of 59221 LinkedIn

Milieueffecten planMER Wind op Land Noord Holland goed beschreven

Reageer

AfbeeldingDe provincie Noord-Holland heeft de opgave om 685,5 MW windenergie op land mogelijk te maken. De provincie wil deze opgave aangrijpen voor herstructurering (verouderde en solitaire windturbines vervangen door nieuwe lijnopstellingen). Antea Group heeft voor de herstructureringsopgave de milieueffectrapportage opgesteld als basis voor een gewijzigde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciaal Ruimtelijke Verordening. In het nieuwe beleid zijn plaatsingsgebieden en spelregels voor windenergie opgenomen (bijvoorbeeld voor landschap).

De Commissie-m.e.r. heeft het Milieueffectrapport getoetst en geeft aan dat op heldere wijze drie alternatieven zijn ontwikkeld (met de invalshoeken leefomgeving, landschap en maximale energieopbrengst) en een voorkeursalternatief tot stand is gekomen. De Commissie vindt dat het Milieueffectrapport de milieueffecten op een goede manier beschrijft. Provinciale Staten kunnen met het MER het milieubelang volwaardig meewegen bij hun besluit over het beleid Wind op Land.

Het besluit over de Structuurvisie en Verordening wordt eind dit jaar verwacht.