of 59221 LinkedIn

WOZ-wijzigingen en huurdersbelang maken selfservice noodzakelijk

Het vernieuwde woningwaarderingsstelsel vergt forse en veelzijdige inspanningen van de gemeenten. Geef de burger daarom inzicht en zelfwerkzaamheid.

In juli publiceerde het Staatsblad een wijziging van het woningwaarderingsstelsel.

Gemeenten zijn hiervan op de hoogte gesteld via de circulaire. Als burger, eigenaar en bewoner van mijn woning heeft de wijziging voor mijzelf geen noemenswaardige consequenties. Evenals de jaren ervoor kan ik nu verklappen dat ik rond 14 februari 2016 een verzoek krijg tot betaling van de gemeentelijke belasting waaronder de Onroerende Zaak Belasting (OZB).  Dit is anders voor een aantal vrienden en bekenden. Zij huren een woning en krijgen in 2016 een WOZ-beschikking. De generaties van dertig jaar en jonger zegt deze beschikking waarschijnlijk niet zoveel aangezien het gebruikersgedeelte voor de OZB belasting in 2005 is afgeschaft.

 

Grote impact

De bekendmaking van de WOZ waarde -in de meeste gevallen waarde in het economisch verkeer- wordt van grote invloed op de totstandkoming van de huurprijs. Die wordt bepaald op basis van het woningwaarderingsstelsel waarin verschillende eigenschappen van een woning punten krijgen toegekend. Net als oppervlakte en aantal kamers is ook de WOZ-waarde een criterium. En dit kan een grotere impact hebben dan gedacht. In de circulaire wordt het voorbeeld gegeven van een woning met een WOZ-waarde van € 150.000 en een oppervlakte van 70m2. Dit levert 37 punten op. Uitgaande van een basisscore van 30 punten betekent dit een huurprijs van 313,68. Wijzigt de WOZ-waarde in € 170.000 of € 130.000, dan betekent dit een aanpassing op de huurprijs van respectievelijk 337,08 of 290,88.  Voor veel portemonnees een evident verschil. 

 

Vragen en bezwaren

Gemeenten en belastingsamenwerkingen moeten de WOZ-waarde bekend maken aan de huurders in de vorm van een beschikking. De materie is niet nieuw. Maar organisatorisch gezien vergt het wel een forse inspanning. Werkprocessen moeten worden herzien, documenten aangepast en wat te denken van de communicatie? De burger niet goed informeren kan zomaar het aantal vragen laten verdubbelen. En wat te denken van het aantal bezwaren? Deze zijn de afgelopen jaren gedaald tot een  paar procent. Huurders hebben met de woningwaarderingsstelselwijziging een direct  belang en dus staat de mogelijkheid tot bezwaar open. 

 

Doén

Dit alles is een duidelijk argument voor burgerbetrokkenheid, transparantie van gegevens en selfservice. Geef burgers inzicht en invloed op gegevens die van invloed zijn op waardebepaling en dus op de eigen portemonnee. Hen hier actief bij te betrekken maakt werkprocessen efficiënter en komt tegemoet aan de wens van de burger tot transparantie en zelfwerkzaamheid. De technologie is voorhanden, de regelgeving maakt ’t mogelijk. Gewoon een kwestie van doén. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H.Sprengers op
Bij het artikel van mw Thomasse zijn een aantal opmerkingen te maken, zoals de hr Groen ook gedaan heeft. De opmerking van mw Thomasse dat er minder bezwaren komen is juist, maar we moeten wel kijken naar de reden daarvoor. In 1994 is de bestuursrecht gewijzigd. (zie https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/11859 sectie 12). De politiek vond dat nodig vanuit efficiency redenen. Als een gemeente zich nu maar aan procedures houdt of zegt aan te houden mag de rechter de zaak niet meer inhoudelijk toetsen. Hierdoor worden WOZ zaken onterecht afgewezen en de burgers gefrustreerd. Waarom naar de rechter stappen als je de uitslag vooraf weet? De gemeente zal altijd zeggen dat ze procedures gevolgd heeft.
Van transparantie waarvan mw Thomasse spreekt is geen sprake. In een aantal gevallen is vast komen te staan dat door vriendjespolitiek mensen bevoordeeld werden of dat de WOZ waarde zonder goede argumentatie zomaar 100.000 Euro verlaagd werd. Volgens de wet WOZ mag jouw WOZ waarde daar niet mee vergelijken, als de woning niet in de betreffende periode is verkocht. En zo blijft de WOZ ongelijkheid bestaan, waar je alleen maar gefrustreerd van kunt worden, zowel door eigenaars als nu ook huurders.
Door Gijs Groen (WOZ-gedupeerde) op
Inderdaad zou de WOZ-waarde transparant moeten en kunnen zijn, maar is het niet. Dat gaat ook niet gebeuren. De wetgever en de Waarderingskamer willen absoluut geen inzicht geven. Dan zouden de slechte waarderingen en het gesjoemel van de gemeenten bij de rechter aan het licht komen. De wet WOZ zou transparantie, rechtszekerheid en uniformiteit brengen, maar heeft alleen maar duisternis gebracht. Voor de wet WOZ ingevoerd werd kon ik de vastgestelde waarde van mijn huis wel controleren en helemaal narekenen (de papieren met de grondslag van de berekening heb ik nog steeds), maar nu niet meer. En dat is opzettelijk zo door wetgever en Waarderingskamer gecreëerd. Weliswaar heb je wettelijk nog steeds het recht op een kopie van die grondslag, maar toch krijg je die niet, zelfs niet met een beroep op de rechter. In plaats daarvan krijg je een nietszeggend zogenaamd taxatieverslag met 3 referentiewoningen, een deel van de waardebepalende kenmerken en voorzien van een misleidende toelichting. Volgens de staatssecretaris heiligt het doel de middelen. Met de gegevens op dat zogenaamde taxatieverslag kun je iedere gewenste waarde afleiden. De gemeente presenteert daar slechts één van zonder te zeggen, dat er meerdere waarden mee afgeleid kunnen worden. Als je in beroep de rechter laat zien, dat je met dat zelfde taxatieverslag ook lagere waarden kunt afleiden, dan legt de rechter dat bewijs gewoon naast zich neer zonder aan te geven waarom. Volgens de rechter zou de waarde met taxeren vastgesteld moeten worden en niet met wiskunde. De wet zegt met systematisch vergelijken. Met wiskunde kun je transparant systematisch vergelijken. Met taxeren is het vergelijken niet transparant. Maar dan telt volgens de rechter alleen de eindwaarde en niet de methode, waarmee de waarde bepaald is. Pas in de beroepsfase hoeft de gemeente aan te tonen met alle verschillen rekening te hebben gehouden. In de bezwaarfase hoeft dat van de rechter nog niet. Het motiveringsgebrek in de bezwaarfase wordt pertinent door de rechter afgewezen. Ook ieder verzoek om onderbouwing van grondprijzen en waardedrukkende of -verhogende effecten wordt door de rechter afgewezen. Omdat de WOB ondergeschikt is aan de WOZ. Ook een beroep op je recht op de grondslag legt de rechter naast zich neer, inclusief de bewijsstukken van die grondslag van voor de wet WOZ. De rechter is kennelijk van hogerhand ingefluisterd, dat met die grondslag dat nietszeggende zogenaamde taxatieverslag bedoeld is. De burger is overgeleverd aan een voorgeprogrammeerde rechter. Ook de politiek wordt voortdurend op het verkeerde been gezet. Een flyer van de Waarderingskamer vertelt gemeenteraadsleden, dat er voor hun geen rol is weggelegd. De VNG heeft datzelfde ook nog eens gedaan. De heffingsambtenaar heeft in feite vrij spel, geen democratische controle. De zogenaamde inspecties van de Waarderingskamer zijn vooral gericht op het cosmetisch vermijden van bezwaarschriften. Het onderdrukken daarvan is vooral bedoeld om de politiek voor te houden, dat het wel goed zit met die waarderingen. Maar als die zo goed zijn, waarom floreren er dan inmiddels zoveel no-cure-no-pay bedrijfjes? Precies, ik zei het al, omdat je uit ieder zogenaamd taxatieverslag iedere waarde kunt krijgen. En die kun je de rechter door een niet-gemeente taxateur laten presenteren. En dan moet de rechter kiezen tussen de verschillende resultaten van 2 tegenover elkaar staande taxateurs met een zelfde opleiding. Vandaar dus dat no-cure-no-pay bedrijfjes ongeveer 50% van hun zaken winnen. De onroerend goed wereld heeft zijn zaakjes goed voor elkaar. De NHG moest in de woningcrisis veel meer bijspringen dan verwacht. Ze kwamen er achter, dat dat kwam door de slechte taxaties. Zij stelden daarom hun eisen aan taxaties flink bij, want de overheid mag het geen geld kosten. En de burger dan? Die moet niet zeuren, maar gewoon betalen. De wet WOZ is een aanfluiting van je recht op het genot van eigendom. Wat betreft de wet WOZ is Nederland eerder een bananenrepubliek dan een democratische rechtsstaat.

Meer nieuws

#LSG17

Afbeelding

#GPSC17

Afbeelding

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl