of 59232 LinkedIn

Samenwerking tussen Rijkswaterstaat en decentrale wegbeheerders in het kader van het Nationaal Wegenbestand niet aanbestedingsplichtig

Reageer

Afbeeldingmr. M.J. Mutsaers (Matthijs)

 

Gerechtshof Den Haag 25 november 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3702

Inleiding
In een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag, dat ook om andere redenen interessant is, komt min of meer zijdelings de vraag aan bod of de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en decentrale wegbeheerders ter zake van het Nationaal Wegenbestand (NWB) aanbestedingsplichtig is. Deze vraag rees in het kader van een geschil tussen Andes en de Staat. Daarin stelde Andes zich - kort samengevat - op het standpunt dat de Staat onrechtmatig jegens haar handelt door in samenspanning met lagere overheden het NWB in stand te houden en om niet aan die lagere overheden te verstrekken.

Volgens Andes komt de handelwijze van de Staat in strijd met de Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst. Met het in stand houden van het NWB en de verstrekking daarvan aan lagere overheden en derden is volgens Andes bovendien sprake van ongeoorloofde mededinging, althans verstoring van die mededinging en misbruik van bevoegdheid. Om die reden vorderde Andes een verklaring voor recht. De rechtbank wees de vorderingen af.
 
Decentrale overheden aanbestedingsplichtig?
In hoger beroep breidt Andes de grondslag van haar vorderingen aldus uit, dat het NWB volgens haar een aanbestedingsplichtige activiteit is, waarbij de Staat heeft te gelden als opdrachtnemer. Andes onderbouwde echter niet dat het NWB van zodanige omvang is dat het door ieder van de betrokken lagere overheden zou moeten worden aanbesteed en had de opdrachtgevende lagere overheden ook niet betrokken in de procedure. Evenmin onderbouwde zij waarom het handelen van de Staat, dat zij kwalificeerde als het “initiëren en faciliteren van een schending van het aanbestedingsrecht”, jegens haar onrechtmatig is. Voor de conclusie dat de Staat onrechtmatig handelt omdat hij profiteert van het jegens Andes onrechtmatige handelen van de lagere overheden, is volgens het hof nodig dat er bijkomende omstandigheden zijn die het handelen van de Staat onrechtmatig maken. Over dergelijke bijkomende omstandigheden had Andes evenmin iets gesteld.
 
Stadtreinigung Hamburg-exceptie
Interessant is echter vooral, dat het hof daarbij in aanmerking neemt dat, anders dan Andes stelt, uit het Stadtreinigung Hamburg-arrest van het HvJEU (arrest van 9 juni 2009, zaak C-480/06) niet kan worden afgeleid dat een samenwerking tussen de Staat en lagere overheden met betrekking tot het NWB in strijd zou zijn met de regels van aanbestedingsrecht. Het uitgangspunt van Andes dat Rijkswaterstaat een “geoutsourcde topografische dienst" is voor de lagere overheden, miskent volgens het hof dat zowel op die lagere overheden als op de Staat de taak van wegbeheerder rust. Het miskent verder dat die taak niet een strikt geografische afbakening kent omdat verkeersstromen aan het eind van de door de Staat beheerde snelweg niet ophouden. In zoverre is volgens het hof sprake van een op ieder van de betrokken overheden rustende taak, die bovendien geen marktactiviteit is in de zin van de mededingingsrechtelijke regels.
 
De vorderingen van Andes worden daarom afgewezen, het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
 
Commentaar
Dit arrest is opmerkelijk omdat er nog weinig rechtspraak is waarin het onderwerp horizontale publiek-publieke samenwerking aan bod komt. Het hof neemt met zo veel woorden aan dat ter zake van de onderhavige samenwerking met betrekking tot het NWB een succesvol beroep op de Stadtreinigung Hamburg-exceptie mogelijk is. Deze uitzondering op de aanbestedingsplicht is gecodificeerd in art. 12 lid 4 van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn, die uiterlijk in 2016 zal moeten zijn geïmplementeerd. Dat artikel spreekt overigens niet letterlijk over een (wettelijke) taak die op de betrokken aanbestedende diensten gezamenlijk moet rusten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding