of 59180 LinkedIn

Nieuws

 • Er moet een oplossing worden verzonnen voor gemeenten die door een stapeling van onvermijdbare kosten in het sociaal domein financieel in de knel komen. Wat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) betreft, wordt per geval bekeken welke partij(en) de ontstane tekorten moeten dekken, en voor welk deel.

  Noodverband voor extreme kosten sociaal domein

  Er moet een oplossing worden verzonnen voor gemeenten die door een stapeling van onvermijdbare kosten in het sociaal domein financieel in de knel komen. Wat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) betreft, wordt per geval bekeken welke partij(en) de ontstane tekorten moeten dekken, en voor welk deel.

 • De kosten voor buitenlandse dienstreizen van rijksambtenaren waren vorig jaar in totaal 34,7 miljoen euro. Dit zijn uitgaven exclusief de ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie. Dat blijkt uit antwoorden van minister Plasterk op vragen van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

  Dienstreizen rijksambtenaren kosten 35 miljoen

  Buitenlandse dienstreizen van rijksambtenaren kostte de belastingbetaler vorig jaar in totaal 34,7 miljoen euro. Dit zijn de uitgaven exclusief de ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie. Dat blijkt uit antwoorden van minister Plasterk op vragen van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

 • Meer dan een kwart van de gemeenten weigert nog altijd apothekers te vergoeden voor het door hen vrijwillig ingezamelde medicijnafval. Vooral het zuiden blijft achter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van apothekersorganisatie KNMP waarover Binnenlands Bestuur beschikt.

  Kwart gemeenten weigert kosten medicijnafval

  Meer dan een kwart van de gemeenten weigert nog altijd apothekers te vergoeden voor het door hen vrijwillig ingezamelde medicijnafval. Vooral het zuiden blijft achter. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van apothekersorganisatie KNMP waarover Binnenlands Bestuur beschikt. 

 • Gemeenten moeten van het rijk de ruimte krijgen om meer te experimenteren op de terreinen jeugd, werk en zorg. Via zogeheten proeftuinen sociaal domein kunnen ervaringen worden opgedaan met innovatieve werkwijzen en alternatieve bekostigingsmanieren. Dat in het vandaag verschenen Rfv-rapport 'Geld om (te) zorgen'.

  Rfv: ‘Maak proeftuinen sociaal domein’

  Gemeenten moeten van het rijk de ruimte krijgen om meer te experimenteren op de terreinen jeugd, werk en zorg. Via zogeheten proeftuinen sociaal domein kunnen ervaringen worden opgedaan met innovatieve werkwijzen en alternatieve bekostigingsmanieren.

 • De Nationale Citymarketing Trofee is dit jaar wederom in de wacht gesleept door Eindhoven. Dat werd op maandag 12 juni bekendgemaakt tijdens het Nationale Citymarketing Congres in Emmen. De lichtstad won deze trofee eerder in 2014 en 2015. 

  Eindhoven wint wederom Nationale Citymarketing Trofee

  De Nationale Citymarketing Trofee is dit jaar wederom in de wacht gesleept door Eindhoven. Dat werd op maandag 12 juni bekendgemaakt tijdens het Nationale Citymarketing Congres in Emmen. De lichtstad won deze trofee eerder in 2014 en 2015. 

 • Diverse adviesraden pleitten er al veel langer voor en afgaande op de verkiezingsprogramma’s zijn de meeste politieke partijen inmiddels ook om: gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen hun eigen broek op te houden. Dat zou dan de komende kabinetsperiode moeten gebeuren. De extra belastingruimte moet worden gevonden in de herintroductie van de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van woningen – afgeschaft in 2006 – in combinatie met een ingezetenenheffing.

  Schrappen kleine belastingen treft gemeenten hard

  Een nieuw kabinet gaat als het goed is het lokaal belastinggebied verruimen. Maar niet alle gemeenten moeten zich volgens professor Jan Monsma bij voorbaat rijk rekenen, omdat tegelijkertijd een streep gaat door een aantal kleine(re) belastingen.

 • Crowdfunding, een doelkapitaal bij elkaar brengen via een aantal kleine financiers door donaties, leningen of aandelenkapitaal, kreeg vorig jaar extra aandacht van het LBB, onderdeel van screeningsautoriteit Justis. Niet omdat daar een grote malafide business in zit, maar vanuit een technische insteek, legt afdelingshoofd Selma van den Berg uit. ‘We zien het steeds vaker als financieringsvorm en dan willen we die financiers ook onderzoeken. Dat is niet altijd mogelijk.’

  Waaks op herkomst geld crowdfunding

  De wet Bibob moet de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld tegengaan. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) beoordeelt vergunningaanvragen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. In 2016 lag er extra nadruk op crowdfunding.

 • Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

  Extra subsidie voor duurzaam

  Het rijk stelt tot en met 2020 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dat bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). 

 • In overleg met de gemeente verhuisde Hendriks in 2014 twee coffeeshops uit het stadscentrum naar het Stationsgebied in Sittard. Dat kostte hem naar eigen zeggen veel geld. Op 1 juni 2016 stelde burgemeester Sjraar Cox een verbod in voor buitenlanders in de coffeeshops. Daardoor komt er zo'n 70 procent minder klanten. Tot het verbod bezochten jaarlijks 350.000 mensen beide shops, aldus Hendriks.

  Coffeeshop dreigt met miljoenenclaim in Sittard-Geleen

  Reageer

  Eigenaar Peter Hendriks van coffeeshops Skunk en Relax in Sittard dreigt met een miljoenenclaim als de gemeente Sittard-Geleen doorgaat met het weren van buitenlanders uit coffeeshops. Hij geeft de gemeente tot 14 juni de tijd om te reageren, anders volgt een civiele procedure, liet hij woensdagavond weten.

 • Het meeste extra geld moet volgens de topambtenaren naar jeugdhulp, duurzaamheid, klimaat en energie, arbeids­participatie en integratie. ‘Met name bij Jeugd is er een fundamenteel gat tussen kosten, vergoeding vanuit het rijk en mogelijkheden voor gemeenten om dit zelf te beïnvloeden. Het is dus niet zo dat er geen taken meer bij mogen maar het moet wel beter in balans’, aldus een gemeentesecretaris. Berenschot-adviseur Philip van Veller snapt die noodkreet heel goed.

  Topambtenaren: extra geld nodig voor jeugdhulp en klimaat

  Er moet de komende kabinetsperiode meer geld van het rijk naar gemeenten, en dan met name voor jeugdhulp en duurzaamheid. Die prioriteiten stellen gemeentesecretarissen in een gezamenlijke enquête van Binnenlands Bestuur en adviesbureau Berenschot, de Gemeentelijke Thermometer.

 • De algemene ledenvergadering van de VNG besluit op 14 juni over een uitname uit de gemeentebegroting van 52,3 miljoen euro voor gezamenlijk uit te voeren digitale activiteiten door de VNG. In de brief adviseert Wiggers ‘om afhankelijk van de cultuur in jouw gemeente’ de kwestie expliciet onder de aandacht van de raad te brengen. De griffiersvereniging verwijst met de brief naar het budgetrecht van de gemeenteraad en daarmee het recht om elk jaar de gemeentebegroting vast te stellen.

  Greep in begroting gemeente

  De griffiers van alle gemeenten zijn afgelopen week gewaarschuwd om de voorstellen voor het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) goed te lezen. De reden: ‘De belangrijke gevolgen voor de rol van de raad bij het gemeentelijke begrotingsproces’, waarschuwt Renee Wiggers, voorzitter van de Vereniging van Griffiers in een brief aan alle griffiers. 

 • Het positieve nieuws is vervat in de op 1 juni gepresenteerde meicirculaire: de verdeling van de rijksgelden op basis waarvan de gemeenten hun begroting voor volgend jaar (en verder) kunnen baseren. Weliswaar heet de circulaire beleidsarm te zijn – zolang er nog geen nieuw kabinet zit, zijn er ook geen concrete plannen – , maar de loon- en prijsstijgingen alleen al zorgen voor een aanzienlijke opwaartse bijstelling van de groei van het gemeentefonds ten opzichte van de septembercirculaire 2016.

  Bijna miljard extra voor gemeenten

  Voorlopig ziet het er financieel gezien goed uit voor de gemeenten. Uit de meicirculaire blijkt dat ze tot 2022 opgeteld 961 miljoen euro extra krijgen van het rijk. Voor wat het waard is, want in 2020 dreigt er veel te gaan veranderen.

 • Gemeenten krijgen de komende jaren meer geld van het rijk dan verwacht. Dit jaar alleen al incasseren de gemeenten 258 miljoen euro meer dan in september 2016 was voorgerekend. Dat blijkt uit de meicirculaire.

  Meer rijksgeld naar gemeenten

  Gemeenten krijgen de komende jaren meer geld van het rijk dan verwacht. Dit jaar alleen al incasseren de gemeenten 258 miljoen euro meer dan in september 2016 was voorgerekend.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën