of 59250 LinkedIn

Provincies willen meer macht en geld

De verantwoordelijkheid en de budgetten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) moet naar de provincies worden overgeheveld. Het moet niet worden verbreed naar een allesomvattend rijksinvesteringsprogramma, zoals het rijk nastreeft. Dat stelde IPO-voorzitter Johan Remkes woensdag in zijn jaarrede tijdens het congres ‘grenzeloos samenwerken’ van de provinciekoepel.

De verantwoordelijkheid en de nu beschikbare budgetten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) moet naar de provincies worden overgeheveld. Het moet niet worden verbreed naar een allesomvattend rijksinvesteringsprogramma, zoals het rijk nastreeft.

Cofinanciering

Dat stelde IPO-voorzitter Johan Remkes woensdag in zijn jaarrede tijdens het congres ‘grenzeloos samenwerken’ van de provinciekoepel. Het rijk doet steeds vaker een beroep op cofinanciering door provincies. ‘In dat licht is het meer voor de hand liggend dat het rijk zich beperkt tot de financiering van de nationale corridors en de verantwoordelijkheid − en de nu beschikbare budgetten − decentraliseert naar de provincies’, aldus Remkes.


Piketpaaltjes

Op een aantal andere terreinen zette Remkes nadrukkelijk piketpaaltjes voor de provincies, zoals de door het kabinet aangekondigde nationale omgevingsvisie. De meeste thema’s spelen op regionaal en niet op nationaal niveau. Het rijk moet alleen een visie ontwikkelen voor alleen die thema’s die echt nationaal zijn. ‘Voor de andere thema’s moeten de provincies, zo nodig in samenwerking, het initiatief nemen. De echte rijksvisie kan qua aantal pagina’s dus van zeer beperkte omvang zijn’, aldus Remkes. Ook willen de provincies ‘vanuit onze kerntaken’ een bijdrage leveren aan de Agenda Stad en aan de Experimentenwet die in dat verband is aangekondigd. Met die wet moet het mogelijk worden dat gemeenten het instrument stedelijke herverkaveling kunnen gaan gebruiken.


Recentralisering

De IPO-voorzitter hekelde in zijn jaarrede de ‘parlementaire neiging tot recentralisering’. Als ‘treffend voorbeeld hoe het niet moet’ noemde hij het recente pleidooi van het VVD-Kamerlid Helma Neppérus voor recentralisering van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting. Dat gaat voorbij ‘aan de notie dat provincies hun eigen democratisch proces kennen, zonder perspectief te bieden op een alternatief eigen provinciaal belastinggebied’, fulmineerde Remkes die daarbij benadrukte dat provincies geen uitvoeringsdiensten van de Tweede Kamer zijn.


Regionale economie

Gezien de hoge werkloosheid blijven de provincies investeren in economische structuurversterking, stelde Remkes verder. Ook het versterken van de regionale economie en het vergroten van de werkgelegenheid door onder meer ondersteuning van het (innovatief) midden- en kleinbedrijf staat de komende tijd hoog op de provinciale agenda. De samenwerking met mede-overheden zal verder worden geïntensiveerd. Het IPO-bestuur gaat met gemeentekoepel VNG overleggen over een gezamenlijke toekomstagenda. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Janneke op
Er was een plan provincies samen te voegen, maar een nog beter plan is de provincies op te heffen. Wat doen de provincies nu nog? En kan dat niet gedaan worden door de gemeente en/of door het Rijk.

De gemeentes zouden metropolen moeten worden (in BB stond een keer een kaart met ongeveer 50 gemeenten). Geen provincies, geen regio's maar grote gemeentes.

Overigens worden de waterschappen ook gekozen en komt niemand opdagen. Die kunnen wat mij betreft direct onder verantwoordelijkheid van het Rijk vallen.
Door Yvonne Morselt (bestuurder waterschap) op
Ben het helemaal met Maarten Glorie eens. Geen toegevoegde waarde meer. In een zo klein land als het onze is het voldoende grote gemeentes en grote waterschappen met volledige democratische legitimatie het werk in goede samenhang te laten doen. Provinciale bemoeienis niet meer nodig.
Door Maarten Glorie op
Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van de provincies? De provincies hebben kerntaken geformuleerd, maar niemand lijkt te weten en te zeggen waarom de provincie die kerntaken heeft en waarom juist de provincie die taken zou moeten uitvoeren.

Naar mijn idee zijn de provincie vooral een sta-in-de-weg voor gemeenten, terwijl de provincies te kampen hebben met een lage betrokkenheid van de burgers. Het is daarom maar de vraag in hoeverre het democratisch gelegitimeerd is dat de provincie de plannen van de gemeente dwarsboomt, de provincie heeft een beperkt mandaat, de opkomst is lager dan bij gemeenteraadsverkiezingen en wordt bovendien nog sterk beïnvloed door de Eerste Kamerverkiezingen.

De gemeenten hebben in januari er een groot takenpakket bijgekregen. De gemeenten en het Rijk zijn nu zó machtig geworden, dat het eigenlijk bizar is dat de provincie de financiën van de gemeenten zou moeten beoordelen.

De provincies zouden zo snel mogelijk moeten verdwijnen en plaats moeten maken voor één lokaal bestuur (de gemeenten met een groter grondgebied) en het Rijk. Het takenpakket kan prima verdeeld worden over de nieuwe gemeenten en het Rijk.

Volgens het rapport Brede Heroverwegingen uit 2010, zou dat een flinke, structurele besparing (1,8 mlrd) opleveren en bovendien is er sprake van minder 'bestuurlijke obesitas', daar het aantal politieke ambtsdragers met zo'n 10.000 (!) wordt gereduceerd.