of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Aanleiding was een artikel in Binnenlands Bestuur waarin werd gesteld dat agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) ruim een half miljard dood geld op de plank hebben liggen. Er is meer langlopende financiering beschikbaar dan op grond van hun bezittingen nodig zou zijn. Dat betekent dat meer rente wordt betaald dan strikt noodzakelijk.

  Kamervragen over ‘dood geld’ bij zbo’s

  De CDA-Tweede Kamerleden Harry van der Molen en Evert Jan Slootweg hebben de ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Hoekstra van Financiën vragen gesteld over de overfinanciering van agentschappen en zbo’s.

 • Het rijk trekt de komende jaren nog eens honderden miljoenen extra uit om de groei van het verkeer op te kunnen vangen. Ruim 700 miljoen wordt besteed aan knelpunten in het wegverkeer. Ook investeert het rijk 150 miljoen in zogenaamde opstelplekken voor treinen.

  Extra rijksgeld voor knelpunten infrastructuur

  Het rijk trekt de komende jaren nog eens honderden miljoenen extra uit om de groei van het verkeer op te kunnen vangen. Ruim 700 miljoen wordt besteed aan knelpunten in het wegverkeer. Ook investeert het rijk 150 miljoen in zogenaamde opstelplekken voor treinen.

 • Gemeenten moeten in actie kunnen komen tegen huisbazen die zich niet aan de regels houden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft hiervoor een plan gemaakt. Volgens de studentenvakbond vormt intimidatie door huisbazen een structureel probleem.

  'Gemeenten moeten optreden tegen huisjesmelkers'

  Reageer

  Gemeenten moeten in actie kunnen komen tegen huisbazen die zich niet aan de regels houden. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft hiervoor een plan gemaakt. Volgens de studentenvakbond vormt intimidatie door huisbazen een structureel probleem.

 • Deventer overtreedt de Wet Markt en Overheid door de bewindvoering alleen via haar eigen bewindvoerdersafdeling BAD te vergoeden, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

  Deventer teruggefloten om vergoeding bewindvoering

  Deventer overtreedt de Wet Markt en Overheid door de bewindvoering alleen via haar eigen bewindvoerdersafdeling BAD te vergoeden, oordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM oordeelt dat de gemeente zich op commercieel terrein begeeft door bewindvoering aan te bieden en vindt dat Deventer cliënten weer een keuze moet bieden.

 • Gemeenten krijgen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te weinig geld voor het betalen van bijstandsuitkeringen doordat een aantal belangrijke factoren niet worden meegenomen bij het vaststellen van de bijstandsbudgetten.

  Vier fouten in berekenwijze bijstandsbudgetten

  Gemeenten krijgen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te weinig geld voor het betalen van bijstandsuitkeringen doordat een aantal belangrijke factoren niet worden meegenomen bij het vaststellen van de bijstandsbudgetten. Zo wordt er onder meer geen rekening gehouden met de uitkeringen voor statushouders en geld dat al eerder is gebruikt om tekorten te dichten, blijkt uit onderzoek in opdracht van Divosa.

 • Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft een eenmalige bijzondere uitkering van twee miljoen euro toegekend aan het bestuurscollege van Saba. Als gevolg van orkanen Irma en Maria hebben Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius te maken met noodzakelijke herstelkosten in het kader van hun eilandelijke taken.

  Twee miljoen euro extra voor Saba

  Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft een eenmalige bijzondere uitkering van twee miljoen euro toegekend aan het bestuurscollege van Saba. Als gevolg van orkanen Irma en Maria hebben Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius te maken met noodzakelijke herstelkosten in het kader van hun eilandelijke taken. In het regeerakkoord staat dat er in Caribisch Nederland extra geïnvesteerd wordt onder de voorwaarde dat goed bestuur en financiële verantwoording op een afdoende niveau is geborgd. Aan die voorwaarden voldoet Saba volgens BZK al jaren. 

 • Het is een van de opvallendste bevindingen in recent onderzoek van EY over de verantwoording voor het verslagjaar 2016: in de noordelijke provincies heeft minder dan 40 procent van gemeenten een goedkeurend oordeel betreffende de rechtmatigheid ontvangen. Het EY-onderzoek, gehouden in opdracht van Binnenlandse Zaken, wijst uit dat er grote regionale verschillen bestaan in de kwaliteit van de gemeentelijke verantwoording.

  Noorden verantwoordt zich maar matig

  Gemeenten in Brabant, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland beschikken vrijwel allemaal over een goedkeurende controleverklaring van de accountant. In Groningen en Friesland is dat ruim minder dan de helft.

 • De regio Zuidoost-Brabant wil meer geld van het kabinet voor de jeugdzorg. De regio kampte over 2016 met een tekort van 23,9 miljoen euro. De tekorten lopen de komende jaren nog verder op. Ook Enschede, Leeuwarden, Maastricht, Zoetermeer en Nijmegen hebben de Kamer vanwege tekorten om meer tijd, ruimte en middelen gevraagd. 

  Gemeenten willen miljoenen extra voor jeugdzorg

  De regio Zuidoost-Brabant wil meer geld van het kabinet voor de jeugdzorg. De regio kampte over 2016 met een tekort van 23,9 miljoen euro. De tekorten lopen de komende jaren nog verder op. Ook Enschede, Leeuwarden, Maastricht, Zoetermeer en Nijmegen hebben de Kamer vanwege tekorten om meer tijd, ruimte en middelen gevraagd. 

 • Gemeenten en de provinciaal financieel toezichthouders stellen dat er nog steeds onzekerheid bestaat over de uiteindelijke financiële effecten van de decentralisaties. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn Overall rapportage sociaal domein 2016, dat vandaag is verschenen.

  Onzekerheid financiën sociaal domein blijft

  Gemeenten en de provinciaal financieel toezichthouders stellen dat er nog steeds onzekerheid bestaat over de uiteindelijke financiële effecten van de decentralisaties. Tegelijkertijd geeft een toenemend aantal gemeenten aan de ramingen van het sociaal domein steeds beter te kunnen onderbouwen.

 • Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 104 van de 388 gemeenten. Uit die steekproef valt af te leiden dat de ozb volgend jaar met gemiddeld 1,7 procent stijgt. Daarmee blijft de stijging ruim onder het afgesproken maximum van 3,1 procent voor 2018. Behalve dalers zijn er ook uitschieters naar boven. In een kwart van de onderzochte gemeenten stijgt de belasting op de eigen woning meer dan 3 procent.

  Ozb daalt in 22 gemeenten

  De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat in 2018 in zeker 22 gemeenten naar beneden. Grootste daler is de gemeente Boekel met 9 procent. In Nijkerk en Weert daalt de ozb met 6 procent.

 • Deelnemers en Rotterdammers zijn vooral positief over de tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, al vinden velen dat de tegenprestatie alleen verplicht moet zijn voor mensen die ertoe in staat zijn. Overigens levert de tegenprestatie bijna twee keer zoveel op dan het kost. Baten voor 2017 zijn 2,7 miljoen euro, blijkt uit een rendementsmeting.

  Baten tegenprestatie groter dan kosten

  De tegenprestatie van Rotterdamse bijstandsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt levert bijna twee keer zoveel op dan het kost. Baten voor 2017 zijn 2,7 miljoen euro, blijkt uit een rendementsmeting. Deelnemers en Rotterdammers zijn er vooral positief over, al vinden velen dat de tegenprestatie alleen verplicht moet zijn voor mensen die ertoe in staat zijn.

 • Er is 2 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor particulieren en organisaties om campagne te voeren in aanloop naar het raadgevend referendum over de 'aftapwet'. De volksraadpleging over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vindt op 21 maart plaats, als er ook gemeenteraadsverkiezingen zijn.

  Twee miljoen subsidie voor referendum aftapwet

  1 reactie

  Er is 2 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor particulieren en organisaties om campagne te voeren in aanloop naar het raadgevend referendum over de 'aftapwet'. De volksraadpleging over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vindt op 21 maart plaats, als er ook gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën