of 59232 LinkedIn

Ruimere toepassing sluitingsbevel op grond van artikel 13b Opiumwet

Reageer

AfbeeldingAfbeeldingmr. M. Bekooy (Maaike), mr. M.R. Kruisselbrink (Matthias)

 

AbRS 25 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:580; AbRS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1447

Veel gemeenten hebben te kampen met drugsproblematiek in de vorm van illegale wiet- of hennepkwekerijen. Om die problematiek aan te pakken, maken burgemeesters gebruik van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet om een last onder bestuursdwang op te leggen indien in woningen soft- en/of harddrugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Deze last onder bestuursdwang kan mede het bevel van de burgemeester inhouden om de woning te sluiten.

In de Memorie van Toelichting bij artikel 13b Opiumwet (Kamerstukken II 2005/06, 30 515, nr. 3, p. 8) is bij de totstandkoming van dit instrument in de wet het volgende toegelicht: ‘na een eerste constatering van verstoring van de openbare orde wordt volstaan met minnelijk vooroverleg, een schriftelijke waarschuwing of het opleggen van een dwangsom.’

Voorts is bij de behandeling van het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2006/07, 30 515, nr. 6, p. 1) opgemerkt: ‘wij menen er verder goed aan te doen hier aan te geven dat het niet de bedoeling is bij een eerste overtreding van de Opiumwet acuut tot sluiting van de woning over te gaan. Zoals thans bij toepassing van artikel 174a van de Gemeentewet, zal ook voor het gewijzigde artikel 13b van de Opiumwet gelden dat er gefaseerd wordt opgetreden. Bij een eerste constatering van drugshandel wordt veelal volstaan met minnelijk vooroverleg, een schriftelijke waarschuwing of het opleggen van een dwangsom.’

Op 21 januari 2015 en 25 februari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee uitspraken gedaan over de bevoegdheid van de burgemeester om op basis van artikel 13b van de Opiumwet de onmiddellijke sluiting van een woning te bevelen indien daarin drugs wordt aangetroffen, en onder welke stringente voorwaarden dat mogelijk is.

Het beleid van beide gemeenten in deze uitspraken, ten aanzien van artikel 13b Opiumwet, hield in dat de burgemeester in bepaalde ernstige situaties bevoegd was om tot de onmiddellijke sluiting van een woning over te gaan (Damoclesbeleid). De Afdeling heeft eerder in de uitspraak van 6 augustus 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:2947) al overwogen dat dergelijk beleid aanvaardbaar is, waarmee afwijking van de hiervoor toegelichte bedoeling van de wetgever werd toegestaan.

In de uitspraak van 25 februari 2015 was de burgemeester van Maastricht overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van een drietal woonboten, na constatering door de politie van een grote hoeveelheid hennepplanten en softdrugs in deze woonboten. De drugsvangst betrof in deze circa 4000 gram hennep en circa 100 hennepplanten.

De overtreder betoogt in hoger beroep bij de Afdeling dat de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet niet mocht overgaan tot de onmiddellijke sluiting van de woonboten, maar eerst een waarschuwing had moeten geven. De Afdeling volgt dit betoog van de overtreder echter niet. Zij overweegt daarbij dat ‘bij de totstandkoming van artikel 13b Opiumwet in algemene zin is vermeld dat bij een eerste overtreding nog niet tot sluiting van de woning dient te worden overgegaan, maar moet worden volstaan met een waarschuwing of soortgelijke maatregel, doch dat dit moet worden beschouwd als een uitgangspunt waarvan in ernstige gevallen mag worden afgeweken.’

Wanneer sprake is van een ernstig geval kan de burgemeester dus een last opleggen die de sluiting van een woning inhoudt, zonder dat eerst een waarschuwing wordt opgelegd. Voor wat betreft de vraag wanneer zich een ernstig geval voordoet, acht de Afdeling in deze casus de volgende drie omstandigheden van belang:

(1) Dat de gemeente Maastricht een ernstige drugsproblematiek kent en als grensgemeente met veel coffeeshops, hetgeen een aanzuigende werking heeft op gebruikers die buiten Nederland wonen, zich onderscheidt van andere gemeenten die niet in een grensregio zijn gelegen.

(2) Dat de gemeente Maastricht het ingezetenencriterium heeft ingevoerd. Dit ingezetenencriterium houdt in dat alleen ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder tot een coffeeshop mogen worden toegelaten. Dat kan volgens de Afdeling tot gevolg hebben dat het illegaal aanbod aan gebruikers die niet in Nederland wonen toeneemt.

(3) Het aantal hennepplanten en de hoeveelheid softdrugs dat is aangetroffen in de woonboot.

Deze omstandigheden leiden er volgens de Afdeling toe dat de handel in softdrugs dermate ernstig was dat de sluiting van de woonboten zonder voorafgaande waarschuwing was gerechtvaardigd.

De Afdeling heeft deze lijn verder bevestigd in de uitspraak van 6 mei 2015. In deze zaak was de sluiting van een woning in de gemeente Ouder-Amstel aan de orde, nadat de politie daarin een hennepkwekerij met 341 planten had aangetroffen. Mede van belang was dat vanuit de woning illegaal elektriciteit werd afgetapt en dat het pand feitelijk niet als woning in gebruik was.

Naar het oordeel van de Afdeling was er in dit geval eveneens sprake van situatie waarin de burgemeester op grond van de beleidsregel niet hoefde te volstaan met een waarschuwing en tot onmiddellijke sluiting van de woning mocht overgaan.

Uit deze twee uitspraken kan worden afgeleid dat artikel 13b Opiumwet zich niet verzet tegen het Damoclesbeleid van burgemeesters om in ernstige gevallen over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van een woning indien daarin soft- en/of harddrugs wordt aangetroffen. Met dit sluitingsbevel kan dus effectiever worden opgetreden tegen illegale wiet- en hennepkwekerijen dan voorheen.

Voor wat betreft de vraag wanneer er sprake is van een ernstig geval, is in ieder geval de hoeveelheid aangetroffen drugs van belang. Deze uitspraken laten in dit verband ook zien dat er verschillende omstandigheden kunnen zijn, zoals de betreffende situatie van de gemeente Maastricht in het kader van drugsproblematiek, die maken dat er sprake is van een ernstig geval.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding