of 59232 LinkedIn

Wob: Misbruik van recht leidt tot niet-ontvankelijkheid beroep

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)


ABRvS 19 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4139 

In een procedure op grond van de Wet openbaarheid van bestuur oordeelde de Afdeling op 19 november 2014 dat van misbruik van recht sprake was. Het beroep werd daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Aangezien met een niet-ontvankelijk verklaring het recht op toegang tot de rechter wordt ontzegd, zijn altijd zwaarwegende gronden vereist voor het niet-ontvankelijk verklaren van een bij de rechter ingesteld rechtsmiddel wegens misbruik van recht, zo oordeelde de Afdeling. Zwaarwegende gronden zijn volgens de Afdeling onder meer aanwezig, indien rechten of bevoegdheden zodanig evident zijn aangewend zonder redelijk doel of voor een ander doel dan waartoe zij gegeven zijn, dat het aanwenden van die rechten of bevoegdheden blijk geeft van kwader trouw.

De Afdeling oordeelde dat in casu dergelijke zwaarwegende gronden aanwezig waren. Samengevat werd uit het procesgedrag en de manier van corresponderen van de gemachtigde van appellant afgeleid, dat zij te kwader trouw had gehandeld. Zo werd de informatie hangende bezwaar met een beroep op de Wob opgevraagd, terwijl de gemachtigde op basis van zijn kennis en ervaring had kunnen weten, dat voor een dergelijk verzoek artikel 7:18, lid vier Awb, danwel bepalingen uit de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften de geëigende weg is. Ook had de gemachtigde bewust correspondentie naar verkeerde adressen gestuurd, meermalen dezelfde stukken opgevraagd en verhullende Wob-verzoeken gedaan. Voor deze handelwijze had de gemachtigde geen plausibele verklaring anders dan het oogmerk om ten laste van de overheid dwangsommen en proceskostenvergoedingen te incasseren. Daarbij werd meegewogen, dat de wijze van rechtsbijstandsverlening van de gemachtigde erop was gericht, dat hij baat had bij het verbeuren van dwangsommen door het bestuursorgaan aan zijn cliënt en een veroordeling van het bestuursorgaan tot betaling van een proceskosten vergoeding aan zijn cliënt.

In het afgelopen jaar zijn verschillende uitspraken van lagere rechters verschenen in Wob-zaken, waarin bestuursorganen met wisselend succes stelden, dat sprake was van misbruik van recht. Een voorbeeld hiervan is de recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 28 oktober 2014 in de zogenoemde ‘Nicky Voorbach’-zaak (ECLI:NL:RBMNE:2014:5278, zie hierover onder meer op Binnenlands Bestuur).

In die uitspraak oordeelde de rechtbank, dat eisers misbruik hebben gemaakt van de aan hen op grond van de Wob toekomende bevoegdheden door op evident verhullende wijze Wob-verzoeken in te dienen en ingebrekestellingen te versturen.

Dit is de eerste uitspraak, waarin de Afdeling zich uitlaat over misbruik van recht bij Wob-zaken. De Afdeling heeft op 19 november 2014 nog twee andere uitspraken openbaar gemaakt die gaan over informatieverzoeken over opgelegde verkeersboetes (ECLI:NL:RVS:2014:4135 en 4185).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding