of 59250 LinkedIn

Vernieuwde checklist verzoek Titel IV onteigening en overige stukken administratieve onteigeningsprocedure Kroon

Reageer

Afbeeldingmr. R.C.K. van Andel (Carola)

 

De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat zit niet stil: na de notitie van begin dit jaar zijn recent vernieuwde versies uitgebracht van de checklist bij een onteigeningsverzoek op basis van Titel IV onteigeningswet en van de bijbehorende invuldocumenten.

De versies zoals deze op 20 juni 2014 door de Corporate Dienst zijn verspreid zijn onderaan dit artikel te raadplegen, met de kanttekening dat ook deze versies aan aanpassing onderhevig blijven op basis van Kroonjurisprudentie, feedback vanuit de praktijk en overige nieuwe inzichten. Bij de voorbereiding van een onteigeningsverzoek dient dan ook de meest recente set te worden opgevraagd via cdloketonteigening@rws.nl.

 

Aanleiding voor het vernieuwen van de checklist en bijbehorende documenten is het besluit van de Corporate Dienst geweest om de inrichting van de door verzoekers in te sturen dossiers te wijzigen. Deze wijzigingen betreffen onder meer de aanlevering van de stukken aangaande het minnelijk overleg (logboek en bewijsstukken). Deze dienen thans in afzonderlijke (nog steeds grijze) archiefmappen te worden aangeleverd, waarvan één exemplaar de gezwarte versie voor de terinzagelegging bij de Kroon bevat en één exemplaar de ongezwarte versie. De lijst met belanghebbenden zal niet meer ter inzage worden gelegd bij de Kroon.

 

Een aandachtspunt voor de praktijk: eventuele adviseurs van belanghebbenden ontvangen geen kopie meer van de aan hun cliënten gerichte kennisgeving ex artikel 3:13 Awb.

 

Daarnaast is de checklist inhoudelijk aangepast en gesplitst in een met het onteigeningsverzoek mee te sturen invulexemplaar en een afzonderlijke toelichting per onderdeel. De toelichting is uitgebreid en bevat een aantal nieuwe aandachtspunten.

 

In de checklist zijn, in navolging van de notitie van januari 2014, aandachtspunten opgenomen voor het opstellen van de zakelijke beschrijving. Benadrukt wordt dat bij de omschrijving van de onteigeningsnoodzaak ingegaan moet worden op het minnelijk overleg. De noodzaak om tot onteigening over te gaan heeft volgens de Corporatie Dienst niets te maken met de mate van behoefte om het plan te realiseren. De Corporate Dienst gaat hier niet in op een discussie die men veel in de praktijk ziet: kan worden volstaan met een gedoogplicht of is onteigening noodzakelijk? Deze discussie zal zich overigens meestal voordoen bij (infrastructuur)onteigeningen op basis van Titel II van de Onteigeningswet, waarop de onderhavige stukken geen betrekking hebben.

 

Een ander opvallend punt is de nadere toelichting op het toetsingscriterium ‘urgentie’. Zoals wel bekend beoordeelt de Kroon een aanwijzing tot onteigening als urgent indien aannemelijk is gemaakt dat binnen vijf jaar na afgifte van het Koninklijk Besluit daadwerkelijk met de realisatie van het werk wordt begonnen. Binnen die termijn moet “de schop in de grond gaan”. Daarbij dient er ook een reële planning te zijn die is gericht op volledige realisatie. In de nieuwe stukken voegt de Kroon daaraan toe dat indien de geplande werkzaamheden enkel zien op het bouwrijpmaken van de gronden, onvoldoende urgentie aanwezig om tot onteigening over te gaan. Alleen maar bouwrijpmaken is volgens de Kroon niet gelijk aan bestemmingsrealisatie. Dit lijkt een stringentere toets dan de toets die voorheen werd toegepast. Jessica de Roos gaat hier in een afzonderlijke bijdrage nader op in. 

 

Tot slot zijn de invuldocumenten en het voorbeeld van de lijst van de te onteigenen onroerende zaken aangepast met onder andere een nieuwe invulinstructie voor de lijst van de belanghebbenden.

Klik op onderstaande links om de versies van 20 juni 2014 van de genoemde documenten te downloaden:

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding