of 59232 LinkedIn

Wanneer kan in het schadeveroorzakend besluit worden volstaan met een verwijzing naar een nadeelcompensatieregeling?

Reageer

Afbeeldingmr. B.S. ten Kate (Bas)

 

ABRVS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2943

In verband met de reconstructie van een weg dient een door Evides beheerde waterleiding verlegd te worden. De gemeente Rotterdam geeft Evides daartoe een aanwijzing op basis van de Rotterdamse Leidingenverordening. In deze verordening is bepaald dat een vergunning tot het hebben van leidingen kan worden gewijzigd of ingetrokken vanwege ‘de uitvoering van werken’. Ook is bepaald dat de leidingbeheerder in zo’n geval aanspraak heeft op een vergoeding wanneer hij schade leidt die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale bedrijfsrisico kan worden gerekend en waarvan een vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd. Voor de beoordeling van zo’n aanspraak heeft het college beleidsregels neergelegd in een algemeen bekendgemaakte ‘Verlegregeling’.

In deze Verlegregeling is onder meer bepaald dat, indien de leidingexploitant een aanwijzing krijgt tot het verleggen van een leiding na vijftien jaren, gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding van zijn vergunning, geen nadeelcompensatie krijgt uitgekeerd. Die situatie deed zich hier voor.

 

Evides betoogt dat dat de financiële gevolgen van de verlegging voor haar onevenredig zijn in verhouding tot de met de verlegging te dienen doelen. Daarbij wijst zij op het feit dat haar op grond van de Verlegregeling geen nadeelcompensatie zal worden toegekend.

 

De Afdeling zet naar aanleiding van dit betoog uiteen wanneer een bestuursorgaan in het schadeveroorzakende besluit voor de afwikkeling van de schade kan volstaan met een verwijzing naar een nadeelcompensatieregeling. Dat is het geval indien niet is gebleken of aannemelijk gemaakt dat de schade die het gevolg is van dat besluit zodanig groot is dat deze zonder dat daarvoor compensatie wordt geboden aan het nemen van dat besluit in de weg staat. Het is wat wonderlijk door de Afdeling geformuleerd, maar bedoeld zal zijn dat het besluit niet strijdig is met hetgeen in artikel 3:4 Awb is bepaald, te weten datde voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.Bovendien dient de nadeelcompensatieregeling een reële mogelijkheid te geven om voor schade, die niet tot het normale bedrijfsrisico wordt gerekend en waarvan een vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd, nadeelcompensatie te krijgen. Dat betekent niet dat verzekerd moet zijn dat de gestelde schade ook daadwerkelijk zal worden vergoed.

 

De Afdeling meent dat aan deze criteria is voldaan. In de Verlegregeling is neergelegd in welke gevallen schade binnen het normale bedrijfsrisico valt en wanneer daarvoor al dan niet nadeelcompensatie wordt uitgekeerd. Daarmee geeft de Verlegregeling een reële mogelijkheid om voor schade, die niet tot het normale bedrijfsrisico wordt gerekend en waarvan een vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd, nadeelcompensatie te krijgen. De vraag of in dit geval redelijk is dat Evides toch een gedeeltelijke vergoeding van haar kosten verkrijgt ondanks het feit dat meer dan vijftien jaren sinds het onherroepelijk worden van de vergunning zijn verstreken, kan aan de orde komen in een eventueel door Evides op grond van de Verlegregeling uit te lokken zelfstandig schadebesluit, waartegen bezwaar en beroep openstaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding