of 59250 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Twintig soorten burgemeesters in de aanbieding

  Reageer

  Minister Plasterk heeft het parlement een notitie aangeboden over de aanstellingsmogelijkheden voor de burgemeester. Als straks de Kroonbenoeming uit de Grondwet is verdwenen, heeft de wetgever de mogelijkheid om te kiezen uit een ruime sortering.

 • Koninkrijk belemmert Caribische democratie

  Reageer

  De drie Caribische landen in het Koninkrijk hebben een parlementair stelsel dat als twee druppels water lijkt op het Nederlandse bestel en dat veroorzaakt aanzienlijke problemen. Er zijn maar weinig jonge democratieën die een dergelijk – nogal verfijnd – politiek stelsel hebben en dat is niet voor niets zo.

 • Zetelroof raakt fundament representatie

  Reageer

  Als een volksvertegenwoordiger weer eens voor zichzelf begint, is er de bekende Pavlov-reactie dat deze zetelroof toch echt onaanvaardbaar is. Die primaire reactie is wel begrijpelijk. Maar curieus is dat uiteindelijk alles steeds bij het oude blijft en voorstellen tot verandering achterwege worden gelaten. De oorzaak daarvan is dat de kwestie raakt aan de fundamenten van het systeem van politieke representatie, waarbij in de westerse wereld een adequaat evenwicht is geschapen tussen de kiezersdemocratie enerzijds en de partijendemocratie anderzijds.

 • Is Rob Bats een crimineel?

  Reageer

  Ricardo Offermans werd vorige week vrijgesproken van passieve ambtelijke corruptie. De meeste dagbladen deden de melding af in een klein berichtje op de derde pagina. Wat resteerde was medeplichtigheid aan de schending van de geheimhoudingsplicht.

 • De provincie gaat weer scoren

  Reageer

  De huizenprijzen hebben hun dieptepunt achter de rug en weer de weg omhoog gevonden. Dat geldt ook voor de provincies. In deze kabinetsperiode was ‘provincie-bashing’ een geliefde Haagse bezigheid.

 • Fractiebijstand mag niet naar verwanten in persoon

  14 reacties

  Er is reden terug te komen op de kwestie-Marjolein Faber. Indirect adviseerde ik in die kwestie en kwam tot de conclusie dat hier een onverstandig besluit was genomen met een hoog integriteitsrisico. Maar ook kwam ik tot de conclusie dat het probleem wat ingewikkelder in elkaar steekt dan in de media is weergegeven en wel omdat een onrechtmatigheid over de hele linie niet goed verdedigbaar is.

 • De wethouder formeel zelfstandig?

  Reageer

  Op 3 februari hield Hans Engels zijn inaugurele rede in Groningen vanwege zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Recht decentrale overheden. Engels betoogde dat het tijd wordt om de formele positie van de wethouder te veranderen en wel in die zin dat het college bevoegdheden aan de wethouder zou moeten kunnen delegeren.

 • Alle raadsleden dezelfde informatie

  Reageer

  Een goede informatieverstrekking is de kurk waarop de lokale democratie drijft. Controle en verantwoording kunnen alleen goed functioneren indien betrokkenen weten waarover het gaat. Bij die informatieverstrekking speelt voortdurend de vraag hoe de verhouding is tussen individuele en collectieve posities. Moet alle informatie die aan een individueel raadslid wordt gegeven automatisch worden doorgespeeld aan de andere raadsleden?

 • Weeffout leidt tot waterhoofd

  Reageer

  In de gemeenteraden bestaat grote verwarring over de decentralisaties. Cruciaal is natuurlijk dat de machine gaat draaien en basisvoorzieningen zijn verzekerd. Daar is met grote inzet aan gewerkt door de wethouders sociaal domein en het ziet ernaar uit dat overwegend het stelsel in werking is getreden.

 • Geheimen vergen protocol

  Reageer

  Geheimhouding en vertrouwelijkheid zijn in gemeenteland lastige grootheden. Uit de praktijk blijkt dat daar in de Nederlandse gemeenten heel verschillend mee wordt omgegaan. Op zichzelf genomen is dat een goed teken. De beslissing om geheimhouding of vertrouwelijkheid op te leggen behoort tot de kern van de gemeentelijke autonomie. Dat impliceert dat hier verschillen ontstaan. Dit uitgangspunt moet onder alle omstandigheden worden gekoesterd.

 • Gebrekkige analyse van Arubaans bestuur

  Reageer

  De Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries bekleedde drie jaar lang in Oranjestad de zogenaamde Gouverneursleerstoel om onderzoek te doen naar het openbaar bestuur in Aruba. Afgelopen november nam hij afscheid en publiceerde een boekje Dagboek van de Gouverneursleerstoel met daarin zijn bevindingen. Het is een bijzonder geschrift geworden en dan gebruik ik een understatement. In de eerste dertig pagina’s slaat de professor wild om zich heen.

 • Weg met het statuut

  Reageer

  Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bestaat 60 jaar. Nadat Nederlands-Indië onafhankelijk was geworden, was het Statuut een slap aftreksel van het koninkrijksverband dat oorspronkelijk na 1945 werd beoogd.

 • Stop de armoede, dood de bedelaar

  Reageer

  In de moderne wetenschappelijke literatuur over het fenomeen politiek wordt geloofwaardigheid (‘credibility’) het kernprincipe genoemd voor politici die electoraal willen scoren en politiek overeind willen blijven. Voor politici betekent dat de dwingende noodzaak om te selecteren in probleemduiding en beoogde politieke doelen. Die selectie houdt in dat maatschappelijke problemen en de daarbij voorhanden oplossingen moeten passen bij het profiel van de politieke partij en bij de electorale achterban.

 • Gedragscodes hebben vaak misleidend effect

  Reageer

  Begin dit jaar verscheen een rapport van de Raad voor de Rechtspraak over de kernwaarden voor de rechterlijke macht. Het rapport is vervaardigd door Leidse onderzoekers – Van Emmerik c.s. – en bevat een analyse van de systeemwaarborgen voor rechterlijke onafhankelijkheid, zowel in Nederland als in andere Europese landen. Ik was voorzitter van de begeleidingscommissie.

 • Staatscommissie parlementair stelsel moet slagen

  Reageer

  Er komt een staatscommissie Parlementair stelsel. Het initiatief komt uit de Eerste Kamer. De opdracht moet nader worden uitgewerkt en dat kan dus nog alle kanten op. Omdat er met name over de positie van de Eerste Kamer heel verschillend wordt gedacht, zal de formulering van die opdracht nog niet zo eenvoudig zijn.