of 59250 LinkedIn

Het gaat niet goed met de plattelandswoning

Reageer

Afbeeldingmr. J.H. Meijer (Jan Hein)

 

ABRvS 29 juli 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2364

Het gaat niet goed met de plattelandswoning. In de uitspraak van 4 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:236) had de Afdeling geoordeeld, dat anders dan in de wet bepaald, ter plaatse van een plattelandswoning de luchtkwaliteit wel beoordeeld dient te worden. Zie hierover ook de bijdrage van Vera Textor, geplaatst op 3 maart 2015. Naar aanleiding van die uitspraak zijn Kamervragen gesteld.

De Minister heeft geantwoord dat de Europese richtlijnen met zich brengen dat de luchtkwaliteit moet worden beoordeeld. Ook overigens moet bij een plattelandswoning kunnen worden voldaan aan de eisen van een goed woon- en leefklimaat. En daar gaat deze zaak over.

 

In deze zaak heeft het college van burgemeester en wethouders van Haaren een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan ten behoeve van het gebruiken van een pand als plattelandswoning. De naastgelegen bedrijfsgronden worden gebruikt voor de exploitatie van een bomenkwekerij. De exploitant van de bomenkwekerij stelt beroep in tegen de verleende omgevingsvergunning. Hij stelt dat ter plaatse van de plattelandswoning niet een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gewaarborgd, als gevolg van zijn bedrijfsactiviteiten. De rechtbank overweegt dat het onder de werking van de Wet plattelandswoningen ervoor moet worden gehouden dat ter plaatse van de woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gewaarborgd.


Dit oordeel is volgens de Afdeling onjuist. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet plattelandswoningen volgt dat met de figuur van de plattelandswoning is beoogd om niet het feitelijk gebruik van een (voormalige) agrarische bedrijfswoning, maar de planologische status bepalend te laten zijn voor de bescherming tegen milieuhinder. Indien een voormalige agrarische bedrijfswoning wordt bestempeld als plattelandswoning maar deze in planologisch opzicht nog steeds deel uitmaakt van de inrichting dan wordt deze niet beschermd tegen de milieuemissie van deze inrichting. Die inrichting wordt op deze manier niet in zijn bedrijfsvoering belemmerd door het gebruik van de (voormalige) agrarische bedrijfswoning als burgerwoning. Dit betekent volgens de Afdeling echter niet zonder meer dat ter plaatse van die woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd. Dat betekent dus, dat het college onderzoek had moeten doen naar de effecten van de bedrijfsmatige activiteiten op de naastgelegen gronden in relatie tot het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning.

 

Het college had zich er nog op beroepen dat de exploitant van de bomenkwekerij zich niet kon beroepen op de norm van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (artikel 8:69a Awb). Zoals de Afdeling echter eerder heeft overwogen (zie uitspraak van 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1422), wordt met de norm van een goede ruimtelijke ordening, voor zover deze ziet op de aanvaardbaarheid van een woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning, beoogd zowel de belangen van de omwonenden bij een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, als de belangen van (agrarische) bedrijven bij een ongehinderde bedrijfsuitoefening te waarborgen. Degene die een agrarisch bedrijf voert kan, omdat hij geconfronteerd kan worden met klachten van de bewoners van een plattelandswoning over de milieugevolgen, aanvoeren dat in het plangebied vanwege de milieugevolgen van zijn bedrijf, waaronder de geur- en geluidsbelasting ter plaatse van de plattelandswoning, geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gewaarborgd.

 

In de uitspraak wordt tenslotte nog eens bevestigd dat een besluit van de raad dat een verklaring van geen bedenkingen (in het kader van een afwijking van het bestemmingsplan) nooit is vereist, niet kan worden aangemerkt als een aanwijzing van een categorie van gevallen. Een dergelijk besluit (dat een verklaring van geen bedenkingen nooit is vereist) is in strijd met artikel 6.5, derde lid Bor (zie ABRvS 27 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3207).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding