of 59232 LinkedIn

Onvolledige inschrijfstaat, dan ongeldig

Reageer

Afbeeldingmr. T.G. Zweers-te Raaij (Dorien)

 

Vzr. Rb. Gelderland, 4 april 2014 (gepubliceerd op 10 juli 2014), ECLI:NL:RBGEL:2014:4271

Een aanbestedende dienst heeft een aankondiging gedaan van een Europese openbare aanbesteding voor het onderhoud en schadeherstel van bushaltevoorzieningen, carpoolplaatsen en fietsvoorzieningen langs de provinciale wegen. In bijlage 8 bij de overeenkomst (“afwegingskader emvi”) staat onder andere onder het kopje “algemeen”:

“De beoordeling van de prijs vindt plaats aan de hand van de door de aanbieder volledig ingevulde inschrijfstaat en de daaruit te herleiden eenheidsprijzen (…). Het niet voldoen aan een Eis betekent uitsluiting van verdere deelname ”.

 

Op de overeenkomst is het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) van toepassing verklaard. In artikel 2.22.1 daarvan staat:

“Een inschrijving die niet voldoet aan de eisen gesteld in dit reglement, de aankondiging en de voor de inschrijving relevante stukken, is ongeldig”.

 

Bij de vierde nota van inlichtingen is een gewijzigde inschrijfstaat gevoegd. Daarop staan 59 besteksposten omschreven met daarbij de indicatieve hoeveelheden. Daarachter kunnen de gegadigden per post de prijs per eenheid/keer/are/m¹of m² of per uur invullen en het totaalbedrag in euro’s. Door optelling van alle totaalbedragen wordt de totale aanneemsom verkregen.

Op de inschrijvingslijst staan onder het kopje “Verkeersmaatregelen” als besteksposten 56 en 57:

“56 Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b figuur 37A
57 Toepassen verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b figuur 37d”.

Onder het kopje “Stelpost” staat als bestekspost 59:

“59 T.b.s. werknemer”.

Op de inschrijvingslijst heeft één van de inschrijvers achter de besteksposten 56 en 57 niets ingevuld. Achter bestekspost 59 is € 0,00 ingevuld.

 

Bij e-mail van 6 februari 2014 heeft de aanbestedende dienst aan deze inschrijver geschreven dat zij het voornemen heeft de opdracht te gunnen aan een andere inschrijver. Uit het aan deze brief gehechte proces-verbaal van inschrijving van 6 februari 2014 en de daarbij gevoegde “lijst van inschrijvingen bij aanbesteding” volgt dat – hoewel deze inschrijver voor de laagste prijs had ingeschreven - hij is uitgesloten van de aanbesteding, omdat, zo staat in de lijst, de inschrijfstaat niet volledig is ingevuld.

 

Volgens de aanbestedende dienst volgt uit artikel 2.22.1 van de ARW 2012 dat een incomplete inschrijving, zoals hier aan de orde, ongeldig is. De ongeldig verklaarde inschrijver heeft dat op zichzelf niet gemotiveerd weersproken. Deze inschrijver heeft alleen aangevoerd dat in de afgelopen elf jaar waarin deze de onderhavige werkzaamheden voor de aanbestedende dienst heeft uitgevoerd, nooit een prijs heeft hoeven op te geven voor verkeersmaatregelen en dat dat ook geen zin heeft, omdat deze maatregelen in de overige werkzaamheden zijn verdisconteerd.

 

De rechter oordeelt echter dat voor de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver duidelijk moest zijn dat de inschrijfstaat volledig, dus ook wat betreft de posten 56 en 57, ingevuld moest worden. Dat heeft de ongeldig verklaarde inschrijver niet gedaan en heeft daarvoor ook geen geldige redenen aangevoerd. Dat, zoals deze inschrijver nog heeft aangevoerd, het niet invullen van bedoelde posten kan worden gelijkgesteld met het invullen van een prijs van € 0,00, aanvaardt de rechter niet. In het laatste geval weet de aanbestedende dienst wat de geoffreerde prijs is (nul), terwijl hij dat niet weet als de prijs in het geheel niet is ingevuld, zo overweegt de rechter. Voorts was de aanbestedende dienst ook niet gehouden om deze inschrijver een gelegenheid tot herstel te bieden. De rechter is van oordeel dat daarvoor in een situatie zoals hier aan de orde geen grond aanwezig is, omdat het alsnog invullen van een prijs waarvan de ongeldig verklaarde inschrijver eerder nog niet wist dat dat wel de bedoeling was, niet beschouwd kan worden als een gebrek waardoor de mededinging niet in het gedrang kan komen. Om die reden heeft de aanbestedende dienst deze inschrijver terecht ongeldig verklaart.

 

Een onvolledige inschrijfstaat leidt ook in deze uitspraak tot ongeldigheid. Terecht, denken wij, omdat immers niet snel sprake zal zijn van een gebrek waardoor de mededinging niet in het gedrang kan komen, nu in de inschrijfstaat de prijzen voor de verschillende besteksposten moeten worden ingevuld en het later aanvullen van prijzen de mededinging juist wel kan schaden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding