of 59232 LinkedIn

Pas op met de CO2-prestatieladder

2 reacties

Afbeeldingmr. A.B.B. Gelderman (Arnold)

 

In steeds meer (Europese) aanbestedingsprocedures wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde CO2-prestatieladder. Naar mate ondernemingen (en/of hun leveranciers) minder CO2 uitstoten kunnen zij een hogere plek op de ladder innemen en in aanmerking komen voor een certificaat. Een hogere score op de ladder wordt vaak beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. In het bezit zijn van een certificaat levert een inschrijver dus een voordeel op in het kader van aanbestedingsprocedures.

In een recente zaak van Dura Vermeer tegen Prorail had Dura Vermeer van Prorail in het kader van een aanbestedingsprocedure geen fictieve korting ontvangen omdat zij niet tijdig het ‘CO2-certificaat’ van haar onderopdrachtnemer Movares had ingediend. Dura Vermeer eindigde daardoor als tweede. Dura Vermeer kwam in kort geding tegen de voorlopige gunningsbeslissing in het geweer en met succes. Zij mocht volgens de rechter alsnog het certificaat van Movares aanleveren. Daardoor kwam Dura Vermeer uiteindelijk alsnog voor gunning in aanmerking. (Vzr. Rb. Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2014:3251.)  Uit de uitspraak lijkt te volgen dat het werken met de CO2-prestatieladder in het kader van de gunning is toegestaan, maar is dat eigenlijk wel zo?

 

Selectiecriteria en geschiktheidseisen versus gunningscriteria
Het is een vuistregel in het aanbestedingsrecht: gunningscriteria dienen betrekking te hebben op de inschrij-ving, terwijl geschiktheidseisen en selectiecriteria betrekking dienen te hebben op de inschrij-ver. Het Hof van Justitie heeft deze vuistregel inmiddels in meerdere arresten herhaald. In de arresten Lianakis (2008) en Commissie/Griekenland (2009) verwoordde het HvJEU dit als volgt:

"Derhalve zijn uitgesloten als „gunningscriteria" criteria die er niet toe strekken om de economisch voordeligste aanbieding vast te stellen, maar die in wezen verband houden met de beoordeling van de geschiktheid van de inschrijvers om de betrokken opdracht uit te voeren."  (HVJE 24 januari 2008, zaak C-532/06 en HVJEU 12 november 2009, zaak C-199/07.)

Ook in de afgelopen jaren zijn er diverse uitspraken verschenen waaruit blijkt dat het verschil tussen selectiecriteria en geschiktheidseisen enerzijds en gunningscriteria anderzijds strikt wordt gehandhaafd. Daarbij moet wel worden opgemerkt het verschil niet altijd even zwart-wit is als men wellicht denkt. Zo oordeelde het Gerecht afgelopen jaar bijvoorbeeld nog dat een aanbestedende dienst wél de competenties van de werknemers van een inschrijver in acht mag nemen bij het beoordelen van een inschrijving, wanneer die competenties iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de inschrijving. (Gerecht 24 april 2013, T-32/08.)Competenties van in te zetten werknemers kunnen dus in sommige gevallen wél helpen in het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijving.

 

CO2-certificaat toegestaan als (sub-)gunningscriterium?
De vraag die zich, gelet op het voorgaande, opdringt is of het toekennen van een fictieve korting aan inschrijvers met een ‘CO2-certificaat’ juridisch is toegestaan. Wij hebben hierover onze twijfels. Het feit dat een ondernemer maatregelen heeft getroffen om CO2 uitstoot te beperken zegt immers weinig tot niets over hetgeen wordt aangeboden, maar zegt iets over de inschrijver zelf. Een dergelijk criterium strekt er – in de woorden van het Hof - dus niet toe om de economisch meest voordelige inschrijving vast te stellen, maar houdt in wezen verband met de beoordeling van de geschiktheid van de inschrijvers om de betrokken opdracht uit te voeren. Een dergelijk gunningscriterium is dus onrechtmatig.

 

Hoe verhoudt deze conclusie zich tot het recente vonnis in de zaak tussen Prorail en Dura Vermeer? Wij stellen vast dat in die zaak de rechtmatigheid van het gunningscriterium als zodanig niet door één van de procespartijen ter discussie werd gesteld. De voorzieningenrechter heeft zich (zeer waarschijnlijk) om die reden niet uitgesproken over de rechtmatigheid van het criterium, maar heeft zich uitsluitend beperkt tot de vraag of Dura Vermeer alsnog in de gelegenheid moest worden gesteld om het ontbrekende certificaat over te leggen. Op basis van deze uitspraak kan dus allerminst worden geconcludeerd dat het hanteren van de CO2-prestatieladder in het kader van de gunning is toegestaan. Het hanteren van de CO2-prestatieladder in het kader van de gunning? Aanbestedende diensten zijn gewaarschuwd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arnold Gelderman (advocaat) op
Dank voor de reactie. Ik snap het door u omschreven uitgangspunt. Ook het hebben van een ISO, Groenkeur- en/of VCA-certificaat zal over het algemeen 'doorspelen' in het handelen van een onderneming. Toch zeggen deze certificaten weinig (en slechts indirect iets) over hetgeen concreet wordt aangeboden (de inschrijving). Het bedrijf, niet het aanbod wordt gecertificeerd. Bedrijfscertificaten mogen om die reden geen rol spelen als gunningscriteria.

Met mijn artikel wil ik overigens niet aangeven dat CO2 certificaten (of andere duurzaamheidscriteria) geen rol zouden mogen spelen in aanbestedingsprocedures. Wat ik wel wil aangeven is dat CO2 bewustcertificaten beter ingezet kunnen worden om de geschiktheid van een inschrijver te toetsen.

Tot slot bedankt voor het rechtzetten van een eventueel ontstaan misverstand over de absolute CO2 uitstoot en de plek op de ladder. Het gaat inderdaad om de inspanningen om de CO2 uitstoot te reduceren (hetgeen over het algemeen tot een lagere absolute uitstoot zal leiden).

Door Jonna Snoek (Adviseur duurzaamheid) op
Vanuit Royal HaskoningDHV, team sustainability, wil ik reageren op bovenstaand artikel:
Het uitgangspunt van de CO2-Prestatieladder is dat als een bedrijf op organisatieniveau klimaatbewust opereert, dit klimaatbewust handelen ook in haar projecten zal doorspelen. Dit uitgangspunt mis ik in de hierboven beschreven discussie.
Daarnaast wil ik graag de opmerking dat 'naar mate ondernemingen (en/of hun leveranciers) minder CO2 uitstoten zij een hogere plek op de ladder kunnen innemen en in aanmerking komen voor een certificaat' corrigeren: Er is gèèn direct verband tussen de absolute CO2 uitstoot van een organisatie en het ladderniveau! Dan zouden kleine organisaties altijd winnen van de grote jongens en dat zou niet eerlijk zijn. Een hoger niveau op de ladder kan behaald worden door aan te tonen dat je meer inspanning verricht om de impact van de oranisatie op het klimaat te reduceren.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding