of 59232 LinkedIn

De ‘stille vennoot’ bij een commanditaire vennootschap moet zich echt ‘stil houden’

Reageer

Afbeeldingmr. E.A. van der Dussen (Erik)

 

Bij gebiedsontwikkelingen wordt vaak om fiscale redenen gekozen voor een zogenaamde B.V./C.V.-constructie. Deze figuur komt men ook veel tegen bij publiek/private samenwerkingen bij gebiedsontwikkelingen, waarbij de publieke en private partijen een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) oprichten.

De GEM bestaat dan vaak uit:

- een besloten vennootschap GEM B.V., waarvan de publieke en private partijen aandeelhouders zijn en
- een commanditaire vennootschap GEM C.V. met GEM B.V. als beherend vennoot en de publieke en private partijen als commanditaire vennoten.

 

Bij een commanditaire vennootschap zijn de commanditaire vennoten (ook wel ‘stille vennoten’ genoemd) behalve hun kapitaalinleg niet aansprakelijk voor de schulden van de commanditaire vennootschap.

 

Daar is echter een belangrijke voorwaarde aan verbonden. Men moet zich als commanditaire vennoot ook echt ‘stil houden’.

Men mag als commanditaire vennoot geen beheershandelingen verrichten. Ook moet voorkomen worden, dat aan een commanditaire vennoot beheershandelingen kunnen worden toegerekend.

 

Indien een commanditaire vennoot immers het beheersverbod – zoals opgenomen in artikel 20 lid 2 Wetboek van Koophandel – overtreedt, is de sanctie, dat de commanditaire vennoot hoofdelijk aansprakelijk wordt/is voor alle schulden van de commanditaire vennootschap.

 

Uit een uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem d.d. 21 juli 2009 (JOR 2010/37) kan worden afgeleid, dat al van overtreding van het beheersverbod sprake is, indien de commanditaire vennoot zich op een intensieve wijze met de bedrijfsvoering van de commanditaire vennootschap bemoeit.

 

Ook uit een recente uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 27 januari 2015 blijkt, dat het overtreden van het beheersverbod tot vergaande aansprakelijkheden kan leiden. (ECLI:NL:GHAMS:2015:127)

 

Het betreft de zaak rondom het bedrijventerrein Distriport Noord-Holland. Deze zaak heeft de pers gehaald, omdat een schadeclaim tegen de Provincie Noord-Holland is afgewezen.
De tegenvordering van de Provincie tegen de GEM, Distriport Noord-Holland B.V. en Distriport Noord-Holland C.V. en enige commanditaire vennoten van de C.V. is echter toegewezen!

 

Het Gerechtshof te Amsterdam komt met een nogal vergaand oordeel over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten van Distriport Noord-Holland C.V.

 

De directie van de beherend vennoot Distriport Noord-Holland B.V. werd gevormd door drie besloten vennootschappen. Diezelfde besloten vennootschappen waren ook commanditair vennoot van Distriport Noord-Holland C.V.

 

De twee personen – die feitelijk aan het roer stonden van de Distriport – hebben natuurlijk niet bij al hun handelen steeds aangegeven welke pet zij op dat moment precies op hebben:
- handelden zij uitsluitend als directeur van Distriport Noord-Holland B.V. of
- handelden zij als directeur van een van de commanditaire vennoten.
Zelfs als ze dat wel steeds en nauwgezet zouden hebben aangegeven, is het de vraag of daarmee hoofdelijke aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot voorkomen had kunnen worden.

 

Het Gerechtshof overweegt:
“Het hof heeft aan de hand van de stukken in het dossier (waaronder het Afsprakenkader, de borg-, grondverkoop- en samenwerkingsovereenkomst, alsmede verschillende vergaderstukken en correspondentie met de Provincie en de Belastingdienst) geconstateerd dat L. en D. directeur van (de directeurs van) Distriport B.V. waren en ook namens Distriport BV [ vrij vertaald: hebben opgetreden ], terwijl zij gelijktijdig ook directeur zijn (geweest) van de vennootschappen die in dit geding als commanditaire vennoot [...] gelden, [....]. De samenloop van al die hoedanigheden in de personen van de directeuren brengt mee dat ook waar L. en D. aangaven namens (de directie van) Distriport BV op te treden (derden daardoor de indruk gevend dat zij in werkelijkheid beherend vennoot zijn), dat optreden bezwaarlijk kan worden geabstraheerd van hun hoedanigheid als (en optreden namens) directeur van een commanditair vennoot. Het hof gaat er daarom vanuit dat de handelingen van deze directeuren [ .......] als handelingen van die commanditaire vennoten gelden en dat laatstgenoemden daarmee in beginsel beheershandelingen hebben verricht als bedoeld in artikel 20 lid 2 WvK (vgl. ECLI:NL:HR:2009:BB9390). Een andere benadering zou meebrengen dat de commanditaire vennoten in staat zouden zijn om zonder eigenlijke persoonlijke verbondenheid de C.V. de door hen gewenste handelingen in het rechtsverkeer te laten verrichten, hetgeen de wetgever met artikel 21 lid 2 WvK heeft willen voorkomen.”

 

Hoe de Hoge Raad uiteindelijk zal oordelen over de reikwijdte van het beheersverbod, zal wellicht blijken uit een zaak die momenteel bij de Hoge Raad aanhangig is (ECLI:NL:PHR:2015:46). De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft op 30 januari 2015 cassatie in belang der wet ingesteld tegen een arrest van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch d.d. 6 mei 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1276). In zijn schriftelijke toelichting schrijft de procureur-generaal, dat hij het – bij het oordeel of de commanditaire vennoot het beheersverbod heeft overtreden – ook van belang vindt of het bij de wederpartij van de commanditaire vennootschap bekend is, dat een vennoot geen beherende, maar commanditaire vennoot is.

 

Het wachten is op een uitspraak van de Hoge Raad.

 
Voorlopig is het beste advies aan een commanditaire vennoot: Houd je echt stil!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding