of 59232 LinkedIn

Wie is de Mol?

Reageer

Afbeeldingmr. I.J. van den Berge (Ingrid)

 

Zembla uitzending
Op 2 oktober jl. was op NPO 2 een spraakmakende aflevering te zien van het VARA-programma Zembla, met de spannende titel ‘Wie is de mol?’

Daarin werd onthuld dat uit een USB-stick die Zembla via een klokkenluider in handen heeft gekregen zou blijken dat ambtenaren en adviseurs van ICT-leverancier Ordina die werkzaam waren bij de overheid vertrouwelijke stukken zouden hebben toegespeeld naar Ordina, waardoor zij in aanbestedingen een onrechtmatige voorsprong zou hebben gekregen. Op de USB-stick staan vele e-mails en stukken die zijn geschreven in de periode 2005 – 2010 en die afkomstig zijn van een ambtenaar van de Gemeente Rotterdam en drie afzonderlijke ICT-adviseurs van Ordina die waren ingehuurd door de IND, het OM en het ministerie van Defensie. Een Europese aanbesteding in Rotterdam zou in 2006 met instemming van de Gemeente zijn verdeeld tussen Logica CMG, Cap Gemini en Ordina. Hans van den Heuvel, emeritus hoogleraar beleidswetenschap aan de VU, sprak in de uitzending over een ‘zuivere vorm van corruptie’ die de overheid niet op zijn beloop kan laten. Hoogleraar privaatrecht aan de VU Chris Jansen, tevens vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts, sprak op zijn beurt van een ‘tweede bouwfraude.’


Naar aanleiding van de onthullingen van Zembla kelderde de koers van het Ordina-aandeel. Bovendien riep de ACM de dag na de uitzending op haar website op om eventuele misstanden in de ICT-sector zo nodig anoniem te melden, omdat zij ook signalen had gekregen over mededingingsproblemen in die branche en zij de betreffende aanwijzingen aan het onderzoeken is.
 
Bij brief van 7 oktober jl. heeft minister Blok de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn reactie op de Zembla-uitzending. Hij geeft aan dat de in de uitzending genoemde mogelijke onregelmatigheden ernstig zijn en dat de integriteit mogelijk in het geding is. Het kabinet neemt de zaak dan ook zeer serieus. In de brief wordt vervolgens uiteengezet welke maatregelen zijn en worden genomen.

In de eerste plaats hebben de ministeries van V&J en Defensie, net als de Gemeente Rotterdam, een onderzoek ingesteld.

 

In de tweede plaats heeft het ministerie van Defensie aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee en het OM tegen de medewerker van Ordina die als reservist tijdelijk in actieve dienst is geweest bij Defensie en die in 2009 mogelijk zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden door vanuit Uruzgan militair-vertrouwelijke informatie door te spelen naar Ordina.

 

In de derde plaats is het ministerie van V&J een intern onderzoek gestart, waarbij ook hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden bij Ordina en Quint Wellington Redwood (QWR). Deze partijen hebben zelf ook een onderzoek verricht of laten verrichten. De uitkomsten van deze onderzoeken waren niet zodanig dat het ministerie daaruit eigenstandig de conclusie kon trekken dat geen sprake is geweest van schending van het mededingingsrecht. Om daarover een zo objectief mogelijk oordeel te verkrijgen is daarom de ACM ingeschakeld. Mocht uit het verdere onderzoek blijken dat er sprake is van een vermoeden van schending van de geheimhoudingsplicht, dan wordt aangifte gedaan.

In de vierde plaats wijst de minister erop dat de ACM de dag na de Zembla-uitzending een klachtenmeldpunt heeft geopend.

 

In de vijfde plaats zal in overleg met de Auditdienst Rijk (ADR) worden bezien hoe de rijksvoorwaarden extra aandacht kunnen krijgen bij de jaarlijkse controle van de financiële administratie, in het kader waarvan de inkoopprocedures worden getoetst. Daarnaast zal er extra aandacht worden besteed aan integriteitsafspraken met externe partijen rondom inkoop en aanbestedingen. Ook zal de minister van BZK in een brief aan decentrale overheden wijzen op kwetsbaarheden voor integriteit in inkoop en aanbestedingsprocedures.

 

Hoewel de berichten uit de Zembla-uitzending zeer ernstig zijn, wacht het kabinet de uitkomsten van de onderzoeken af om te beoordelen of aanvullend beleid nodig is. De minister van BZK zal samen met de ministers voor Wonen en Rijksdienst, V&J en Defensie en in samenspraak met de betrokken ministeries bezien waar de bestaande instrumenten van het inkoop- en integriteitsbeleid in de specifieke casussen voldeden en adequaat worden toegepast. Afhankelijk van de uitkomst wordt vervolgens naar verbeteringen gekeken.

 

Na de brief van minister Blok zijn er in de media nieuwe berichten verschenen over mogelijke onregelmatigheden bij inkoop- en aanbestedingsprocedures van andere aanbestedende diensten, zoals het UWV. Dit laatste naar aanleiding van het hierna te bespreken eindrapport van de tijdelijke commissie ICT. Daarin wordt beschreven dat het UWV ondanks jarenlange ontevredenheid opdrachten bleef gunnen aan Logica en IBM voor de ontwikkeling van de website www.werk.nl. Daarmee gingen vele miljoenen gepaard en werd mogelijk in strijd gehandeld met de regels die gelden voor raamovereenkomsten.


Verder verscheen in het NRC van 22 oktober jl. het bericht dat Justitie en de ACM inmiddels bezig zijn met een onderzoek naar (mogelijke) prijsafspraken in de ICT-sector en dat de ACM de 50 grootste ICT-dienstverleners een brief heeft gestuurd waarin zij worden opgeroepen om illegale prijsafspraken of andere vormen van concurrentievervalsing te melden. Daarbij zijn zij gewezen op de clementieregeling voor spijtoptanten.
 
Het lijkt er dan ook op dat de door Zembla genoemde gevallen slechts het topje van de ijsberg zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding