of 59221 LinkedIn

Wankelende informatiebruggen in de digitale overheid

Reageer

Overheid en ICT

AfbeeldingWe leven in een informatie gedreven maatschappij. Een digitale samenleving. Onze manier van leven en werken verandert. Informatie delen is een primaire behoefte geworden. Deze informatiedeling vindt plaats via digitale wegen, over infrastructuur en ICT ketens. Door werkende digitale infrastructuur hebben we een werkende samenleving. Dat bepaalt de toegevoegde waarde van ICT voor ons land. Een land waar de overheid, met 1 miljoen medewerkers, een grote rol heeft. Bestaande uit vele uiteenlopende rollen en ingedeeld naar ordenende, presterende, sturende en arbitrerende functies.

Deze functies worden uitgevoerd op centraal en decentraal niveau volgens het inmiddels gedateerde, maar nog van toepassing zijnde Huis van Thorbecke. En brengen een heleboel taken met zich mee. Over deze taken worden in verschillende tijden door verschillende partijen verschillend gedacht. Met als resultaat een steeds afwisselend takenpakket. Best dynamisch die overheid. Dan is de ICT ook zodanig ingeregeld, dynamisch, robuust en toekomstvast. Zou je denken?

 

Ketensamenwerking en decentralisaties
De dynamiek van de overheid. Met binnenkort de 3 decentralisaties als takenverschuiving naar de gemeenten. Waarin gemeenten zonder zachte landing de verantwoordelijkheid krijgen om met andere (semi-) overheid partners samen te werken. Denk aan de Jeugdzorg, op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Een nieuw speelveld aan informatieketens. Gemeenten moeten hiervoor de Collectieve Opdracht routeervoorziening – afgekort CORV – gebruiken. Dit is een digitaal postkantoor tussen het gemeentelijk- en justitieel domein waarin de ketenpartners zich bevinden. Om überhaupt berichten uit te wisselen via de CORV moeten gemeenten hun ICT op orde hebben. Dit betekend dat ze een applicatie nodig hebben die data (brieven) genereerd. Daarnaast een Digikoppeling-adapter (de postbode) die data (de brieven) volgens landelijke Digikoppeling standaarden (de enveloppe met erkende NAW-gegevens en postzegel) bij de CORV (op het postkantoor) aflevert. En dan heb ik het nog niet gehad over de mogelijk verplichte netwerk en infrastructuur, de digitale snelweg die afgelegd moet worden om deze informatieketen compleet en veilig te maken. Landelijke ontwikkelingen zoals bij de CORV met Digikoppeling verplichtingen maken het uitwisselen van informatie in ketens zeer essentieel. Maar ook een infrastructuur en ICT die robuust en veranderingsbestendig is. Want nieuwe informatieketens en nieuwe samenwerkingsvormen komen steeds meer voor. En dat gebeurt niet alleen tussen overheden onderling, maar ook publiek-privaat. Het aantal ketenpartners en informatieketens stijgt in aantal én type. De komende jaren vindt steeds meer communicatie in ketens plaats. En omdat een zwakke schakel in de keten directe gevolgen kan hebben voor de dienstverlenende overheid, is de informatieketen tussen ketenpartners zo sterk als hun digitale infrastructuur.

 

Heteronomie bij ICT-fanatici in een autonomie?

Deze onnodig complexe titel is in de dagelijkse praktijk zo tegengesteld en ingewikkeld als hij doet klinken. Want momenteel ligt veel beslissingsbevoegdheid bij gemeenten over zaken die betrekking hebben op de digitale infrastructuur. Dit betekend dat gemeenten veel invloed hebben op de digitale dienstverlening van BV Nederland. De autonome positie van gemeenten kan soms belemmerend zijn voor het algemeen belang. En dat terwijl er landelijk steeds meer ICT afspraken en standaarden worden vastgesteld, een heteronome aanpak. Deze aanpak is soms gevoelsmatig onverenigbaar met de eigen aanpak van de autonome gemeente. Vooral als de besturing en uitvoering bij ICT-fanatici ligt die deze zaken niet domeinoverstijgend of in het algemeen belang kunnen óf willen inzien. Tegelijkertijd is het een bijzondere uitdaging waar we middenin zitten en waar zelfs een Digicommissaris voor is aangesteld. Maar ik denk dat het succes van deze uitdaging vooral bij gemeenten zelf ligt. En dat zónder in te leveren op hun autonome positie. Ik denk zelfs dat een heteronome aanpak met verplichte ICT afspraken van de hogere overheden de autonome status van de lokale overheden kan versterken. Maar er is nog werk aan de winkel.

 

Domeinoverstijgende ICT
Er is geen overheidsinstantie die nog dienstverlening verleent zonder tussenkomst van ICT. Ik benadruk het woordje ‘tussenkomst’, want ICT is voor de overheid niet een doel op zich, maar hoort altijd in het teken te staan van een betere dienstverlening aan eindgebruikers, burgers en bedrijven. In het beste geval is de totstandkoming van de inzet van ICT een synergie tussen de vraagkant (gevoed door de business, bedrijfsproces verantwoordelijken) en de aanbodkant (vanuit de service en ICT). De nieuwe wereld verlangt steeds meer synergie tussen deze kanten. Waarin ICT geen aparte silo meer is. Waarin de vraagkant beter moet snappen hoe het aanbod in elkaar steekt. En de aanbodkant proactief weten in te spelen op betere bedrijfsprocessen en dienstverlening. Helaas is het nog niet zover. Zo moeten we in de huidige overheid nog onderkennen dat beleid en bestuur georiënteerden vaak een blinde vlek hebben voor zaken als informatiemanagement en ICT en moeite hebben om dit domeinoverstijgend onder ogen te zien. Terwijl ze dat op strategisch niveau absoluut niet kunnen permitteren. Dit komt de laatste tijd in verschillende rapporten en aanbevelingen steeds naar voren. Denk hierbij aan de Tijdelijke Commissie ICT. Maar ook aan het adviesrapport: “Geen goede overheidsdienstverlening zonder een uitstekende Generieke Digitale Infrastructuur”. In dit rapport wordt ingegaan op het feit dat Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) rand voorwaardelijk is voor een goed functionerende iOverheid. Het GDI omvat technische bouwstenen en is als zodanig niet beleidsmatig. iOverheid omvat alle handelen van overheden in een moderne informatie gedreven maatschappij en omvat juist wel allerlei beleidsmatige elementen. In dit rapport worden beide onderwerpen naar mijn idee samengesmolten met als doelstelling meer beweging te creëren in de digitale overheid.

 

Het belang van besloten netwerken

Gegevensoverdracht in digitale datavormen verlopen altijd via digitale wegen. Binnen de overheid is er naast de openbare digitale weg, het internet, ook een keuze voor een besloten digitale netwerk. Dit besloten digitale netwerk is uitsluitend voor overheidsinstanties aangelegd. Hiermee wordt zekerheid en veiligheid gecreëerd. Waarom dit voor de overheid zo belangrijk is, staat in inmiddels in tig rapporten en boeken vermeld. Het besloten netwerk van de overheid is het Diginetwerk. Binnen dit overheidsnetwerk beheert KPN het Gemeenschappelijk Netwerk of ook wel Gemnet Netwerk. Inmiddels 20 jaar geleden aangelegd voor en door gemeenten. Als het gaat om informatie-uitwisseling tussen ketenpartners is een belangrijke ICT dienst over dit besloten netwerk: het Generieke Berichten Platform. Via dit ICT-ketenplatform, een infrastructuurdienst, kunnen applicaties van overheidsorganisaties op generieke wijze koppelen met verschillende basisregistraties en landelijke voorzieningen. Hierdoor kunnen gemeenten berichten uitwisselen met partijen als het Kadaster voor de Landelijke Voorziening WOZ. Digikoppeling, een standaard voor het uitwisselen van informatie tussen overheden, maakt gebruik van besloten netwerken voor het opzetten van informatieketens met verschillende externe informatie bronnen van (centrale) overheden. Onder hoge tijdsdruk worden gemeentelijke systemen één voor één aangesloten op deze externe bronnen zoals de Landelijke Voorzieningen. Sinds enige tijd wordt hiervoor vanuit de overheid de Digikoppeling standaard gaandeweg steeds meer afgedwongen. Iedere gemeente maakt hierin zijn eigen (technische) keuze voor de inrichting van zijn of haar ICT om aan Digikoppeling te voldoen. Met de CORV als meest urgente variant en dus de grootste aanjager.

 

Beheersbaarheid

Vanwege de tijdsdruk en in de waan van de dag wordt vaak voorbijgegaan aan het aspect van beheersbaarheid. Echt de tijd nemen om dit onderwerp en de lange termijn effecten van de verschillende keuze-opties naar de toekomst te doorgronden is er niet. Terwijl er langzamerhand een complex landschap ontstaat met een grote diversiteit aan koppelingen en exponentieel groeiende complexiteit in beheersbaarheid. En ieder koppelvlak kent zijn eigen dynamiek. Applicaties veranderen, certificaten moeten worden beheerd, netwerkinfrastructuur wijzigingen etc. Het implementeren van een (Digi)koppeling is één ding, het onderhouden en dag in dag uit stabiel laten functioneren een heel ander. Koppelingen staan ieder op zich al bol van de afhankelijkheden. Het devies hierbij is eenvoud in het ontwerp en een generieke architectuur, zodat de beheersbaarheid van de op te zetten informatieketens niet in gevaar komt. Nu te snel en simpel denken, zorgt straks voor wankelende informatiebruggen in de digitale overheid. KPN verbindt de overheid en helpt graag deze bruggen te bouwen, onderhouden en beveiligen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Afbeelding

Afbeelding

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers