of 59232 LinkedIn

Natuurbeschermingsrecht: toepassing arrest Hof van Justitie 15 mei 2014 inzake Briels

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:345

In deze uitspraak past de Afdeling het arrest van het Hof van Justitie van 15 mei 2014 inzake Briels toe.

De uitspraak gaat over diverse besluiten, die zijn genomen in het kader van het project IJsseldelta-Zuid en richt zich op het gebied tussen Kampen, de IJssel en het huidige Drontermeer. Doel van het project IJsseldelta-Zuid is om de waterveiligheid, leef- en werkomgeving en doorstroom van het verkeer te verbeteren.

In het arrest van het Hof van Justitie van 15 mei 2014 inzake Briels heeft het Hof de begrippen mitigatie en compensatie uit de Habitatrichtlijn nader verklaard.  In deze uitspraak heeft het Hof van Justitie geoordeeld, dat de beschermingsmaatregelen, die in het project worden opgenomen om de schadelijke gevolgen van dit project voor een Natura 2000-gebied te compenseren, niet kunnen worden meegenomen in de beoordeling zoals bedoeld in artikel 6 lid  3 van de Habitatrichtlijn.

 

Uit de passende beoordeling van het project IJsseldelta-Zuid vloeide voort, dat de realisatie van de hoogwatergeul en de aanleg van de Reevedam, zonder het treffen van de beoogde mitigerende maatregel in de vorm van nieuw rietmoeras, zou leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren vanwege de aantasting van het broed- en leefgebied van de roerdomp en de grote karakiet. De Afdeling is van oordeel, dat de aanleg van nieuw rietmoeras in het plan Kampen niet is gericht op het voorkomen of verminderen van de schadelijke gevolgen die rechtstreeks uit het project voortvloeien, reeds omdat de aantasting van het bestaand broed- en leefgebied plaatsvindt binnen het Natura 2000-gebied, terwijl de beoogde beschermingsmaatregel betrekking heeft op gronden buiten het Natura-20000-gebied. Gelet daarop kan het nieuwe rietmoeras – in het licht van voormeld arrest van het Hof van Justitie –  niet worden aangemerkt als mitigerende maatregel.

 

De beoogde uitvoering van het projectplan kan – voor wat betreft de aanleg van de hoogwatergeul en de aanleg van de Reevedam – op grond van het vorengaande alleen doorgang vinden als kan worden voldaan aan de criteria uit de zogenoemde ‘ADC-toets’ (zie artikel 19g en 19h Nbw 1998). Voor het uitvoeren van de ADC-toets en het nemen van de daaruit voortvloeiden besluiten,hebben de bevoegde gezagen 12 weken de tijd gekregen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding