of 59221 LinkedIn

Reactie op melding aanleg lokale uitweg is een Awb-besluit

Reageer

Afbeeldingmr. M. Bekooy (Maaike)

 
ABRvS 14 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:14 en ECLI:NL:RVS:2015:36

Op 14 januari 2015 heeft de Afdeling uitspraak gedaan in twee zaken over gemeentelijke meldingenstelsels voor uitwegen. In beide zaken heeft de staatsraad advocaat-generaal op 12 november 2014 op verzoek van de Afdeling een lezenswaardige conclusie genomen (ECLI:NL:RVS:2014:4116). De zaken spelen in Leeuwarden en in Stein. De zaak Leeuwarden heeft betrekking op de acceptatie van een melding door het gemeentebestuur voor de aanleg van een uitweg. Aan de acceptatie zijn voorschriften verbonden. De zaak Stein betreft een afwijzing door B&W van een melding voor de aanleg van een uitweg.

In veel Nederlandse gemeenten is in de APV voor de aanleg of verandering van een uitweg een meldingenstelsel opgenomen dat is gebaseerd op de Model-APV van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. De introductie van dit stelsel houdt verband met deregulering en verlaging van administratieve lasten. Het meldingenstelsel van Leeuwarden en Stein is ook gebaseerd op het model van VNG. In deze meldingenstelsels staat in wisselende bewoordingen dat het verboden is om een uitweg aan te leggen als daarvoor niet eerst een melding is gedaan bij het gemeentebestuur. Ook staat daarin dat de uitweg mag worden aangelegd als het gemeentebestuur niet binnen vier weken na ontvangst van de melding de aanleg heeft verboden.

In de hoger beroepszaken heeft de Afdeling zich ambtshalve de vraag gesteld of de reactie op de melding in Leeuwarden kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bij de beantwoording van die vraag is de Afdeling ook ingaan op het geval in Stein waarin een tijdige reactie op de melding uitbleef.

De Afdeling vindt een binnen vier weken verzonden brief van het gemeentebestuur aan de melder, die erop neerkomt dat met de melding kan worden ingestemd of dat deze wordt geaccepteerd, dient te worden aangemerkt als besluit. De instemming of acceptatie is namelijk gericht op rechtsgevolg. Hierdoor ontstaat het recht om de uitweg aan te leggen. Tegen zulke besluiten kan eerst bezwaar worden gemaakt bij het gemeentebestuur en later beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan de melder.

Uit het oogpunt van het streven naar een coherent systeem van rechtsbescherming vindt de Afdeling dat ook tegen het uitblijven van een tijdige reactie van het gemeentebestuur op een melding een rechtsgang bij de bestuursrechter openstaat. Hierdoor ontstaat immers ook het recht om een uitweg aan te leggen.

Ten overvloede overweegt de Afdeling - onder verwijzing naar de in de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal besproken categorieën van meldingenstelsels - dat het mogelijk is om een uitwegmeldingenstelsel vast te stellen waarbij niet alle reacties gelden als besluit in de zin van de Awb of daarmee voor de rechtsbescherming gelijk worden gesteld. In de conclusie bespreekt de staatsraad advocaat-generaal vier categorieën meldingenstelsels:


1. De melding in verband met algemene regels
2. De melding als uitzondering op de vergunningplicht
3. De melding als gebod
4. De melding als uitzondering op een voorwaardelijke verbodsbepaling

 

Voor elk categorie wordt beoordeeld in hoeverre de reactie van een bestuursorgaan (of het uitblijven daarvan) als een besluit in de zin van de Awb kan worden aangemerkt.
Kortom, de wens om te komen tot deregulering en verlichting van de administratieve lasten door het instellen van een meldingenstelsel blijft óók voor uitwegen mogelijk, maar het opstellen van een meldingenstelsel en de uitvoering daarvan vergt de nodige aandacht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding