of 59232 LinkedIn

VNG wijst zwaarder toezicht op gemeenten af

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het oneens met het voorstel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de accountantscontrole van grote gemeenten onder een zwaarder toezichtregime te laten vallen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het oneens met het voorstel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de accountantscontrole van grote gemeenten onder een zwaarder toezichtregime te laten vallen.

De accountants van de gemeenten liggen onder vuur, maar het zijn de gemeenten die onder verscherpt toezicht komen. De AFM wil dat doen door ze onder het special regime van Organisaties van Openbaar Belang (OOB) te stellen. De VNG zegt er echter niet van overtuigd te zijn dat de toekenning van die status leidt ‘tot een meer effectieve en efficiënte controle in het gemeentelijk domein.’

 

Big Four onder vuur

Dat stelt de koepel van gemeenten in reactie op het onlangs verschenen rapport van de AFM over de controlekwaliteit bij de zogeheten Big Four-kantoren – Deloitte, PwC, Ernst & Young en KPMG. De toezichthouder deed in het rapport onder andere de aanbeveling de definitie voor organisaties van openbaar belang uit te breiden ‘met maatschappelijk relevante instellingen die als groot kwalificeren, zoals woningcorporaties, gemeenten, pensioenfondsen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en energiebedrijven.’

 

Gemeenten onvergelijkbaar

De VNG noemt het voorstel gemeenten OOB-status toe te kennen ‘opmerkelijk’ en vraagt zich ‘sterk af of de OOB-paraplu past bij de gemeentelijke governance.’ De VNG ondersteunt in dat verband de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer. Die schaarde zich onlangs achter het voorstel van de AFM en de werkgroep Toekomst accountantsberoep om de OOB-definitie uit te breiden, maar er daarbij op wees ‘dat het OOB-stramien is toegesneden op private organisaties met veelal een andere governance dan organisaties die (deels met) publiek geld zijn gefinancierd. Voor de andere bestuurslagen – gemeenten, provincies, waterschappen – is de governance onvergelijkbaar met die van organisaties in het publieke en private domein.’

 

Overleg met Dijsselbloem

Vandaag overlegt de Tweede Kamer met minister Dijsselbloem (Financiën) over het onderwerp. Dijsselbloem liet eerder weten dat hij, in aanvulling op de ‘veelomvattende en diepgaande’ maatregelen in het rapport 'In het publiek belang', wettelijke maatregelen van belang vindt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Willemsen op
@ Margo, Eens!
Trouwens, hoe ziet de accountantsverklaring van de rijksoverheid er zelf uit? Net zoals de begroting die jaarlijks een tekort laat zien? Dat zou je als gemeente eens moeten proberen.....
Door margo stolk (financieel adviseur) op
Wat heeft het overleg 2e kamer/Dijsselbloem gebracht? Het verlichten van de administratieve lastendruk is uitgedoofd en de paarse krokodil overleden? Nog meer controles op gemeenten, want die frauderen erop los. Wat een onzin! Laat ons energie steken in verdere vereenvoudiging, dat draagt bij aan transparantie en dat is waar het om gaat volgens mij.
Door Toine Goossens op
De VNG noemt het voorstel gemeenten OOB-status toe te kennen ‘opmerkelijk’ en vraagt zich ‘sterk af of de OOB-paraplu past bij de gemeentelijke governance.’

Sinds dit lachertje van de VNG trokken nieuwe thema's de aandacht:

‘Veel gemeenten niet in staat tot goede controle uitgaven’, Dat zeggen collegelid Arno Visser van de Algemene Rekenkamer en Jan de Ridder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).

en

'Crisissituatie' rond Amsterdams Financieel Systeem'.

Opmerkelijk (om met de VNG te spreken): "Doen gemeenten eigenlijk wel aan governance?"
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Tja, de vraag is dus eigenlijk: wie controleert de controleurs? Interessant voor een IC-er om de tanden in te zetten en (daarop te breken). Steeds meer controle-lagen erbij? Werkt niet, als die nieuwe controleurs dezelfde belangen hebben als de oorspronkelijke. Maar ook de VNG is niet vrij te pleiten van eigen belang. Want zonder controle nog meer Floriade en nog minder zorg, nog meer managers en nog minder daadwerkelijke uitvoering. Zonder dat er een haan naar kraait. Wat erg prettig werken is voor een gemeente.
Het zit hem ook niet in de controles, denk ik. Het zit hem in de mentaliteit, de tendens om steeds meer nutteloze lagen te creëren onder gelijktijdige afbouw van de uitvoering van de gemeentelijke basistaken: onderwijs, zorg en woningen. Kortom, in de volslagen idiote scheiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bevoegdheden bij de markt, verantwoordelijkheden bij de burger. Als recent voorbeeld Schippers met haar gedaas over keukencontroles. Als ik 's lands overheid was zou ik beginnen met de voedsel- en warenautoriteit, de zorgautoriteit, de AFM. De burger de schuld geven van de eigen verkeerd uitgeoefende bevoegdheden komt voor mij pas als allerlaatste. Ook op gemeentelijk niveau.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Voor zover mij bekend hebben de provincies nog steeds het recht om de begrotingen van gemeenten (achteraf) te toetsen. Indien noodzakelijk moeten provincies gewoon van dit recht gebruik maken. Een probleem is echter dat de meeste provincies op dat punt slaapgedrag vertonen.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Dit is bepaald geen verrassende reactie door de VNG namens de grote gemeentes.
Gemeentes zijn momenteel DE bestuurslaag die op het gebied van verantwoording, kwaliteit en integriteit de rol van het paard achter de wagen vervullen.

