of 59250 LinkedIn

Twee jaar Commissie van Aanbestedingsexperts

Reageer

Afbeeldingmr. I.J. van den Berge (Ingrid)

 

De Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: CvAE) is op 1 april 2013 opgericht met het doel om door middel van een zorgvuldige en laagdrempelige klachtenbehandeling bij te dragen aan het oplossen van aanbestedingsklachten. De CvAE poogt dit doel te bereiken door tussen partijen te bemiddelen en niet-bindende adviezen te geven naar aanleiding van klachten. Zowel ondernemers als aanbestedende diensten (overheden) kunnen een klacht indienden bij de CvAE.          

In het Instellingsbesluit van de CvAE is bepaald dat twee jaar na de start van de CvAE wordt geëvalueerd of zij haar doelstellingen heeft bereikt. Naar aanleiding hiervan is op 29 april jl. het rapport “Evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts” gepubliceerd (hierna: het rapport).

 

Opzet van het onderzoek
Een extern onderzoeksbureau heeft kwalitatief en kwantitatief onderzoek verricht. Daarbij lag de focus op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkwijze van de CvAE. 

 

Uitkomst van de evaluatie
Een punt dat duidelijk naar voren komt in het rapport is dat het midden- en kleinbedrijf de CvAE sinds haar oprichting goed heeft weten te vinden. In de periode 1 april 2013 – 1 januari 2015 zijn door ondernemers 163 klachten ingediend die (vooral) betrekking hadden op rechtmatigheidsaspecten van aanbestedingsprocedures. Van deze klachten werd 70% ingediend door het midden- en kleinbedrijf.
Van belang is verder dat iets minder dan de helft van de respondenten die betrokken zijn geweest bij een klacht aangeeft dat een advies van de CvAE heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een oplossing. Desondanks wordt het advies door het ‘overgrote deel’ van de respondenten als laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig aangemerkt.

 

Een punt waarop de CvAE volgens het rapport verbetering kan aanbrengen is dat de adviezen die zij geeft slechts in beperkte mate een leereffect teweeg brengen bij ondernemingen en aanbestedende diensten.

 

Commentaar
De meeste adviezen van de CvAE zijn goed gemotiveerd en naar onze mening kan gezegd worden dat de CvAE een bijdrage levert aan de professionalisering van de aanbestedingspraktijk in Nederland. Omdat die bijdrage minder kostbaar is en bovendien een minder escalerend karakter heeft dan een gang naar de rechter is inderdaad sprake van laagdrempeligheid. De adviezen van de CvAE hebben wat ons betreft dan ook zeker een toegevoegde waarde ten opzichte van de rechtsgang. Dat steeds meer partijen de CvAE weten te vinden blijkt ook wel uit de uitbreiding van de CvAE met een nieuw lid afgelopen jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding