of 59250 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Onderzoeksfunctie bij griffie heeft meerwaarde

  Reageer

  De Tweede Kamer heeft het al een aantal jaren en bij provincies en de wat grotere gemeenten is het fenomeen in opkomst: een onderzoeksfunctie die aan de griffie is toegevoegd. Het bureau BOR van de Tweede Kamer voorziet al een aantal jaren in een belangrijke behoefte van het parlement.

 • Sociaal-politieke controle op fractiebijstand werkt

  5 reacties

  Tien jaar geleden bestonden er veel problemen rond het fenomeen fractie­bijstand. Deze gelden vloeiden soms via listige constructies naar partijkassen. Er waren fracties die hun partijkantoor financierden met fractiebijstand; bij controle bleek het partijkantoor in een enkel geval vol te liggen met lompen en oude metalen. Fractiebijstand werd gebruikt om de vergoedingen voor raadsleden aan te vullen et cetera.

 • Gewogen stemmingen zijn niet toegestaan

  1 reactie

  Mag in de volksvertegenwoordiging of in commissies een stelsel van gewogen stemmingen worden gebruikt? De verleiding om dat in te voeren is er altijd. Immers bij de taakverdeling in raden en staten moet rekening worden gehouden met verschil in grootte van fracties.

 • Verkiezingen vrij zinloos bij gesloten huishouding

  Reageer

  Het regeerakkoord bevat een nogal cryptisch, intrigerend zinnetje over de toekomst van de provincies: ‘Beide partijen kiezen voor een materieel gesloten provinciale huishouding, beperkt tot taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid.’

 • Forse koerswijziging in openbaar bestuur

  Reageer

  Het regeerakkoord bevat voor het openbaar bestuur een forse koerswijziging. Er wordt ingezet op schaalvergroting op de langere termijn en voor de kortere termijn is taakdifferentiatie een belangrijk parool.

 • Huiveringwekkende weeffouten nationale politie

  1 reactie

  Op 1 januari 2013 wordt de nationale politie ingevoerd. Dit stelsel zal zonder enige twijfel de doelmatigheid van de politieorganisatie vergroten, maar die winst heeft een hoge en nauwelijks aanvaardbare prijs. Die prijs wordt betaald door het decentraal bestuur.

 • Veel politiechefs zullen de laan uit vliegen

  Reageer

  Burgemeester Rob Bats van de Groningse gemeente Haren heeft in vrijwel alle media openheid van zaken gegeven over de precieze gang van zaken rond het Project X in zijn gemeente.

 • Fouten bij benoeming gelderse statenleden

  Reageer

  In de Provinciale Staten van Gelderland zijn procedurefouten gemaakt bij de benoeming van nieuwe Statenleden. Een Statenlid van de PVV merkte tot haar verbazing dat zij een dubbele nationaliteit bezit: zowel de Nederlandse als de Turkse.

 • BZK moet openbaar bestuur opnieuw ordenen

  1 reactie

  In de meeste West-Europese landen is het openbaar bestuur ordelijk en overzichtelijk ingericht en wel aan de hand van tamelijk duidelijke ordeningsprincipes. In België is dat veel minder het geval – vooral vanwege de taalkwestie – en ook in ons land maakt het openbaar bestuur een steeds chaotischer indruk.

 • Vrouwenkwestie-SGP hoofdpijndossier BZK

  2 reacties

  Na de Hoge Raad heeft nu ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg geoordeeld in de vrouwenkwestie-SGP. De Hoge Raad roept de Nederlandse staat op maatregelen te treffen jegens de SGP.

 • Raadsonderzoek beter dan collegeonderzoek

  Reageer

  In de gemeenteraad van Amsterdam is discussie ontstaan over de evaluatie van de bouw van het nieuwe Stedelijk Museum. Wie moet de opdracht tot een dergelijke evaluatie geven en dit onderzoek begeleiden?

 • Caribisch ongenoegen kan niet worden afgekocht

  1 reactie

  Minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft besloten om de uitkering voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) te verhogen van 35 miljoen naar 43 miljoen dollar.

 • Online burgerparticipatie verandert gemeenten

  Reageer

  Het fenomeen inspraak bestaat al decennia lang in het openbaar bestuur. In de wetgeving zijn daarvoor diverse aanknopingspunten in het leven geroepen, maar die inspraak heeft nooit tot echt aansprekende resultaten geleid. Als het beleid in feite al min of meer vast ligt, kan inspraak zelfs tot allerlei frustraties leiden bij burgers en maatschappelijke organisaties. 

 • Autonomieclaim doet rekenkamers das om

  1 reactie

  De lokale rekenkamers liggen in de vuurlinie. De beschikbare budgetten dalen, vooral omdat de rekenkamers zich langzaam loszingen van de gemeenteraden. De twijfel groeit of de lokale rekenkamer in de huidige vorm wel kan overleven.