of 59108 LinkedIn

Renske van Dreumel

Advocaat

"Cliënten noemen mij toegankelijk, kundig, nauwkeurig en gedreven. Ik ga voor iedere zaak voor 110%."
 
Expertise(s)
  • Agrarisch recht
  • Natuurbeschermingsrecht
  • Ruimtelijke Ordening & Milieu
  • Bestuursrecht

 

Specialisaties

  • Natuurbeschermingsrecht, Programmatische Aanpak Stikstof
  • Ruimtelijke Ordening, onder meer: waterproblematiek, geur, spuitzones, volksgezondheid
  • Agrarisch recht, (intensieve) veehouderij, land- en (glas)tuinbouw
  • Milieurecht
  • Milieueffectrapportage (MER) en plan-MER

 

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor agrarisch recht
  • Vereniging voor milieurecht

 

Contact

Telefoon: 024 - 3 828 333
E-mail: r.van.dreumel.wingens@hekkelman.nl
  • Alterra rapport Vogelrichtlijngebieden onderuit

    Reageer

    AfbeeldingBij de beoordeling van aanvragen om Natuurbeschermingswetvergunning die zijn ingediend alvorens de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt vaak gebruik gemaakt van het Alterra rapport 2359. Op 20 juli en op 27 juli (201504768/1/R2 en 201500871/1/R2) heeft de Afdeling uitspraken gedaan over het gebruik hiervan.

  • Correctie op relativiteitsvereiste in bestuursrecht

    Reageer
    Rechter brengt correctie aan op relativiteitsvereiste in bestuursrecht. Relevant voor beroepen tegen o.a. omgevingsvergunningen, Natuurbeschermingswetvergunningen en bestemmingsplannen.
  • Kleinere kring van belanghebbenden bij omgevingsvergunning milieu

    Reageer
    AfbeeldingRaad van State hanteert nieuw (strenger) toetsingskader.
    Bij uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) heeft de Raad van State kenbaar gemaakt voortaan een strenger toetsingskader te hanteren voor het begrip belanghebbende bij een omgevingsvergunning milieu (artikel 2.1, eerste lid, sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).  Wat verandert er?
  • Dump drugsafval op agrarisch perceel: subsidie voor opruimkosten mogelijk

    Reageer

    AfbeeldingSteeds vaker worden landbouwers geconfronteerd met dump van drugsafval op hun gronden. Criminelen wijken steeds vaker uit naar akkers, afgelegen schuren en zelfs mestkelders om afval dat ontstaat bij de productie van synthetische drugs te dumpen. De lozing van drugsafval in een gierput in Someren afgelopen jaar is daarvan een actueel voorbeeld. De met drugsafval verontreinigde mest bleek te zijn uitgereden over landbouwgronden, waarna deze stoffen  in de maïs terechtkwamen.

  • Wet natuurbescherming GEEN feit in 2016

    Reageer

    AfbeeldingWet treedt pas op 1 januari 2017 in werking.

    Op 15 december 2015 nam de Eerste Kamer de Wet natuurbescherming aan. De verwachting was dat de wet op 1 juli 2016 in werking zou treden. Dat pakt anders uit. Bij brief van 3 februari 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over de invoering van de nieuwe natuurwetgeving. De staatssecretaris meldt in zijn brief dat de invoering van de Wet natuurbescherming wordt verschoven van 1 juli 2016 naar 1 januari 2017. Deze vertraging heeft te maken met de uitvoeringsregelgeving die nog moet worden vastgesteld.

  • Bestaande spuitzone en nieuwe woonwijk, is dat een probleem?

    Reageer

    AfbeeldingRegelmatig komt in de rechtspraak een veelvoorkomend probleem aan de orde bij de uitbreiding of nieuwvestiging van een (fruit)teeltbedrijf. Ook bij de komst van nieuwe woningen in de nabijheid van een (fruit)teeltbedrijf kan dit probleem zich voordoen. Wat is het probleem? En hoe moet hiermee omgegaan worden?

  • Wet natuurbescherming in 2016 een feit

    Reageer
    AfbeeldingVoortaan omgevingsvergunning met verklaring van geen bedenkingen voor natuurtoets.
    Op dinsdag 15 december 2015 stemde een meerderheid van de Eerste Kamer voor de nieuwe Wet Natuurbescherming. Hiermee is de laatste stap gezet om de nieuwe Wet Natuurbescherming in 2016 in werking te laten treden. Op 1 juli 2015 had de Tweede Kamer de wet al aangenomen. Wanneer de Wet natuurbescherming in werking treedt is nog niet bekend. De verwachting is medio 2016.. De Wet natuurbescherming vervangt de huidige Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. Zo bevat de wet bepalingen over de jacht, over houtopstanden en verandert de verlening van een Natuurbeschermingswetvergunning (Nbw-vergunning). Of wellicht beter: omgevingsvergunning? Het loskoppelen van de Nbw-vergunning en omgevingsvergunning is namelijk na inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming in 2016 niet meer mogelijk. Ik doe dit hieronder uit de doeken.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Blijf op de hoogte!

Volg de actuele ontwikkelingen via onze blogs

Agrarische zaken.

Bloggers

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier

Whitepapers