of 59232 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Forse koerswijziging in openbaar bestuur

  Reageer

  Het regeerakkoord bevat voor het openbaar bestuur een forse koerswijziging. Er wordt ingezet op schaalvergroting op de langere termijn en voor de kortere termijn is taakdifferentiatie een belangrijk parool.

 • Huiveringwekkende weeffouten nationale politie

  1 reactie

  Op 1 januari 2013 wordt de nationale politie ingevoerd. Dit stelsel zal zonder enige twijfel de doelmatigheid van de politieorganisatie vergroten, maar die winst heeft een hoge en nauwelijks aanvaardbare prijs. Die prijs wordt betaald door het decentraal bestuur.

 • Veel politiechefs zullen de laan uit vliegen

  Reageer

  Burgemeester Rob Bats van de Groningse gemeente Haren heeft in vrijwel alle media openheid van zaken gegeven over de precieze gang van zaken rond het Project X in zijn gemeente.

 • Fouten bij benoeming gelderse statenleden

  Reageer

  In de Provinciale Staten van Gelderland zijn procedurefouten gemaakt bij de benoeming van nieuwe Statenleden. Een Statenlid van de PVV merkte tot haar verbazing dat zij een dubbele nationaliteit bezit: zowel de Nederlandse als de Turkse.

 • BZK moet openbaar bestuur opnieuw ordenen

  1 reactie

  In de meeste West-Europese landen is het openbaar bestuur ordelijk en overzichtelijk ingericht en wel aan de hand van tamelijk duidelijke ordeningsprincipes. In België is dat veel minder het geval – vooral vanwege de taalkwestie – en ook in ons land maakt het openbaar bestuur een steeds chaotischer indruk.

 • Vrouwenkwestie-SGP hoofdpijndossier BZK

  2 reacties

  Na de Hoge Raad heeft nu ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg geoordeeld in de vrouwenkwestie-SGP. De Hoge Raad roept de Nederlandse staat op maatregelen te treffen jegens de SGP.

 • Raadsonderzoek beter dan collegeonderzoek

  Reageer

  In de gemeenteraad van Amsterdam is discussie ontstaan over de evaluatie van de bouw van het nieuwe Stedelijk Museum. Wie moet de opdracht tot een dergelijke evaluatie geven en dit onderzoek begeleiden?

 • Caribisch ongenoegen kan niet worden afgekocht

  1 reactie

  Minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft besloten om de uitkering voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) te verhogen van 35 miljoen naar 43 miljoen dollar.

 • Online burgerparticipatie verandert gemeenten

  Reageer

  Het fenomeen inspraak bestaat al decennia lang in het openbaar bestuur. In de wetgeving zijn daarvoor diverse aanknopingspunten in het leven geroepen, maar die inspraak heeft nooit tot echt aansprekende resultaten geleid. Als het beleid in feite al min of meer vast ligt, kan inspraak zelfs tot allerlei frustraties leiden bij burgers en maatschappelijke organisaties. 

 • Autonomieclaim doet rekenkamers das om

  1 reactie

  De lokale rekenkamers liggen in de vuurlinie. De beschikbare budgetten dalen, vooral omdat de rekenkamers zich langzaam loszingen van de gemeenteraden. De twijfel groeit of de lokale rekenkamer in de huidige vorm wel kan overleven.

 • Belangenverstrengeling is een hot item

  1 reactie

  De zogenaamde ‘Loenen-uitspraak’ van de Raad van State zorgt in gemeentelijk Nederland voor veel onzekerheid. In BB van 30 maart schreef ik dat die onrust vooral wordt veroorzaakt door de steeds vager geworden criteria voor belangenverstrengeling en de schijn van belangenverstrengeling.

 • Blunder in Zeeuws advocatenrapport

  1 reactie

  In Binnenlands Bestuur van 13 april schreef ik over de 57-plus-maatregel in de provincie Zeeland. Om te bezuinigen worden daar 57-plussers in de gelegenheid gesteld om met een regeling te vertrekken. Mijn conclusie was dat niet is voldaan aan de actieve informatieplicht uit de Provinciewet. En ook dat in de praktijk programmabegrotingen vaak veel te veel ruimte geven voor ingrijpende mutaties. 

 • Arubaanse democratie staat er beter voor

  Reageer

  Ruim vijfentwintig jaar geleden werd in Aruba een parlementair stelsel ingevoerd. De ‘status aparte’ in 1986 maakte het noodzakelijk om een eigen politiek stelsel in te richten. 

 • Binnenlandse Zaken moet dringend versterkt

  1 reactie

  De huidige bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben hun handen vol aan de woningbouwcorporaties, het scheefwonen, immigratie en asiel, de uitzetting van vreemdelingen etc. Na een eventueel Catshuisakkoord zullen deze dossiers veel aandacht blijven vragen. Voor een belangrijk deel is BZK daardoor een gewoon vakdepartement geworden.