of 59232 LinkedIn

Gelderland vertelt tijdsbesteding aan nevenfuncties niet

De Gelderse Partij voor de Dieren wilde van het college weten hoeveel tijd zij aan hun nevenfuncties besteden. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje hield echter zijn kaken op elkaar, want hierover hoeven Gelderse bestuurders geen verantwoording over af te leggen.

De provincie Gelderland maakt niet bekend hoeveel tijd gedeputeerden besteden aan hun nevenfuncties. De Partij voor de Dieren had hier naar gevraagd, maar volgens Commissaris van de Koning Clemens Cornielje hoeven gedeputeerden hiervoor geen verantwoording af te leggen.

Wenselijk en gebruikelijk
Interessant is dat de Partij voor de Dieren (PvdD) voor openbaarmaking van de tijdsbesteding aan nevenfuncties van gedeputeerden verwijst naar de handreiking integriteit politieke ambtsdragers. In artikel 2.9 staat: "Het is wenselijk en gebruikelijk dat bij de openbaarmaking van de nevenfuncties en de inkomsten daaruit (zie paragraaf 2.8), tevens wordt aangegeven hoeveel tijd de nevenfuncties in beslag nemen."

Geen verantwoording nodig
Commissaris van de Koning Clemens Cornielje wil wel de nevenfuncties en de eventuele bezoldiging bekendmaken, maar ziet geen reden dat ook te doen met de tijd die gedeputeerden ermee bezig zijn. Hij beroept zich hierbij op de gedragscode bestuurlijke integriteit van de provincie zelf. Wie daar kijkt in artikel 3 ziet dat inderdaad niet wordt gesproken over het melden van tijdsbesteding aan nevenfuncties. Cornielje concludeert dat gedeputeerden hierover geen verantwoording over hoeven af te leggen.

Winterswijk meldt nevenfuncties wel
De Partij voor de Dieren neemt hier geen genoegen mee en wil dat het college de handreiking integriteit politiek ambtsdragers naleeft. Ze wijst op de gemeente Winterswijk die naast de nevenfuncties en bezoldiging ook het aantal bestede uren aan nevenfuncties van zowel college- als raadsleden op haar website vermeldt. ‘Daar kan de provincie Gelderland een voorbeeld aan nemen.’ De provincie Gelderland is om een nadere verklaring voor het niet melden van de tijdsbesteding aan nevenfuncties gevraagd, maar de woordvoerder van Cornielje reageerde woensdag niet.

IPO doet alleen suggesties
Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) doen het ministerie van Binnenlandse Zaken, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen in de handreiking en de modelgedragscode suggesties over wat provincies, gemeenten en waterschappen in specifieke gedragscodes kunnen opnemen. ‘Het is aan hen welke onderdelen zij in hun eigen gedragscodes overnemen en welke formulering ze daarbij kiezen.’

Provincie bepaalt zelf
Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) antwoordt op de vraag welke code of handreiking leidend is voor de provincie ook dat deze zelf gaan over welke code zij hanteren. Verder sturen zij links op naar de Modelaanpak Basisnormen Integriteit Openbaar Bestuur en Politie en hun eigen Integriteitswijzer voor Politiek Ambtsdragers. In beide documenten staat niet vermeld dat bestuurders de tijdsbesteding aan nevenfuncties openbaar moeten maken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit (beleidsadviseur) op
De opgave nevenfuncties is bedoeld om vast te stellen of sprake kan zijn van belangenverstrengeling. De gemeenteraad of provinciale staten hebben vooraf de gelegenheid gehad over het aanvaarden van een nevenfunctie iets te vinden. Dat staat in de Gemeentewet resp. Provinciewet. Daarna is het aan de gemeenteraad of provinciale staten om te oordelen of de burgemeester/wethouder resp. commissaris van de Koning/gedeputeerde zijn werkzaamheden als bestuurder van de gemeente of de provincie naar behoren vervult. Als daar twijfels over zijn dan kan dat komen (dus niet: komt) door de nevenfunctie(s). Als de discussie daarover niet tot genoegen van de gemeenteraad/provinciale staten verloopt, kan het opzeggen van het vertrouwen een uiterste middel zijn om te sturen.
Maar het staat, zoals het IPO en BIOS ook zeggen, vrij om in de lokale gedragscode scherpere eisen te stellen aan de opgave van nevenfuncties.
Kortom, de bestuurder moet vooraf op de hoogte zijn wat de volksvertegenwoordiging van hem verlangt.
Door Jan op
Interessant zou ook zijn om te weten hoeveel tijd de Gelderse Commissaris van de Koning kwijt is met nevenfuncties (tijdens werktijd). Dan zal wederom blijken dat het een zeer goed betaalde parttime baan is met alle ruimte voor betaalde nevenfuncties. En voor zover die niet qualitate qua zijn, mag hij ook dat geld houden.