of 59221 LinkedIn

Plasterk: landelijk steunpunt onderzoek integriteit

Er komt een landelijk Steunpunt Integriteitsonderzoek. Alle bestuurslagen kunnen er terecht met vragen over hoe te handelen bij vermoedens van integriteitsschendingen door een bestuurder of (top)ambtenaar.
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft de Tweede Kamer deze week gemeld dat zo’n steunpunt er per 1 januari 2015 zal zijn

Er komt een landelijk Steunpunt Integriteitsonderzoek. Alle bestuurslagen kunnen er terecht met vragen over hoe te handelen bij vermoedens van integriteitsschendingen door een bestuurder of (top)ambtenaar.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft de Tweede Kamer deze week gemeld dat zo’n steunpunt er per 1 januari 2015 zal zijn. Het wordt ondergebracht bij BIOS, het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector.

 

Beperkte taak

Plasterk wijst er in zijn brief aan het parlement op dat de bemoeienis van het Steunpunt zich ‘nadrukkelijk beperkt’ tot de advisering over procesmatige aspecten van de integriteitskwesties. Het Steunpunt zal op aanvraag adviseren over de aanpak en afhandeling van signalen over vermoedens van integriteitsschendingen van politieke ambtsdragers, in het bijzonder over de wijze waarop een feitenonderzoek dient te verlopen. Daarnaast krijgt het Steunpunt taken als het leggen en onderhouden van contacten met instanties die zich bezighouden met het doen van persoonsgerichte onderzoeken, de uitwisseling van kennis- en expertise met eventuele landelijke en regionale netwerken, het ten behoeve van analyse en onderzoek op hoofdlijnen anoniem registreren van de zaken waarover wordt geadviseerd, het signaleren van ontwikkelingen en patronen op basis van opgedane ervaringen en contacten met adviesvragers en het geven van algemene voorlichting over de zorgvuldige aanpak en afhandeling van signalen over vermoedelijke integriteitsschendingen van politieke ambtsdragers en de ambtelijke top.

 

Geen nationale instelling

Bij motie was door de Kamer gevraagd de mogelijkheid van een nationale instelling voor onderzoek naar vermoedelijke integriteitsschendingen in het openbaar bestuur. Volgens Plasterk blijkt uit onderzoek louter behoefte aan een laagdrempelig advies- en expertisepunt. Een nationale instelling is volgens hem niet de meest voor de hand liggende oplossing. Wel leek er na raadpleging van onder andere commissarissen der koning, koepelorganisaties en beroepsverenigingen in het openbaar bestuur aanleiding te zijn voor de verdere ondersteuning van overheidsorganisaties bij hun rol als opdrachtgever van integriteitsonderzoeken door externen. Zij pleitten volgens de minister niet voor het optuigen van een aparte instantie voor onderzoek naar integriteitsschendingen. Dat zou volgens hen een zware, regulerende maatregel zijn. De verantwoordelijkheid voor het doen van integriteitsonderzoek zou niet bij een aparte instantie moeten worden belegd, maar de rol en verantwoordelijkheid van de bestuursorganen als opdrachtgever moeten worden versterkt. Plasterk sluit zich daarbij aan.

 

Burgemeestersgame

Behalve de oprichting van een Steunpunt, zet de minister in op verdere professionalisering en ondersteuning van bestuursorganen in hun rol van opdrachtgever bij het doen en uitzetten van integriteitsonderzoeken. Zo komt er een modelonderzoeksprotocol. Dat moet een goede basis bieden om het onderzoek naar integriteitsschendingen ‘op een zorgvuldige en meer eenduidige wijze te structureren.’ Verder moet er extra aandacht komen voor ervaringswisseling, opleiding en training. De minister verwacht wat dat betreft veel van een nieuwe versie van de zogenaamde Burgemeestersgame, waarmee het mogelijk wordt te oefenen in een digitale setting met verschillende scenario’s en dilemma’s op integriteits-gebied. Dat kan worden benut als aanjager van de discussie binnen de gemeente. Het instrument is naar verwachting begin 2015 gereed.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M.A. van Rijswijk (Compliance consultant) op
Uiteraard goed dat er aandacht is voor integriteit. Wat opvalt is dat het zich beperkt tot 'advisering over procesmatige aspecten van de integriteitskwesties'. Hiermee wordt een cultuurgedreven (onethisch gedrag op de werkvloer) probleem opgelost met procedures en regels. De oplossing ligt juist in de 'zachte kant' van compliance, het meetbaar en voorspelbaar maken van integriteit. Dit kan, er zijn 7 aandachtsgebieden die onethisch gedrag op de werkvloer bepalen. Juist daar moet de aandacht op gericht zijn, niet op nog meer procedures en regels.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Uit recent onderzoek is gebleken dat het melden van Integriteitsschendingen bij de overheid bijzonder slecht is geregeld door gebrek aan bevoegdheden en samenspraak.

Ik heb een erg goed gevoel bij de integriteit van medewerkers van BIOS.

Veel gemeenten besteden integriteitsonderzoeken uit aan BING.BING is een particulier initiatief waar nogal wat ex forensisch accountants aan verbonden zijn. De beroepsgroep van accountants schaamt zich diep over het optreden van de accountants van BING.

Herhaaldelijk zijn accountants van BING door de tuchtrechter veroordeeld. De nieuwe strategie is dat zij zich uit het accountantsregister laten uitschrijven. Dan hebben zij geen last meer van integere collega's.
Door Roffel op
Nou, laat Plasterk dan maar beginnen met onderzoek in eigen (partij)kringen. Op internet circuleren lijstjes met namen van 100-en nationale, regionaleen locale PvdAbestuurders en -politici die de laatste 5 jaar qua integriteit zwaar uit de bocht zijn gevlogen. Fraude, oplichting, verduistering, ja zelfs criminele activiteiten als diefstal en geweldpleging. De meeste van hen zijn trouwens onbestraft gebleven.
Door Els Boers (auteur/adviseur) op
De vraag is of het steunpunt bij BIOS wel op integere wijze tot stand kwam. Los van het feit waar sommigen hieronder al vraagtekens bij zetten. Want als de minister een organisatie 'zomaar' kiest is dat niet 'integer'. Juist ook de minister zou het goede voorbeeld moeten geven. Het geeft meteen wel aan hoe er vooral naar anderen wordt gekeken en niet naar eigen handelen. Integriteit begint vooral bij je zelf, dat geldt zeker voor de landelijke overheid, ook al zijn de bedoelingen nog zo goed. Want dat is ieders argument die vindt dat hij of zij zelf wel wat minder integer mag zijn. De extra vraag is wellicht of een bureau dat er belang bij heeft (geld ontvangen) überhaupt wel integer kan opereren in deze materie.
Door R. M. Dalmijn op
Ha is zie dat mijn alter ego ook met een krachtige inhoudelijke en hoffelijke reactie is doorgekomen. een aanwinst voor BB.
Door @Dalmijn (Leeg hoofd) op
De ombudsman en de provincie ombudsclubjes krijgen geld vd overheid en zijn daarmee niet geheel vrij. Kijk naar de vorige ombudsman en het uwv hij heeft noodgedwongen de handdoek in de ring gegooid! Daarna kan men de burger nog even lek schieten bij het laatste vangnet de RvS. Zegt denk ik genoeg.
Door R. M. Dalmijn op
Wij hebben zo een mooi college in de vorm van de Nationale Ombudsman , het is mij echt onduidelijk waarom allerlei zaken rond het luiden van klokken , integriteit en overheidsdienaren die zich in een spagaat geforceerd zien niet allen daar belegd worden. Alle andere contrapties geven weer administratieve druk, onduidelijkheden en wellicht niet synchroon lopende paden.
Door Wat een kul verhaal. (Spy for you) op
Al decennia worden meldpunten opgericht om even snel te verdwijnen. Als burger ben je overgeleverd aan de grillen van ambtenaren, ambtenaren die door jaren lang slap politiek optreden de macht hebben gepakt en deze niet meer afstaan. Gaan ambtenaren elkaar dekken, niet geheel ongebruikelijk, als eigen falen zichtbaar dreigt te worden delf je als burger, 100% zeker, het onderspit. Bovendien blijkt uit divers (rijksrecherche) overheid en universitair onderzoek, dat slechts 11% van de stafbare feiten plegende ambtenaren voor de rechter komt. Dan rest je al burger niets anders dan bewijsmateriaal verzamelen en 20 jaar bewaren.

Veel burgers nemen tegenwoordig met een memorecorder en micro dvr camera alles op wat ze maar kunnen registreren zodat de ambtnaar niet uit de pas kan lopen. Een goede en correcte ontwikkeling zolang maar 11% van de 100% voor de rechter komt. Bovendien zie je steeds meer burger indicatieven om de ambtenaren te beteugelen in ontoelaatbaar gedrag.

Als burgers achter het loket worden genaaid moeten ambtenaren voor het loket geen respect verwachten.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Daar gaan we weer: alleen maar weer in het wilde weg schieten vanuit de heup. Hebben jullie de brief aan de Tweede Kamer ook al gelezen?
Wat zijn we toch een geweldig volk van kankeraars!
Door Paul Kemperman op
Het is een illusie dat overheidsorganisaties als de gemeente Zevenaar en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun eigen integriteitsschendingen onderzoeken. Zij stoppen het liever in de doofpot. Niet duidelijk is welke oplossing minister Plasterk hiervoor heeft.

zie: http://bit.ly/1nyoTfz