of 59232 LinkedIn

Werkdruk wordt niet minder met nieuwe Wob

Er kan worden tot 19 augustus worden gereageerd op het wetsvoorstel dat een einde moet maken aan misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staat open voor reacties. Een van de eerste mensen die van de reactiemogelijkheid via internet gebruikt maakte, stelt dat de nieuwe wet weliswaar een einde maakt aan het onterecht uitbetalen van dwangsommen, maar dat de werkdruk er niet mee wordt opgelost.

Het wetsvoorstel dat een einde moet maken aan misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staat open voor reacties. Een van de eerste mensen die van de reactiemogelijkheid via internet gebruikt maakte, stelt dat de nieuwe wet weliswaar een einde maakt aan het onterecht uitbetalen van dwangsommen, maar dat de werkdruk er niet mee wordt opgelost.

Inperking rechtsbescherming

‘Misbruik van de Wob − wat betekent dat de Wob met het enige doel om geld van de overheid te ontfutselen − is zeer, zeer gering, in tegenstelling tot wat wordt beweerd. Er zijn geen cijfers die aantonen dat sinds de invoering van de Wet dwangsom het aantal Wob-verzoeken is toegenomen, laat staan dat er een causaal verband is tussen de invoering van de Wet dwangsom en toegenomen misbruik van de Wob.’ Met het afschaffen van de dwangsom wordt ‘daarentegen wel de rechtsbescherming van de verzoeker tegen de overheid verder ingeperkt en zelfs geschaad’.


Actievere openbaarheid nodig

Volgens deze inwoner uit Berkel en Rodenrijs is niet de dwangsom het grote probleem, ‘maar het tempo waarmee bestuursorganen werken’. Een gemiddelde gemeenten krijgt, stelt deze persoon, ongeveer één Wob-verzoek per week – veel minder dan in omringende landen – maar doen gemeenten er veel langer over om de gevraagde informatie te leveren. ‘De oplossing moet dan ook veeleer worden gezocht in een gedegen archiefbeheer bij bestuursorganen, alsmede actieve communicatie vanuit het bestuursorgaan richting de verzoeker, gepaard met actievere openbaarheid. Actieve openbaarheid is de enige volledige oplossing die het aantal Wob-verzoeken substantieel in aantal zal doen afnemen.’


Veel misbruik

Volgens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en gemeentekoepel VNG wordt wel op grote schaal misbruik van de Wob gemaakt. Daarbij worden Wob-verzoeken niet ingediend om informatie te krijgen, maar om er geld mee te verdienen door middel van inning van een dwangsom als gemeenten niet binnen de wettelijke termijn beslissen. Volgens het ministerie van BZK worden Wob-verzoek onder meer verborgen in een open sollicitatiebrief, in de hoop dat het verzoek over het hoofd wordt gezien en geld kan worden geïnd. In de huidige Wob staat dat overheden binnen zes weken op een verzoek moeten reageren. Zo niet, dan kan de indiener van het Wob-verzoek een dwangsom eisen die tot 1.260 euro kan oplopen. Het afhandelen van Wob-verzoeken die puur zijn gericht op het innen van geld, kost de overheid naar schatting jaarlijks tussen de acht en veertien miljoen euro, stelt BZK. 


Tijdige beslissing

Die dwangsom wordt nu, tot tevredenheid en opluchting van de VNG, uit de wet gehaald. Daarvoor is een wetswijziging nodig. Dat betekent niet dat bestuursorganen niet meer op tijd hoeven te reageren op een aanvraag of bezwaar, benadrukt BZK. 'Bestuursorganen blijven verantwoordelijk voor een tijdige beslissing op het Wob-verzoek. Lukt het niet binnen de geldende termijnen te beslissen, blijft de mogelijkheid voor de burger bestaan om een rechtstreeks beroep te doen op de rechter.'


Niet efficiënt

‘Het is niet de wobber die misbruikt maakt van de dwangsommen, het is het niet efficiënt werken van de overheid’, stelt een andere van de tot nu toe zeven mensen die op de wetswijziging hebben gereageerd. ‘Een goede zaak dat deze vorm van misbruik eindelijk wordt aangepakt!!’, meent een ander.


Internetconsultatie

De internetconsultatie loopt tot 19 augustus. Reageren kan via de site van overheid.nl. De reacties worden tijdens de loop van de consultatie gepubliceerd, mits de inzender heeft aangegeven dat deze openbaar mogen zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Jansen op
De nieuwe WOB is een verslechtering door
-het afschaffen van de dwangsom (het misbruik is een drogreden want zeer gering)
-De clausule waardoor gemeentes makkelijk een WOB verzoek kunnen weigeren. Weliswaar kan een verzoeker naar de rechter maar de meeste verzoekers zullen de kosten niet kunnen betalen en de gemeente heeft altijd diepere zakken
-Stichtingen blijven buiten schot en daar maken gemeentes nu al kwistig (mis)bruik van.
-Semi-overheidsinstellingen horen er ook onder te vallen.

Het is belachelijk dat de raad van State het principe 'Alles waar publiek geld mee is gemoeid moet openbaar zijn' afwijst. Maar dat orgaan is ook niet neutraal in deze.

Een schande dus, de WOB is vaak het enige middel om nog enige tegenmacht te bieden tegen colleges, besturen, raden en allerlei organen die veel te verbergen hebben en dat ook oeverloos doen.

Vecht tegen deze nieuwe WOB!!!!!

Stichting De Transparantie.
www.detransparantie.nl
Door Leon op
Over (het misbruik van) de Wob zijn twee rapporten uitgebracht. Eén in opdracht van het WODC door de Universiteit van Utrecht in samenwerking met Twijnstra Gudde "Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb" en één van Reserarch voor Beleid "Omvangrijke en oneigenlijke Wobverzoeken". Lezenswaardig voor mensen die denken dat het allemaal wel meevalt met het Wob misbruik. Even Googlen!
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Prima hoor, het in stand houden van een dwangsom maar laat gemeenten gewoon beperkte leges heffen dan scheid je het kaf van het koren. Voor een paspoort en een rijbewijs moet je ook betalen dus waarom voor een WOB-verzoek niet? Nu wordt de overheid (lees de samenleving) opgezandeld met de kosten van de nukken van een individu.
Door secretaris PEL (secretaris) op
Vereniging bestaat sinds 1978. 1 maal WOB-verzoek ingediend. (december 2013) Eerst gewoon netjes gevraagd om toezending stuk, een stuk wat gemeente gewoon had horen te geven omdat vereniging deelneemt aan Clientenraad Werk en Inkomen. Geen reactie (dat is standaard hier in Leeuwarden) Vervolgens WOB-verzoek ingediend. Reactie: "ikke niet begrijpen waar je het over hebt" (de afdeling geziek en getreiter gemeente Lw) Vervolgens er op gewezen dat termijn waarop kon worden gereageerd (het was maart 2014) lang was verlopen en dat we naar rechter gaan. Toen werd het gevraagde stuk opgestuurd... Zonder stok achter de deur van een dwangsom, kun je ook WOB-verzoeken wel vergeten, zeker met de nieuwe griffierechten. Ja, die krijg je wellicht terug, maar je kunt ze wel voorschieten. Zonder dwangsom gokt gemeente gewoon: ze gaan toch niet naar de rechter in 99 van de 100 gevallen...Tegen misbruik: wellicht aantal keren per jaar dat persoon of organisatie WOB-verzoek bij bijv. een gemeente kan indienen maximaliseren.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Degene die durft te beweren dat er nauwelijks misbruik van de WOB wordt gemaakt is een jokkebrok.
Het beeindigen van dit misbruik had veel simpeler gekund. Had het heffen van (beperkte) leges voor een wob-verzoek mogelijk gemaakt. Dan had je alleen de serieuze verzoeken overgehouden.
Door Sjors van Beek (Journalist) op
De termijn wordt bijna standaard met vier weken verlengd. Gedegen motivering? Wat een lachertje. De motivering ontbreekt in het geheel.
Meest recente voorbeeld uit mijn eigen praktijk: stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam, binnen twee (!) dagen na ontvangst van WOB-verzoek uitstel aangekondigd. Zo gaat het in tachtig procent of meer van de gevallen. En in evenzovele gevallen gaat de overheid vervolgens vèr over de maximale antwoordtermijn van acht weken.
Als de dwangsom al verdwijnt, moet er een ander pressiemiddel voor terug komen. De gang naar de rechter is geen reëel alternatief.
Door Gerben op
Eindelijk een stap in de goede richting om het voortdurende misbruik tegen te gaan. Terechte loskoppeling van 4:13 Awb e.v..

Ook het nu in de wet ingebouwde overleg (zie MvT) is een goed alternatief om de bezwaren hiertegen ruimschoots tegemoet te komen.

Mis enkel nog steeds de mogelijkheid om kosten tot een redelijke hoogte in rekening te kunnen brengen.
Door Jaap (bestuurlijk juridisch adviseur) op
Wie stelt dat het misbruik wel mee valt, geeft ervan blijk de dagelijkse praktijk niet te kennen. Notoir misbruik is echt aan de orde van de dag. Enerzijds zijn het de profiteurs die op slinkse wijzen Wob-verzoeken (soms met met ridicule vragen) indienen en (met het oog op te innen dwangsommen) ingebrekestellingen vermommen. En anderzijds zijn het mensen die van de overheid niet gedaan hebben gekregen wat zij verlangden en dan met Wob-verzoeken gaan treiteren door, bijvoorbeeld, ove reen reeks van jaren documenten op te vragen of te vragen naar documenten die (zelfs met grote fantasie) niet relevant voor hen kunnen zijn. De huidige Wob biedt te veel mogelijkheden tot negatief gebruik ervan, ook naast het gebruik ervan in samenhang met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig besluiten. Natuurlijk is het mooi bedacht in een open en democratische samenleving om geen belang te hoeven stellen bij indiening van een Wob-verzoek, maar waarom mag de samenleving ook geen openheid van de zijde van de Wob-verzoeker vragen? Hij zadelt de samenleving, immers, in niet onbelangrijke mate op met hoge kosten als gevolg van het beantwoorden van Wob-verzoeken. Dan is het niet onredelijk om hem om zijn motivering daartoe te vragen. Daarnaast zou het, overigens, goed zijn dat het bestuursorgaan dat zoekwerk moet verrichten om een Wob-verzoek te kunnen beantwoorden deze zoekkosten gedeeltelijk in rekening kan brengen bij de verzoeker, bijvoorbeel in de vorm van te betalen leges. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat Wob-verzoekers eerst goed nadenken voordat zij de overheid voor vaak honderden euro's kosten aan het werk zetten od, tenminste, precies de vraag stellen waar het hen in essntie om gaat.
Door Leon Scheppink (Juridisch adviseur) op
Opvallend dat een aantal reacties toezien op geheel andere zaken (zoals vergunningen) en helemaal niets met de Wob (al dan niet in samenhang met de Wet dwangsom) te maken hebben. Verder wordt er nogal 'geklaagd' over het rechtsbeschermingsaspect, maar waarom? De welwillende burger kan, indien te laat wordt beslist, altijd naar de rechter en de betaalde griffierechten worden dan gewoon vergoed. Voor de mensen die de Wob ge-/misbruiken om wat bij te verdienen is de charme er nu - gelukkig - wel aardig vanaf.
Door Bernd Jager (Juridisch beleidsadviseur ) op
Wob kent beslistermijn van vier weken, geen zes. Met gedegen motivering kan deze termijn nog met vier weken worden verdaagd.