of 59232 LinkedIn

Update Governance Decentralisaties (3D)

Reageer

De Governance Scan en het Governance Portaal zijn beide instrumenten om “in control” te komen op de uitvoering van de drie decentralisaties. Het prognosemodel voor de decentralisaties is inmiddels, in co-creatie met een aantal gemeenten, ontwikkeld en bij de eerste gemeenten in gebruik genomen. 

Aanleiding
De overdracht van taken op het gebied van jeugdzorg, participatie en langdurige zorg naar de gemeenten gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid, een omvangrijke financiële transactie en een significatie bezuinigingsoperatie. Nederlandse gemeenten maken zich zorgen om het beheersen van hun financiële positie. Financiële schade door de decentralisaties kunnen de meeste gemeenten zich niet permitteren. Er is sprake van een open eind financiering en de gemeente is verantwoordelijk. Gemeenten hebben sturing nodig en dienen beheersingsmaatregelen op orde te hebben.

 

Afbeelding3D Governance scan
De 3D Governance scan is een begeleide zelfevaluatie en behandelt issues die bijvoorbeeld ook door een auditcommissie of bij een rekenkameronderzoek aan de orde gesteld kunnen worden.

 

Om 3D en de veranderingen in het Sociaal Domein in goede banen te leiden moet elke gemeente op een aantal terreinen de nodige acties ondernemen. Elk thema vormt daarmee als het ware ook een potentieel probleemgebied. In de 3D Governance scan worden deze relevante thema’s ‘onder de loep’ genomen.

 

De 3D Governance scan wordt uitgevoerd door KING-gecertificeerde gemeenteadviseurs met kennis van governance, planning & control en die op de hoogte zijn van de stand van zaken in het sociale domein en de meest recente ontwikkelingen rond de decentralisaties.

 

3D Governance Portaal
Bij de beleidskeuzes die gemeenten moeten gaan maken voor de uitvoering van 3D, is het complex te bepalen wat daarvan de financiële consequenties zullen zijn. Gelet op de omvang van de budgetten brengt dit grote risico’s met zich mee. Het kunnen maken van prognoses van de kosten van toekomstige aanspraken op producten en diensten binnen het sociaal domein is daarom een must. Vergeleken met beschikbare budgetten, geeft deze prognose inzicht in de toekomstige exploitatie en daarmee de financiële risico’s van een gemeente op dit terrein.

 

Prognosemodel
In het prognosemodel worden enerzijds op basis van een inventarisatie van bestaande diensten/producten en demografische ontwikkelingen toekomstige aanspraak en kosten berekend en wordt anderzijds de invloed van politiek en beleid op die kosten instelbaar gemaakt (scenarioplanning). Voorbeelden van dergelijke beïnvloeding zijn inkoopprocessen bij (zorg)leveranciers, instelling van eigen bijdrage beleid en het versoberen van (zorg)dienstverlening. U kunt meerdere scenario’s vastleggen en per scenario of combinatie van scenario’s zien wat het effect is op de te verwachten kosten en of deze binnen het beschikbaar gestelde budget blijven of niet.

 

Het prognosemodel en de scenarioplanner zijn toepasbaar bij zowel de begrotingsvoorbereiding als ook de monitoring gedurende het begrotingsjaar en daarmee essentiële instrumenten om de uitgaven in het sociale domein te beheersen.

 

Financiële sturing administratief proces
Naast prognoses en scenarioplanning bieden wij u ook zicht op het totale financieel administratieve proces om de uitvoering optimaal te kunnen besturen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan inzicht per zorgcategorie (voorzieningen type) in:

 

  • Totaal en restant budgetten;
  • Aangegane contracten en uitnutting hiervan;
  • Openstaande verplichtingen;
  • Facturen in omloop;
  • Facturen geboekt (wel/niet betaald).

 

Bij belangstelling in het prognosemodel en/of de financiële sturing van het administratieve proces, kunt u contact opnemen met Victor van den Hazelkamp.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Meer nieuws

#LSG17

Afbeelding

#GPSC17

Afbeelding

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl