of 59180 LinkedIn

Sander de Graaf

Sander de Graaf houdt zich als programmamanager Business Development & Innovatie vooral bezig met visievorming en het productbeleid om de dienstverlening van gemeenten over meerdere kanalen aan burger en bedrijf te optimaliseren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar zaakgericht werken en meerkanaals dienstverlening. Momenteel is hij nauw betrokken bij het ontwikkelen van de visie van Centric op de dienstverlening van lokale overheden, te weten ‘Het verbinden van een compacte en nabije overheid’.

 • Hondenpoep en ‘wisdom of the crowd’

  Reageer

  Input van inwoners en bedrijven is uiterst waardevol voor beleidsmakers. Maar hoe bereik je die? Aan het woord is deze keer gastblogger Leonie van Civocracy, een nieuw online discussieplatform dat samenleving en politiek bij elkaar brengt voor constructieve discussie over prangende vraagstukken in de regio. Wat is bijvoorbeeld de beste plek voor dat hondenuitlaatveldje?

 • Haalt uw gemeente Digitaal 2017?

  Reageer

  Met nog 10 maanden te gaan is er opnieuw gekeken naar de stand van de digitale dienstverlening. Is het haalbaar, Digitaal 2017? Een mooi onderwerp voor onderzoekers en vanzelfsprekend verschijnen dan ook tal van publicaties over de stand van de digitale dienstverlening bij de Nederlandse overheid. Ik doe daar graag aan mee.

 • Prittstiften voor betere apps

  Reageer

  Afgelopen week bleek uit een peiling door Kennisnet dat scholen in het lesprogramma meer aandacht willen voor programmeren, om kinderen daarmee beter voor te bereiden op werk of een vervolgopleiding. Tegelijkertijd geven de scholen aan ze nog niet goed weten hóe. Laat ik een suggestie doen.

 • Schaakspel met de gemeentelijke ICT-infrastructuur in Eindhoven

  Reageer

  Het is januari als het verzoek binnenkomt of Centric samen met een aantal andere leveranciers wil meewerken aan een legale inbraakpoging op de e-dienstverlening van de gemeente Eindhoven. Hack Me Please, heet de uitdaging. Natuurlijk doen we mee. Op zaterdag 15 februari is het zover.

 • DigiD: bottleneck in de netwerkoverheid

  Reageer

  ‘…Ik kan er niet omheen, ik kan het niet, ik kan het niet alleen’, zingt Huub van der Lubbe in het schitterende lied van De Dijk. Nu weet ik natuurlijk niet of u mijn smaak deelt, maar de tekst klinkt als een klok en blijkt ook inhoudelijk loepzuiver. Van der Lubbe schrijft in zijn tekst dat ergens alleen voor staan soms heel lastig kan zijn. De afgelopen periode moet minister Plasterk iets dergelijks hebben ervaren. Hij staat namelijk voor een schier onmogelijke opgave.

 • DigiD zit minister Plasterk ongemerkt dwars

  Reageer

  Na het verwerken van mijn teleurstelling over de visie van minister Plasterk was ik toch benieuwd wat er met de huidige middelen mogelijk was. Ik ging meteen aan de slag met het verzinnen van nieuwe digitale diensten. Apps natuurlijk, want die zijn de toekomst. Kinderen snappen hoe dat werkt en er lopen miljoenen burgers en ondernemers rond met een tablet en een smartphone. Vol vertrouwen ging ik aan de slag.

 • Minister Plasterk bepaalt digitale route voor burgers

  Reageer

  Deze week kwam minister Plasterk met een visie op de digitale overheid in 2017. De visie is een uitwerking van de in het regeerakkoord opgenomen doelstelling om de dienstverlening door de overheid te verbeteren. Het uitgangspunt is dat burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen.

 • What's next? De burger natuurlijk!

  Reageer

  Op de dag dat het eerste kievitsei in Ede wordt gevonden, rij ik naar een congrescentrum in dezelfde stad. Het is net lente, de zon schijnt en achter het glas van mijn auto is het goed toeven. Op het programma staat het jaarlijkse evenement GBIdag 2013 van Oranjewoud: een event voor alle gebruikers van de beheersoftware GBI voor de openbare ruimte. Het thema is ‘What’s next?’.

 • De opbrengst van een tweet

  Reageer

  Afgelopen donderdag was ik wat later op kantoor. Ik nam me voor nog even snel de actualiteit door te nemen en op Twitter te kijken. Daar zag ik een tweet vanuit @Centric_nl over onze aanwezigheid op het KING-congres, met het thema ‘Werkende regie: de kunst van het verleiden en loslaten.’

 • Megafusie niet nodig om gemeenten te verbinden

  Reageer

  Om gemeenten efficiënter en effectiever te laten werken, stelt het kabinet-Rutte in het nieuwe regeerakkoord een schaalvergroting voor tot circa 160 gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Voor een dergelijke megafusie is echter geen noodzaak.

 • Eén digitale overheid alleen is niet genoeg

  2 reacties

  In mijn vorige blog schreef ik over de uitdaging waar de overheid voor staat om te komen tot de nieuwe overheid. Door vergrijzing en ontgroening verandert er de komende jaren veel. In mijn blog deed ik een oproep voor meer regie vanuit de overheid.

   

  Lees verder

 • Ambtenaar 2.0 en GEMMA lopen elkaar net mis

  Reageer

  In 2009 is de GEMMA procesarchitectuur geïntroduceerd. De architectuur helpt ICT zo goed mogelijk af te stemmen op de doelen van de organisatie. Bij veel gemeenten was dat ‘het verbeteren van dienstverlening over meerdere kanalen’. Zaakgericht werken speelt hierbij een belangrijke rol.

 • MijnOverheid als koppelpunt ‘Zaken’

  Reageer
  In de visie van de VNG ‘Dienstverlening draait om mensen’ staat mensgerichte dienstverlening voorop. Hierin wordt een beeld geschetst van de dienstverlening van de overheid in 2020, waarbij de persoonlijke benadering voorop staat: je daadwerkelijk verplaatsen in de leefwereld van inwoners en behoeften invullen vanuit dat perspectief. Zo propageert de VNG dat de overheid in 2020 overal en altijd aanwezig is, zowel in fysieke vorm als virtueel. Ook in het conceptregeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid‘ wordt een overheid aangehaald die zo dicht mogelijk bij de mensen is georganiseerd. Een ‘bondgenoot van de burger’ is de letterlijke tekst. Voor een goede persoonlijke benadering is samenwerking tussen overheden belangrijk. De visie van de VNG is hierover heel helder.
 • Afgelopen mei is door Eurocommissaris Neelie Kroes de Digitale Agenda voor Europa geïntroduceerd. De Digitale Agenda is een van de zeven speerpunten van de Europese 2020 strategie om de crises te overwinnen en Europa klaar te stomen voor de komende 10 jaar. De Digitale Agenda ziet  een belangrijke rol in het gebruik van ICT voor het welslagen van de ambities voor 2020. De Digitale Agenda bepaalt de koers om het maximale sociale en economische potentieel van ICT te benutten.

  Zaakgericht werken in de hele Europese Unie

  Reageer

  Afgelopen mei is door Eurocommissaris Neelie Kroes de Digitale Agenda voor Europa geïntroduceerd. De Digitale Agenda is een van de zeven speerpunten van de Europese 2020 strategie om de crises te overwinnen en Europa klaar te stomen voor de komende 10 jaar. De Digitale Agenda ziet  een belangrijke rol in het gebruik van ICT voor het welslagen van de ambities voor 2020. De Digitale Agenda bepaalt de koers om het maximale sociale en economische potentieel van ICT te benutten.

 • Meer leveranciers dan overheden ondertekenen Manifest Open Standaarden

  Reageer
  Recent heeft het NOiV een manifest in het leven geroepen waarmee leveranciers zich achter het nut van open standaarden voor de overheid kunnen scharen. Met het ondertekenen van dit manifest, kunnen leveranciers worden aangesproken op het hanteren van de standaarden. Het principe is, zoals we ondertussen gewend zijn van NOiV, ook voor het manifest ‘pas toe of leg uit’. Op de lijst met standaarden waarop het manifest betrekking heeft, staat bijvoorbeeld ODF voor documenten, ebMS en WUS voor de Digikoppeling (voorheen Overheidservicebus) en de standaard SETU voor berichtenuitwisseling rond de inhuur van flexibele arbeidskrachten.
 • Buitenlandse ondernemers eerst bij implementatie Dienstenrichtlijn

  Reageer
  Vanaf eind december 2009 is het officieel. De Dienstenrichtlijn is in heel Europa van kracht. Alle overheden in de Europese unie hebben vanaf nu de verplichting ervoor te zorgen dat er vrij verkeer van diensten mogelijk is, binnen alle Europese lidstaten. Hierdoor wordt het makkelijker om in Europa te ondernemen
 • Ambtenaren passen, net als burgers, niet hokjes

  Reageer
  Gemeenten maken nieuwe visiedocumenten om de dienstverlening te verbeteren. Daar ben ik een groot voorstander van. Hoe kun je zinvol veranderen, zonder duidelijk te hebben waar je heen wilt? So far so good. Wat beter kan, is dat de uitgewerkte ideologieën als dé enige waarheid worden aangemerkt. De aandacht gaat in het implementatieplan uit naar het middel (de nieuwe afdeling). De rest van de gemeente wordt buitengesloten
 • Uitbreiden zaakdefinitie noodzakelijk voor betrouwbare overheid

  Reageer
  De overheid wil graag betrouwbaar zijn voor haar inwoners en ondernemers. Voor dit kabinet betekent dat ook dat goede dienstverlening daar onderdeel vanuit maakt. In de rol als dienstverlener moet de overheid zorgen voor goede kwaliteit van de dienstverlening. Goede dienstverlening betreft de diensten zelf, maar ook de wijze waarop het contact plaatsvindt. Het is belangrijk uit te gaan van wat burgers verwachten (‘de burger staat centraal’). Deze ambitie is verwerkt in ‘de code voor goed openbaar bestuur’. Na instemming van het kabinet zijn de code en het advies op 19 juni jongstleden aangeboden aan de Tweede Kamer en andere belanghebbenden.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Whitepapers