of 59250 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Blunder in Zeeuws advocatenrapport

  1 reactie

  In Binnenlands Bestuur van 13 april schreef ik over de 57-plus-maatregel in de provincie Zeeland. Om te bezuinigen worden daar 57-plussers in de gelegenheid gesteld om met een regeling te vertrekken. Mijn conclusie was dat niet is voldaan aan de actieve informatieplicht uit de Provinciewet. En ook dat in de praktijk programmabegrotingen vaak veel te veel ruimte geven voor ingrijpende mutaties. 

 • Arubaanse democratie staat er beter voor

  Reageer

  Ruim vijfentwintig jaar geleden werd in Aruba een parlementair stelsel ingevoerd. De ‘status aparte’ in 1986 maakte het noodzakelijk om een eigen politiek stelsel in te richten. 

 • Binnenlandse Zaken moet dringend versterkt

  1 reactie

  De huidige bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben hun handen vol aan de woningbouwcorporaties, het scheefwonen, immigratie en asiel, de uitzetting van vreemdelingen etc. Na een eventueel Catshuisakkoord zullen deze dossiers veel aandacht blijven vragen. Voor een belangrijk deel is BZK daardoor een gewoon vakdepartement geworden. 

 • Wankele 57+ regeling in provincie Zeeland

  1 reactie

  In de provincie Zeeland is discussie ontstaan over de zogenaamde 57+ regeling. Met grote voortvarendheid probeert Gedeputeerde Staten van Zeeland 150 formatieplaatsen weg te werken. Alle ambtenaren van 57 tot 65 jaar hebben een fraaie vertrekregeling aangeboden gekregen.

 • Raad kan niet dwingen tot stemonthouding

  1 reactie

  Het vraagstuk van de (schijn van) belangenverstrengeling blijft de gemeentelijke gemoederen bezig houden. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State opnieuw als een olifant door de gemeentelijke porseleinkast is gelopen. 

 • Nieuwe formatieregels met hoog dode-mus-risico

  Reageer

  Al lange jaren wordt gesproken over nieuwe regels bij de kabinetsformatie. Daarbij is onder meer de vraag aan de orde of het staatshoofd daar wel of niet een rol bij moet spelen.

 • Regeling raadsenquête behoeft aanpassing

  Reageer

  De dualisering bracht de figuur van de raadsenquête. Gemeenteraden en provinciale staten kunnen een enquête instellen over het bestuur van het college of het bestuur van CdK en burgemeester. Doel van dit enquête-instrument is de versterking van de politieke controle van de decentrale volksvertegenwoordigingen. 

 • Jan Franssen betrokken bij Delftse gondelaffaire

  1 reactie

  De burgemeester van Delft – Bas Verkerk – heeft onlangs de commissaris van de koningin in Zuid-Holland gevraagd om eventueel onderzoek te laten doen naar mogelijke integriteitsschendingen van hem en anderen in de zogenaamde Delftse gondelaffaire. 

 • Klassieke doofpotaffaire in gemeente Delft

  1 reactie

  Al meer dan vijf jaar wordt de gemeente Delft geteisterd door de zogenaamde gondelaffaire. Politiek Delft snakt naar het einde van de zaak, maar het wil maar niet lukken om het dossier definitief te sluiten.

 • Voorkeur voor gemengd verkiezingsstelsel

  4 reacties

  In het regeerakkoord staat dat de algemene besturen van de waterschappen voortaan worden gekozen door de gemeenteraden. Dat is om verschillende redenen een slecht voorstel.

 • Gemeente heeft protocol voor geheimhouding nodig

  Reageer

  Tal van gemeenten worstelen met geheime stukken en vertrouwelijke informatie. Wanneer moet iets voor de gemeenteraad geheim blijven? Wat zijn de waarborgen voor vertrouwelijke inzage? Wat moet worden ondernomen indien raadsleden zich niet willen houden aan geheimhouding en vertrouwelijkheid? De geheimhoudingscultuur verschilt per gemeente. In sommige gemeenten worden vaak stukken en overige informatie aan de openbaarheid onttrokken, in andere gemeenten slechts bij hoge uitzondering. 

 • Riskante beleidsvrijheid in jeugdzorg

  Reageer

  De lang verwachte beleidsbrief over de decentralisatie van de jeugdzorg is er. De staatssecretarissen Veldhuijzen van Zanten en Teeven kondigen bijna juichend aan dat deze decentralisatie grote beleidsvrijheid voor de gemeenten met zich mee zal brengen. 

 • Gemeenteraad kan geen politiek meer bedrijven

  1 reactie

  Gemeentelijk Nederland behandelt de komende weken de jaarlijkse begroting. Voor een volksvertegenwoordiging is de begroting traditioneel een van de belangrijkste instrumenten om te sturen en een uitgangspunt te scheppen voor controle achteraf.

 • Gedwongen opgave zetel is uiterst riskant

  1 reactie

  Nederland kent een aantal probleemgemeenten. Dat zijn lokale besturen waar voortdurend politiek en bestuurlijk gedonder is. Afhankelijk van het gehanteerde criterium kunnen ongeveer tien gemeenten als structurele probleemgemeente worden aangemerkt. Opmerkelijk is dat daarbij enkele kustgemeentes behoren - zoals Delfzijl en Den Helder -, maar ook andere, zoals Hilversum, Zundert en Leiden.

 • Monarchiedebat raakt ook Caribische landen

  Reageer

  Binnenkort start in de Tweede Kamer de discussie over de procedure van de kabinetsformatie. Het ziet er naar uit dat een parlementaire meerderheid geen rol meer ziet weggelegd voor het staatshoofd.