of 59183 LinkedIn

Hoe ziet de procedure eruit? (II)

De vorige fase bent u geëindigd met de aanbestedingsstukken. In de nu volgende fase start de marktbenadering. Deze lijkt nog het meest op de bestaande mededingingsprocedure met onderhandeling. In deze procedure mogen alle geïnteresseerde partijen naar aanleiding van een aankondiging een verzoek doen tot deelneming. De aanbestedende dienst selecteert hieruit de partijen die een eerste inschrijving mogen indienen. De geselecteerde partijen helpen u in deze fase bij het verder ontwikkelen en aanscherpen van de vraag, waarbij door middel van onderhandelingen naar definitieve inschrijvingen wordt toegewerkt. Een belangrijk kenmerk van het innovatiepartnerschap is dat u bij na gunning kunt verdergaan met meer dan één opdrachtnemer.

Dit is deel 4 van een serie van zes blogs over het innovatiepartnerschap.

 

Fase 2: mededingingsfase 

In deze fase (de ontwikkelfase) gaat u langdurig en intensief met de opdrachtnemer(s) samenwerken. U werkt bovendien toe naar een resultaat waarvan u beiden nog niet exact weet hoe het eruit zal komen te zien. Het kiezen van de juiste samenwerkingspartner, met wie u dit traject succesvol kunt doorlopen, is dan ook van groot belang. Wij raden u daarom aan om in de mededingingsfase de volgende uitgangspunten te hanteren:

 

1. Minimumeisen 

Voor de minimumeisen kunt u denken aan ervaring met langdurige samenwerking of voldoende capaciteit en ervaring op het gebied van research en development. 

 

2. Vaste prijs

U biedt een vaste vergoeding voor het ontwikkeltraject. Deze vergoeding kan kostendekkend zijn, maar is in ieder geval niet winstgevend. Pas als het ontwikkeltraject is afgerond en u de exploitatiefase ingaat ontstaat voor de opdrachtnemer de mogelijkheid om winst te maken. Op deze manier voorkomt u “freerider-gedrag” van opdrachtnemers die wel het ontwikkeltraject willen doorlopen maar zich niet voldoende inzetten voor de daadwerkelijke innovatie. U kunt gebruik maken van een marktconsultatie om de hoogte van de vergoeding te bepalen.

Ook voor de afname van de te ontwikkelen innovatie kiest u voor een fixed price. In onze ervaring is het inschrijven voor een (te) lage prijs bijna altijd reden voor een verslechterde samenwerking. Met een vaste prijs voorkomt u dat prijs een doorslaggevende rol gaat spelen in de gunningsprocedure (en de daaropvolgende fasen). In plaats daarvan stimuleert u marktpartijen om zoveel mogelijk kwaliteit te bieden voor de genoemde prijs. Tegelijertijd garandeert u, voor zover mogelijk, dat de prijs realistisch is voor het ontwikkelen van de innovatie.

 

3. Visie

Voor uw gunningscriteria vraagt u geïnteresseerde marktpartijen om een concept of visie neer te zetten waarin zij beschrijven hoe zij de ontwikkeling van de innovatie voor zich zien. Gezien de onzekere uitkomst van het innovatietraject zal dit noodzakelijkerwijs op hoofdlijnen zijn. Hoe hoger het abstractieniveau van uw uitvraag, hoe meer ruimte mogelijk is voor eigen invulling door marktpartijen en hoe meer variatie in de aanbiedingen. Het concept of de visie kunt u voorleggen aan uw eindgebruikers, bijvoorbeeld door de eindgebruikers onderdeel te laten uitmaken van het beoordelingsteam. Hierdoor heeft u meer zekerheid dat de ideeën van de uiteindelijke opdrachtnemer(s) aansluiten bij die van de eindgebruiker.

 

4. Samenwerking

U kunt de kans op een goede samenwerking op verschillende manieren stimuleren. Zo helpt het als u een informele sfeer creëert in de mededingingsfase, als u een eerlijke prijs biedt voor de uit te voeren werkzaamheden en een eerlijke verdeling van de risico’s. Ook raden wij aan om een gunningscriterium op te nemen dat betrekking heeft op de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voorbeelden zijn een ‘partnership plan’, het afnemen van interviews of het doen van (team)assessments. Natuurlijk is hierbij de samenstelling van uw eigen team ook van groot belang.

 

Tot zover deel 4 van 6 van onze blogserie over de kansrijke nieuwe aanbestedingsprocedure het innovatiepartnerschap. In deel 4 beschrijven we de tweede fase van het innovatiepartnerschap: de mededingingsfase.

 

Hebt u vragen of opmerkingen over deze of eerdere blogs, neem dan gerust contact op met Ruud Schrauwen (06-10932096) of Simone Wevers (06-22468378).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeelding

Ruimte, Wonen & Economie BV

Mw. Drs. I. (ilta) van der Mast, Partner

ima@tg.nl

Michiel Cappendijk, Adviseur

mcp@tg.nl

Stationsplein 1
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
+31 (0) 6 53 210 998
+31 (0) 33 467 7230

www.twynstragudde.nl


Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

Bloggers

Afbeelding