of 59221 LinkedIn

Advies: Handhaaf dwangsom in Wob

Als minister Plasterk de dwangsom uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) schrapt. lijden de goeden onder de kwaden. Dat schrijft de Raad voor de Rechtspraak in een advies aan de minister. Beter is het om met langere termijnen of speciale formulieren te werken.

De Raad voor de Rechtspraak adviseert minister Plasterk de dwangsom niet uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) te schrappen. Volgens de Raad zouden de goeden dan lijden onder de kwaden.

Kijk naar alternatieven
In het advies aan de minister moedigt de Raad voor de Rechtspraak minister Plasterk aan te kijken naar alternatieven voor het schrappen van de dwangsom uit de Wob. Nu is het zo dat gemeenten binnen zes weken moeten reageren op een Wob-verzoek. Als zij dit niet doen, kunnen indieners een dwangsom eisen die kan oplopen tot 1260 euro.

Goeden lijden onder kwaden
De raad erkent dat mensen misbruik maken van deze regeling door Wob-verzoeken te verhullen in offertes of sollicitatiebrieven. Ook sturen sommige lieden dezelfde verzoeken naar tientallen gemeenten. Na klachten van gemeenten, onder meer verwoordt door de VNG, besloot Plasterk de dwangsom te schrappen uit de Wob. Maar volgens de Raad treft die maatregel ook mensen die geen misbruik van de Wob maken. De goeden lijden onder de kwaden.

Te hoge drempel
De Raad wijst erop dat personen en bedrijven die alleen Wob-verzoeken doen om duidelijkheid te krijgen in een bepaalde situatie door dit wetsvoorstel worden geraakt. Het blijft weliswaar mogelijk rechtstreeks beroep in te stellen tegen het niet tijdig nemen van een besluit over het verstrekken van informatie, maar dit kan voor sommigen een te hoge drempel zijn, oordeelt de Raad. Ook zou een neveneffect kunnen zijn dat overheden minder snel op verzoeken om informatie reageren.    


Speciaal formulier

Zelf draagt de Raad als alternatief aan dat de minister in de Wob kan opnemen dat bij omvangrijke verzoeken een langere termijn geldt voor het verstrekken van informatie. Een andere mogelijkheid is een speciaal formulier voor te schrijven voor Wob-verzoeken, zodat mensen geen verkapte Wob-verzoeken meer kunnen doen.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ervaringsdeskundige (Wob-verzoeker) op
Begin november 2014 is er een studiemiddag voor de leden van de VAR waarvoor de aanleiding is het (vermeende) misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
De VNG stelt dat zich medio 2013 ongeveer tweehonderd gemeenten hebben gemeld met vermoedens van oneigenlijk gebruik. Een sterke toename: drie maanden eerder telde de VNG nog slechts tientallen meldingen van gemeenten. Een Gronings onderzoek weerspreekt deze geluiden. Er is wel sprake van een toename van betaalde dwangsommen, maar dat die niet erg groot is. Landelijk gezien gaat het om niet meer dan 400.000 euro in de jaren 2012 en 2013. De vraag is ook of een wetswijziging wel als een goede oplossing kan worden gezien. Daarmee verdwijnt immers ook een belangrijke prikkel voor het bestuur om Wob-verzoeken tijdig af te doen. Goedgezinde burgers en bedrijven worden daar de dupe van. Daarnaast rijst de vraag of misbruik van recht niet een veel breder probleem is, dat zich niet beperkt tot de Wob.
Tijdens de studiemiddag komt o.m. de vraag aan de orde of er niet een voorvraag moet zijn of de wetgever er wel aan te pas moet komen, en of het niet logischer zou zijn eerst te kijken welke mogelijkheden er nu al zijn voor het bestuur en de rechter om misbruik aan te pakken binnen de bestaande wettelijke kaders.
Door Sjaak (burger) op
@Wim Vreeswijk
Verkeerd gezien, want de noodlijdende burger draait voor de overheidskosten op via belastingen. Of is graaien d.m.v. misbruik van recht gewoon 'leuk bijverdienen'?
Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur te Utrecht) op
Leuke bijverdienste voor de noodlijdende burger.....
Door Jaap (bestuurlijk juridisch adviseur) op
De Raad voor de Rechtspraak geeft in deze een slecht advies. Van enig inzicht in de dagelijkse praktijk van notoir misbruik van de Wob om dwangsommen en proceskostenvergoedingen (door constructies met jur. bureautjes) geeft de Raad geen blijk. En - dat kan ik dagelijks waarnemen - van misbruik van de Wob om geld te innen is duidelijk sprake. Een 'hulpkreet' uit de werkvelden van de bestuursorganen - m.n. op gemeentelijk niveau - kan niet (door de minster van BZK) worden genegeerd en in adequate herstelwetgeving dient dan ook op korte termijn te worden voorzien.
De Raad gaat in zijn advies ook voorbij aan de mogelijkheid voor een Wob-verzoeker die zich door een bestuursorgaan aan het lijntje voelt gehouden om de bestuursrechter te adiëren (zie artikel I - invoeging art. 12 a Wob - van het Voorstel van wet, zoals het voor consultatie is voorgelegd).

Het ware wenselijk dat degenen die zich tegenstander tonen van het verbreken van de verbinding van de Wob met 'de Wet dwansom en boete bij niet tijdig beslissen' de considerans van de Wob nog eens lezen. Daarin staat dat de Wob voortkomt uit het perspectief op 'goede en democratische bestuursvoering'. Daarmee komt een normdoel naar voren dat in schril contrast staat met slinkse Wob-verzoekjes die kenbaar slechts bedoeld zijn voor eigen geldelijk gewin en niets nobels hebben.
Door Toine van Bergen (Free lance journalist) op
Ben het eens met het advies van de Raad voor de Rechtszaak. Schrappen van de Wet Dwangsom bij WOB-verzoeken vergroot de kansen voor overheden om verzoeken om openbaarheid van informatie eindeloos te traineren. Zelf heb ik voor de zomer een bezwaarschrift ingediend tegen afwijzing van een WOB-verzoek over openbaarmaking van declaraties van Gelderse Statenleden. Provinciale Staten nemen hier pas in december een besluit over, zo is mij medegedeeld. Aan dit soort praktijken moet een halt worden toegeroepen. Alle mensen die roepen dat massaal misbruik wordt gemaakt van de WOB kunnen dit niet met keiharde feiten aantonen. Tenzij ze mede bedoelen misbruik door overheden zelf in gevallen zoals de door mij hierboven geschetste kwestie.
Door Opmerker op
Reactie aan Albert: de laatste drie zinnen steun ik 100%
Door albert (jurist) op
De termijn, die overigens niet in het advies staat, is vier weken met een verkengingsmogelijkheid van 4 weken. (voor milieu-informatie 2 weken). Het is van belang dat wij als overheden de centen van de belastingbetaler goed besteden. Dat is niet het geval als mensen misbruik maken van een bevoegdheid. Daarom is het terecht dat die bevoegdheid wordt ingeperkt. dat kan ook anders; nl door alleen mensen die een belang hebben en eventueel de media verzoeken de te laten indienen en de dwangsom in stand te laten. Ook is denkbaar dat de kosten voor de behandeling van het verzoek in rekening mogen worden gebracht. Waarom bij een planschadeverzoek wel tot 500 euro leges vragen en bij een Wob verzoek niet. Het gaat de wobbers toch niet echt om de openbaarheid.
Door Richard (ambtenaar) op
De minister moet het advies naast zich neerleggen. Alsof de rechtspraak recht van spreken heeft. Nu zelfs juridische procedures worden gevoerd over WOB - verzoeken omwille van de procedure en de rechtspraak onnodig belast zou de Raad beter moeten weten. Ophouden met deze flauwekul is mijn devies.
Door Remko op
Er zijn alleen haast geen "goede" meer, alleen kwade WOB(lichters). Als alleen de goede overblijven, hebben we alle tijd deze ruimschoots binnen de termijn af te doen. Bij onze gemeente is 90% van de verzoekers oneigenlijk.
Door Hans (Adviseur en Inspecteur) op
Ik heb het advies eerst maar even doorgelezen voor ik reageer. Het advies valt mij erg tegen van de raad van de rechtspraak. In het advies staat een verhaal wat heel logisch klinkt en een kind kan bedenken, maar een deel is gebaseerd op aannames. Een formulier vaststellen wat gebruikt moet worden klinkt mooi. Echter wij hebben, mede op advies van de rechtspraak, dusdanige regelgeving dat het gebruik van dit formulier moeilijk verplicht te stellen is.