of 59232 LinkedIn

Monitor Sociaal Domein

Reageer

De gemeentelijk monitor sociaal domein biedt inzicht in het gebruik en de kosten van voorzieningen in het sociaal domein. De monitor heeft betrekking op de effecten van het beleid betreffende de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet.

Er is geen wettelijke verplichting tot het aanleveren van gegevens voor de gemeentelijke monitor. Wel ligt er een bestuurlijke afspraak tussen gemeenten, VNG en de Rijksoverheid om gegevens aan te leveren aan het CBS.

 

Het CBS verzamelt de gegevens, maakt waar mogelijk de koppeling met gegevens uit hun eigen database, anonimiseert deze en stelt deze geaggregeerd beschikbaar aan Waarstaatjegemeente.nl. Op deze site worden de resultaten van de monitor openbaar beschikbaar gesteld. De gegevens zullen nooit herleidbaar zijn naar personen.

 

Om de registratielast voor gemeenten en aanbieders zoveel mogelijk te beperken zoekt de monitor aansluiting bij de bestaande infrastructuur rondom informatievoorziening. Om die reden wordt er voor de Participatiewet gebruik gemaakt van de gegevens die reeds worden aangeleverd aan het CBS (SRG en BUS).

 

Voor de Jeugdwet zal hoofdzakelijk gebruik worden gemaakt van de gegevens die door instellingen worden aangeleverd aan het CBS voor de monitor beleidsinformatie Jeugd. Alleen met betrekking tot kosten wordt op totaalniveau (van voorzieningen) een aanvullende uitvraag bij gemeenten gedaan. De gegevens betreffende Wmo-ondersteuning sluiten aan bij de iWmo-standaarden.

 

Gegevensset

De gegevensset bestaat uit een basisset en een facultatieve set. Gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het aanleveren van de gegevens voor de basisset. Het daarnaast aanleveren van de gegevens in de facultatieve set is wenselijk, omdat door het gebruik van deze gegevens een meer uitgebreid inzicht in het functioneren van het sociale domein binnen de gemeenten kan worden verkregen .

 

De gegevensset bestaat uit drie categorieën:

  1. Gegevensset Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – basis en facultatief
  2. Gegevensset sociale basisondersteuning – alleen facultatief
  3. Gegevensset Jeugdwet – alleen facultatief

 

Ad 1)    Onder de Wmo specialistische zorg vallen alle vormen van ondersteuning die op grond van de Wmo gegeven worden waarvoor in de gemeente een toegangsbesluit vereist is. De gegevensset sluit aan bij de iWmo-standaarden en kan vanuitCiVision Samenlevingszakenworden gegenereerd.

 

Ad 2)    Onder sociale basisondersteuning vallen alle vormen van ondersteuning waarvoor geen toegangsbesluit vereist is. Binnen de sociale basisondersteuning worden geen typen ondersteuning onderscheiden. Wel wordt een onderscheid gemaakt tussen de Iv3-categorieën Sociale basisondersteuning algemene voorziening Wmo (671) en Jeugd en Sociale basisondersteuning eerstelijnsloket Wmo en Jeugd (670). Voor beide Iv3- categorieën worden de gemaakte kosten uitgevraagd. Deze gegevens zullen niet of niet compleet vanuitCiVision Samenlevingszakenkunnenworden gegenereerd.

 

Ad 3)    Informatie over ondersteuning in het kader van Jeugdwet wordt slechts beperkt opgevraagd bij gemeenten. De monitor maakt namelijk gebruik van de gegevens die instellingen reeds aan het CBS aanleveren in het kader van beleidsinformatie jeugd. Voor de gemeentelijke monitor sociaal domein worden alleen gegevens betreffende de kosten uitgevraagd. Dit wordt gedaan op een geaggregeerd niveau per type ondersteuning en dus niet op persoonsniveau. Deze gegevens zullen geheel of gedeeltelijk vanuitCiVision Samenlevingszakenkunnenworden gegenereerd.

 

De typen voorzieningen die binnen de gegevensset Jeugdwet worden onderscheiden komen voor een deel overeen met de productcategorieën zoals die worden gehanteerd binnen de iJw-berichtenstandaard.

 

Naast de typen voorzieningen die we kennen uit de iJW-berichtenstandaard, te weten Jeugdhulp zonder verblijf geleverd door het wijkteam, Jeugdhulp zonder verblijf niet geleverd door het wijkteam en Jeugdhulp met verblijf worden de typen voorzieningen Kinderbeschermings-maatregelen, Jeugdreclassering en Activiteiten in het preventief justitieel kader uitgevraagd.

 

Bestandsdefinitie

De gegevensset bestaat uit drie aparte bestanden voor de verschillende onderdelen:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – niveau BSN
  • Gegevensset sociale basisondersteuning – niveau gemeente

 

Nota bene – De aanlevering van deze gegevens is alleen relevant voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners die geen Iv3-informatie leveren aan het CBS. Voor alle overige gemeenten vervalt deze uitvraag.

  • Gegevensset Jeugdwet – niveau gemeente

 

De drie bestanden worden opgeslagen als CSV-bestanden. De naam van de bestanden begint met een vaste tekst, met daarna de code van de uitvraag en de gemeentecode:

  • Bestandsnaam 1: WMO_[code uitvraag]_[gemeentecode].CSV
  • Bestandsnaam 2: SBO_[code uitvraag] _[gemeentecode].CSV
  • Bestandsnaam 3: JEUGD_[code uitvraag] _[gemeentecode].CSV

 

CiVision Samenlevingszaken

BinnenCiVision Samenlevingszakenontwikkelt PinkRoccade Local Government functionaliteit om de gegevens zoals die zijn vastgelegd binnen het pakket uit te vragen en te produceren conform de bestandsspecificaties aangevuld met de gegevens die vanuit andere systemen moeten worden toegevoegd aan de aan te leveren bestanden. Voor deze laatste gegevens worden invoerschermen gerealiseerd, zodat gemeenten deze gegevens handmatig kunnen toevoegen aan de bestanden voor de Monitor Sociaal Domein.

 

Met de gegevens vanuitCiVision Samenlevingszaken en de aanvulling vanuit veelal het financiële systeem van de gemeente kunnen de  verschillende CSV-bestanden worden gegenereerd en vervolgens aangeleverd aan het CBS.

 

Planning

PinkRoccade Local Government ontwikkelt momenteel programmatuur voor het genereren van de drie CSV-bestanden. De levering van de programmatuur aan de gemeenten die gegevens willen aanleveren in het kader van de Monitor Sociaal Domein is voorzien voor vrijdag 10 april. Tussen 7 en 17 april kunnen gemeenten gegevens bestanden aanbieden aan het CBS. Tussen april en juni voert het CBS een controle uit op de kwaliteit van de aangeleverde gegevens, waarna een terugkoppeling volgt naar de gemeente. In juli en augustus verwerkt het CBS de gegevens, waarna de Monitor Sociaal Domein wordt gepubliceerd op de website Waarstaatjegemeente.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Meer nieuws

#LSG17

Afbeelding

#GPSC17

Afbeelding

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl