of 59250 LinkedIn

Boze rekenkamer stapt uit NVRR

De rekenkamercommissie Zwijndrecht stapt per direct uit de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, de NVRR. De rekenkamercommissie voelt zicht niet langer vertegenwoordigd door het bestuur van de vereniging.

De rekenkamercommissie Zwijndrecht stapt per direct uit de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, de NVRR. De rekenkamercommissie voelt zicht niet langer vertegenwoordigd door het bestuur van de vereniging.

Ontzegging bestaansrecht

Aanleiding voor het opstappen is de extra algemene ledenvergadering van de NVRR van vrijdag 25 september. Daarin werd op voorstel van het bestuur met een krappe meerderheid besloten als vereniging het standpunt in te nemen dat in lokale rekenkamers raadsleden geen meerderheid meer mogen vormen. Het in stemming brengen van dat voorstel, was tegen het zere been van de rekenkamercommissie Zwijndrecht. Volgens haar voorzitter Petra Habets zou de al ruim 15 jaar ‘tot tevredenheid van de gemeenteraad’ functionerende rekenkamercommissie daarmee geen bestaansrecht meer mogen hebben. De rekenkamercommissie van Zwijndrecht wil geen lid blijven van een vereniging die haar bestaansrecht niet accepteert en haar ‘dus ook niet kan vertegenwoordigen.

 

Slaaprekenkamers

In eerste instantie betrok het NVRR-bestuur een nog steviger standpunt, namelijk dat ze raadsleden überhaupt wilde weren uit lokale rekenkamers. Naar schatting 50 procent van de lokale rekenkamers werkt met raadsleden. Met dat standpunt wilde het NVRR-bestuur het overleg in met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken die doende is met een nieuwe opzet voor lokale rekenkamers. Aangespoord door de Tweede Kamer wil de PvdA-bewindsman toe naar een model waarbij gemeenten de mogelijkheid wordt ontnomen hun rekenkamer(commissies) te laten slapen.

 

Bureaucratiserende maatregelen

De minister schiet volgens Habets door in zijn conceptvoorstellen. ‘Kern is dat de minister een oplossing zoekt voor 8 procent slapende rekenkamers door bureaucratiserende en beperkende maatregelen voor die rekenkamercommissies die prima functioneren’, aldus Habets namens de rekenkamercommissie Zwijndrecht. Dat het NVRR-bestuur weigert dat principiële vraagstuk aan de orde te stellen, ondanks vele brieven en amendementen van andere leden, geeft volgens haar geen pas.

 

Uitsluiting

In plaats daarvan bevordert het bestuur van de vereniging volgens haar verdeeldheid door stemmingen toe te laten over elkaars modellen, ‘waardoor het ene deel van de vereniging altijd automatisch een ander deel uitsluit.’ Terughoudendheid over zaken die het werk van rekenkamers en rekenkamercommissies in de breedte niet versterken of hinderen zou volgens Habets meer op zijn plaats zijn geweest. ‘Resultaat is dat het rekenkamerwerk in de breedte schade oploopt.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joop Roebroek (Voorzitter Rekenkamer Breda en Rekenkamercommissie Apeldoorn) op
Toch even ook een reactie van mijn kant. Over de inhoudelijke kant het volgende. Het probleem van de 'slapende rekenkamers' kent zijn eigen oplossingen. Het al dan niet zitting nemen van raadsleden in rekenkamercommissies is een geheel andere discussie. Het bestuur van de NVRR, en in het bijzonder de voorzitter, heeft de Nederlandse rekenkamer(commissie)s geen goede dienst bewezen door deze twee zaken met elkaar te verbinden. Sterker nog. Het is niet aan de NVRR om in deze een positie in te nemen. Enerzijds niet omdat de NVRR een brede diversiteit van modellen kenmerkt, waarvan onderzoek heeft aangetoond dat er noch in termen van kwaliteit, noch in termen van onafhankelijkheid enige reden tot ongerustheid bestaat. Anderzijds is het aan de gemeenteraden zelf om te besluiten op welke wijze zij de rekenkamerfunctie willen inrichten. En als daar al een debat over gevoerd moet worden, dan is dat een discussie tussen de raden en de minister.

Dan de procesgang voor en tijdens de vergadering van 25 september. Om te beginnen heeft het bestuur voor de zomer een echte 'faux pas' gemaakt door zonder de leden te raadplegen stelling te nemen (in een zaak waar dat niet aan de orde is). Daarnaast was ook de vergadering verre van goed voorbereid en werd deze warrig en slordig voorgezeten. Wat mij vooral bevreemde, was het feit dat het NVRR bestuur het niet nodig had gevonden een onafhankelijke voorzitter de vergadering te laten leiden. Immers zowel in termen van beoordeling van de procesgang, als in termen van de inhoudelijke positionering was de voorzitter van de NVRR zelf duidelijk partij. Zowel waar het gaat om het duiden en uitleggen van de procesgang voorafgaande aan de vergadering, als ook het innemen van een positie inzake de inhoud, c.q. het al dan niet opnemen van raadsleden binnen een rekenkamercommissie.

En tot slot moet het me nog van het hart dat het me echt bevreemd heeft dat de vertegenwoordiger van de Algemene Rekenkamer zo duidelijk stelling nam in de inhoudelijke discussie. Ik ben van mening dat het de Algemene Rekenkamer zou sieren de nodige distantie in acht te nemen wanneer het gaat de invulling van de gemeentelijke rekenkamerfunctie.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Banken zouden het wel voor het zeggen willen hebben bij de Nederlandse Bank, en accountants bij de AFM. Het huidige tijdsgewricht laat dat niet meer toe. Toezichthouders, dus ook rekenkamers, werken geheel en al onafhankelijk van hun opdrachtgevers en de onder toezicht gestelden.

Raadsleden moeten zich volledig inzetten op en voor de kwaliteit en integriteit van de gemeentelijke bestuurlijke besluitvorming. Of er gemeenten zijn die vinden dat zij daar, op deelterreinen, al aan voldoen is ondergeschikt aan de eisen die het maatschappelijk verkeer stelt.

Door Frits van Vugt (adviseur/onderzoeker openbaar bestuur) op
Erg jammer dat er binnen de NVRR zowel tweespalt is ontstaan. En dat terwijl het echte probleem (nl. 8% "slapende rekenkamers" in gemeenten die bang zijn voor onafhankelijk onderzoek) niet opgelost wordt door de plannen van Plasterk door alle lokale rekenkamers in hetzelfde jasje te gieten. Onderzoek dat zijn Ministerie heeft laten doen toont aan dat lokale rekenkamers mét raadsleden het zeker niet slechter doen dan rekenkamers met alleen externen. Over het algemeen zijn gemeenten heel tevreden over hun rekenkamers.

Door de boel op de spits te drijven door het iiefst overal de raadsleden uit te sluiten van rekenkamerwerk, heeft het bestuur van de NVRR een groot deel van haar leden voor het hoofd gestoten. En daarmee haar hand overspeeld. Ofschoon het bestuur tijdens de ALV schielijk terug kwam op haar schisma-veroorzakend besluit, waren de rapen al gaar.

Jammer voor al degenen die lokale rekenkamers een goed hart toedragen. Hopelijk lukt het om verdere scheuring te voorkomen. De Ridder moet zich afvragen of hij daar nog leiding aan kan geven.
Door P.K. Smit op
Ik snap het probleem niet. Dualisme is al moeilijk te realiseren, laat staan een echt onafhankelijke Rekenkamer waar raadsleden in zitten
Door Jan de Ridder (voorzitter NVRR) op
Dat je als bestuur kritiek krijgt, beschouw ik maar als een onderdeel van de klus. Je probeert het te begrijpen, er van te leren en als het nodig is probeer je iets te veranderen. Wat me echt raakt in het stukje van Petra Habets is dat ze ook alle collega rekenkamers die in grote getale op een extra vergadering van de NVRR waren afgekomen in diskrediet brengt. Het was een bijeenkomst bedoeld voor een standpuntbepaling van de vereniging over de brief van Plasterk aan de Tweede Kamer over de lokale rekenkamers. De aanwezige rekenkamers hebben op die middag uitermate constructief met elkaar de meningsverschillen over een aantal hete hangijzers besproken. En uiteindelijk hebben we zoals het een democratische club betaamt, gestemd. Wij zullen als bestuur bij het uitdragen van de mening van de vereniging conform die uitslag handelen. Hebben nu al die leden op die bewuste vrijdagmiddag geen principiële discussie met elkaar gevoerd?
Door Els Boers (adviseur/auteur) op
Nu heb ik al meerder rekenkamercommissie geadviseerd lid te worden van de NVRR, mijn huidige advies is om het lidmaatschap op te zeggen.
Het huidige bestuur draagt er zeker niet aan bij om het instrument rekenkamer te versterken in tegendeel. Hoe kan je een deel van je leden zo schofferen en voor alle leden ook de gemeenteraden. Het is aan hen om te bepalen wat het beste past. Een treurige ontwikkeling en zeker niet goed voor de kracht van het lokale bestuur, in tegendeel.