of 59232 LinkedIn

Omwille van efficiëntie kan gemeenteraad gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

2 reacties

Afbeeldingmr. J.H. Meijer (Jan Hein)

 

ABRvS 27 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3207

In deze zaak ging het om de realisatie van zorgappartementen, een buitenschoolse opvang en parkeerplaatsen. Naast een omgevingsvergunning om te bouwen was hiervoor ook een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan vereist op grond van artikel 2.12, eerste lid onder a ten derde Wabo (afwijking is mogelijk als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing omvat).

Het college kan, zoals bekend, alleen gebruik maken van de deze afwijkingsmogelijkheid als de gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen de afwijking (artikel 6.5 Bor). Omwille van de efficiëntie kan de gemeenteraad op grond van het derde lid van artikel 6.5 Bor categorieën gevallen aanwijzen waarin een dergelijke verklaring niet is vereist.

In onderhavige zaak nam de gemeenteraad van Smallingerland in het kader van artikel 6.5, derde lid Bor het besluit met de strekking dat een verklaring van geen bedenkingen nooit is vereist. Daar zet de Afdeling een streep doorheen.  “Een besluit dat een verklaring van geen bedenkingen nooit is vereist, kan niet worden aangemerkt als een aanwijzing van een categorie van gevallen. Daarnaast kan de bevoegdheid tot het maken van uitzonderingen op grond van lid 3 naar zijn aard niet wordt gebruikt om de hoofdregel , neergelegd in het eerste lid van artikel 6.5 Bor geheel te omzeilen.”  Het besluit wordt onverbindend verklaard wegens strijd met de rechtszekerheid. De gemeenteraad zal dus een nieuw besluit ex artikel 6.5, derde lid Bor moeten nemen en daarin daadwerkelijk categorieën moeten benoemen, waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Kennelijk mag dit besluit ook niet zo ruim zijn dat daarin de hoofdregel (een verklaring van geen bedenkingen is vereist) verword tot een uitzondering.

In de uitspraak komt nog een ander interessant punt naar voren. In het bouwplan is slechts voorzien in vijf parkeerplaatsen, terwijl uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat behoefte is aan tien parkeerplaatsen. Het college stelt weliswaar dat er voldoende ruimte is om alle tien parkeerplaatsen te realiseren, maar die enkele bewering vindt de Afdeling onvoldoende.  “De enkele stelling dat op het perceel voldoende ruimte is om de overige vijf benodigde parkeerplaatsen te realiseren is onvoldoende voor het oordeel dat het bouwplan daarmee in voldoende parkeerplaatsen voorziet. Daartoe wordt overwogen dat op geen enkele wijze is gewaarborgd dat alle benodigde tien parkeerplaatsen zullen worden gerealiseerd.” Het is dus van belang dat het bouwplan al concreet voorziet in de benodigde parkeerplaatsen. Is dit niet het geval, dan zou het college een voorschrift aan de vergunning kunnen verbinden met de strekking dat wel het benodigde aantal parkeerplaatsen moet worden gerealiseerd alvorens het bouwwerk in gebruik mag worden genomen. Uiteraard moet er dan wel ruimte zijn om die parkeerplaatsen te realiseren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Hein Meijer (Advocaat) op
Geachte heer Eilering,

Wij kunnen uw reactie niet geheel plaatsen. Op grond van artikel 6.15 Bor is de hoofdregel dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet verlenen als sprake is van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a ten derde Wabo wordt afgeweken van een bestemmingsplan of een beheersverordening. Die verklaring ziet op de (activiteit) afwijking. B&W mogen die omgevingsvergunning niet verlenen, voordat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Op grond van het derde lid van artikel 6.15 van het Bor kan de gemeenteraad categorieën van gevallen aanwijzen waarin geen verklaring van bedenkingen is vereist. Uit onderhavige uitspraak volgt dat daarbij niet kan worden volstaan met de mededeling dat nooit een verklaring van geen bedenkingen is vereist. De gemeenteraad zal specifiek categorieën van gevallen moeten aanwijzen. Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Met vriendeiljke groet,
Jan Hein Meijer.
Door Wim Eilering (RO adviseur) op
U beweert dat het college alleen gebruik kan maken van de deze afwijkingsmogelijkheid als de gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen de afwijking (artikel 6.5 Bor).
Dat is onjuist. De verklaring van geen bedenkingen moet gaan over de vergunning.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding