of 59232 LinkedIn

Remkes: ‘Stop verdere verrommeling binnenlands bestuur’

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) moet de discussie over het democratische tekort van samenwerkingsverbanden nieuw leven in blazen. Ook moet hij nadrukkelijker zijn verantwoordelijkheid nemen voor het ordeningsstelsel in het openbaar bestuur. Die oproep deed IPO-voorzitter Johan Remkes woensdag tijdens zijn rede op het jaarcongres van de provinciekoepel.

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) moet nadrukkelijker zijn verantwoordelijkheid nemen voor het ordeningsstelsel in het openbaar bestuur. Ook moet de minister de discussie over het democratische tekort van samenwerkingsverbanden nieuw leven in blazen.

'Bestuurlijke exoten'

Die oproep deed IPO-voorzitter Johan Remkes woensdag tijdens zijn rede op het jaarcongres van de provinciekoepel. Het irriteert Remkes dat het kabinet aan een kant de Wgr-plus regio’s afschaft, maar dat aan de andere kant in Zuid- en Noord-Holland ‘op het terrein van verkeer en vervoer modelmatig wordt voorgeschreven dat er bestuurlijke exoten moeten komen die vervoerregio heten’.


Bij de les houden

De IPO-voorman vindt dat Plasterk nadrukkelijker zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor het ordeningsstelsel in het openbaar bestuur. ‘Alleen coördinerende verantwoordelijkheden op papier zijn in ons stelsel van onverenigde departementen onvoldoende. Zoals de minister van Financiën zijn collega’s bij de financiële les houdt, moet de minister van BZK zijn collega’s bij de les kunnen houden bij de totstandkoming van sectorwetgeving die de decentrale overheden – en daarmee de ordening in het openbaar bestuur – raakt.’


Hoeder openbaar bestuur

Die positie van de minister van BZK moet ook formeel even vanzelfsprekend zijn als die van de minister van Financiën, benadrukte Remkes. ‘Dit om een dam op te werpen tegen verdere verrommeling van het binnenlands bestuur. De minister van BZK is de hoeder van het openbaar bestuur en dient verrommeling door zijn collega’s van ons openbaar bestuur te vuur en te zwaard te bestrijden. Dat verwachten wij van hem.’


Democratisch tekort

Ook moet Plasterk overgaan tot actie wat betreft het democratische tekort van regionale samenwerkingsverbanden. ‘In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar bloeide de discussie op over het democratische tekort van interbestuurlijke samenwerkingsverbanden, ook in het licht van de “3D”-decentralisatie-operatie per 1 januari 2015. Na de raadsverkiezingen is er weer sprake van een oorverdovende stilte rond dat thema’, aldus Remkes op het congres in Middelburg. Plasterk moet de discussie nieuw leven inblazen en zo nodig met verbetervoorstellen komen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht) op
@ D.M. Berkhout

Uw opmerkingen raken kant noch wal.
1. De gemeente Den Haag heeft er vaak genoeg blijk van te geven financieel wanbeleid te voeren. De ellende rond de tramtunnel is daarvan een klassiek voorbeeld. Het gaat dan niet aan je financiële problemen af te wentelen op je buurgemeenten door aan landjepik te doen en het wél zeer verantwoorde financiële beleid van de schilgemeenten af te straffen met annexaties. Een in de buurgemeenten destijds gehouden referendum toonde klip en klaar aan dat de lokale bevolking die opgedrongen annexatie helemaal niet wilde.

2. Dat de samenwerking tussen Den Haag en de buren sindsdien zo goed zou zijn is een staaltje geschiedvervalsing van de bovenste plank. De gedwongen annexatie (3 jaar later dan gepland gewoon doorgedrukt nadat eerst de Ondernemingskamer de annexatie had verboden) heeft lange tijd tot ernstige verstoring van de bestuurlijke relaties geleid in de Haaglanden.

3. De geografisch bizarre situatie na de annexatie heeft er onder meer toe geleid dat je met de trein vanuit Den Haag CS eerst stopt bij het station Voorburg (= een andere gemeente) en daarna weer in Den Haag, je verzint het niet. Leidschenveen heeft geografisch geen enkele binding met de veel verder naar het westen gelegen stad Den Haag.

4. Aandoenlijk verhaal over Noord-Holland, maar zo zijn er altijd argumenten te bedenken waarom iets niet moet wat je eigenlijk niet wil. De buitengewoon zwakke minister Plasterk heeft daartoe natuurlijk ook genoeg kansen voor open goal geboden!

Remkes is gewoon een bestuurlijke charlatan, die in de jaren rond 2000 in de Haaglanden heel veel kwaad bloed heeft gezet, ook in zijn eigen partij.
Door P. Pluim op
Schijnheilige regenteske nietsnut. Vroeger als minister sprak hij anders. Exit Remkes, Wegwezen met minimum loon. Een slecht mens.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Ministers/kabinetten, die de in het Regeerakkoord neergelegde uitgangspunten/doelen niet halen, zijn rijp voor vervanging. O.a. op het gebied van het openbaar bestuur wordt het steeds dramatischer. Overigens heeft het weinig zin om de ondemocratische samenwerkingsverbanden met nieuwe middelen op te tuigen. Er kan beter worden toegewerkt naar goed beargumenteerde moderne fusievormen (opheffing 1e Kamer en Waterschappen, vorming 4 of 5 landsdelen, opschaling gemeenten e.d.) met meer kwalitatieve bestuurskracht.
Door doeterniettoe (-) op
Jammer dat Remkes bij de provincie zit en niet meer minister is.
Door Dr. D.M. Berkhout (Strategisch adviseur Zuid-Holland) op
Twee mijns insziens noodzakelijke aanvullingen op het bericht van emeritus Van Ooijen:

1. De door de Kamer aanvaarde motie Remkes was ingegeven door het feit dat de stad Den Haag in die tijd (1997-1998) gebiedsuitbreiding nodig had, gelet op de toe nog zeer zorgwekkende financiele positie. van die stad. Mij dunkt dat een goede reden voor de grenscorrecties die hebben plaats gevonden. Sindsdien gaat het goed met Den Haag en met de samenwerking tussen Den Haag en de omliggende gemeenten! Dus hulde voor de motie Remkes!
2.
De provincie Noord-Holland - en haar Commissaris Remkes - stonden aanvakelijk zeer constructief tegenover het kabinetsvoornemen om tot fusie van provincies te komen. Uiteindelijk is het enthousiasme bij zowel die provincie als bij het parlement verdwenen, toen bleek dat onvoldoende duidelijk werd gemaakt wat die fusie aan meerwaarde voor burgers en bestuur zou opleveren.

De suggestieve opmerkingen laten we voor rekening van de emeritus.
Door Hans Oldenhof (Gemeentesecretaris) op
Plasterk moet sowieso plaatsmaken voor iemand anders. De man is ongeloofwaardig, heeft absoluut geen uitstraling en is een schande voor onze gekozen volksvertegenwoordiging. Er is zo ontzettend veel te doen in bestuurlijk NL aan hervormingen en je hoort noch ziet helemaal niets van enige regie bij deze minister.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht) op
Remnkes is als politicus en bestuurder volkomen ongeloofwaardig. Als Tweede Kamer lid was hij met zijn aangenomen motie-Remkes primair verantwoordelijk voor de alleen geografisch gezien al idiote annexatie van Leidschenveen door Den Haag, maar toen Plasterk met zijn even onzinnige en van elk historisch besef gespeende fusieplannen voor Noord-Holland, Utrecht en Flevoland kwam aanzetten werd dit hersenspinsel uiteraard getorpedeerd door dezelfde Remkes. Want in EIGEN vlees snijden doet natuurlijk heel veel pijn, dus doen we dat maar bij een ander (de toenmalige gemeente Leidschendam).. Over verrommeling van het binnenlands bestuur gesproken!