de eigen beloningsstructuur van de overheid. Als het aan hoogleraar Roel Bekker ligt, raakt de ambtenaar zijn beschermde status kwijt. ‘Een ambtelijke chauffeur rijdt niet anders dan een niet-ambtelijke.’

 • Meer stress en een slechtere werksfeer

  Reageer
  Fris, maar zeker ook guur is de wind die waait door overheidsgebouwen. De bezuinigingen pakken bijzonder negatief uit voor het werkklimaat. De werkdruk stijgt, de sfeer wordt slechter.
 • Nadat er eerst vooral veel over is gepraat, beginnen de bezuinigingen nu echt neer te slaan in overheidsorganisaties. De voorlopige balans: er wordt in de formatie gesneden, niet in activiteiten.

  Ambtenaren naar huis, taken blijven

  Reageer
  Nadat er eerst vooral veel over is gepraat, beginnen de bezuinigingen nu echt neer te slaan in overheidsorganisaties. De voorlopige balans: er wordt in de formatie gesneden, niet in activiteiten.