Ieder initiatief voor meer transparantie, voor meer samenwerking met gespecialiseerd bedrijfsleven, voor meer delegatie van taken buiten gemeenteverband, voor het afsluiten van convenanten om tot een zienswijze van wetsinterpretatie of handhaving, wordt zoveel als mogelijk tegengehouden, gefrustreerd, vertraagd en uitgesteld.

De politieke macht van gemeenten is te groot. Gemeentelijke bestuurders, gemeentelijke politici gesteund door hun partijafdelingen verkeren continue in een machtsstrijd met iedereen die het ook maar aandurft om iets te ondernemen dat de gemeentelijke AUTONOMIE aantast; de gemeentelijke autonomie is de belangrijkste en hoogste waarde in deze bestuurslaag is. Uiteindelijk is daar alles ondergeschikt aan.

De VNG is slechts de spreekbuis en lobbymagnaat. De werkelijke macht wordt uitgeoefend via de politieke partijen. Daarom kiest de 2e kamer vrijwel altijd voor de belangen van gemeenten. En daarom bungelt de bestuurlijke herziening van Nederland nog steeds onderaan het lijstje van iedere regering.

Zelfs het opnemen van kwaliteitseisen door ministeries voor de aan gemeenten te delegeren rijksverantwoordelijkheden worden met een beroep op de autonomie afgewezen. Kom niet aan ons! Waar hebben wij dat eerder gehoord?

Overigens, zouden er gemeenten zijn die al op enigerlei wijze invulling hebben gegeven aan de aanbevelingen uit de Publieke Management Letter die de accountants al in 2012 hebben gepubliceerd?
Ik betwijfel dat ten zeerste.

In combinatie met de grote lokale politieke belangen leidt deze cultuur voor accountants tot een zeer hoog Inherent Risico.Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om dat risico te verlagen. Nu dat achterwege blijft volgen er regels en sancties. Logisch toch?
Door Mark op
Als ik de berichtgeving rond de AFM volg, krijg ik steeds meer het idee dat zij hun eigen werk creëren. Dat is inherent aan hun werk. Ze zijn aangesteld als controleurs dus gaan ze al het mogelijke wat er te controleren valt controleren.
Als je in Nederland kijkt (en wereldwijd) zijn er enorme dikke boekwerken met regels. De AFM controleert tot op de regel nauwkeurig. En dus vind je veel.
Vervolgens roep je dat er veel niet klopt en dat er nog veel meer gecontroleerd moet worden.
En zo creëert de AFM zijn eigen werk en dat voor accountants. En geef ze ongelijk. Het is hun werk (dus inkomen) maar niet hun kosten. De kosten worden betaald door de burgers door hogere kosten voor de AFM en hogere accountantskosten.
Door B. Janssen (Ambtenaar) op
Vreemd, ziet niemand dan in dat het AFM uit accountants bestaat en dat hier vooral het belang van hun eigen bloedsbroeders wordt gediend? Geef de accountant nog meer werk en zorg voor nog meer papieren tijgers. Het verandert niks, een accountant levert een leuke verklaring af, maar is nog steeds nergens op aan te spreken. Zou welke controle dan ook de Libor-affaire bij de Rabobank hebben voorkomen? Laten we de accountants vooral zelf eens onder verscherpt toezicht stellen en niet de maatschappij belasten met een rekening voor zinloze producten en nog meer nodeloze bureaucratie.
Door Nick op
Bedenk meer regels, dan los je alle problemen op. Ja, ja.
Maak nu eens minder regels, maar pak degenen aan die die regels aan hun laars lappen. En dan niet kijken naar de letter van die regel, maar naar het doel van de regel.
Door Nico op
Het belangrijks is dat toezicht uberhaupt niet onder verantwoordelijkheid van politieke bestuurders wordt geplaatst. Dan wordt toezicht een politieke afweging (en de partij die toezicht houdt is lid van dezelfde partij die toezicht uitvoert). Het zelfde is te zeggen over de regels waaraan overheden zich moeten houden. Laat bestuurders daarover niet beslissen (of meepraten).

Maak het toezicht echt onafhankelijk !!! Geen politieke benoemingen meer van toezichthouders zoals de ombudsman ...laat toezichthouders maar rechtsreeks verantwoording afleggen aan controlerende organen zoals 2e kamer en gemeenteraad. De nachtmerrie van iedere bestuurder zoals de VNG....maar het werkt wel.

Afbeelding